Hotărârea nr. 325/2019

Hotărârea nr. 325-privind aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expoziţional propriu, la Târgul de Turism al României, organizat la Centrul Expoziţional Romexpo, Bucureşti, în perioada 14-17 noiembrie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 325

din data de 29.08.2019

- privind aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expozițional propriu, la Târgul de Turism al României, organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București, în perioada 14-17 noiembrie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Referatul de Aprobare, înregistrat sub nr. 14032/08.08.2019, inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, doamna Imelda Toaso, precum și raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 14031/08.08.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expozițional propriu la Târgul de Turism al României, organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București, în perioada 14-17 noiembrie 2019, precum și aprobarea alocării, în acest sens, a sumei de 76.493,63 lei, cu TVA inclus, cu precizarea că a fost inclusă în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Văzând Referatul întocmit de către Grupul de Lucru pentru Activități de Turism, înregistrat sub nr. 13990/07.08.2019;

în Referatul de Aprobare se propune alocarea sumei de 76.493,63 lei, reprezentând suma necesară participării Județului Brașov, la Târgul de Turism al României, ediția de toamnă, în perioada 14-17 noiembrie 2019;

Având în vedere dispozițiile art. 14 al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 173 alin. (1) lit. „b”, „d”, lit. ,,f’ și alin. (5), lit. „n” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Județului Brașov, cu stand expozițional propriu, la Târgul de Turism al României, ediția de toamnă, organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București, în perioada 14-17 noiembrie.

Art.2. - Suma de 76.493,63 lei, cu TVA inclus, va fi alocată din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, pentru participarea Județului Brașov la Târgul de Turism al României, ediția de toamnă, organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București, în perioada 14-17 noiembrie 2019, reprezentând: taxa de participare, închirierea spațiului expozițional, asigurarea branșamentului electric trifazic, cheltuieli delagație (transport, cazare, diurnă), concept tehnico-organizatoric și amenajare stand.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte - Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe și Direcția Economică.

PREȘEDINTE, Adrian-Ioja/n Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria DuAmrăveanu