Hotărârea nr. 308/2019

Hotărârea nr. 308 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 25 iulie 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 308

din data de 29.08.2019

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25 iulie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25 iulie 2019;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25 iulie 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRI

Adria


'DINTE oan Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES- VERBAL

încheiat cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov

din data de 25 iulie 2019

în conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară pentru astăzi, joi, data de 25 iulie 2019. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședinței publice a fost postat pe site-ul propriu.

Lucrările prezentei ședințe extraordinare a Consiliului Județean Brașov se desfășoară în Sala mare de ședințe din sediul situat în Brașov, Bulevardul Eroilor nr.5, începând cu ora Îl00.

Consultând înregistrarea prezenței la ședință din condica de prezență, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 35 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 29 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței. La ședința ordinară din data de 25 iulie 2019 absentează dl. Anghel Robert-Ciprian, d-na. Femolend Caroline, dl. Manea Ion, dl. Suciu Iosif, d-na. Toaso Imelda și dl. Vocilă George-Adrian. în cazul în care pe parcursul desfășurării ședinței vor sosi colegii absenți la acest moment, prezența acestora va fi înregistrată la momentul respectiv.

Este prezentă la această ședință și doamna Maria Dumbrăveanu - secretar general al județului.

Au fost invitate și se află prezente persoane cu funcții de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, precum și din entitățile aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Brașov care au tangență cu materialele supuse dezbaterii, respectiv reprezentanți din mass-media locală.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bună ziua, stimați colegi vom începe ședința ordinară din această lună. Avem pe lângă ordinea de zi care a fost pusă pe site-ul instituției și trei puncte la diverse care au fost discutate în comisii și de asemenea vom mai avea un punct pentru care nu vom vota, fiind doar o informare.

Din cei 35 de consilieri județeni suntem prezenți astăzi 29, avem 6 absențe, ședința este statutară. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Stimați colegi, după cum bine știți a intrat în vigoare un nou Cod administrativ. Doamna secretar Dumbrăveanu vă va face o informare, înțeleg că o să primiți fiecare dintre dumneavoastră clarificări referitoare la ultimele modificări făcute în Codul administrativ, modificări care vă vizează pe fiecare dintre dumneavoastră si a considerat de cuviință că este mai bine să vi le facă în scris decât să vi le spună acum, dar puteți discuta dacă aveți neclarități în urma primirii documentelor respective, fiecare dintre dumneavoastră cu dumneaei.

Trecem la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11.07.2019, Aveți puncte de vedere? Sunt lucruri care nu au fost redactate corespunzător? Nefiind vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.3 din imobilul, monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu, nr.4. Aveți puncte de vedere? Vă rog.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Domnule președinte, în Comisia nr. 5 am avizat favorabil la fel ca și la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci conform noului Cod administrativ, pe fiecare punct de pe ordinea de zi se dă aviz de specialitate de la anumite comisii în funcție de ce specific are punctul respectiv. Supun la vot punctul nr. 2. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.5 din imobilul, monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr.51. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.3895/2002 modificat prin acte adiționale. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice prin închiderea temporară a unui număr de paturi din unitatea sanitară publică - Spitalul Clinic Județean de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de A

Organizare și Funcționare a Centrului de îngrijire și Asistență “Sfântul Gheorghe” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019-2023. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Casa de Tip Familial “Daniel” în Complexul de Servicii Tărlungeni din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Casa de Tip Familial “Gabriela” în Complexul de Servicii Brădet din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Da vă rog.

Dl. Wittstock Eberhard-Wolfgang

Domnule președinte pe site nu apare partea dispozitivă a acestei hotărâri. Deci nu știm exact ce se hotărăște. Dacă poate doamna secretar să ne citească?

Dna. Maria Dumbrăveanu

Se aprobă înființarea serviciului social Casa de Tip Familial “Gabriela” în Complexul de Servicii Brădet din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. Președintele Consiliului județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Direcția de Sănătate și Asistență Medicală. Este vorba de acel regulament care înseamnă aducerea la zi cu tot ce înseamnă noile reglementări legale în complexul de servicii și pentru că s-a modificat statul de funcții, funcțiile specifice. Având în vedere că am avut Regulamentul general de organizare și funcționare al direcției, fiecare structură pe specificul de activitate are propriul regulament. Asta facem acum.

