Hotărârea nr. 326/2019

Hotărârea nr. 326-privind aprobarea caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


’ •HB 2C8 : SĂRSĂTCfiiM IMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 326

din data de 29.08.2019

- privind aprobarea caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 14.044 din data de 8.08.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 14.043 din data de 8.08.2019 întocmit de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov;

Văzând că la data de 9.10.2019 expiră contractul de management nr. 8.863 încheiat în 3.10.2014 cu actualul manager, dl. Vaier Rus și ținând cont că la evaluarea finală, care a avut loc în luna mai 2019, acesta a obținut nota 9,54, ceea ce îi conferă dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele caietului de obiective întocmit de către autoritate;

Ținând cont de dispozițiile art. 4 alin. (1), art. 6, alin. (1), lit. « a », art. 7 alin. (1) și art 43A1, alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Anexa nr. 3 din Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. “d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă caietul de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.

PRE! Adrian


0INTE ban Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dtfmbrăveanu


Președinte^ z' Adrian - Ioan VesteaCAIET DE OBIECTIVE în vederea încheierii unui nou contract de management pentru MUZEUL CASA MUREȘENILOR BRAȘOV

Perioada de management este de 5 ani, începând cu data de 10 octombrie 2019.

I. TIPUL INSTITUȚIEI PUBLICE DE CULTURĂ, DENUMITĂ ÎN CONTINUARE: MUZEU

în temeiul H.C.J. nr. 92/29.09.1997, Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, având sediul în Brașov, Piața Sfatului nr. 25, funcționează ca instituție de cultură de sine stătătoare, aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov.

Finanțarea Muzeului Casa Mureșenilor Brașov se realizează din subvenții acordate de la bugetul local, prin bugetul Județului Brașov, din venituri proprii, subvenții și donații.

Conform actului de organizare a instituției, obiectivele instituției sunt următoarele:

 • a) cercetarea științifică, în conformitate cu programele anuale și de perspectivă, a patrimoniului pe care îl administrează;

 • b) cercetarea și documentarea în vederea completării și îmbogățirii patrimoniului muzeal prin achiziții, donații sau prin alte forme caracteristice de constituirea patrimoniului muzeal;

 • c) organizarea evidenței patrimoniului cultural deținut în administrare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • d) conservarea și restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;

 • e) punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare prin intermediul expozițiilor permanente și temporare, a programelor educative specifice, a publicațiilor etc.;

 • f)  organizarea unor evenimente având caracter cultural;

 • g) punerea în valoare si comunicarea către publicul larg a rezultatelor științifice pe care le obține în activitatea de cercetare;

 • h) menținerea unui contact permanent cu publicul larg pentru identificarea nevoilor culturale ale acestuia și orientarea programelor de punere în valoare a patrimoniului cultural administrat în funcție de acestea;

 • i)  menținerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu organizații neguvemamentale, culturale, instituții de învățământ și cercetare, organisme și foruri internaționale de profil;

II. MISIUNEA INSTITUȚIEI

Muzeul Casa Mureșenilor este o instituție de cultură aflată în serviciul societății, fără scop lucrativ, deschisă publicului, care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, realizează documentarea patrimoniului muzeal, comunică și expune, în scopul cunoașterii, educării și recreerii, mărturii materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane, precum și ale mediului înconjurător.

 • III.  EVOLUȚIILE ECONOMICE ȘI SOCIOCULTURALE SPECIFICE COMUNITĂȚII ÎN CARE MUZEUL CASA MUREȘENILOR BRAȘOV ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA

Instituție de rang județean, Muzeul Casa Mureșenilor Brașov își desfășoară activitatea în orașul Brașov, cel mai important centru cultural și economic al județului și cel mai mare centru turistic al țării. Oraș al multiculturalității, cu un trecut istoric bogat și un patrimoniu arhitectonic și cultural de excepție, Brașovul este caracterizat de o viață culturală intensă, susținută de numeroase instituții publice de cultură, dar și de entități neguvemamentale de profil.

Pol de creștere economică al Regiunii Centru, Brașovul este județul cel mai industrializat al acesteia, cu cea mai mare populație ocupată în industrie. Sectorul serviciilor este puternic dezvoltat, turismul aducând în Brașov în anul 2017 un număr de 1, 24 milioane de turiști, secondat fiind, ca cifră de afaceri, de domeniul IT. Dinamica acestor sectoare economice se reflectă în gradul ridicat de urbanizare (73%), doar municipiul Brașov având, în 2018, o populație de 289.646 de locuitori. Centru universitar puternic (peste 21.000 de studenți în anul universitar 2016-2017), Brașovul este și un pol de cercetare științifică, în anul 2014 fiind înființat Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Universității Transilvania. Este considerat ca fiind unul dintre orașele României aflat în plină expansiune economică.

De aici decurg o serie de elemente care influențează structura publicului țintă în termeni de diversitate culturală, capacitate financiară, obiceiuri de consum cultural și generează, totodată, necesitatea unei emulații culturale care să racordeze Brașovul la marile orașe europene nu doar în termeni de economie, ci și de cultură.

Studiul privind consumul cultural în Brașov realizat în anul 2015 de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală arată că în topul practicilor de accesare a ofertei culturale pe primele locuri se situează vizitarea unor obiective de patrimoniu, dar și consumul ofertei culturale din cele mai importante instituții publice de cultură ale orașului. La nivelul acestor instituții, Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, deși un muzeu memorial, a reușit să se poziționeze ca un reper cultural important în viața orașului, fructificând patrimoniul caracteristic unei case memoriale prin aplicarea unor instrumente noi, neconvenționale de punere în valoare care, alături de cele clasice, au reușit să capaciteze interesul unor segmente de public largi, și în special a celor tinere.

IV. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A INSTITUȚIEI

Documente de referință, necesare analizei:

 • - organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale instituției - prevăzute în anexa nr. 1;

 • - statul de funcții al instituției - prevăzut în anexa nr. 2;

 • - bugetul aprobat al instituției - pe ultimii trei ani - prevăzut în anexa nr. 3.

4.1. Scurt istoric al instituției, de la înființare până în prezent

Muzeul „Casa Mureșenilor” și-a pus bazele la Brașov în următoarele două decenii după decesul ultimului urmaș pe linie masculină din familie care locuia în oraș, istoricul și publicistul Aurel A. Mureșianu (1889-1950). Urmașii ilustrei familii de intelectuali a Mureșenilor l-au mandatat pe Joe Gherman, fost prefect al județului Hotin în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, să ducă la îndeplinire Lăsământul Mureșenilor, un document care nu a putut fi identificat până la această oră, dar care era menționat în istoria orală a familiei.

