Hotărârea nr. 314/2019

Hotărârea nr. 314- privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea analizării noului proiect de management, a managerului care a obţinut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Muzeului Casa Mureşenilor Braşov, precum şi aprobarea comisiei de concurs, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului, pentru analizarea noului proiect de managementCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 314

din data de 29.08.2019

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea analizării noului proiect de management, a managerului care a obținut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, precum și aprobarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului, pentru analizarea noului proiect de management

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 14002/08.08.2019, inițiat de Vicepreședinte, domnul Adrian Alexandru Gabor, precum și Raportul de specialitate, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea analizării noului proiect de management, al managerului care a obținut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, precum și aprobarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului, pentru analizarea noului proiect de management, analiză organizată de către Consiliul Județean Brașov în perioada 30.08.2019-30.09.2019;                 „

Având în vedere prevederile art. 2, lit. „b”, art. 4, art. 19, alin. (5) și art. 43A1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Cap. II, IV și VI din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului - cadru al caietului de obiective, a modelului cadru al raportului de activitate, precum și a modelului -cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. „d” și lit. “f’, precum și alin. (5), lit. “d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea analizării noului proiect de management, a managerului care a obținut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă comisia de concurs, comisia de soluționare a contestațiilor și secretariatul, pentru analizarea noului proiect de management, la nivelul managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul Casa Mureșenilor Brașov.

PREȘEDINTE

Adrnm/loan Veștea

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumorăveanu


€ V € r a r»'                H e

Red. BC

Se difuzează:

1 ex - Instituția Prefectului Județul Brașov

1 ex - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare '

1 ex - Muzeu Casa Mureșenilor Brașov

1 ex - Membrilor Comisiilor

1 ex-Colecție                                  j ț.

ț"U^>3uQ.+                            r          AtÂU. -J 's o» kxjvwvAAX 'Ș

O                                                            ' fiCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 314

din data de 29.08.2019

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea analizării noului proiect de management, a managerului care a obținut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, precum și aprobarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului, pentru analizarea noului proiect de management

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 14002/08.08.2019, inițiat de Vicepreședinte, domnul Adrian Alexandru Gabor, precum și Raportul de specialitate, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea analizării noului proiect de management, al managerului care a obținut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, precum și aprobarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului, pentru analizarea noului proiect de management, analiză organizată de către Consiliul Județean Brașov în perioada 30.08.2019-30.09.2019;

Având în vedere prevederile art. 2, lit. „b”, art. 4, art. 19, alin. (5) și art. 43A1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Cap. II, IV și VI din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului - cadru al caietului de obiective, a modelului cadru al raportului de activitate, precum și a modelului -cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. „d” și lit. “f’, precum și alin. (5), lit. “d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE;

Art.l.- Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea analizării noului proiect de management, a managerului care a obținut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă comisia de concurs, comisia de soluționare a contestațiilor și secretariatul, pentru analizarea noului proiect de management, la nivelul managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul Casa Mureșenilor Brașov.


^DINTE Ipan Veștea


Contrasemnează,

N.R >răveanu


Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr........./


Secretar,

Maria Dumbrăveanu

REGULAMENT

privind organizarea și desfășurarea analizării noului proiect de management, a managerului care a obținut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov

CAP. I

Dispoziții generale

Art. 1 - Analizarea noului proiect de management al managerului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov, autoritate reprezentată prin ordonatorul principal de credite, denumită în continuare autoritatea, se organizează în conformitate cu prevederile dispozițiilor OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr.2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management.

Art.2. - (1) Prezentul regulament stabilește în conformitate cu prevederile art. 2 lit.b), art.4, art. 19, alin.(5) și ale art. 43A1 din OUG nr. 189/2008 procedura de analizare a noilor proiecte de management ale managerilor care au obținut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, în scopul verificării conformității noilor proiecte de management cu cerințele caietelor de obiective întocmite de autoritate. Noile proiecte de management care sunt conforme cu cerințele caietelor de obiective constituie baza încheierii unor noi contracte de management.

