Hotărârea nr. 324/2019

Hotărârea nr. 324-privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.324 din data de 29 august 2019

privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.14062/08.08.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr.ad.14062/08.08.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Față de organigrama și statul de funcții aprobate se propun modificări urmare a suplimentării unor posturi de medic, asistent medical, brancardier și șofer, a transformării unor posturi vacante precum și a promovării unor angajați în grad profesional;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.254/20.06.2019 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

în conformitate cu dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare,art.5. alin.(l) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1384/2010 precum și prevederile art. 18, alin.(l) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.173, alin.(l), lit.d, alin.(2), lit.c și alin.(5), lit.d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției.

Art. 4 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.254/20.06.2019 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

PREI Adriani


INTE in Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Duiiybrăveanu


Manager, asist.univ.dr. Nicțtșop Florin Bîgiu
ORGANIGRAMA - 2019 SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV\jompartiment juridic

FE-2

i Oompartiment relații //u publicul

FE-l

r Compartiment audit public intem

FE-1

Birou informatică și statistică medicală

FC-1 FE-5
DIRECTOR MEDICAL

FC-1


i

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL FC-1


Secția clinică neurologie I

FC -2

FE -37,5

Secția neurologie II

FC - 2 FE - 42

Secția clinică recuperare neuro-psiho-motone

FC - 2 FE - 52,5

Compartiment recuperare medicală neurologie

FE - 18

Secția clinică psihiatrie I

FC - 2 FE -36

Secția psihiatrie II

FC - 2 FE -40

Secția clinică psihiatrie III

FC - 2 FE -36,5

Compartiment psihiatrie cronici

FE-12

Secția exterioară psihiatrie cronici Zămești

FC - 2 FE-81

Secția exterioară psihiatrie cronici Vulcan

FC-2 FE -65

Camera de gardă psihiatrie

FE -22

Camera de gardă neurologie

FE-28

Farmacie

FC - 1 FE - 14


Serviciul financiar

FC-1

contabil

FE-7


___________J____________

DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI FC-1 Coordonează metodologic activitatea de îngrijiri la nivelul spitalului J


Compartiment securitatea și sănătatea în muncă, PSI, protecție civilă și situații de urgență

FE - 1

Serviciul de management al calității serviciilor medicale

FC - 1

FE - 6

Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale

FE -3

Serviciul R.U.N.O.S.

FC-1 FE -7

Serviciul administrativ, achiziții publice, transport

FC-1


Laborator analize medicale

FC-1 FE-16

Laborator radiologie și imagistică medicală

FE -7

Compartiment prosectură

FE -3

Compartiment explorări funcționale

FE-2

Ambulatoriul integrat cu cabinet în specialitățile:

-Neurologie -Psihiatrie

-Recuperare, medicină fizică și balneologie

FE-3

Centrul de Sănătate Mintală cu Staționar de zi

FC-2 FE-19


Compartiment de dietetică și nutriție

FE- 1

Compartiment internare- externare

FE-2

Spălătorie Garderobă

FE - 11


1

Compartiment administrativ

FE-7


Compartiment achiziții publice

FE-5


Compartimenttehnic

FE-2

Formație de lucru: Muncitori întreținere Centrale termice Activităținormate

FE -32

Pază

FE-12


Total paturi

-605

Total posture aprobate

- 699.5

Funcții de conducere

- 29

Funcții de execuție din care:

-670.5

Medici rezidenti

- 30

Farmacist resident

- 1


Consiliul Județean Brașov Director executive Vasioiu Adelina

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Aprobat HCJ Brașov nr.


.din data de...................


Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov str. Prundului nr. 7-9, Brașov,500123 tel. 0268511481, fax. 511609

P

Adria


esedinte, ■Jfoan Veștea


Secret

Maria Du

STAT DE FUNCȚII

Nr. ort

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

II

s

1

2

Director Medical

II

5

1

3

Director financiar contabil

II

5

1

4

Director îngrijiri

II

S

1

5

Șef secție- medic primar

neurologie

S

2

6

Șef secție- medic primar

ll

psihiatrie

S

5

7

Șef secție- medic primar

II

balneofizioterapie

S

1

8

Șef secție- medic primar

II

laborator

s

1

9

Farmacist - sef

Farmscist specialist

specialist

farmacie

s

1

10

farmșașjprimar

primar

farmacie

s

1

11

fârms&sfSjȘ&ialist

specialist

farmacie

s

1

12

7*7 r

med/cpr?mpr\\

primar

neurologie

s

7.5

13

I ' Z

'ițj'i        '9- '* \\-------------------------------

_

primar

psihiatrie

s

10.514

medic primar

15

medic primar

16

medic primar

17

medic primar

18

medic primar

19

medic primar

20

medic primar

21

medic specialist

22

medic specialist

23

medic specialist

24

medic specialist

25

psiholog principal

26

psiholog specialist

27

psiholog practicant

28

logoped principal

29

biolog principal

30

profesor Kinetoterapeut

31

fiziokinetoterapeut debutant

32

asistent social principal

33

asistent social

34

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

35

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

36

asistent medical principal

37

asistent medical principal

38

asistent medical principal

39

asistent medical

40

asistent medical

41

_

asistent medical debutant

42

qsistent medical principal

43

//\ ,So-

asfttent medical principal

44

IL £!

șsis^nt medical principal

primar

anatomie patologica

S

1

primar

medicina generala

S

1

primar

balneofizioterapie

S

1.5

primar

laborator

S

2

primar

radiologie si imagistica medică

S

2

primar

epidemiolog

S

1

primar

boli infecțioase

S

1

specialist

neurologie

S

5

specialist

psihiatrie

S

12

specialist

medicină fizică și de reabilitare

S

1

specialist

medicina generala

S

2

principal

psihologie clinica

S

6

specialist

psihologie clinica

S

1

practicant

psihologie clinica

S

2

principal

logopedie

S

1

principal

laborator

S

1

recuperare

S

2

debutant

recuperare

S

1

principal

sociopsihopedagogie

S

1

sociologie

S

1

principal

medicina generala

S

6

principal

medicina generala

PL

2

principal

medicina generala

S

23

principal

laborator

S

2

principal

balneofizioterapie

S

4

medicina generala

S

7

balneofizioterapie

S

1

debutant

medicina generala

S

1

principal

medicina generala

SSD

4

principal

medicina generala

PL

101

principal

balneofizioterapie

PL

545

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie si masaj

PL

5

46

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie si recuperare

PL

1

47

asistent medical principal

principal

laborator

PL

10

48

asistent medical principal

principal

farmacie

PL

5

49

asistent medical principal

principal

radiologie

PL

2

50

asistent medical principal

principal

nutriționist

PL

1

51

asistent medical

medicina generala

PL

56

52

asistent medical

farmacie

PL

6

53

asistent medical

radiologie

PL

3

54

autopsier

M

1

55

registrator medical

M

2

56

statistician

M

1

57

infirmiera

G

121

58

infirmiera debutanta

debutant

G

1

59

ingrijitoare

G

80

60

spălătorese

G

10

61

brancadier

G

20

62

șofer autosanitară II

M

1

63

paznic

G

12

64

Șef serviciu

II

S

4

65

Șef birou

II

S

1

66

consilier juridic IA

IA

consilier juridic

S

2

67

auditor grad 1

IA

economist

S

1

68

economist IA

IA

economist

S

12

69

economist 1

1

economist

S

3

70

economist II

II

economist

S

2

71

referent de specialitate 1

1

inginer

S

6

72

referent de specialitate 1

1

economist

S

3

73

referent de specialitate 1

1

jurist

S

3

74

/Țy'     'Of. *

inerent de specialitate debutant

debutant

comunicare și relații publice

S

1

75

-----------/Ar            «

Tpp^jcian - economist III

III

economist

SSD

1
76

magaziner 1

1

M

2

77

arhivar 1

1

M

1

78

muncitor calificat 1

1

timplar

G

1

79

muncitor calificat 1

1

electrician

G

1

80

muncitor calificat 1

1

instalator

G

2

81

muncitor calificat 1

1

fochist

G

5

82

muncitor calificat 1

1

lenjeresa

G

3

83

muncitor calificat II

II

fochist

G

1

84

muncitor calificat II

II

telefonista

G

4

85

muncitor calificat II

II

electrician

G

1

86

muncitor calificat III

III

telefonista

G

1

87

muncitor calificat III

III

lenjeresa

G

2

88

muncitor calificat IV

IV

instalator

G

1

89

muncitor calificat IV

IV

zugrav

G

1

90

muncitor calificat IV

IV

fochist

G

3

91

muncitor necalificat

1

G

1

92

șofer 1

1

M

2

93

șofer II

II

G

3

Total Venituri Proprii

647.5

B. Finanțare de la bugetul de stat

1

Șef secție- medic primar

II

psihiatrie

S

1

2

medic primar

primar

psihiatrie

S

5

3

medic specialist

specialist

psihiatrie

S

1

4

psiholog principal

principal

psihologie clinica

S

1

5

psiholog specialist

specialist

psihologie clinica

S

3

6

psiholog practicant

practicant

psihologie clinica

S

1

7

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

S

1

8

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

4

9

asistent social principal

principal

PL

1

10

' A A ’

z'z >              x\

registrator medical

M

1

11

/Z? - r •"

ingrijitoare

G

2

12

In-                gqș\\

medic rezident anul 1

neurologie

S

1

13

medic rezident anul 1

psihiatrie

S

5

14

medic rezident anul 1

medicină fizică și de reabilitare

S

4

15

medic rezident anul II

psihiatrie

S

3

16

medic rezident anul III

neurologie

S

1

17

medic rezident anul III

psihiatrie

S

7

18

farmacist rezident anul III

farmacie

S

1

19

medic rezident anul IV

neurologie

S

3

20

medic rezident anul IV

psihiatrie

S

6

Total Buget de Stat

52

TOTAL GENERAL

699.5

Total posturi aprobate - 699.5

din care:

conducere execuție

29

670.5

Total posturi aprobate - 699.5

din care:

venituri proprii

647.5

bugetul de stat

52

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, ec.Croitoru Diana haela a


întocmit,

ȘEF SERVICIU RUNOS, ing.ec.Ueana Puiu