Hotărârea nr. 323/2019

Hotărârea nr. 323-privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.323 din data de 29 august 2019

privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.13917/08.08.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr.ad.13917/08.08.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Față de organigrama și statul de funcții aprobate se propun modificări urmare a transformării unor posturi vacante, a suplimentării/anulării unor posturi de medici rezidență, a promovării unor angajați în grad profesional, a mutării unor posturi de medici rezidență, a promovării unor angajați în grad profesional, a mutării unor posturi vacante de registratori din secțiile cu paturi în cadrul compartimentului de Evaluare Informatică și Statistică Medicală precum și a modificării denumirii unui compartiment ca urmare a noutăților legislative apărute;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.200/30.05.2019 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

în conformitate cu dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare,art.5. alin.(l) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1384/2010 precum și prevederile art. 18, alin.(l) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.173, alin.(l), lit.d, alin.(2), lit.c și alin.(5), lit.d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariate revine conducătorului instituției.

Art. 4 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 200/30.05.2019 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

PREȘEDINTE

Adrianlf Ioan Veștea


Contrasemnează,Anexa la HCJ BV nr.____________/


Consiliul Județean Brașov

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

Adresa: Str. Nicopole nr. 45

Nr.paturi: 225+80 insotitori - 305 paturi

Categoria unitatii: IV

Tipul unitatii: II M

Operator de date cu caracter personal nr. 15898

STAT DE FUNCȚII

Nr. Crt.

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/ grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Nr. post

0

1

2

3

4

5

6

FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

Manager

Economist

Specialist IA/II

Stiinte economice

S

1

2

Director Medical

Medic

Primar/II

Chir.ort.pediatrica

S

1

3

Director Financiar-Contabil

Economist

Specialist LA/II

Stiinte economice

s

1

4

Asistent Sef Unitate

Asistent medical

Principal/II

Pediatrie

s

1

5

Sef Laborator

Medic

Primar/II

Medicina laborator

s

1

6

Sef Secție

Medic

Primar/II

Pediatrie

s

2

Sef Secție

Medic

Primar/I

Pediatrie

s

1

8

Sef Secție

Medic

Primar/I

ATI

s

1

9

Sef Secție

Medic

Primar/I

Chir.ort.pediatrica

s

1

10

Sef Secție

Medic

Primar/I

Neurologie pediatrica

s

1

11

Sef Laborator

Medic

Primar/I

Radiologie si imag.med.

s

1

12

Sef Secție

Farmacist

Primar/I

Farmacie generala

s

1

13

Sef Secție

Asistent medical

Principal

Pediatrie

s

4

14

Sef Secție

Asistent medical

Principal

Pediatrie

PL

3

15

Sef Laborator

Asistent medical

Principal

Laborator

PL

1

16

Sef Laborator

Asistent medical

Principal

Radiologie

PU=^=


17

Sef Serviciu

Economist

Specialist IA/II

Stiinte economice

S

2

18

Sef Serviciu

Inginer

Specialist IA/II

Tehnic

S

2

19

Sef Birou

Economist

Specialist IAZI

Stiinte economice

S

1

20

Sef Formație Muncitori

Maistru

II

Tehnic

M

1

21

Medic

Primar

Anatomie patologica

S

1

22

Medic

Primar

ATI

S

1

23

Medic

Primar

Chir.ort.pediatrica

S

3

24

Medic

Primar

Chir.pediatrica

S

1

25

Medic

Primar

Chir.pl.rep.

S

2

26

Medic

Primar

Endocrinologie

S

1

27

Medic

Primar

Medicina laborator

S

2

28

Medic

Primar

Obst.-ginecologie

S

1

Medic

Primar

Oftalmologie

s

1

30

Medic

Primar

ORL

s

2

31

Medic

Primar

Pediatrie

s

16

32

Medic

Primar

Psihiatrie pediatrica

s

1

33

Medic

Primar

Dermatovenerologie

s

1

34

Medic

Specialist

ATI

s

4

35

Medic

Specialist

Boli Infectioase

s

1

36

Medic

Specialist

Chir.pediatrica

s

1

37

Medic

Specialist

Epidemiologie

s

1

38

Medic

Specialist

ORL

s

1

39

Medic

Specialist

Pediatrie

s

5

D

Medic

Specialist

Radiologie si imag.med.

s

2

tI

Medic

Specialist

RMFB

s

1

42

Psiholog

Principal

Psihologie clinica

s

1

43

Asistent social

Principal

Asist.soc.

s

1

44

Biochimist

Principal

Biochimie medicala

s

1

45

Biolog

Principal

Biochimie medicala

s

1

46

Farmacist

Specialist

Farmacie clinica

s

1

47

Fiziokinetoterapeut

BFT

s

2

48

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

s

34

49

Asistent medical

MG

S

11

50

Asistent medical

Laborator

S

1

51

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

SSD

3

52

Asistent medical

Principal

Dietetica

PL

2

53

Asistent medical

Principal

Farmacie

PL

4

54

Asistent medical

Principal

Igiena

PL

2

55

Asistent medical

Principal

Laborator

PL

13

56

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

PL

79

57

Asistent medical

Principal

Radiologie

PL

5

58

Asistent medical

MG

PL

28

59

Asistent medical

Radiologie

PL

4

60

Sora medicala

Principala

Laborator

M

1

Sora medicala

Principala

Pediatrie

M

1

62

Instructor educație

Principal

M

9

63

Statistician medical

Principal

M

1

64

Registrator medical

Principal

M

11

65

Registrator medical

M

3

66

Infirmiera

G

80

67

Infirmiera deb.

G

2

68

Brancardier

G

1

69

îngrijitoare

G

54

70

Spalatoreasa

G

6

71

Consilier juridic

IA

Stiinte juridice

S

2

72

Economist

Specialist LA

Stiinte economice

S

7

73

Economist

I

Stiinte economice

s

1

74

Inginer

Specialist LA

Tehnic

s

1

75

Inginer de sistem

IA

Matematica-Informatica

s

1

76

Inginer de sistem

IA

Informatica

s

1

77

Referent de specialitate

I

Drept

s

1

78

Referent de specialitate

II

Drept

s

1

79

Referent de specialitate

II

Stiinte economice

s

1

80

Referent de specialitate

III

Stiinte economice

s

1

81

Referent de specialitate

III

Sociologie

S

1

82

Contabil

IA

Contabilitate

M

1

83

Arhivar

M

1

84

Casier

M

1

85

Funcționar

M

3

86

Magaziner

M

2

87

Servant pompier

M

4

88

Muncitor

I

Electrician

G

2

89

Muncitor

I

Zugrav-vopsitor

G

1

90

Muncitor

I

Șofer

G

1

91

Muncitor

I

Fochist

G

2

92

Muncitor

I

Lacatus

G

4

3

Muncitor

I

Tamplar

G

2

94

Muncitor

I

Instalator gaze

1

95

Muncitor

II

Bucatar

G

2

96

Muncitor

II

Electrician

G

1

97

Muncitor

II

Fochist

G

3

98

Muncitor

III

Fochist

G

3

99

Muncitor

III

Lenjer-croitor

G

1

100

Muncitor

III

Lacatus

G

1

101

Muncitor

III

Telefonist

G

1

102

Muncitor

III

Liftier

G

2

103

Muncitor

IV

Bucatar

G

2

14

Muncitor

IV

Liftier

G

4

±05

Muncitor

IV

Instalator gaze

G

2

106

Muncitor necalificat

G

6

TOTAL VENITURI PROPRII

510

FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

107

Sef Secție

Medic

Primar/II

Pediatrie

S

1

108

Sef Secție

Asistent medical

Principal

MG

S

1

109

Medic

Primar

NPI

S

1

110

Medic

Primar

Neurologie pediatrica

S

1

111

Medic

Primar

Pediatrie

S

5

112

Medic

Primar

Psihiatrie pediatrica

S

1

113

Medic

Specialist

Medicina de urgenta

S

3

114

Medic

Specialist

Pediatrie

S

4

115

Medic

Specialist

Psihiatrie pediatrica

S

1

116

Psiholog

Principal

Psihologie clinica

S

1

117

Psiholog

Specialist

Psihologie clinica

S

1

18

Asistent social

Asistenta sociala

s

1

119

Asistent social

Principal

Asistenta sociala

s

1

120

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

s

12

121

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

PL

14

122

Asistent medical

MG

PL

3

123

Registrator medical

Principal

M

3

124

Registrator medical

M

7

125

Infirmiera

G

8

126

îngrijitoare

G

8

127

Brancardier

G

2

128

Medic rezident anul I

Pediatrie

S

8

29

Medic rezident anul I

Chir.Ped.

2

130

Medic rezident anul II

Pediatrie

S

8

131

Medic rezident anul II

Chir.Ped.

s

2

132

Medic rezident anul III

Pediatrie

s

11

133

Medic rezident anul IV

Pediatrie

s

6

134

Medic rezident anul IV

Chir.pediatrica

s

1

135

Medic rezident anul V

Pediatrie

S

7

136

Medic rezident anul V

Chir.Ped.

S

1

137

Medic rezident anul V

Ortopedie ped.

