Hotărârea nr. 311/2019

Hotărârea nr. 311-privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducere de şef secție, șef laborator din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. I.A.Sbârcea Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


? 9»8 20T 81 SĂRBĂTORIM i MPStUMĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.311 din data de 29 august 2019

- privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție, șef laborator din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. I.A.Sbârcea Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 29 august 2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 13442,13443/07.08.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 13442,13443//09.08.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție, șef laborator din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. I.A.Sbârcea Brașov;

Ținând cont de solicitarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. I.A.Sbârcea Brașov nr. 13443/31.07.2019;

Având în vedere dispozițiile ari. 185, alin.(l) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.6 și art.13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.173, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție - Secția Anestezie Terapie Intensivă și șef laborator - Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. I.A.Sbârcea Brașov.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. I.A.Sbârcea Brașov.

PREȘEDINTE Adrian- Ia in Veșl

Contrasemnează,


Veștea


SECRETAR Maria Dumpraveanu