Hotărârea nr. 317/2019

Hotărârea nr. 317 -privind completarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.249/20.06.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 317

din data de 29.08.2019

privind completarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.249/20.06.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Văzând Referatul de aprobare inițiat de Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Adrian-Ioan Veștea, înregistrat sub nr. 13985/07.08.2019, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, înregistrat sub nr. Ad. 13985/07.08.2019, prin care se propune aprobarea completării anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 249/20.06.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, având în vedere că s-a propus modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, în sensul:

-stabilirii funcției publice specifice de secretar general al județului, prin transformarea funcției publice generale de conducere de secretar al județului Brașov, cu menținerea drepturilor salariale;

-stabilirii, în cadrul Direcției Achiziții Publice, la Serviciul Achiziții Publice și la Biroul Centralizare Achiziții Publice și Strategii, a funcțiilor publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, prin schimbarea denumirii unui număr de 11 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, care au în atribuțiile postului activități de achiziție publică mai mult de 50%, cu menținerea drepturilor salariale;

Luând în considerare prevederile din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, dispozițiile din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 242, alin. (1), art. 392, alin. (1), art. 610, alin. (1) și alin. (2) și art. 611, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se completează Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.249/20.06.2019, la:

-„Litera A. Funcții publice, pct. 1. Funcții publice de conducere”: funcția publică generală de conducere de secretar al județului Brașov se transformă în funcția publică specifică de secretar general al județului Brașov, cu menținerea drepturilor salariale.

-„Litera A. Funcții publice, pct. 3. Funcții publice de execuție”: se completează cu funcțiile publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, prin schimbarea denumirii unui număr de 11 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, care au în atribuțiile postului activități de achiziție publică mai mult de 50%, cu menținerea drepturilor salariale.

Anexa nr. 1, completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Celelalte dispoziții ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 249/20.06.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, rămân neschimbate.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, SECRJCMR Maria Dumprăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa nr. 1


Aprobat cf. HCJBV: în ședința din data de:


PREȘ

ADRIAN-IOA


SALARII DE B
A. FUNCȚII PUBLICE

1. Funcții publice de conducere

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Salariul de bază

01 ianuarie 2019

Salariul de bază 01 ianuarie 2019

Grad 1

Grad II

1

Secretar General al Județului

s

10830

11913

2

Arhitect $ef

s

10830

11913

4

Director Executiv

s

10830

11913

5

Director Executiv Adjunct

s

9120

10032

6

Șef Serviciu

s

7980

8778

7

Șef Birou Audit

s

7980

8778

8

Șef Birou

s

7885

8550

Notă:

1.Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă Ia nivel maxim.

2. Funcții publice de execuție specifice

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Salariul de bază - lei Gradația 0 01 ianuarie 2019

1

Manager public

s

Superior

8968

3. Funcții publice de execuție

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Salariul de bază - lei Gradația 0 01 ianuarie 2019

1

Auditor

s

Superior

6042

s

Principal

4731

s

Asistent

4465

s

Debutant

4180

2

Consilier/ consilier juridic/ inspector/consilier achiziții publice

s

Superior

5529

s

Principal

4522

s

Asistent

3515

s

Debutant

2812

3

Referent de specialitate

SSD

Superior

3230

SSD

Principal

3002

SSD

Asistent

2793

SSD

Debutant

2565

4

Referent

M

Superior

3021

M

Principal

2831

M

Asistent

2508

M

Debutant

2280

Notă:

  • 1. Salariile de bază prevăzute la lit.A, pct.2 și pct.3 s-au stabilit pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0. potrivit art. 10 din Legea - cadru nr. 153/2017.

  • 2. Anexa se va modifica și completa în urma promovării personalului în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative .

Șef Serviciu SRUSI Duicu Claudia

Redactat, Neamțu Paula