Lăsământul Mureșenilor este atribuit academicianului Iacob Mureșianu (1812-1887), fondatorului ramurii brașovene a familiei din care mai provine și Andrei Mureșanu, poetul Revoluției de la 1848, care cerea ca familia să delege un membru al familiei pentru „preluarea, păstrarea și organizarea, în scopul înființării, unei instituții cu numele Fundațiunea Casei Mureșenilor, Bibliotecă, Muzeu, Instituție de cercetări istorico-științifice, conform dorinței înaintașilor”.

Procesul de inventariere a colecției a durat foarte mulți ani, dată fiind mărimea Arhivei Mureșenilor (peste 17.000 documente, datate în secolele XVII-XX), respectiv numărul restrâns de specialiști implicați în această activitate. Practic, organizarea viitorului muzeu și a arhivei a durat între anii 1950-1967. în acest an, 1967, Joe Gherman încetează din viață, și activitatea sa de curator al colecției este continuată de fiul său, Mircea Gherman. Acesta va fi, de altfel, și primul angajat al viitorului muzeu, inaugurat în 27 mai 1968.

în anul 1997, casa memorială se transformă într-o instituție publică autonomă, în subordinea directă a Consiliului Județean Brașov. Astfel, prin hotărârea nr. 92, din 29 septembrie 1997, autoritatea județeană hotăra: „începând cu data de 1 octombrie 1997 se înființează Muzeul „CASA MUREȘENILOR” ca instituție culturală independentă cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Județean Brașov.” Directorul noului muzeul a dezvoltat primele programe culturale și a inițiat procesul de profesionalizare a personalului instituției, prin creare de posturi noi specifice și recrutare de angajați noi.

în anul 2006 a fost deschisă casa memorială dedicată poetului Ștefan Baciu, din strada George Baiulescu, nr. 9, Brașov. Aceasta era secție a Muzeului „Casa Mureșenilor”, conform actului de donație realizat de Ovidiu Mărgineanu, cumnatul poetului și legatar testamentar al familiei.

Astfel, muzeul memorial al Mureșenilor s-a transformat într-un complex de case memoriale, preocupat în mod constant de reformularea și adecvarea misiunii organizaționale, adaptată la cerințele modernității.

 • 4.2. Criterii de performanță ale instituției în ultimii trei ani:

  Nr. crt.

  Indicatori de performanță

  Anul 2016

  Anul 2017

  Anul 2018

  1

  Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri-cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari (lei)

  90,07

  55,85

  149,19

  2

  Fonduri nerambursabile atrase (lei)

  31250

  130711

  174183

  3

  Număr de activități specifice

  114

  114

  146

  4

  Număr de apariții media (fără comunicate de presă)

  186

  186

  306

  5

  Număr de beneficiari neplătitori

  1000

  6833

  42793

  6

  Număr de beneficiari plătitori

  9479

  14675

  9334

  7

  Număr de expoziții/Număr de evenimente/Număr de reprezentații/Frecventa medie zilnică

  4

  6

  12

  8

  Număr de proiecte/acțiuni culturale

  62

  62

  134

  9

  Venituri proprii din activitatea de bază

  8000,62

  13356,50

  107726

  10

  Venituri proprii din alte activități

  31250

  60

  465

 • 4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituției

Spatii aflate în administrarea muzeului/situație juridică

Activitatea Muzeului Casa Mureșenilor Brașov cu publicul se desfășoară în principal în două clădiri din centrul orașului:

 • I. Casa Mureșenilor, mun. Brașov, Piața Sfatului nr. 25, clădire monument istoric, unde muzeul ocupă un număr de 4 apartamente. Proprietarul unui apartament este Consiliul Județean Brașov, muzeul deținând celelalte trei spații.

 • II. Casa Memorială Ștefan Baciu, mun. Brașov, str. Baiulescu nr. 9, în care funcționează expoziția permanentă despre Ștefan Baciu și familia lui, birouri și depoze.

Proprietarul clădirii este Județul Brașov.

în total, cele două clădiri adăpostesc 14 săli de expoziție permanentă și temporare, 3 depozite de bunuri culturale, 1 laborator de restaurare și 5 birouri.

Patrimoniu muzeal

în anul 2019, Muzeul „Casa Mureșenilor” administrează 37.318 bunuri culturale, din care 870 sunt clasate în Patrimoniul Cultural Național.

Dotări

Muzeul Casa Mureșenilor:

 • •  3 sisteme de detecție și semnalizare efracții și semnalizare incendiu

 • •  1 sistem audio tour

 • •  1 sistem proiectoare șină cu led

 • •  1 sistem de încălzire centrală termică

 • •  pian cu coadă

 • •  autoturism Dacia Logan MCV anul fabricației 2007

Casa Ștefan Baciu:

 • •  1 sistem de detecție și semnalizare efracții și semnalizare incendiu

 • •  1 sistem de supraveghere video cu circuit închis

•  1 sistem de încălzire centrală termică.

4.4. Lista programelor și proiectelor desfășurate în ultimii trei ani.

Programele culturale ale Muzeului Casa Mureșenilor Brașov se desfășoară în conformitate cu misiunea și obiectivele instituției. Acestea cuprind activitățile de bază ale unui muzeu, și anume cercetarea științifică și evidența patrimoniului cultural, conservarea și restaurarea patrimoniului mobil și imobil, valorificarea acestuia. Activitățile educaționale desfășurate în ultimii ani au adus în muzeu un public semnificativ de vârstă școlară, iar interesul acordat de un public tot mai larg evenimentelor incluse în agenda culturală tot mai bogată evidențiază vizibilitatea și eficacitatea acestora.

în perioada 2016 - 2018, programele și proiectele culturale ale Muzeului Casa Mureșenilor Brașov se prezintă astfel:

Nr. crt.