 • (2) Analizarea conformității proiectului de management cu cerințele caietului de obiective se realizează prin stabilirea următorului calendar:

 • a) în perioada 30.08.2019-19.09.2019 depunerea proiectului de management de către manager;

 • b) în perioada 20.09.2019 - 26.09.2019 analizarea proiectului de management de către membrii comisiei de analiză a proiectului de management - prima etapă;

 • c) în data de 30.09.2019 susținerea noului proiect de management în cadrul unui interviu - a doua etapă;

 • d) aducerea la cunoștința managerului a notelor obținute și afișarea acestora în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii;

 • e) depunerea contestațiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a notelor obținute;

 • f) soluționarea contestațiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor;

 • g) aducerea la cunoștința publică a rezultatului final al analizării și a altor informații de interes public, după caz în termen de 24 de ore de la soluționarea contestațiilor.

CAP. II

Organizarea și funcționarea comisiei de analizare a noilor proiecte de management

Art.3. - (1) Pentru desfășurarea procedurii, la nivelul autorității se înființează o comisie de analizare a proiectului de management, denumită în continuare comisie, în funcție de specificul instituției, respectiv pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov.

 • (2) Comisia este desemnată de autoritate prin hotărâre, și este compusă din reprezentanți ai autorității, în proporție de o treime, și din specialiști în domeniul de activitate a instituției, în proporție de două treimi. Prin același act administrativ se desemnează și secretariatul comisiei.

 • (3) Desemnarea specialiștilor prevăzuți la alin. (2) se face de către autoritate ținând cont de domeniul de activitate prevăzut în legile speciale, care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituții pentru care se organizează analizarea proiectelor de management.

 • (4) Membrii comisiei și membrii secretariatului comisiei au obligația de a depune, în momentul luării la cunoștință a actului administrativ de desemnare în comisii, o declarație de confidențialitate și imparțialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament. Declarațiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea analizării proiectelor de management.

 • (5) Membrii comisiei și membrii secretariatului comisiei au obligația păstrării confidențialității informațiilor de care iau cunoștință pe durata derulării analizării, potrivit legii.

 • (6) Nu poate avea calitatea de membru în comisia persoana care se află în următoarele situații:

 • a) este soț, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membri în comisie, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu candidații participanți;

 • b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de analizare raporturi contractuale încheiate cu instituția publică de cultură pentru care se organizează analizarea de proiecte de management;

 • c) a avut în ultimii 2 ani sau are relații cu caracter patrimonial, direct sau indirect prin soț/soție, cu oricare dintre managerii participanți.

 • (7) Statutul de membru în comisia este incompatibil cu cel de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

 • (8) în cazul existenței unui caz de incompatibilitate, membrul comisiei, respectiv membrul secretariatului comisiei este obligat să informeze de îndată autoritatea, care va dispune înlocuirea acestuia în comisie.

 • (9) în situația în care un membru al comisiei, respectiv al secretariatului comisiei nu a depus declarația prevăzută la alin. (4) sau nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (8), autoritatea va dispune, prin dispoziție, încetarea calității de membru al comisiei și înlocuirea acestuia.

 • (10) încălcarea dispozițiilor alin. (4) și (8) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.

Art.4. - (1) Comisia are următoarele atribuții principale:

 • a) stabilește punctajul, echivalent notelor, pe baza propunerilor privind grila de evaluare a proiectului de management primit de la secretariat;

 • b) analizează proiectul de management depus de manager, acordă punctajul potrivit grilei de evaluare, notează managerul, atât pentru calitatea proiectului cât și pentru interviu;

 • c) stabilește rezultatul analizării proiectului de management pe baza rezultatelor fiecărei etape notate, potrivit prevederilor prezentului regulament;

 • d) elaborează un raport asupra notelor acordate managerului și face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, cu respectarea intervalului prevăzut în art. 11 alin.

 • (2) lit. d) din OUG nr. 189/2008;

 • e) certifică, prin semnătură, toate actele și documentele întocmite de secretariatul comisiei;

 • (2) Ponderea criteriilor și subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de analizare a proiectelor de management și a interviului este validată de către membrii comisiei.

Art.5. - (1) Membrii comisiei au obligația exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:

 • a) aplicarea corectă a legii;

 • b) prioritatea interesului public;

 • c) asigurarea egalității de tratament al candidaților;

 • d) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

 • e) principiul imparțialității și independenței, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;

 • f) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;

 • g) principiul integrității morale.

