Hotărârea nr. 32/2019

Hotărârea nr.32 – aprobarea transformării liniei de gardă la domiciliu în specialitatea neurologie în linie de gardă continuă în specialitatea neurologie, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMAN IA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.32

din data de 01.02.2019

privind aprobarea transformării liniei de gardă la domiciliu în specialitatea neurologie în linie de gardă continuă în specialitatea neurologie, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 01.02.2019;

Analizând Expunerea de motive și raportul de specialitate nr. Ad.1390/01.02.2019 întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea transformării liniei de gardă la domiciliu în specialitatea neurologie în linie de gardă continuă în specialitatea neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.98/30.03.2016 privind aprobarea funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Ținând cont de Avizul Ministerului Sănătății nr.SP 1024/2019;

Având în vedere dispozițiile art.16, lit. b) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale - aprobate prin HG nr.56/2009, cu modificările și completările ulterioare, art.22 alin.2) și 4), art.51 și art.60 din Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar - aprobat prin OMS 870/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.d și alin.5 lit.a pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă transformarea liniei de gardă la domiciliu în specialitatea neurologie în linie de gardă continuă în specialitatea neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art.2. - Cu data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător, art.l și art.3 ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.98/30.03.2016 privind aprobarea funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

PREȘEDINTE

Adrian - Ioan Vestea

7*         ?

A,


Contrasemnează, SECRETAR Maria iWmnrăveanu