Numele programelor și ale proiectelor

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

1

Programe educaționale „Cultură și civilizație la Casa Mureșenilor”

7

9

13

1,1

„Joc, comunicare, învățare”

„Joc, comunicare, învățare”

„Joc, comunicare, învățare”

1,2

„Vacanța artelor la muzeu”

„Vacanța artelor la muzeu”

„Vacanța artelor la muzeu”

1,3

„Copiii restauratori și conservatori”

„Copiii restauratori și conservatori”

„Copiii restauratori și conservatori”

1,4

„Cursuri de dans de societate ROMANA”

„Cursuri de dans de societate ROMANA”

1,5

„Poveștile Gazetei”

„Poveștile Gazetei”

„Poveștile Gazetei”

1,6

„Dinastia Mureșenilor”

„Dinastia Mureșenilor”

„Dinastia Mureșenilor”

1,7

„Mic și mare la muzeu”

„Mic și mare la muzeu”

„Mic și mare la muzeu”

1,8

„Aeromodelism”

„Aeromodelism”

„Aeromodelism”

1,9

„Educație incluzivă”

„Educație incluzivă”

1,1

Gramatica fanteziei

1,11

Atelier de linogravură și gravură metal

1,12

Atelier tehnica de embosare a hârtiei

1,13

Arte și meserii în vacanță - Casa „Ștefan

Nr. crt.

Numele programelor și ale proiectelor

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Baciu"

2

Program expozițional „Blockbuster”

3

6

0

2,1

„Poveștile Arhivei”

2,2

„Peleș Tezaur”

2,3

„Istoria tehnicii lași”

„Istoria tehnicii Iași”

2,4

„Muzeul Jucăriilor”

2,5

„Artiști contemporani”

2,6

„ARIPI”

2,7

„Durer”

2,8

Realitatea virtuala - soluție inovatoare de protejare si promovare a patrimoniului

3

Programe cercetare „Țara Bârsei”

2

5

1

3,1

Țara Bârsei - sesiune științifică, ediția a XV-a

Țara Bârsei - sesiune științifică, ediția a XVI-a

3,2

Țara Bârsei - revista științifică

Țara Bârsei nr. 16 - revista științifică

3,3

Gazeta Transilvaniei

Nr. crt.

Numele programelor și ale proiectelor

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

3,4

„Mari geografi brașoveni”, ediția a X-a

3,5

„Colecția „Nicolae Frunteș” din Șimea - un model sustenabil de protejare a patrimoniului”

3,6

MUZEUL DIN ȘCOALĂ - proiect de valorificare a colecției „Nicolae Frunteș” și a moștenirii culturale comunitare din Șimea

4

Programe metamuzeale „Showmuz”

6

5

6

4,1

„Concursuri muzeale”

„Concursuri muzeale”

4,2

„Recitalul de la ora 5”

„Recitalul de la ora 5”

„Recitalul de la ora 5”

4,3

„Festivalul de dans ROMANA”, ediția a III-a

4,4

„Noaptea muzeelor”

„Noaptea muzeelor”

„Noaptea muzeelor”

4,5

„Mari geografi brașoveni”, ediția a X-a

4,6

„Istoria la persoana întâi”

4,7

„Poezie si muzică”

„Poezie si muzică”

4,8

„Centenar Iacob Mureșianu”

4,9

Recital poezie „Mihai Eminescu”

Nr. crt.

Numele programelor și ale proiectelor

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

4,10

Concurs muzeal „24 Ianuarie 1859”

4,11

Concurs muzeal „Andrei Mureșanu -concurs de poezie”

5

Program proiecte culturale „Muzeul vine la tine”

1

1

1

5,1

„Muzeul vine la tine”

„Muzeul vine la tine”

„Muzeul vine la tine”

6

„Centenarul României Mari” 1918-2018

0

0

9

6,1

Gazeta Transilvaniei - tematică expozițională pentru Centenar

6,2

„Arta din tranșee. Fenomenul Trench Art”

6,3

„Pe drumul spre Marea Unire”

6,4

Țara Bârsei - sesiune științifică, ediția a XVII-a

6,5

Program educațional „Pe drumul spre Marea Unire”

6,6

ROMÂNIA E ACASĂ. Program expozițional național dedicat unor mari valori românești consacrate în afara țării: Ioan Petru Culianu, Eugen Ionescu, Ștefan Baciu, Emil Cioran, Panait Istrati

Nr. crt.

Numele programelor și ale proiectelor

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

6,7

„Mari geografi brașoveni”, ediția a XIIl-a

6,8

Țara Bârsei nr.17 - revista științifică

6,9

Hartă „Monumentele eroilor Primului Război Mondial” din județul Brașov

TOTAL PROIECTE

19

26

30

 • 4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani

  Nr. crt.

  Program

  Scurta descriere a programului

  Nr. proiecte în cadrul programului

  Denumirea proiectului

  Buget prevăzut pe program

  Buget consumat la finele anului

  ANUL 2016

  1

  Programe educaționale „Cultură și civilizație la Casa Mureșenilor”

  7

  8500.00

  8325.36

  1.1

  Programul de educație muzeală cuprinde mai multe module: „Mituri și legende despre Brașov”, „Descoperă Brașovul la pas”, desen, pictură și colaj.

  „Joc, comunicare, învățare”

  800.00

  800.00

  1.2

  Programul este adresat copiilor aflați în vacanță - estivală și de iarnă. Cuprinde mai multe activități și module coordonat de specialiștii muzeului; amintim: „Vestimentația în secolul al XIX- lea”, „Copiii restauratori”, „Mituri și legende despre Brașov”, program de arte plastice, cursuri interactive cu studenți străini, excursie la monumente istorice și geologice - Racoș, județ Brașov etc.

  „Vacanța artelor la muzeu”

  1500.00

  1380.00

  1.3

  Programul oferă informații despre: ce este un muzeu și care sunt funcțiile acestuia, punându-se accent pe funcția de conservare și restaurare a bunurilor culturale, importanța documentelor deținute de muzee, importanța restaurării și modalitățile de restaurare folosind ca exemplu un calendar restaurat, precum și un scurt istoric al suporturilor de scris. Elevii vor deteriora și vor restaura fotocopii realizate după documente din arhiva muzeului. La final se face o vizită în arhiva muzeului unde copiii văd concret modul de păstrare și depozitare a documentelor.

  „Copiii restauratori și conservatori”

  500.00

  499.19

  1.4

  Programul de educație muzeală cuprinde mai multe module: istoria ziarului brașovean Gazeta de Transilvania, evoluția publicității cu studiu de caz machete publicitare din ziarul Gazeta de Transilvania/Gazeta Transilvaniei. Elevii transcriu din caractere chirilice în limbaj contemporan articole de presă apărute în ziarul Gazeta de Transilvania în primul an de apariție, 1838, realizează propriile machete și spoturi publicitare pentru cei trei actori media de astăzi (ziar, radio și televiziune).