 • (2) Membrii comisiei au următoarele obligații:

 • a) să cunoască prevederile OUG nr. 189/2008, prevederile prezentului regulament, precum și conținutul caietului de obiective elaborat de autoritate;

 • b) să aducă la cunoștința autorității orice ingerință în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independența sau imparțialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

 • c) să participe la ședințele de lucru, stabilite potrivit procedurii de analizare, și să respecte confidențialitatea deliberărilor și a datelor cu caracter personal, în condițiile legii;

 • d) să reia procedura notării în cazul prevăzut la art. 10 alin. (5) din prezentul regulament;

 • e) să nu își exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;

 • f) să evite orice contact individual cu candidații pe întreaga durată a desfășurării procedurilor și etapelor analizării proiectului de management;

 • g) să informeze de îndată autoritatea în cazul existenței unui caz de incompatibilitate.

Art.6. - (1) Mandatul de membru al comisiei încetează în următoarele situații:

 • a) după finalizarea analizării proiectului de management;

 • b) în cazul încălcării prevederilor legale și ale prezentului regulament;

 • c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declarația privind confidențialitatea și imparțialitatea;

 • d) renunțarea din propria inițiativă la mandat, comunicată în scris autorității;

 • e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituția care l-a desemnat;

 • f) în situația în care membrul comisiei nu a depus declarația prevăzută la art. 3 alin. (4) sau nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 3 alin. (8);

 • g) deces;

 • h) alte situații prevăzute de lege.

 • (2) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), dacă au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din OUG nr. 189/2008.

 • (3) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), dacă au loc după începerea primei etape, autoritatea va relua procedura de analizare, cu respectarea prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 189/2008.

 • (4) în cazul imposibilității fizice/obiective a îndeplinirii atribuțiilor asumate de către un membru al comisiei, autoritatea, după caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desfășurarea etapelor de analizare, cu respectarea termenelor prevăzute de art. 9 din O.U.G. nr. 189/2008.

Art.7. Secretariatul comisiei este format din câte un reprezentant al compartimentului de specialitate, al compartimentului juridic, al compartimentului economic și al compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de lucru al autorității.

Art.8. Secretariatul comisiei are următoarele atribuții:

 • a)  asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea analizării proiectului de management;

 • b) verifică legalitatea și conformitatea documentelor depuse de manager;

 • c) comunică rezultatele;

 • d) pune la dispoziția membrilor comisiei formularul pentru declarația de confidențialitate și imparțialitate spre a fi semnat, precum și lista cu candidatul;

 • e) transmite membrilor comisiei proiectul de management al managerului;

 • f) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu și a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare întrebare/răspuns;

 • g) întocmește la solicitarea comisiei puncte de vedere de specialitate referitoare la proiectul de management;

 • h) centralizează documentele necesare efectuării plății indemnizației membrilor comisiei și secretariatul acestora, conform prevederilor legale în vigoare;

 • i) întocmește contracte civile pe baza cărora vor fi remunerați membrii comisiei, ai comisiei de soluționare a contestațiilor și ai secretului;

 • j) participă la ședințele comisiilor, fără drept de vot;

 • k) consemnează în procesele-verbale redactate la sfârșitul fiecărei etape nota managerului;

 • l) invită comisia de analizare la reluarea procedurii de notare în cazul prevăzut la art. 10 alin. (5);

 • m) aduce la cunoștința managerului, în scris, nota obținută în prima etapă a analizării, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, și asigură afișarea acesteia la sediul autorității și al instituției publice de cultură, precum și pe pagina de internet a instituției publice de cultură, după caz;

 • n) calculează nota și redactează procesul-verbal final al analizării proiectului de management, la care se anexează raportul comisiei;

 • o) aduce la cunoștința managerului, în scris, rezultatul analizării proiectului de management, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (8) din OUG nr. 189/2008, și asigură afișarea acestuia la sediul autorității și al instituției publice de cultură, precum și pe pagina de internet a autorității, după caz;

 • p) asigură transmiterea contestațiilor către comisia de soluționare a contestațiilor;

r) asigură aducerea la cunoștința publică a rezultatului final al analizării proiectului de management, a listei nominale a managerului și a altor informații de interes public, în termenul prevăzut de art. 20 alin. (4) din OUG nr. 189/2008;

CAP. III

Analizarea și notarea proiectului de management

Art.9 - (1) Membrii comisiei studiază individual proiectul de management primit în format electronic și/sau pe suport hârtie de la secretariat și completează notele acordate în grila de evaluare individuală a membrului comisiei, întocmită pentru manager.

