Hotărârea nr. 322/2019

Hotărârea nr. 322-privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax; +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.322 din data de 29 august 2019

privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad. 13871/09.08.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr.ad.13871/09.08.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Dr.I.A.Sbârcea” Brașov;

Față de organigrama și statul de funcții aprobate se propun modificări urmare a transformării unor posturi vacante, precum și a transformării unui birou în serviciu;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.255/20.06.2019 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Dr.I.A.Sbârcea” Brașov și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.199/30.05.2019 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov;

în conformitate cu dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare,art.5. alin.(1) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1384/2010 precum și prevederile art. 18, alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.173, alin.(l), lit.d, alin.(2), lit.c și alin.(5), lit.d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Dr.I.A.Sbârcea” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.l.A.Sbârcea” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3  - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale revine

conducătorului instituției.

Art. 4 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.255/20.06.2019 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.199/30.05.2019 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie "Dr.I.A.Sbârcea” Brașov.

PREȘ Adrian-


:piNTE oan Veștea

/


Contrasemnează, SECRETAR Maria Diynhrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA"

BRAȘOV, 500025, Str. G.Barițiu Nr.36

C.U.I. 4443183

E-mail: secretariat@maternitatea.ro

Tel. 0368 202012


Anexa la HCJ BV nr.      /


Fax: 0368 202055

Operator de date cu caracter personal nr. 15158Director Executiv

Văsioiu Adelina .

‘-x.


Secretar, rx

IM aria Dun/braveanu

p


STAT DE FUNCȚII


Nr. crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6


A. Finanțare din venituri proprii


1

MANAGER

MEDIC

PRIMAR/II

OG

S

1

2

DIRECTOR MEDICAL

MEDIC

PRIMAR/li

OG

S

1

3

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

II

s

1

4

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR / II

OG

s

1

5

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/I

OG

s

3

6

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/II

PEDIATRIE

s

1

7

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/I

PEDIATRIE./ NEONATOLOGIE

s

1

8

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /1

ATI

s

1

SEF FARMACIE

FARMACIST

PRIMAR /1

FARMACIE

s

1

10

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /1

LABORATOR

s

1

11

SEF SERVICIU

MEDIC

PRIMAR /1

BOLI INFECTIOASE

s

1

12

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OG

PL

1

13

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

PL

2

14

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

S

6

15

SEF SERVICIU

ECONOMIST

IA/II

s

2

16

SEF SERVICIU

INGINER

IA/II

s

2

17

SEF SERVICIU

REFERENT DE SPECIALITATE

11/II

s

1

18

MEDIC

PRIMAR

OG

s

20.5

19

MEDIC

SPECIALIST

OG

s

4.5

20

MEDIC

PRIMAR

PED.

s

3

21

MEDIC

PRIMAR

Nl.ON'A IOLOGIE

s

8

22

MEDIC

SPECIALIST..-'

NEONATtUOGIE

s

4

23

MEDIC

PRIMAR    ;

s

7

24

MEDIC

SPECIALIST'

s

1Page 1Stat funcții 2-3ex

25

FARMACIST

PRIMAR

FARMACIE

S

1

26

MEDIC

PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1

27

MEDIC

SPECIALIST

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1

28

MEDIC

PRIMAR

RADIOLOGIE

s

1

29

MEDIC

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

s

1

30

MEDIC

PRIMAR

LABORATOR

s

4

31

PSIHOLOG

PRIMAR

s

1

32

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

s

46

33

ASISTENT MEDICAL

MG

s

18

34

MOAȘA

PRINCIPAL

OG

s

1

35

MOAȘA

PRINCIPAL

MG

s

1

36

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

s

1

37

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

s

3

38

ASISTENT

SOCIAL

s

1

39

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

SSD

7

ASISTENT MEDICAL

MG

SSD

4

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OG

PL

11

42

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

PL

91

43

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

4

44

ASISTENT MEDICAL

MG

PL

69

45

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

FARMACIE

PL

5

46

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

ANATOMIE PATOLOGICA

PL

3

47

ASISTENT MEDICAL

ANATOMIE PATOLOGICA

PL

1

48

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

4

49

ASISTENT MEDICAL

RADIOLOGIE

PL

1

50

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

IGIENA

PL

2

51

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICO-SOCIAL

PL

1

52

ASISTENT MEDICAL

DIETETICA

PL

1

53

ASISTENT MEDICAL

DIETETICA

S

1

54

KINETOTERAPEUT

PRINCIPALA

S

1

55

AUTOPSIER

M

0.5

INFIRMIERA

G

81

J /

ÎNGRIJITOARE

G

86.5

59

ȘOFER AUTOSANITARA II

G

3

61

STATISTICIAN PR.

M

1

62

REGISTRATOR MEDICAL

M

4

63

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

1

64

OPERATOR DATE

M

2

65

ECONOMIST IA

S

3

66

ECONOMIST I

S

2

67

ECONOMIST II

s

1

68

CONSILIER JURIDIC IA

s

1

69

INGINER IA

s

2

70

INGINER SISTEM II

s

1

71

REFERENT IA

M

1

72

CONTABIL IA

... ■ / ‘

M

1

73

REFERENT DE SPECIALITATE I

SPECIALIST.

>EPIDEMIOLOGIE

s

1

Stat funcții 2-3 ex

74

REFERENT DE SPECIALITATE I- ECONOMIST

S

1

75

REFERENT DE SPECIALITATE I-CONSIL1ER JURIDIC

S

1

76

REFERENT DE SPECIALITATE II

S

1

77

SEF DEPOZIT I

M

1

78

CASIER

M

1

79

MAGAZINER

M

1

80

TEHNICIAN IA

M

1

81

ARHIVAR

M

1

82

SPALATOREASA

G

9

83

MUNCITOR CALIFICAT I

G

9

84

ȘOFER I

G

1

85

MUNCITOR CALIFICAT II

G

1

86

MUNCITOR CALIFICAT III

G

3

87

MUNCITOR CALIFICAT IV

G

4

88

MUNCITOR NECALIFICAT

G

7

AGENT DDD

G

2

Total venituri proprii

598

1

MEDIC

REZIDENT 1

PSIHIATRIE

S

1

2

MEDIC

REZIDENT 1

LABORATOR

S

1

3

MEDIC

REZIDENT 1

OG

s

5

4

MEDIC

REZIDENT 11

OTORINOFARINGOLOG1E

s

1

5

-

MEDIC

REZIDENT II

OG

s

3

6

MEDIC

REZIDENT III

OG

s

2

7

MEDIC

REZIDENT IV

OG

s

2

8

MEDIC

REZIDENT V

OG

s

2

Total Buget de stat

17

TOTAL GENERAL

615

Total posturi aprobate: 615 din care :                Conducere: 27

Execuție: 588 venituri proprii: 598 bugetul de stat :17

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.