  „Poveștile Gazetei”

  1000.00

  999.79

  1.5

  Programul de educație muzeală cuprinde mai multe module: ateliere dedicate personalităților familiei Mureșianu și un atelier dedicat istoriei costumului în secolul al XlX-lea.

  „Dinastia Mureșenilor”

  1200.00

  1199.02

  1.6

  Programul de educație muzeală cuprinde mai multe module: un atelier dedicat copiilor, părinților și bunicilor în care povestea familiei Baciu este spusă participanților prin intermediul obiectelor pe care le pot confecționa din diverse materiale, un atelier despre apariția și evoluția scrisului urmată de o probă practică în care copiii pot „exersa”, pe diverse materiale, însemne din scrierea cuneiformă și cea egipteană; acțiunea se desfășoară în parteneriat cu Institutul Confucius Brașov, un atelier dedicat evoluției cărții urmat de realizarea unei cărți.

  „Mic și mare la muzeu”

  3000.00

  2965.36

  1.7

  Elevii vor afla informații legate de istoria aviației brașovene. Vor construi și asambla aeromodele cu care se vor organiza concursuri.

  „Aeromodelism”

  500.00

  482.00

  2

  Program expozițional „Blockbuster”

  3

  70800.00

  68896.72

  2.1

  Expoziția reunește miniexpoziții cu povești din Arhiva Mureșenilor -istoria Imnului Național, istoria Gazetei și a Tipografiei A. Mureșianu, istoria publicității, istoria dansului ROMANA, Elena Mureșianu, istoria sigiliului, istoria fotografiei, istoria poștei în Transilvania, istoria copilăriei la 1900.

  „Poveștile Arhivei”

  9200.00

  9196.90

  2.2

  Expoziția conține 100 bunuri culturale - artă decorativă, aflate în patrimoniul Muzeului Național Peleș.

  „Peleș Tezaur”

  51600.00

  49911.48

  2.3

  Expoziția conține 150 bunuri culturale aflate în patrimoniul Complexului Național Moldova Iași.

  „Istoria tehnicii Iași”

  10000.00

  9788.34

  3

  Programe cercetare „Țara Bârsei”

  2

  21880.00

  21716.25

  3.1

  Participarea a 50 de specialiști din muzeele și institutele de cercetare din țară și prezentarea cercetărilor acestora în legătură cu tema propusă.

  Țara Bârsei - sesiune științifică, ediția a XV-a

  14000.00

  13940.00

  3.2

  Publicarea în revista științifică a muzeului a cercetărilor susținute de către specialiștii din muzeele și institutele de cercetare din țară, lucrări prezentate în cadrul sesiunii.

  Țara Bârsei - revista științifică

  7880.00

  7776.25

  4

  Programe metamuzeale „Showmuz”

  6

  65820.00

  45505.93

  4.1

  Realizate în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Brașov; participă elevi ai școlilor din municipiul și județul Brașov, „Andrei Mureșanu - concurs de poezie” - concursul de poezie se adresează elevilor și adulților și își propune promovarea și încurajarea scrierii creatoare, a lecturii și a promovării literaturii, „Concurs pentru rimari” - concursul de poezie se adresează elevilor și adulților din municipiul și județul Brașov și urmărește promovarea acestui stil de viață ce cuprinde diverse elemente de etnicitate, tehnologie, artă și cultură urbană.

  „Concursuri muzeale”

  4000.00

  3990.09

  4.2

  în salonul muzeului au loc concerte săptămânale (în fiecare miercuri) de muzică clasică susținute de artiștii Operei din Brașov. Acestea sunt însoțite de prezentări sau conferințe susținute de specialiști. După încheierea recitalului spectatorii au ocazia să socializeze la o ceașcă de cafea, un ceai și o prăjitură oferite de sponsorul permanent al acestui program.

  „Recitalul de la ora 5”

  15000.00

  13281.36

  4.3

  Festivalul își propune diversificarea ofertei cultural-turistice din orașul Brașov prin permanentizarea unui eveniment de tip festival comunitar desfășurat pe parcursul a două zile, menit să valorifice zestrea culturală europeană de tip imaterial și anume dansurile istorice și cele contemporane.

  „Festivalul de dans ROMANA”, ediția a IlI-a

  30000.00

  11432.42

  4.4

  Această manifestare culturală anuală are loc în preajma zilei patrimoniului, 18 mai, a fiecărui an. în anul 2016 va fi pe data de 21 mai. Muzeul va fi deschis de la orele 18 până noaptea târziu. Au loc vizite, activități interactive cu publicul, vizionări de filme, concerte.

  „Noaptea muzeelor”

  6700.00

  6682.15

  4.5

  în cadrul simpozionului se susțin conferințe în care sunt comemorate personalități din domeniu ce s-au născut și/sau au activat în arealul Țării Bârsei. în partea a doua a simpozionului sunt decernate premii elevilor participanți la olimpiadele județene și naționale de geografie.

  „Mari geografi brașoveni”, ediția a X-a

  2000.00

  2000.00

  4.6

  (Contribuția proprie pentru proiect cu finanțare nerambursabilă)

  „Istoria la persoana întâi”

  8120.00

  8119.91

  5

  Program proiecte culturale „Muzeul vine la tine”

  1

  3000.00

  2842.06

  în cadrul programului se realizează deplasări în școlile din județul Brașov unde se susțin ateliere educaționale de către specialiștii muzeului.

  1

  „Muzeul vine la tine”

  3000.00

  2842.06

  Total

  ANUL 2016

  19

  170000.00

  147286.32

  ANUL 2017

  1

  Programe educaționale „Cultură și civilizație la Casa Mureșenilor”

  9

  12200.00

  11611.29

  1.1

  Cunoașterea de către elevi a istoriei locale prin mituri și legende despre Brașov, conștientizarea lucrului în echipă

  „Joc, comunicare, învățare”

  1500.00

  1491.39

  1.2

  Promovarea patrimoniului și a muzeului prin programe muzeale pe perioda vacanțelor

  „Vacanța artelor la muzeu”

  1500.00

  1490.00

  1.3

  Educarea tinerilor, cultivarea, promovarea și răspândirea culturii și tradițiilor românești, crearea unui climat propice dezvoltării tinerilor prin dans, muzică, educație fizică, prin deprinderea practică a coregrafiei dansului ROMANA și creșterea gradului de cunoștințe cu privire la dansul de societate ROMANA.

