Hotărârea nr. 306/2019

Hotărârea nr.306 – privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia – Viscri - Bunesti, km 0+000 – 15+065”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


ISIS 20181 SĂRBĂTORIM IMWLUNĂ


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.306

din data de 25 iulie 2019

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000 - 15+065”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2019 ;

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12987/23.07.2019 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000 - 15+065”;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 210/17.07.2018, nr. 3/16.01.2019, nr. 29/29.01.2019, Planurile topografice, recepționate de OCPI Brașov, Rapoartele de evaluare, înregistrate la Consiliul Județean Brașov sub nr.21492/21.12.2018, întocmite de expert evaluator atestat ANEVAR, Barbu Viorica nr. 42 287/2018 - U.A.T. Jibert, actualizat și nr. 43 288/2018 - U.A.T. Bunești, actualizat;

Luând în considerare prevederile art.l, alin. 1, art. 2, alin.l, lit.a, al.2Al și alin. 3, lit. e, art. 3 și art. 4 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată precum și prevederile art. 4, alin 2 din H.G. nr. 53/19.01.2011, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, actualizată;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 173, alin. 1, lit. c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000 - 15+065”, evidențiat în planul topografic prevăzut în Anexa nr. 1.

Art.2. - Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utlilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000 - 15+065”, expropriator fiind Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov.

Art.3. - Se aprobă lista imobilelor supuse exproprierii și sumelor individuale aferente despăgubirilor conform Anexei nr.2 care conține valorile de despăgubire pe UAT Bunești și pe UAT Jibert, ce urmează a fi acordate proprietarilor, estimate în baza Rapoartelor de Evaluare înregistrate la Consiliul Județean Brașov sub nr. 21492/21.12.2018 întocmit de expert evaluator atestat ANEVAR, Viorica Barbu, actualizate.

Art.4. - Se aprobă însușirea Rapoartelor de Evaluare nr. 42 287/2018 și nr. 43 288/2018, înregistrate la Consiliul Județean Brașov sub nr.21492/21.12.2018, actualizate, întocmite de expert evaluator atestat ANEVAR, Viorica Barbu, conform principiului unității monetare din Legea nr. 271/2006 privind finanțele publice locale, republicată și actualizată, conform Anexelor nr.3 și 4. Sumele aferente despăgubirilor aferente vor fi asigurate din bugetul Județului Brașov pe anul 2019, conform H.C.J. Brașov nr. 3 din 16.01.2019.

Art.5. - Valoarea despăgubirilor se va consemnează de către Județul Brașov-Consiliul Județean Brașov, în termen de cel mult 30 zile de la data publicării prezentei hotărâri, într-un cont deschis la bancă pe numele Județului Brașov-Consiliul Județean Brașov, la dispoziția proprietarilor privați, persoane fizice și juridice ale căror proprietăți urmează a fi afectate de realizarea lucrării de utlilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia-Viscri - Bunesti, km 0+000 - 15+065”.

Art.6. - Planul topografic ce conține coridorul de expropriere, precum și lista imobilelor supuse exproprierii și sumelor individuale aferente despăgubirilor se vor aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Brașov, pe pagina de internet a Consiliului Județean Brașov, precum și la sediul unității administrativ- teritoriale în raza căreia se află imobilele.

Art.7. Anexele nr.l, 2,3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

VALORILE DE DESPĂGUBIRE PE UAT BUNESTI DETERMINATE CONFORM CU GHIDUL CU VALORILE MINIME ALE PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE STABILITE PRIN STUDIU DE PIAȚA PENTRU JUDEȚELE BRAȘOV SI COVASNA

Nr. crt.

Unitatea Administrativ Teritoriala

Proprietari

Tarla

Nr. Titlu de proprietate

Nr. CF

Categoria de folosința supr. totala

l/E

Suprafața totala (mp)

Categoria de folosința a supr. expropriata

Suprafața expropriata (mp)

Valoarea unitara conf. GHID (lei/mp)

Valoarea de despăgubire (lei)

nr. parcela

nr.cad/ nr.top

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

BUNESTI

CORCODELIOAN

-

-

101017

A

E

14.600

A/E

66

1,3

86

2

BUNESTI (VISCRI)

