Hotărârea nr. 309/2019

Hotărârea nr. 309 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de: medic șef al secțiilor clinice: Pediatrie I, Pediatrie II și Pediatrie III din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă şi proba practică/clinică

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office@judbrasov.ro, www. j ud brasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.309 din data de 29 august 2019

- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de: medic șef al secțiilor clinice: Pediatrie 1, Pediatrie II și Pediatrie III din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă și proba practică/clinică

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.12926/06.08.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr.ad,12926//06.08.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de: medic șef al secțiilor clinice: Pediatrie I, Pediatrie II și Pediatrie III din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă și proba practică/clinică;

Având în vedere dispozițiile ari. 13, ari. 18 alin. (1) ,(2) și ari. 19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de propunerea formulată de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.7;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.163/23.04.2019 și prevederile art.173, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul ari. 182 și ari. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează doamna Șoneriu Mihaela, consilier județean, reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de examen/concurs - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcțiilor vacante de: medic șef al secțiilor clinice: Pediatrie I, Pediatrie II și Pediatrie III din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Art.2. - Se stabilește componența comisiei de examen/concurs - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcțiilor vacante de medic șef al secțiilor clinice: Pediatrie I, Pediatrie II și Pediatrie III din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, după cum urmează:

Președinte: Dr. Muntean Liviu

Membri: Prof.univ.dr.Man Sorin-Claudiu

Dr.Gheorghe Mihaela-Ligia

Prof.univ.dr.Buzinschi Sorin

Șoneriu Mihaela

Secretar:   Dr.Voina Claudia


  • - Director Medical, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

  • - Medic primar, specialitatea pediatrie

UMF Cluj, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca

  • - Medic primar, specialitatea ATI, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

  • - Medic primar, specialitatea pediatrie

Reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

  • - Reprezentant, Consiliul Județean Brașov

  • - Medic specialist, specialitatea pediatrie.

Art.3. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, și membrii comisiei prevăzută la Art.2.

PREȘEDINTE Adrian- Iban Veștea


SECRE

Maria Du