  „Cursuri de dans de societate ROMANA”

  2000.00

  1860.40

  1.4

  Familiarizarea cu funcțiile muzeului cu accent pe cea de conservare și restaurare. Importanța conservării și modalitățile de restaurare, retaurarea unei copii a unui document din arhivă.

  „Copiii restauratori și conservatori”

  500.00

  500.00

  1.5

  Familiarizarea elevilor de gimnaziu și de liceu cu folosirea alfabetului chirilic in scrierea limbii române în trecut - studiu de caz „Gazeta de Transilvania", precum și cu începuturile publicității în presa scrisă - studiu de caz "Gazeta de Transilvania"

  „Poveștile Gazetei”

  1000.00

  812.02

  1.6

  Familiarizarea elevilor cu personalitățile familiei Mureșianu și cu istoria costumului în secolul al XlX-lea.

  „Dinastia Mureșenilor”

  1200.00

  1198.99

  1.7

  Susținerea educației nonformale. Fiecare atelier în parte își propune să dezvăluie copiilor, prin intermediul jocului și al artelor, obiecte din patrimoniul muzeului. Un atelier aparte este Povestea scrisului, o incursiune in lumea scrisului, în care se pune accent pe perioada de început (scrierea cuneiformă și scrierea hieroglifică).

  „Mic și mare la muzeu”

  3000.00

  2809.59

  1.8

  Familiarizarea elevilor de curs gimnazial cu istoria aviației românești și mondiale. în cadrul acțiunii copiii vor construi aeromodele, pe care, în cadrul unui concurs, le vor încerca în zbor. Activitățile se vor desfășura în școlile din județul și orașul Brașov, precum și la sediul muzeului.

  „Aeromodelism”

  500.00

  450.00

  1.9

  Integrarea și facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la instituțiile de cultură și educație.

  „Educație incluzivă”

  1000.00

  998.90

  2

  Program expozițional „Blockbuster”

  6

  38060.00

  37586.33

  2.1

  Expoziție împrumutată. Promovarea patrimoniului tehnic național

  „Istoria tehnicii Iași”

  3000.00

  2611.70

  2.2

  Expoziție împrumutată. Promovarea patrimoniului național

  „Muzeul Jucăriilor”

  5000.00

  4954.65

  2.3

  Realizarea unei expoziții cu instalații de artă contemporană.

  „Artiști contemporani”

  5000.00

  5000.00

  2.4

  Proiectul își propune realizarea unei expoziții interactive și interdisciplinare care abordează istoria aviației, adresată copiilor cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani și familiilor acestora. Expoziția cuprinde 8 teme relevante: înțelegerea fenomenelor care se petrec în aer; înțelegerea fenomenului de planare și de mișcare în aer (frunze, păsări, obiecte); primele încercări de a crea un aparat de zbor, în perioada antică (Egipt, China); Leonardo da Vinci - studii și realizări în domeniul zborului; aviația românească și Primul Război Mondial; experiențe personale în două dintre cele mai vechi aparate de zbor (gyrocopter și rogallo); zborul în spațial cosmic (principii, rachete, costume, cosmonauți - D. Prunariu); atelier interactiv (confecționare de replici după aparate de zbor funcționale).

  „ARIPI”

  5260.00

  5259.42

  2.5

  Realizarea unei expoziții cu lucrări aparținând lui Albrecht Durer

  „Durer”

  15000.00

  14983.00

  2.5

  Realitatea virtuala - soluție inovatoare de protejare si promovare a patrimoniului

  4800.00

  4777.56

  3

  Programe cercetare „Țara Bârsei”

  5

  39730.00

  39661.51

  3.1

  Valorificarea științifică a patriminiului cultural

  Țara Bârsei - sesiune științifică, ediția a XVI-a

  14000.00

  13999.51

  3.2

  Valorificarea științifică a moștenirii culturale, locale și naționale

  Țara Bârsei nr. 16 - revista științifică

  10000.00

  9942.00

  3.3

  Cercetarea științifică a primului ziar al românilor transilvăneni - Gazeta de Transilvania/Gazeta Transilvaniei, ziar apărut la Brașov în 1838 și condus de familia Mureșianu începând cu anul 1850.

  Gazeta Transilvaniei

  0.00

  0.00

  3.4

  Valorificarea cercetării științifice a specialiștilor în domeniul geoștiințelor. Sunt comemorate personalități din domeniu ce s-au născut și/sau au activat în arealul Țării Bârsei.

  „Mari geografi brașoveni”, ediția a X-a

  2000.00

  1994.28

  3.5

  Proiectul propune realizarea unui model sustenabil de protejare a patrimoniului din colecția Nicolae Frunteș Șimea, județul Brașov. Pentru o mai bună valorificare a patrimoniului cultural și aducerea sa într-un context economic, bazat pe turism rural, se vor realiza activitățile obligatorii de documentare științifică, evaluare-diagnoza, evidență, conservare primară asupra bunurilor culturale din colecție.

  „Colecția „Nicolae Frunteș” din Șimea - un model sustenabil de protejare a patrimoniului”

  13730.00

  13725.72

  4

  Programe metamuzeale „Showmuz”

  5

  31000.00

  30914.40

  4.1

  Cunoașterea istoriei naționale și locale, debut artistic

  „Concursuri muzeale”

  5000.00

  4962.00

  4.2

  Satisfacerea nevoilor publicului meloman, atragerea unui public nou într-un altfel de loc decât sălile de spectacol.

  „Recitalul de la ora 5”

  15000.00

  14975.72

  4.3

  Promovarea tinerelor talente, absolvenți ai Conservatorului și Școlii de Muzică din Brașov, respectiv susținerea unor concerte de muzică clasică având în repertoriu operele compozitorilor brașoveni și internaționali.

  „Poezie si muzică”

  1000.00

  1000.00

  4.4

  Promovarea muzeului, a patrimoniului local

  „Noaptea muzeelor”

  5000.00

  4994.46

  4.5

  Program cultural este dedicat centenarului compozitorului brașovean Iacob Mureșianu (1857-1917) și se organizează în parteneriat cu alte instituții de cultură brașovene (Opera, Filarmonica, Facultatea de Muzica, Colegiul Național „Andrei Șaguna”). Programul se desfășoară în perioada 15-23 mai și cuprinde: simpozion, concert de lieduri, cor, concert cu uvertura „Ștefan cel Mare”, concert cu oratoriul„Mînîstirea Argeșului”, expoziție în foaierul Sălii Patria.

