Hotărârea nr. 316/2019

Hotărârea nr. 316 - privind aprobarea statului de funcţii modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 316

din data de 29.08.2019

  • - privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare inițiat de Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Adrian-Ioan Veștea, înregistrat sub nr. 13983/07.08.2019, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, înregistrat sub nr. Ad. 13983/07.08.2019, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, după cum urmează:

  • - funcția publică generală de conducere de secretar al județului se transformă în funcția publică specifică de secretar general al județului Brașov, cu menținerea drepturilor salariale.

  • - se stabilesc funcțiile publice de execuție: consilier achiziții publice, clasa I, prin schimbarea denumirii unui număr de 11 funcții publice de execuție: consilier, clasa I, care au în atribuțiile postului activități de achiziție publică mai mult de 50%, cu menținerea drepturilor salariale;

  • - se înființează un număr de 2 posturi de natură contractuală: consilier debutant nivelul studiilor S, la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Brașov, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, respectiv, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul anual;

în Raportul de specialitate se face trimitere la adresa Instituției Prefectului - Județul Brașov, nr. 6460/03.05.2019, în sensul înființării unor posturi de natură contractuală, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul anual;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 248/20.06.2019 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, stat de funcții aprobat în baza avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 29247/2019;

Având în vedere O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. „c”, art. 194, art. 242, alin. (1), art. 405, art. 407, art. 409, alin. (1) și alin. (3), art. 539, art. 544 alin. (1), art. 546, lit.”j”, art. 548, art. 610, și art. 611, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează,

Maria


SECRETAR ia DuniDrăveanii

F 94


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Aprobat cf. HCJBV nr.: în ședința din data de :PREȘEDIN ADRIAN-IOAN V


SECRET

MARIA DUMBSTAT DE FUNCȚII Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov AUGUST 2019

Nr. crt

Funcția de conducere

Funcția de execuție

•±'

HM

Nr.

Func

ii de demnitate publică

3

1

Președinte

S

1

2

Vicepreședinte

S

2

Aparat da Specialitate

3

Administrator public

s

1

Total funcții publice

164

4

Secretar General al Județului

II

s

1

5

Manaqer Public

superior

s

2

Func

ii publice de conducere

23

6

Arhitect sef

II

s

1

7

Director executiv

II

s

6

8

Director exec adjunct

II

s

2

9

Sef serviciu

II

s

10

10

Sef birou Audit

II

s

1

11

Sef birou

II

s

3

Func

ii publice de execuție

138

12

Consilier

superior

s

99

13

Consilier achiziții publice

superior

s

8

14

Consilier

principal

s

3

15

Consilier achiziții publice

principal

s

3

16

Consilier

asistent

s

3

17

Consilier

debutant

s

1

18

Auditor

superior

s

4

19

Auditor

principal

s

1

20

Consilier juridic

superior

s

12

21

Referent de specialitate

superior

SSD

2

22

Referent

superior

M

1

23

Referent

principal

M

1

Posturi in regim contractual

62

24

Director

II

S

1

25

Sef Birou Cabinet Președinte

II

S

1

26

Sef Birou

II

S

1

27

Consilier

IA

s

11

28

Consilier

I

s

6

29

Consilier

II

s

5

30

Consilier

D

s

3

31

Inspector de specialitate

IA

s

2

32

Inspector de specialitate

I

s

1

33

Inspector de specialitate

II

s

1

34

Referent

IA

M

2

35

Casier

M/G

1

36

Șofer

I

M/G

5

37

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

1

38

Muncitor calificat (legator manual)

II

M/G

1

39

Muncitor calificat

II

M/G

1

40

Funcționar

M/G

1

41

Salvator montan

I

M

9

42

Salvator montan

III

G

2

43

Inqrijitor

M/G

4

44

Paznic

M/G

3

APARAT DE SPECIALITATE

227

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNfTARI

230

Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare,

Vizat: Șef Serviciu, Duicu Claudia întocmit: Consilier, Neamțu Paula'^'k^V