ENACHE IULIAN PAUL

-

-

100633

CC

I

78.501

CC/I

57

6,75

385

3

BUNESTI

SCHENKER ARPATACEANU LAURA

A2608/1

-

-

A

E

69.600

A/E

82

1,3

107

4

BUNESTI

SCHENKER ARPATACEANU LAURA

A2608/1

-

-

A

E

69.600

A/E

93

1,3

121

5

BUNESTI

SCHENKER ARPATACEANU LAURA

A2608/1

-

-

A

E

69.600

A/E

285

1,3

371

6

BUNESTI

CISMAS HORIA AUGUSTIN

A1302/2

-

101525

A

E

16.600

A/E

5

1,3

7

7

BUNESTI

CISMAS HORIA AUGUSTIN

A1302/2

-

101525

A

E

16.600

A/E

36

1,3

47

8

BUNESTI

PALASAN MIRCEAsi PALASAN VICTORIA

-

-

100615

A

E

605

A/E

4

1,3

5

9

BUNESTI

PALASAN MIRCEAsi PALASAN VICTORIA

-

-

100612

A

I

2.576

A/l

2

1,5

3

10

BUNESTI

PALASAN MIRCEAsi PALASAN VICTORIA

-

-

100612

A

I

2.576

A/l

66

1,5

99

11

BUNESTI

SPATARU GH. DAN

-

100610

A

I

2.579

A/l

36

1,5

54

12

BUNESTI

SPATARU GH. DAN

-

-

100610

A

I

2.579

A/l

32

1,5

48

13

BUNESTI

SPATARU GH. DAN

-

-

100606

A

E

7.043

A/E

85

1,3

111

14

BUNESTI

SPATARU GH. DAN

-

-

100605

A

E

3.073

A/<|.t

1,3

26

15

BUNESTI

SPATARU GH. DAN

-

-

100603

A

E

3.635

A/E

74

1,3

96

16

BUNESTI

HALI V. MARIA si AVRAM V.GHEORGHE

F1312/2

0040/ 1994

-

F

E

5.700

F/E

439

1,1

483

TOTAL

1382

-

2.049

Persoana fizica autorizata de ANCPI

Expert evaluator EPI, Ing. Barbu Viorica

Membru titular.At^EyAR',


sa execute lucrări de cadastru,..geodezie si cartografie Ing.Zaharia CosnW-5J0râf'

-&•


/k*‘     .. «Vx

VALORILE DE DESPĂGUBIRE PE UAT JIBERT (sat DACIA) DETERMINATE CONFORM CU GHIDUL CU VALORILE MINIME ALE PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE STABILITE PRIN STUDIU DE PIAȚA PENTRU JUDEȚELE BRAȘOV SI COVASNA

Nr. crt.

Unitatea Administrativ Teritoriala

Proprietari

Tarla

Nr. Titlu de proprietate

Nr. CF

Categoria de folosința supr. totala

l/E

Suprafața totala (mp)

Categoria de folosința a supr. expropriata

Suprafața expropriata (mp)

Valoarea unitara conf. GHID (lei/mp)

Valoarea de despăgubire (lei)

nr. parcela

nr.cad/ nr.top

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

JIBERT

BORCOMAN VICTOR

A2970

-

103586

A

E

20.000

A/E

67

0,9

60

2

JIBERT

NEGRU LIVIU-VASILE si NEGRU ELENA

A2990/1

-

103151

A

E

3.200

A/E

4

0,9

4

3

JIBERT

BLAGAI. ELISABETA

A2990/4

-

-

A

E

6.000

A/E

13

0,9

12

TOTAL

84

-

76

PerSoana'^zic&'autorizata de ANCPI sa execute lucra^deiîa^lastru, geodezie si cartografie c|pg\'^iharia Cd^min

Expert evaluator EPI,

Ing. Barbu Viorica ,;• > Membru titulanANfeVARr


S.C. CAMITOP MĂSURĂTORI S.R.L.