S

1

TOTAL BUGET DE STAT

126

TOTAL GENERAL

636

Total posturi aprobate: 636, din care: _ contjucere: 30

 • - execuție : 606

 • - venituri proprii: 510

 • - buget de stat: 126

  Răspundem pentru legalitatea si corectitudinea datelor transmiseDirector Medical, Dr. Liviu Muntean


Vizat, Compartiment Contencios,

Cj. Diana Coman

Viza Sindicat,

Reprezentant salariati, As. Stanescu Florinela
rConsiliul Județean Brașov

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRAȘOV


Xnexa la HCJ BV nr.


Nivel de competenta: II M


Nr.paturi: 225 + 80 insotitori        ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRAȘOV

Operator de date cu caracter personal nr. 15898Secretar:

Maria Dumbray^aritf?


SERVICIUL. R.U.O.N.S: FC.=1, F.E.=5


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


COMP. CONTENCIOS: F.E -1


COMP.EVAL.INFORMATICA SI STATISTICA MEDICALA: F.E =10


MANAGER


laiROU MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR: ff <

IcnMPnFPRFMENIREAJNFFCTIII OR ASOCIATF ASISTFNTFI MFDICAI E-EEaX ICOMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL F.E =1


| COMP. ASISTENT SOCIAL: FE =1    |~I COMPARTIMENT SSM si SU F.E.=1

I SERVICIU PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENTA F.C.=1 F.eZĂ


POSTURI FIXE

F.E.=1


STERILIZARE

F.E.=6


ASISTENT SEF

UNITATE F.C =1


COMP. INTERNĂRI

EXTERNĂRI F.E.=2


SECȚIA CLINICA PED.I: r

Comp, gastroenterologie

Comp, neonatologie pat.

Comp. Cardiologie ped.

F.C =2, F.E.=52

SECȚIA CLINICA PED. II:

Comp, alerg, si imun.clinica Comp.terapie acuta F.C.=2, F.E.=60.5

SECȚIA CLINICA PED. III:

Comp diabet 2aharat, nutriție si boli metabolice,

Comp, hemato-oncologieped., Comp, nefrologie F.C =2, F.E =26,5

SECȚIA A.T.I.

F.C.=2, F.E.=35

SECȚIA CLINICA CHIRURGIE PED.: Comp, ortopedie ped.

Comp, oftalmologie

F.C.=2, F.E.=39

COMP. CHIR.PLASTICA, MICROCHIR. RECONST.:

Comp, pentru arși

F.E.=20

SECȚIA PSIHIATRIE

PEDIATRICA:

Comp, neurologie ped.

F.C.=2, F.E.=23

COMPARTIMENT O.R.L.

FE.=17

UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE

F.C.=2.

F.E.=67


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL: F.C =1

i


Consiliul Județean Brașov

Director Executiv,


Adelina VasioiuCOMP.

SPITALIZARE

DE ZI

F.E = 7


FARMACIE

F.C.= 1.

F.E.= 6


LABORATOR ANALIZE MEDICALE

F.C =2, F.E.=20


LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA:

F.C.=2,F.E.=11


LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE:

FF=,1


Unitate de Transfuzie Sanguina


SERVICIU ANATOMIE PATOLOGICA:

Comp. Citoiogie Comp. Histopatologie Comp. Prosectura

F.E.=3


BLOC OPERATOR

F.C.=1, F.E.=16

CENTRU DE SANATATE MINTALA

F.E.=10

I


COMP.

KINETOTERAPIE

F.E.=2

.........1......

Cab. diabet zaharat,nutriție si boli metabolice

F.E.=0


Cabinet oncologie med.

FF=p


Bucătărie dietetica

F.E.=15


Medici rezidenti

F.E ' 47


AMBULATORIU INTEGRAT IN SPECIALITĂȚILE:

 • Cabinete cu corespondent in secțiile cu paturi:

■ pediatrie;

 • - alergologie si imunologie;

-O.R.L.;

 • • chir.ort.ped.;

 • - gastroenterologie;

 • - hematologie;

 • - chir.plastica, microchir.rec.


Cabinete fara corespondent in secțiile cu paturi:

 • - ginecologie infantila;

 • - endocrinologie;

 • - oftalmologie;

 • - recup.,med.fiz. si balneo.;

 • - dermatovenerologie;

 • - sala de tratament.

 • - cabinet de medicina dentara

F.E.=27BIROU FINANCIAR CONTABILITATE • BUGET

F.C.=1, F.E.= 5

SERVICIU

Serviciul Tehnic:

ADMINISTARTIV

din care:

APROVIZIONARE

Formația de întreținere

F.C.=1, F.E =5

Reparații

Instalații Sanitare

F.C=2, F.E =29Comp.

Bloc

Personal

Achiziții

alimentar

Operativ

Publice

F.E.= 9

Muncitori

F.E.=3

F.E.=3


Manager,

Ec. Monica SabadusiFuncții de conducere (F.C.) = 30

Funcții de execuție (F.E.) = 606

Total nr. posturi existente in statul de funcții = 636