DI. Wittstock Eberhard-Wolfgang

Mulțumesc.

Dl. Adrian-loan Veștea

Mai sunt puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea”. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.364/2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de: șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Vă rog domnul Noaghea.

Dl. Nelu Noaghea

Comisia de sănătate propune pentru Comisia de psihiatrie pe doamna Colțea Gabriela și pentru Comisia de recuperare pe doamna Adelina Văsioiu.

Dl. Adrian-loan Veștea

Conform procedurii, fiind vorba de persoane, vom face vot secret. Culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele contabile a sumei de 30.000 lei reprezentând suma acordată Asociației Delta Brașov, în temeiul contractului de cooperare nr.1163/2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția unui membru în Consiliul de Administrație al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.17 proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Bibliotecii Județene „George Barițiu în vederea semnării actului adițional nr. 5 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene „George Barițiu”. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2019 a bugetului Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul de organizare și desfășurare a analizării noului proiect de management, al managerului care a obținut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Muzeului Județean de Istorie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Vot secret, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru a trecut și acest punct.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind încadrarea drumului județean DJ 106: Șinca Nouă (DN 73A) - Vlădeni (DN1)- Dumbrăvița km 0+000-8+570 în categoria de drum comunal. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, începând cu anul 2019”. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea finanțării nerambursabile din bugetul propriu al județului Brașov pentru proiectele sportive — Federații sportive naționale. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 26 proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului de Etnografie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 27 proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului Județean de Istorie Brașov. Ceea ce mi-a specificat doamna secretar, pe site nu apărea materialul complet, deci practic au câștigat un proiect cultural în valoare de 43.976 de la AFCM și anexa se modifică corespunzător cu cei 43.976 valoare nerambursabilă și de asemenea valoarea întregului proiect este de 61.961 de lei. Noi avem o cofînanțare de 17.985 deci s-au câștigat 43.976 de lei. Aveți puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 28 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 29 proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.230/2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind validarea membrilor în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Vot secret, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la cele 3 puncte suplimentare, primul punct proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare + execuție trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brașov-Sighișoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de județ Harghita”. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Dacă este nevoie de o precizare pot să vă spun că fundația Osana care avea reprezentanți în Comisia de Protecția Drepturilor Copilului și-a încetat activitatea și din această cauză s-a selecționat o altă fundație care și-au desemnat un membru plin și un membru supleant. Aceasta este modificarea la comisie și cu acești membri se completează comisia care operează în domeniul protecției drepturilor copilului.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă rog să votați, ați primit lămuririle necesare. Din această comisie după cum bine știți fac parte directorul de la Spitalul de Copii, directorul de la maternitate, de la evidența persoanelor, deci este o comisie specifică și nu este remunerată. Vot secret, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Abțineri nu avem și nu au votat 3 persoane.

Punctul nr. 3 proiect hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000 - 15+065”. Avem puncte de vedere? Neavând vă supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Dintre punctele suplimentare pe care doream să vi le aduc în atenție, în urma acestor ploi a existat o calamitate la Șinca Veche, am fost anunțat de către domnul primar de la Șinca Veche. S-au deplasat membrii Comisiei pentru situații de urgență care sunt convocați printr-un Ordin al prefectului. Există un proces-verbal din care reies o serie de daune care s-au întâmplat în zona respectivă, în zona Strâmba, iar pe lângă faptul că vom încerca să alocăm și noi o sumă din fondul de rezervă al Consiliului județean, fiindcă este o modalitate pe care noi am mai practicat-o în acest mandat, o să o fundamentăm mult mai bine și o să vă o aducem în atenție în ședința următoare. Fiind o situație de urgență, conform legislației, se pot începe atât proceduri de achiziție și fără autorizație de construire, se pot obține avizele ulterior și poate să înceapă reglementarea, dar vreau să-l asigur că se poate baza pe sprijinul nostru. în același timp vom face și un proiect de hotărâre de guvern împreună cu domnul prefect în așa fel încât și Guvernul să constate toate aceste pagube care au fost făcute și să aloce din fondul de rezervă al Guvernului.

Acestea au fost punctele de pe ordinea de zi a acestei ședințe, vreau să vă mulțumesc și ne vom vedea luna viitoare.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței. Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar,

Dumbrăveanl?

J7


Maria