Hotărârea nr. 320/2019

Hotărârea nr. 321-privind aprobarea înființării serviciului social: Locuință Maxim Protejată “Casa Irlanda” pentru persoane adulte cu dizabilități în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov. ro, www.j udbrasov. ro

ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 320

din data de 29.08.2019

- privind aprobarea înființării serviciului social: Locuință Maxim Protejată “Casa Irlanda” pentru persoane adulte cu dizabilități în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 7723 din data de 9.08.2019 întocmit de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate cu nr. ad. 7723 din data de 9.08.2019 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea înființării serviciului social: Locuință Maxim Protejată “Casa Irlanda” pentru persoane adulte cu dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, componentă a Complexului de Servicii “Piatra Craiului”;

Văzând adresa nr. 13448/25.02.2019 înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 3244/27.02.2019, completată prin adresa nr. 31357/2.05.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și ari. 23, ari. 24 și art. 25 din Decizia Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877/2018 privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap;

Ținând cont de avizul de înființare și funcționare nr. 5885/SAA/22.07.2019 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, înregistrat la DGASPC Brașov cu nr. 54692/26.07.2019 și transmis Consiliului Județean Brașov prin adresa înregistrată cu nr. 13667/2.08.2019;

Luând în considerare prevederile H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, actualizată, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, dispozițiile O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Ținând cont de prevederile art. 31 alin. (1) din H.G.R. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Având în vedere dispozițiile art. 51 alin. (6) lit. “a” din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și ale art. 173 alin. (1) lit. “a” și lit. „d”, alin. (2) lit. “b”, alin. (5) lit. “b”, precum și ale art. 136 alin. (8) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înființarea serviciului social: Locuință Maxim Protejată “Casa Irlanda” pentru persoane adulte cu dizabilități, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 8 locuri, situat în localitatea Hărman, str. Gării nr. 499, județul Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PRE! Adrian-


>1NTE

n Veștea                              Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumnraveanu