Hotărârea nr. 310/2019

Hotărârea nr. 310 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de medic șef al Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă şi proba practică/clinică


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


-31B 20’8 i           IMWtUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.310 din data de 29 august 2019

- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de medic șef al Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă și proba practică/clinică

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad. 13028/06.08.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr.ad. 13028/06.08.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de medic șef al Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă și proba practică/clinică;

Având în vedere dispozițiile art.13, art.18 alin. (1) ,(2) și art.19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de propunerea formulată de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.7;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 163/23.04.2019 și prevederile art. 173, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează doamna Sebeni-Comșa Mariana, consilier județean, reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de examen/concurs - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcției vacante de medic șef al Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Art.2. - Se stabilește componența comisiei de examen/concurs - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcției vacante de medic șef al Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, după cum urmează:

Președinte: Șef lucrări dr.Marinescu Daniela - Director Medical, Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov Membri: Conf.univ.dr.Idomir Mihaela - Medic primar, specialitatea medicină de laborator, Spitalul Clinic

Secretar:


Dr. Colceriu Monica


Dr.Rasaliu Florina


Sebeni-Comșa Mariana Dr.Dobrescu Cristina-Elena


Județean de Urgență Brașov

  • - Medic primar, specialitatea medicină de laborator, Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

  • - Medic primar, specialitatea medicină de laborator


Reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

  • - Reprezentant, Consiliul Județean Brașov

  • - Medic primar, specialitatea epidemiologie


Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov .

Art.3. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Socială, managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și membrii comisiei prevăzută la Art.2.

PREȘB Adrian- I<


\TE

Veștea


Contrasemnează. SECRETAR Maria Dunvpravea


iveanu