  „Centenar Iacob Mureșianu”

  5000.00

  4982.22

  5

  Program proiecte culturale „Muzeul vine la tine”

  1

  3000.00

  2762.83

  5.1

  Familiarizarea elevilor cu personalitățile brașovene.

  „Muzeul vine la tine”

  3000.00

  2762.83

  Total

  ANUL 2017

  26

  123990.00

  122536.36

  ANUL 2018

  1

  „Centenarul României Mari” 1918-2018

  9

  161200.00

  161176.22

  1.1

  Cercetarea științifică a primului ziar al românilor transilvăneni - Gazeta de Transilvania/Gazeta Transilvaniei, ziar apărut la Brașov în 1838 și condus de familia Mureșianu începând cu anul 1850.

  Gazeta Transilvaniei - tematică expozițională pentru Centenar

  0.00

  0.00

  1.2

  Expoziție realizată în colaborare cu Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad și Asociația Muzeul Jucăriilor. Conține peste 200 de obiecte și fotografii legate de Primul Război Mondial. Din obuze, cartușe și lăzi de muniție au fost realizate obiecte de artă și de uz casnic. Obiecte au fost confecționate în majoritate de soldați.

  „Arta din tranșee. Fenomenul Trench Arf ’

  7500.00

  7493.43

  1.3

  Expoziție interactivă dedicată Centenarului României Mari cu accente pe marile evenimente din istoria modernă a Transilvaniei așa cum au fost surprinse în paginile Gazetei de Transilvania/Gazetei Transilvaniei -considerat primul ziar politic al românilor transilvăneni. Accentul va fi pus pe aportul Mureșenilor la realizarea Marii Uniri.

  „Pe drumul spre Marea Unire”

  98600.00

  98590.00

  1.4

  Valorificarea științifică a patrimoniului cultural. Ediție aniversară: Centenarul României Mari și 50 de ani de la înființarea Muzeului Casa Mureșenilor Brașov.

  Țara Bârsei - sesiune științifică, ediția a XVII-a

  15055.00

  15049.57

  1.5

  Program de educație muzeală interactiv consacrat evenimentelor istorice importante din secolele XIX și XX.

  Program educațional „Pe drumul spre Marea Unire”

  500.00

  499.83

  1.6

  Proiectul își propune derularea unui program expozițional complex, la nivel național, dedicat unor personalități marcante și reprezentative pentru cultura românească care s-au consacrat în afara țării, născute în localități din toate provinciile istorice ale țării. Cu ocazia sărbătoririi Centenarului României Mari itinerăm 5 microexpoziții dedicate celor 5 personalități. în ultima etapă a proiectului cele 5 microexpoziții vor fi reunite într-una singură care va fi expusă în orașul Marii Uniri, Alba-lulia; ateliere interactive (ateliere de scriere creativă, cluburi de lectură și interpretare). Suma solicitată constituie contribuția proprie în cadrul proiectul co-finanțat de AFCN.

  ROMÂNIA E ACASĂ. Program expozițional național dedicat unor mari valori românești consacrate în afara țării: loan Petru Culianu, Eugen Ionescu, Ștefan Baciu, Emil Cioran, Panait Istrati

  9345.00

  9345.00

  1.7

  Valorificarea cercetării științifice a specialiștilor în domeniul geoștiințelor. Sunt comemorate personalități din domeniu ce s-au născut și/sau au activat în arealul Țării Bârsei cu accent pe contribuția la realizarea României Mari.

  „Mari geografi brașoveni”, ediția a XIII-a

  2000.00

  2000.00

  1.8

  Valorificarea științifică a moștenirii culturale, locale și naționale. Ediție aniversară: Centenarul României Mari și 50 de ani de la înființarea Muzeului Casa Mureșenilor Brașov.

  Țara Bârsei nr. 17 - revista științifică

  9200.00

  9200.00

  1.9

  Hartă „Monumentele eroilor Primului Război Mondial” din județul Brașov

  19000.00

  18998.39

  2

  „Cultura și civilizație la Casa Mureșenilor”

  13

  15400.00

  15335.90

  2.1

  Cunoașterea de către elevi a istoriei locale prin mituri și legende despre Brașov, conștientizarea lucrului în echipă.

  „Joc, comunicare, învățare”

  1500.00

  1494.00

  2.2

  Promovarea patrimoniului și a muzeului prin programe muzeale pe perioada vacanțelor.

  „Vacanța artelor la muzeu”

  1500.00

  1500.00

  2.3

  Educarea tinerilor, cultivarea, promovarea și răspândirea culturii și tradițiilor românești, crearea unui climat propice dezvoltării tinerilor prin dans, muzică, educație fizică, prin deprinderea practică a coregrafiei dansului ROMANA și creșterea gradului de cunoștințe cu privire la dansul de societate ROMANA.

  „Cursuri de dans de societate ROMANA”

  1900.00

  1898.00

  2.4

  Familiarizarea cu funcțiile muzeului cu accent pe cea de conservare și restaurare. Importanța conservării și modalitățile de restaurare, restaurarea unei copii a unui document din arhivă.

  „Copiii restauratori și conservatori”

  500.00

  499.80

  2.5

  Familiarizarea elevilor de gimnaziu și de liceu cu folosirea alfabetului chirilic in scrierea limbii române în trecut - studiu de caz „Gazeta de Transilvania", precum și cu începuturile publicității în presa scrisă - studiu de caz "Gazeta de Transilvania"

  „Poveștile Gazetei”

  1000.00

  999.66

  2.6

  Familiarizarea elevilor cu personalitățile familiei Mureșianu și cu istoria costumului în secolul al XlX-lea.

  „Dinastia Mureșenilor”

  1200.00

  1199.68

  2.7

  Susținerea educației nonformale. Fiecare atelier în parte își propune să dezvăluie copiilor, prin intermediul jocului și al artelor, obiecte din patrimoniul muzeului. Un atelier aparte este Povestea scrisului, o incursiune in lumea scrisului, în care se pune accent pe perioada de început (scrierea cuneiformă și scrierea hieroglifică).

  „Mic și mare la muzeu”

  3000.00

  2974.99

  2.8

  Familiarizarea elevilor de curs gimnazial cu istoria aviației românești și mondiale. în cadrul acțiunii copiii vor construi aeromodele, pe care, în cadrul unui concurs, le vor încerca în zbor. Activitățile se vor desfășura în școlile din județul și orașul Brașov, precum și la sediul muzeului.