 • (2) Analizarea și notarea proiectului de management se fac pe baza criteriilor generale prevăzute la art. 12 alin. (1) din OUG nr. 189/2008 precum și pe baza subcriteriilor prevăzute în caietul de obiective întocmit de autoritate.

 • (3) în evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care proiectul de management răspunde cerințelor caietului de obiective, avându-se în vedere următoarele criterii generale de analiză și notare a proiectelor de management:

 • a) analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

 • b) analiza activității instituției publice de cultură și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

 • c) analiza organizării instituției publice de cultură și propuneri de reorganizare și/sau restructurare, după caz;

 • d) analiza situației economico-financiare a instituției publice de cultură;

 • e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;

 • f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse.

 • (4) Lucrările și dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidențiale, cu excepția etapei interviului, care are caracter public.

 • (5) Comisia își desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității, în cadrul cărora membrii acesteia:

 • a) analizează caietul de obiective și stabilesc punctajul și grila de evaluare pentru criteriile și subcriteriile în baza cărora se notează proiectul de management și interviul;

 • b) dezbat, analizează și notează proiectul de management - pentru prima etapă a analizării proiectului de management;

 • c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a analizării proiectului de management - susținerea, în cadrul interviului, a proiectului de management de către managerul admis;

 • d) elaborează cu sprijinul secretariatului comisiei raportul asupra notelor acordate managerului și face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, dacă este cazul.

 • (6) Data și locul de desfășurare a ședințelor sunt anunțate de către secretariat.

 • (7) Participarea membrilor comisiilor la ședințele acestora este obligatorie, sub sancțiunea eliminării din comisie și pierderea indemnizației pentru prestația depusă în calitate de membru.

 • (8) Interviul se înregistrează de către autoritate pe suport audio sau se consemnează în rezumat de către secretariatul comisiei și este semnat la final de către candidat.

 • (9) Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuțiilor și/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului.

Art.10. - (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de note, de la 1 (unu) la 10 (zece), pentru fiecare etapă.

 • (2) La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.

 • (3) Media notelor acordate de membrii comisiei pentru fiecare probă în parte reprezintă rezultatul probei pentru manager.

 • (4) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate managerului de fiecare membru al comisiei.

[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x

x - nr. membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectivele analizări a proiectului de management

 • (5) în situația în care se înregistrează diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori se constată că există diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei, pentru fiecare etapă în parte.

 • (6) Este declarat admis și poate susține interviul managerul a cărui proiect de management a obținut, în prima etapă, nota minimă 7.

 • (7) în cazul în care, în urma analizării noului proiect de management depus, managerul nu a obținut minimum nota 7, autoritatea are obligația organizării unui concurs de proiecte de management, cu respectarea prevederilor legale.

 • (8) în cazul în care managerul, din motive personale, renunță, în scris, la calitatea de manager, înainte de semnarea contractului de management, sau dacă părțile nu convin asupra clauzelor contractului de management în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința publică a rezultatului final al analizării proiectului de management, autoritatea are obligația organizării unui concurs de proiecte de management, cu respectarea prevederilor legale.

CAP. IV

Soluționarea contestațiilor

Art. 11 Managerul nemulțumit poate depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea analizării proiectului de management la compartimentul de resurse umane din cadrul autorității, în termenul stabilit prin calendar, termen care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului.

Art. 12. - (1) Contestația se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor, stabilit prin calendar, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (2) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, numiți/desemnați prin dispoziție a autorității.

 • (3) Nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor membrii care au făcut parte din comisie sau din secretariatul comisiei.

 • (4) Membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 3, art. 5 și art. 6 alin. (1).

