Hotărârea nr. 312/2019

Hotărârea nr. 312 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere specifice Comitetului Director, respectiv de director medical și director financiar-contabil ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și avizarea componenței comisiilor de concurs/examen și comisiilor de soluționare a contestațiilor


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.312 din data de 29 august 2019

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere specifice Comitetului Director, respectiv de director medical și director financiar-contabil ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și avizarea componenței comisiilor de concurs/examen și comisiilor de soluționare a contestațiilor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 13759/08.08.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 13759/08.08.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere specifice Comitetului Director, respectiv de director medical și director financiar-contabil ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și avizarea componenței comisiilor de concurs/examen și comisiilor de soluționare a contestațiilor;

Luând în considerare solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov nr.13759/05.08.2019;

Ținând cont de propunerea formulată de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.7;

Având în vedere dispozițiile ari. 181 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și prevederile art. 2 alin. (2) și (4) din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007, actualizat, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, precum și dispozițiile art. 173, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere specifice Comitetului Director, respectiv de director medical și director financiar-contabil ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

Sebeni-Comșa Mariana

Văsioiu Adelina,

Colțea Gabriela

Ciubotaru Mariana-Mihaela

Agafiței Gabriela

Duicu Claudia

Sandor Ildiko

Olteanu Viorica.

Art.2- Se avizează comisia de concurs/examen și comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere de director medical din cadrul Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, după cum urmează:

Comisia de concurs/examen:

Președinte:    Munteanu Liviu

Membru:     Moraru Dan

Membru:     Sebeni-Comșa Mariana

Secretar:      Cj.Simțea Monalisa

Observator:    Dr. Moraru Adrian-Gabriel

As. med. Coconașu Cristina

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte:    Văsioiu Adelina

Membru:      Colțea Gabriela

Membru:     Ciubotaru Mariana-Mihaela

Secretar:      Cj.Mureșan Nicoleta

Observator:    Dr. Scâmeciu Ioan

Negoescu Paul


 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

 • - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • - Reprezentant Colegiul Medicilor Brașov

 • - Vicepreședinte Sindicat Medisan-Sanitas

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

 • - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • - Reprezentant Colegiul Medicilor Brașov

 • - Președinte Sindicat Medisan-Sanitas

Art.3.~ Se avizează comisia de concurs/examen și comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, după cum urmează:

Comisia de concurs/examen:

Președinte:     Agafiței Gabriela

Membru:     Duicu Claudia

Membru:      Văsioiu Adelina

Secretar:      Cj.Simțea Monalisa

Observator:    Blăjan Nicolae

Niță Mihaela


Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte:     Sândor Ildiko

Membru:      Olteanu Viorica

Membru:     Ciubotaru Mariana

Secretar:      Cj.Mureșan Nicoleta

Observator:    Deleanu Cornelia

As.med.Albu Monica


 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

 • - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • - Reprezentant C.E.C.C.A.R., Filiala Brașov

 • - Reprezentant Sindicat Medisan-Sanitas

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

 • - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • - Reprezentant C.E.C.C.A.R., Filiala Brașov

 • - Reprezentant Sindicat Medisan-Sanitas

Art.4,- Comisiile prevăzute la art.2 și art.3 își vor desfășura activitatea în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director aprobat la nivelul unității sanitare publice, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și membrii comisiilor prevăzute la art.2 și art.3.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumibrăveanu cW