Hotărârea nr. 315/2019

Hotărârea nr. 315 - privind aprobarea organigramei modificate pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov. ro, www.j udbrasov. ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 315

din data de 29.08.2019

privind aprobarea organigramei modificate pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare inițiat de Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Adrian-Ioan Veștea, înregistrat sub nr. 13983/1/07.08.2019, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, înregistrat sub nr. Ad. 13983/07.08.2019, prin care se propune aprobarea modificării organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, după cum urmează :

  • - funcția publică generală de conducere de secretar al județului se transformă în funcția publică specifică de secretar general al județului Brașov, cu menținerea drepturilor salariale;

  • - înființarea unui număr de 2 posturi de natură contractuală: consilier debutant nivelul studiilor S, la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Brașov, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, respectiv, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul anual;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 247/20.06.2019 privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, organigramă aprobată în baza avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 29247/2019;

Având în vedere O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. „c”, art. 191, alin. (2), lit. „a”, art. 194, art. 242, alin. (1), art. 405, art. 407, art. 409, alin. (1) și alin. (3), art. 539, art. 544, alin. (1), lit..”g”, art. 548 și art. 611, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama modificată pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.

PREȘEDINTE AdrianWoan Veștea

Contrasemnează,


ro ffi oo <z> Jt -p ro r- P g> o P     2 2,

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

SERVICIUL BUGET

4 exec f.p

CCOMPARTIMENT CFPP

" 9 ° g ®

BIROU ADMINISTRATIV


o

$ Co w -1

8-b

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

CD

—k O

CD ~"J OD —*■

BIROU CENTRALIZARE ACHIZIȚII

-

--J X

CD

PUBLICE Șl STRATEGII

O c

<


CD .      C/D ~

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS


1 Șef Birou

6 f.p exec.

BIROU PATRIMONIU


2 f.p exec.

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂH    ’TI tx

O

O

©

C

C/î

44-

5

□ E

P

fiD

CD

cd S

E

"O

Ta q

Q.

CL

O

"O

o

CD

ga

c

cd

CD

c

s

Z c

X

O

St* ©*

CD

3

CD

CD —-

CD

O- T3

CD

CD £’

c

c

CD

Cu

Q- ••

CD

n

CD

CD

CD

CD

-s

CD

Vi ©

CD X

O O

3

CD

3

fiD

CD

Q.

r> ©

£■ cd’

C

CD

CD

s

"l

CD

w

CD

c

6D
2 o. !P -*■ o

O T5 C s.

BIROU AUDIT INTERN

2 f.p. exec

COMPARTIMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU

4-

73

CD qi CD —*■

® -o 3-cp

P o C 2,

CABINET PREȘEDINTE

CD -*■

COMPARTIMENTUL COMUNICARE,

4---

G> H O p

IMAGINE Șl RELAȚII CU PRESA

4-

4

4p.c exec.

SECRETARIAT VICEPREȘEDINȚI

O, tOffl-*

SERVICIUL RESURSE UMANE, STRATEGII DE INFORMATIZARE

?<     ® -<Z>

S -b ? 2.

CD -U

COMPARTIMENT CERTIFICARE

CD P

O o

AEROPORT


1 pc exec

SECRETARIAT ADMINISTRATOR PUBLIC
COMPARTIMENTUL MANAGERI PUBLICI


SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICA $1 RELAȚII CU PUBLICUL COMPARTIMENTUL INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL, SECRETARIAT ATOP


COMPARTIMENT SALVAMONT


CD GJ CD DO X _ X

CD T3 CD O CD CD ^3

UNITATEA JUDEȚEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE-AUTORITATEA DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE PERSOANE

5 f.p exec

COMPARTIMENTUL EXECUȚIE Șl EXPLOATARE DRUMURI JUDEȚENE


5 f.p exec

COMPARTIMENTUL GESTIONARE, URMĂRIRE DECONTARE CONTRACTE DE LUCRĂRI

5 f.p exec

COMPARTIMENTUL GESTIONARE, URMĂRIRE DECONTARE CONTRACTE SERVICII PUBLICE

4q

4

Șef Servit

4-

c‘


50 o 2

O ss


CD -* CD -‘J X ”O X r*

CD     CD 4,

O P O H

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ

CD —CD -'J X —. X —K 8 b S-p

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl MEDICO-SOCIALĂ