 • (5) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

 • a) verifică respectarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea contestației;

 • b) verifică măsura în care contestația este formulată cu privire la modul de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea analizării proiectului de management;

 • c) analizează contestația depusă;

 • d) întocmește procesul-verbal al ședinței comisiei de soluționare a contestațiilor;

 • e) comunică contestatarului și autorității rezultatul soluționării contestației.

CAP. V

Rezultatul final privind analizarea proiectului de management

Art. 13 în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al analizării proiectului de management, lista nominală și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică, prin grija autorității, prin afișaj la sediul autorității și al instituției, precum și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură.

Art. 14 în cazul în care proiectul de management a obținut ca urmare a evaluării nota minimă 7, managerului i se încheie un nou contract de management, în condițiile legii.

Art. 15 în cazul în care, în urma analizării noului proiect de management depus, managerul nu a obținut minimum nota 7, autoritatea are obligația organizării unui concurs de proiecte de management, cu respectarea prevederilor legale.

CAP.VI

Dispoziții finale

Art. 16. Membrii comisiei, membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum și membrii secretariatelor vor beneficia, conform art. 52 din ordonanța de urgență, de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația ordonatorului principal de credite, plătite din bugetul autorității, pe baza unor contracte civile, încheiate conform prevederilor Codului civil.

Art. 17. Toate documentele aferente organizării și desfășurării analizării proiectului de management se înregistrează și se păstrează în arhiva autorității, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 18. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

Vizat: Șef serviciu, Duicu Claudia -Elena / ' Redactat:Consilier, Belu Gabriela^ k

............../.............


Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr


Secret

Maria DumComisia, secretariatul comisiei și comisia de soluționare a contestațiilor, pentru analizarea noului proiect de management, la nivelul managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov:

Comisia de concurs:

Președinte:

Duicu Claudia Elena, Șef serviciu / Serviciul Resusrse Umane, Strategii de Informatizare; Supleant: Manea Ion, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov;

Membri:

Dr. Gorgoi Mihail Ion, Director Muzeul Național Bran;

Crețu Mirela, Director, Complexul Național Muzeal Astra - Muzeul Civilizației Transilvane Astra Sibiu;

Secretariat:

Iureș Nicoleta Eugenia, Șef serviciu, Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport,

Culte și Relații Externe.

Belu Gabriela , consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare; Crăciun Claudia Corina, Director executiv / Direcția Juridică;

Varga Marianna, consilier, Serviciul Buget, Direcția Economică;

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte:

Veștea Mihail, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov;

Supleant: Noaghea Nelu Petre, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov;

Membri:

Soos Zoltân, Manager Muzeul de Istorie și Arheologie Târgu Mureș;

Ștefan Dumitrache, Director Muzeul Curtea de Argeș;

Secretariat:

Iureș Nicoleta Eugenia, Șef serviciu, Serviciul, învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe.

Belu Gabriela , consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare;

Crăciun Claudia Corina, Director executiv / Direcția Juridică;

Varga Marianna, consilier, Serviciul Buget, Direcția Economică;

Vizat:Șef serviciu, Duicu Claudia - Elena 2 l \ Redactat:Consilier, Belu Gabriel


Anexa 2 a) la Hotărârea Consiliului Județean Brașov

la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea analizării noului proiect de management ale managerului care a obținut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9

DECLARAȚIE privind confidențialitatea și imparțialitatea

Subsemnatul(a),................................................, membru în comisia de analizare a proiectelor de

management / de soluționare a contestațiilor/secretariat ........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:

 • a) nu am calitatea de soț, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membri în comisia de analizare, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu managerii participanți;

 • b) nu am avut în ultimii 2 ani și nu am în perioada de derulare a procedurii de analizare raporturi contractuale încheiate cu instituția publică de cultură pentru care se organizează analizarea proiectelor de management;

 • c) nu am avut în ultimii 2 ani și nu am relații cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soț/soție, cu oricare dintre manageri;

 • d) mă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor de care iau cunoștință pe durata derulării analizării proiectelor de management, potrivit legii.

Confirm că, în situația în care aș descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una din situațiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la această situație și mă voi retrage.

Data........................ Semnătura

Vizat: Șef serviciu, Duicu Claudia -Elena X 4 Redactat:Consilier, Belu Gabfiela.