Str. Calea București nr.61 Ap. 28 Brașov

Nr.Reg.Com.: J08/1257/2003

CUI: 15563053

RAPORT DE EVALUARE

NR.42 287/2018

TIP IMOBIL: TERENURI EXTRA VILANE SI INTRA VILANE

SITUATE PE TERITORIUL U.A.T. JIBERT, AFECTATE DE LUCRĂRILE DE UTILITATE

PUBLICA “MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 104L”

CLIENT:    JUDEȚUL BRAȘOV

DESTINATAR: JUDEȚUL BRAȘOV

SCOPUL

EVALUĂRII: STABILIREA VALORII INDIVIDUALE A

DESPĂGUBIRILOR DETERMINATE DE EXPROPRIEREA TERENURILOR DE PE TRONSONUL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICA “MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 104L”

întocmit:

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate si nu vor fi transmise unor terti fara acordul scris în prealabil al evaluatorului, al clientului si al destinatarului

BRAȘOV- 19.12.2018

Acualizat la data de 18.07.2019

RAPORT DE EVALUARE TERENURI EXTRAVILANE SI INTRAVILANE PENTRU EXPROPRIERE UAT JIBERT

ÎNREGISTRARE LA EVALUATOR

Nr. 287/19.12.2018 Nr.Raport 42/2018

ÎNREGISTRARE LA CLIENT

Nr.Contr.158/2018

Nr.20696/12.12.2018

1.

EVALUATOR

BARBU VIORICA

Asigurare profesionala nivel de acoperire/nr./an

10.000 euro/an

Expert evaluator

BARBU VIORICA

Parafa

Nr. 10544 - valabila pe 2018

Adresa evaluatorului

 • -  Orașul: Brașov

Strada /Zizinului nr.4, bl.40, sc.B, ap. 14 jud.Brasov

 • -  Telefon:0745 029 495

E-mail: camitop.bv@gmail.com

2

CLIENT

JUDEȚUL BRAȘOV

DESTINATARUL RAPORTULUI

JUDEȚUL BRAȘOV

3.

PROPRIETATEA EVALUATA

TERENURI EXTRAVILANE SI INTRAVILANE SITUATE ÎN UNITATEA ADMINISTRATIV

TERITORIALA JIBERT AFECTATE DE TRONSONUL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICA “ MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 104L”

Proprietari

Persoane fizice si juridice

Adresa

Terenurile simt situate pe teritoriul imitații administrativ teritoriale Jibert, pe tronsonul lucrării de utilitate publica “ Modernizarea Drumului Județean DJ 104L”

Condiții limitative deosebite

Raportul de evaluare a fost întocmit în conformitate cu Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara relizarii unor obiective de interes național, județean si local. Conform art.ll, alin.8 si 9 : “ (8) Raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite si actualizate de camerele notarilor publici potrivit art.771 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare RESPECTIV Art.l 11 alin.(5) din 2016.

(9) Raportul de evaluare se întocmește respectând grila Notarilor publici potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietăților imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018”.

4.

DECLARAREA VALORII

VALOAREA JUSTA DE DESPĂGUBIRE PE UAT JIBERT ESTIMATA:

76 LEI, valoarea nu include TVA

5.

BAZA DE EVALUARE

VALOAREA JUSTA DE DESPĂGUBIRE CONFORM GRILEI NOTARIALE potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietarilor imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018”.

SCOPUL EVALUĂRII

Stabilirea valorii individuale a despăgubirilor determinate de exproprierea terenurilor de pe tronsonul lucrărilor de utilitate publica “ Modernizarea Drumului Județean DJ 104L” pe unitatea administrativ teritoriala JIBERT.

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚILOR

Terenurile care fac obiectul Contr.nr. 158/2018 se găsesc în zona de modernizare a Drumului Județean DJ 104L, inspecția s-a efectuat în data de 18.12.2018

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

19.12.2018

6.

DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE

Aceasta evaluare globala s-a efectuat pe baza actelor puse la dispoziție de Consiliul Județean Brașov si expertul topografic Zaharia Cosmin, respectiv tabelul centralizator cu suprafețele de teren ce se expropriaza, numele proprietarilor, numărul de identificare al parcelelor, categoria de folosința a acestoa. Adresa Primăriei Jibert care cuprinde numele prenumele si adresa proprietarilor de terenuri care se expropriaza nu a fost pusa la dispoziție.

 • 1) CF 103586 Jibert cu nr.cad 103586, proprietari: -BORCOMAN V. VICTOR,

categoria de folosința:

curți construcții extravilan cu suprafața de 8500 mp arabil extravilan cu suprafața de 11.500 mp

(nr.parcela 2970), cu suprafața totala de 20.000 mp, suprafața ce se expropriaza de 67 mp.

