Hotărârea nr. 313/2019

Hotărârea nr. 313 - privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de şef secție - Secția Anestezie Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă pentru Copii Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.313

din data de 29 august 2019

- privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Anestezie Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 29 august 2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.13632/09.08.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 13632/09.08.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție -Secția Anestezie Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență pentru Copii Brașov;

Ținând cont de solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență pentru Copii Brașov nr.15314/01.08.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin.(l) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.l și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.173, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Anestezie Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență pentru Copii Brașov.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență pentru Copii Brașov.