  „Aeromodelism”

  700.00

  700.00

  2.9

  Integrarea și facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la instituțiile de cultură și educație.

  „Educație incluzivă”

  1200.00

  1197.50

  2.10

  Susținerea și dezvoltarea creativății elevilor printr-o serie de ateliere de scriere creativă pe proză și poezie precum: Să inventăm un personaj! (elevii vor imagina personaje, le vor crea biografii sau le vor afla cele mai ascunse secrete), Poezia despre mine ( un autoportret din cuvinte prin intermediul poeziei), Atelierul de povești (elevii vor inventa propria poveste pornind de la istoriile culturale ale unor simboluri naționale).

  Gramatica fanteziei

  700.00

  700.00

  2.11

  Promovarea, cultivarea și educarea tinerilor prin intermediul artelor vizuale.Tehnica constă în săparea, incizarea, perforarea sau obturarea prin diverse procedee fizice a unei suprafețe de regulă plane, în vederea imprimării și multiplicării ulterioare a imaginii, fie pentru obținerea unui obiect artistic de sine stătător.

  Atelier de linogravură și gravură metal

  1000.00

  990.77

  2.12

  Cultivarea elevilor prin intermediul artelor vizuale, susținerea elevilor prin educație nonformală. Embosarea este tehnica de modificare a suprafeței suportului de hârtie de diferite dimensiuni, astfel încât să adauge calități sculpturale și dimensionale acesteia prin reliefarea anumitor detalii, creându-se astfel un efect special de tip basorelief.

  Deseori utilizat împreună cu serviciul de imprimare folio, embosarea este un proces care folosește presiunea aplicată pe partea din spate a materialului, modificându-i suprafața si dându-i un aspect tridimensional cu efect ridicat sau un aspect în relief.^

  Atelier tehnica de embosare a hârtiei

  200.00

  206.50

  2.13

  Promovarea patrimoniului și a secției de literatură „Ștefan Baciu" prin programe muzeale pe perioada vacanțelor.

  Arte și meserii în vacanță - Casa „Ștefan Baciu"

  1000.00

  975.00

  3

  „Țara Bârsei”

  1

  20000.00

  19757.29

  3.1

  Proiectul propune realizarea unei noi amenajări muzeale pentru valorificarea patrimoniului din Muzeul Etnografic, Olimpic și de Artă contemporană „Nicolae Frunteș” din Șimea, județul Brașov. Expoziția temporară va fi realizată în 3 săli de clasă ale Școlii Gimnaziale din Șimea și va cuprinde următoarele teme principale: etnografie, olimpism și artă contemporană. La finalul proiectului va fi inaugurat noul muzeu, în cadrul căruia se va derula un program complex de activități educaționale inspirate de specificul colecției și a identității comunității locale. Suma solicitată constituie contribuția proprie în cadrul proiectul co-finanțat de AFCN.

  MUZEUL DIN ȘCOALĂ -proiect de valorificare a colecției „Nicolae Frunteș” și a moștenirii culturale comunitare din Șimea

  20000.00

  19757.29

  4

  „Showmuz”

  6

  22000.00

  21978.53

  4.1

  Promovarea operei unei mari valori naționale - poetul Mihai Eminescu.

  Recital poezie „Mihai Eminescu”

  1600.00

  1600.00

  4.2

  Cunoașterea istoriei naționale și locale, debut artistic.

  Concurs muzeal „24 Ianuarie

  1859”

  3500.00

  3497.00

  4.3

  Debut artistic

  Concurs muzeal „Andrei Mureșanu - concurs de poezie”

  1400.00

  1400.00

  4.4

  Satisfacerea nevoilor publicului meloman, atragerea unui public nou într-un altfel de loc decât sălile de spectacol.

  „Recitalul de la ora 5”

  10000.00

  9999.41

  4.5

  Promovarea tinerelor talente, absolvenți ai Conservatorului și Școlii de Muzică din Brașov, respectiv susținerea unor concerte de muzică clasică având în repertoriu operele compozitorilor brașoveni și internaționali.

  „Poezie si muzică”

  1500.00

  1500.00

  4.6

  Promovarea muzeului, a patrimoniului local.

  „Noaptea muzeelor”

  4000.00

  3982.12

  5

  „Muzeul vine la tine!”

  1

  2000.00

  1987.59

  5.1

  Familiarizarea elevilor cu personalitățile brașovene.

  „Muzeul vine la tine”

  2000.00

  1987.59

  Total

  ANUL 2018

  30

  220600.00

  220235.53

 • V. SARCINI PENTRU MANAGEMENT

 • A. Managementul va avea următoarele sarcini pentru durata perioadei contractuale:

 • 1. îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu hotărârile Consiliului Județean Brașov, respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea Muzeului Casa Mureșenilor Brașov;

 • 2. Promovarea excelenței, atât în domeniul cercetării științifice și activității muzeografice, cât și în activitatea financiar - administrativă;

 • 3. Constituirea științifică, administrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului;

 • 4. Cercetarea științifică, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului;

 • 5. Punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoașterii, educării și recreerii;

 • 6. Elaborarea și punerea în aplicare a proiectelor de restaurare, cercetare, punere în valoare și dezvoltare a patrimoniului;

 • 7. Continuarea activității de digitizare a bunurilor culturale din colecții, expuse sau aflate în depozite, și prezentarea lor în mediul online;

 • 8. Continuarea activității științifice și valorificarea rezultatelor acesteia prin manifestări culturale, evenimente, proiecte expoziționale realizate în cadrul instituției muzeale;

 • 9. Valorificarea colecțiilor muzeale prin organizarea de expoziții și prin extinderea programului de schimburi cu alte instituții similare din țară, realizarea unor materiale publicitare performante, elaborarea de studii, informări și comunicări, participarea la conferințe, publicarea în reviste de specialitate;

 • 10. încheierea unor parteneriate strategice cu instituții de profil similar din țară și din străinătate, pentru realizarea unor proiecte culturale și științifice de anvergură, ale căror rezultate să se reflecte concret în îmbogățirea ofertei culturale pentru comunitate și în promovarea culturii locale la nivel regional, național și internațional;

 • 11. Creșterea gradului de implicare în comunitate prin multiplicarea și diversificarea serviciilor oferite de către muzeu;

 • 12. Dezvoltarea cooperării cu organizații neguvernamentale din domeniul culturii și educației;

 • 13. Realizarea de evenimente metamuzeale, de activități de educație nonformală și găzduirea unor manifestări și evenimente cultural-educative realizate de parteneri și colaboratori;

 • 14. Continuarea organizării programelor educative, care să aibă un caracter modem, interactiv, adaptat așteptărilor culturale ale publicului țintă (școli, turiști, grupuri de copii, familii, etc);

 • 15. Implementarea unor strategii de marketing pentru o bună promovare a instituției; integrarea mai mare a Intemetului și a noilor tehnologii în valorificarea colecțiilor și în comunicarea cu exteriorul;

 • 16. Atragerea de fonduri nerambursabile pentru programele instituției;

 • 17. Creșterea ponderii veniturilor proprii și a sponsorizărilor în totalul veniturilor și a gradului de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii și alte surse atrase;

 • 18. Transmiterea către Consiliul Județean Brașov, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor necesare.