 • 2) CF 103151 Jibert cu nr.cad 103151, proprietari: -NEGRU LIVIU-VASILE si soția

NEGRU ELENA,

categoria de folosința arabil extravilan (nr.parcela 2990/1), cu suprafața totala de 3.200 mp, suprafața ce se expropriaza de 4 mp.

 • 3) T103 A2990/4, proprietari: -BLAGAI. ELISABETA,

categoria de folosința arabil extravilan (nr.parcela 2990/4), cu suprafața totala de 6.000 mp, suprafața ce se expropriaza de 13 mp

MENȚIUNI 1: Situația privind Cartea funciara

- Beneficiarul a prezentat extrasele de carte funciara, dar nici un Titlu de proprietate si nici Adresa Primăriei Jibert cu numele prenumele adresa persoanelor ce se expropriaza.

MENȚIUNI 2:Abateri/ neconcordante de la înscrierea din Cartea

Nu se cunosc

Funciara

7.

DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALA

Evaluarea s-a bazat strict pe datele primite de la client si de la expertul topografic Zaharia Cosmin. Suprafața totala de teren proprietatea persoanelor fizice si juridice afectata de lucrare la nivelul UAT JIBERT este de 84 mp.

8.

DESCRIEREA SI UTILIZAREA ACTUALA A TERENURILOR

- Terenurile expropriate la nivelul UAT JIBERT, proprietari persoane fizice si juridice sunt în număr de 3. încadrarea în categoria de folosința a fost luata din actele puse la dispoziție de beneficiar si lista cu imobile ce se expropriaza întocmită de expert topograf Zaharia Cosmin.

9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

Terenurile care simt afectate de lucrarea de utilitate publica “Modernizarea Drumului Județean DJ 104L” la nivelul UAT JIBERT sunt pe ambele parii ale drumului, iar latimea zonei afectate diferă de la o parcela la alta.

Inspecția s-a efectuat pentru toate proprietățile afectate de expropriere.

10.

EVALUARE

REGLEMENTARI SI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNATIONALE DE EVALUARE

 • - SEV 100 - Cadru general

 • - SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării

 • - SEV 102 - Implementare

 • - SEV 103 - Raportare

 • - SEV 230 - Drepturi asupra proprietarii imobiliare

ALTE REGLEMENTARI -SURSE DE INFORMARE

 • - LEGEA 255/2010

 • - NORMA METODOLOGICA DE APLICARE A

LEGII 255/2010 (februarie 2011) privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor obiective de interes național, județean si local.

 • - GRILA NOTARILOR PUBLICI potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietarilor imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018”.

Estimarea valorii din prezentul raport de evaluare este una globala, pentru toate proprietățile aflate pe tronsonul UAT Jibert conform solicitării clientului de la data de 12.12.2018. Raportul de evaluare nu este valabil pentru alte scopuri.

CEA MAI BUNA UTILIZARE

Cea mai buna utilizare este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Îîn cazul de fata analiza celei mai bune utilizări pentru proprietățile evaluate consider ca este aplicabila din cauza scopului evaluării si anume: Estimarea valorii juste în scopul exproprierii proprietăților pentru lucrări de utilitate publica.

Conform articolului 11 din Legea 255/2010 alin. 8 pentru evaluări în scopul exproprierilor pentru cauze de utilitate publica „ Raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite si actualizate de Camerele Notarilor Publici potrivit art. art.771 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare”.

Grila notarilor publici potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietarilor imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018” stabilește valoarea orientativa a proprietarilor imobiliare la nivelul județului. în cadrul acestei grile sunt grupate în funcție de apartenența de diferite unitari administrativ-teritoriale, de amplasarea în cadrul acestora de tip ( intravilan, extravilan) si categoria de folosința.

Având în vedere aceasta prevedere legislativa evaluatorul nu apeleaza la alta abordare în evaluare.

Etape parcurse:

 • 1. documentarea, pe baza unei liste de informații furnizate de client;

 • 2. identificarea si analiza amplsamentului;

 • 3. stabilirea limitelor si ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

 • 4. selectarea tipului de valoare estimata în prezentul raport;

 • 5. deducerea si estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului;

 • 6. analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

 • 7. aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru determinarea valorii proprietarii imobiliare (prezentate anterior).

Pentru respectarea Legii 255/2010 si a Normei metodologice de aplicare a legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor obiective de interes național, județean si local (Art.8-(1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietarilor imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi raportul de evaluare prevăzut la Art.l 1 alin.(7)din lege, este obligat sa se raporteze la expertizele întocmite si actualizate de Camerele Notarilor Publici potrivit Art.771 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare), EVALUATORUL SE RAPORTEAZĂ la Grila Notarilor Publici potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietarilor imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018”.

Valoarea totala estimata la data de 19.12.2018

VALOAREA JUSTA

76 LEI

Valoarea nu include TVA

în ANEXA 1 este determinata valoarea individuala pe fiecare parcela, pentru porțiunea de teren afectata de modernizarea Drumului Județean DJ 104L.

 • 11. DEFINIȚII

Valoarea justa este definita astfel :

“ Valoarea justa este prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între parti iodentificate, aflate în cunoștința de cauza si hotărâte, care reflecta interesele celor doua parti (SEV 100- Cadrul general, paragraful 38).

Valoarea justa este un concept mai larg decât valoarea de piața. Deși, în multe cazuri, prețul care este just pentru ambele parti va fi egal cu cel obtenabil pe piața, vor fi situării în care estimarea valorii juste va presupune luarea în considerare a unor aspecte identificate, luând în considerare avantajele sau dezavantajele pe care fiecare parte le va obține din tranzacție.

 • 12. IPOTEZE SI IPOTEZE SPECIALE

 • 1. Prezentul raport este întocmit la cererea clientului si în scopul precizat. Nu este permisa folosirea raportului de către o terta persoana fara obținerea, în prealabil a acordului scris al clientului si al evaluatorului asa cum este precizat mai jos. Nu se asuma responsabilitatea fata de nici o alta persoana în afara clientului, destinatarului evaluării si celor care au obtinut acordul scris si nu se accepta responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoana, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

 • 2. Raportul de evaluare îsi pastreaza valabilitatea numai în situația în care condițiile de piața, reprezentate de factori economici, sociali si politici rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

 • 3. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natura legala care afecteaza fie proprietatea imobiliara evaluata, fie dreptul de proprietate asupra acesteia si care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează ca nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune ca titlul de proprietate este valabil si se poate tranzactiona, ca nu exista datorii care au legătură cu proprietatea evaluata si aceasta nu este închiriata sau ipotecata. în cazul în care exista o asemenea situație si este cunoscuta, aceasta este menționata în raport. Proprietatea imobiliara se evaluiaza pe baza premisei ca aceasta se afla în posesie legala si responsabila.

Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele, documentele si documentațiile primite de la Consiliul Județean Brașov si de la expertul topografic Zaharia Cosmin.

 • 4. Se presupune ca proprietatea imobiliara în cauza respecta reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție, iar în cazul în care nu simt respectate aceste cerințe valoarea de piața va fi afectata.

 • 5. Proprietatea nu a fost expertizata detaliat. Forma parcelelor afectate de lucrare de modernizare a drumului se regăsește în extrasele de carte funciara.

 • 6. Daca nu se arata altfel în raport, se înțelege ca evaluatorul nu are cunoștința asupra stării ascunse a proprietății respectiv structura solului, inclusiv prezenta unor substanțe periculoase care pot micșora sau majora valoarea proprietarii. Se presupune ca nu exista astfel de condiții daca ele nu au fost observate. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietarii, astfel de informații depășind sfera acestui raport si/ sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se afla proprietatea si nu este responsabil pentru existenta unor astfel de situării si a eventualelor lor consecințe si nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

 • 7. Evaluatorul a obtinut informații, estimări si opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le considera de încredere si evaluatorul considera ca acestea sunt adevarate si corecte. Evaluatorul nu îsi asuma responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terte parti.

 • 8. S-a efectuat o evaluare globala a proprietarilor, iar valoarea pe fiecare suprafața din parcelele de teren afectate de expropriere se regăsesc în Anexa 1 din acest raport.

 • 9. Suprafețele ce se expropriaza au fost luate din tabelul întocmit de expert topografic Zaharia Cosmin si pus la dispoziție de Consiliul Județean Brașov.