 • VI. Structura și conținutul proiectului de management

Proiectul întocmit de candidat, este limitat la un număr de 50 pagini + anexe, redactate cu font Times New Roman, mărime 12, la 1 Vi distanță și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituției pe durata proiectului de management. în întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform definițiilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

în evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată și criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management:

 • a) analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

 • b) analiza activității instituției și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

 • c) analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz;

 • d) analiza situației economico-financiare a instituției;

 • e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;

 • f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse.

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conțină soluții manageriale concrete, în vederea funcționării și dezvoltării instituției, pe baza sarcinilor formulate de autoritate.

 • A. Analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent:

 • 1. instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleiași comunități.

Analiza va trebui să cuprindă o defalcare cât mai amănunțită a categoriilor de beneficiari ai instituțiilor similare din municipiul Brașov/județul Brașov , pe categorii de vârstă, ocupație, proveniență (localnici, turisți), naționalitate, etc și poziția instituției în arhitectura instituțiilor specifice similare la nivel județean/reședință de județ;

 • 2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);

 • 3. analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia;

 • 4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare);

 • 5. grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu;

 • 6. profilul beneficiarului actual.

 • B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:

 • 1. analiza programelor și a proiectelor instituției;

 • 2. concluzii:

  • 2.1. reformularea mesajului, după caz;

  • 2.2. descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

Acest punct trebuie să susțină propunerile de la secțiunea E.

 • C.  Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz:

 • 1. analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente;

 • 2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;

 • 3. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau extemalizate;

 • 4. analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire;

 • 5. viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității procesului managerial.

 • D. Analiza situației economico-financiare a instituției:

Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:

 • 1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

  • 1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);

  • 1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital);

 • 2.  analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

  Nr. crt.

  Programul/proiectul

  Devizul estimat

  Devizul realizat

  Observații, comentarii, concluzii

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  Total:

  Total:

  Total

 • 3. soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției:

  • 3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate;

  • 3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale;

 • 4. soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor:

  • 4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

  • 4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

  • 4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație;

  • 4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);

  • 4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care:

 • a) din subvenție;

 • b) din venituri proprii.

 • E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate:

Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:

 • 1. viziune;

 • 2. misiune;

 • 3. obiective (generale și specifice). Se va avea în vedere faptul că prin realizarea mai multor obiective specifice se urmărește atingerea unui obiectiv general;

 • 4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management, corelată cu analiza de la secțiunea A;

 • 5. strategia și planul de marketing, corelate cu analiza de la secțiunea A;

 • 6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management, unde se va detalia legătura cu categoriile de beneficiari identificate la secțiunea A;

 • 7. proiectele din cadrul programelor; fiecare proiect propus va avea activitățile distincte bugetate separat pentru a se putea analiza bugetul estimativ propus (se va evita menționarea unei sume globale pentru un proiect care cuprinde mai multe tipuri de activități);

 • 8.  alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.

Candidatul va detalia viziunea sa privind direcțiile de dezvoltare a patrimoniului existent și modalitățile prin care vor fi realizate, inclusiv costurile aferente.

Candidatul va identifica parteneriatele și colaborările pe care își propune să le încheie, făcând propuneri concrete în acest sens , în vederea realizării sarcinilor stabilite de către autoritate la punctul V, în special cele care privesc diversificarea ofertei culturale.

 • F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

 • 1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului:

  Nr. crt.

  Categorii

  Anul...

  Anul...

  Anul...

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  1.

  TOTAL VENITURI, din care

  1 .a. venituri proprii, din care:

  1 .a. 1. venituri din activitatea de bază

  1 .a.2. surse atrase

  l.a.3. alte venituri proprii

  1 .b. subvenții/alocații

  1 .c. alte venituri

  2.

  TOTAL CHELTUIELI, din care

  2.a. cheltuieli de personal, din care:

  2.a.l. cheltuieli cu salariile

  2.a.2. alte cheltuieli de personal

  2.b. cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:

  2.b. 1. cheltuieli pentru proiecte

  2.b.2. cheltuieli cu colaboratorii

  2.b.3. cheltuieli pentru reparații curente

  2.b.4. cheltuieli de întreținere

  2.b.5. alte cheltuieli cu bunuri și servicii

  2.c. cheltuieli de capital

 • 2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:

  • 2.1. la sediu;

  • 2.2. în afara sediului.

 • 3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată

  Nr.

  Program

  Scurtă

  Nr. proiecte

  Denumirea

  Buget

  crt.

  descriere a programului

  în cadrul programului

  proiectului

  prevăzut de program *3)

  Primul an de management

  1.

  Al doilea an de management

  1.

  Al treilea an de management

  1.

  Al patrulea an de management

  Al cincelea an de management

*3) Bugetul alocat pentru programul minimal.

VII. Alte precizări

Relații suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obține de la Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe din cadrul autorității, la telefon 0 268 - 41 07 77/int.l43, fax 0268/47 5576, e-mail daniela.prahoveanu@judbrasov.ro, consilier Daniela Prahoveanu.

VIII. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.

Anexa nr. 1:

Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov

Anexa nr. 2:

Statul de Funcții al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov

Anexa nr. 3:

Bugetul aprobat al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov pe ultimii 3 ani.

BIBLIOGRAFIE:

 • 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Ordonanța de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Ordonanța de Urgență nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;

 • 6. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • 7.  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 8. Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

 • 9.  Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • 11. Legea nr. 182/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 12. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Vizat,


Director executivNicolae SăVizat,

Șef serviciu ÎCTSCRE


Nicoleta Iureș

cA/