 • 10. Terenurile care fac obiectul Contr.nr. 158/2018 au fost inspectate în data de 18.12.2018.

 • 11. Daca vor aparea încadrări diferite în zona la o data ulterioara, acestea fie se vor modifica prin completare la prezentul raport fie prin întocmirea unui nou raport referitor la acea zona.

 • 12. Conținutul acestui raport este confidențial pentru client si destinatar si autorul nu îl va dezvălui unei terte persoane cu excepția situației prevăzute de Standardele Internationale de evalure si/sau atunci când proprietatea a intrat în atentia unui corp judiciar calificat.

 • 13. Evaluatorul a fost de acord sa-si asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client si precizat în raport.

 • 14. Consimțământul scris al evaluatorului, trebuie obtinut înaine ca oricare parte a raportului de evaluare sa poata fi utilizata de către orice persoana cu excepția clientului sau a altor destinatari precizați în raport. Rapotul de evaluare nu va fi folosit în alte scopuri, pentru raportare financiara, pentru asigurare pentru credit bancar, ci numai pentru scopul precizat în raport.

 • 15. Evaluatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru factorii economici si fizici care pot aparea ulterior evaluării si pot influenta opiniile si rezultatele din acest raport.

 • 16. Estimarea valorii s-a efecuat finind cont de încadrarea în Grila Notariala a județului Brașov pentru 2018, pentru exproprierea unor terenuri pentru lucrări de utilitate publica conform Legii 255/2010.

IPOTEZE SPECIALE

Opinia evaluatorului trebuie analizata în contextul economic general din anul 2018, când a fost realizata prezenta evaluare. Daca acestea se modifica semnificativ în viitor evaluatorul nu este responsabil decât în limita informațiilor valabile si cunoscute de acesta la data evaluării.

Evaluatorul presupune ca aprecierile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare simt rezonabile si pertinente în contextul imobiliar, a legislației privind exproprierile pentru cauza de utilitate publica si a Standardelor de Evaluare ANEVAR în vigoare la data evaluării.

Legea exproprierii prin art.26 precizează clar ca evaluarea pentru expropriere se face respectând Grila Notarilor Publici potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietarilor imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018”. Pentru acest motiv evaluarea se face strict prin raportare la Grila Notariala la nivelul județului Brașov pentru anul 2018.

Evaluatorul alege sa utilizeze valoarea justa, concept mai larg decât valoarea de piața, pentru a respecta Legea 255/2010.

 • 13. SURSE DE INFORMARE

 • - STANDARDE INTERNATIONALE DE EVALUARE 2018

 • - SEV 100 - Cadru general

 • - SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării

 • - SEV 102 - Implementare

 • - SEV 103 - Raportare

 • - SEV 230 - Drepturi asupra proprietarii imobiliare

 • - ALTE REGLEMENTARI

 • - LEGEA 255/2010

 • - NORMA METODOLOGICA DE APLICARE A LEGII 255/2010 (februarie 2011) privind Exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor obiective de interes național, județean si local.

 • - GRILA NOTARILOR PUBLICI potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietarilor imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018”.

 • 14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanta cu reglementările Standardelor de Evaluare ANEVAR, ediția 2018 si cu ipotezele si ipotezele speciale cuprinse în prezentul raport.

Evaluatorul nu are nici o relație particulara cu beneficiarul/proprietarul si nici un interes actual sau viitor fata de proprietățile evaluate. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazeaza pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venita din partea beneficiarului/proprietarului sau a altor persoane care au interese legate de proprietate iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări.

în aceste condiții evaluatorul în caliate de elaborator îsi asuma responsabilitatea pentru datele si concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare

 • 15. CERTIFICARE

 • 1. Prin prezenta evaluare, în limita cunoștințelor si informațiilor deținute, evaluatorul declara ca afirmațiile prezentate si susținute în acest raport se bazeaza pe date considerate adevarate si corecte.

 • 2. De asemenea, analizele, opiniile si concluziile prezentete sunt limitate numai de ipotezele si ipotezele speciale menționate si sunt analize, opinii si concluzii nepărtinitoare din punct de vedere profesional.

 • 3. Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau viitor fata de proprietățile imobiliare care fac obiectul prezentului raport de evaluare si nici un interes personal legat de părțile implicate.

 • 4. Implicarea evaluatorului nu este condiționată de:

 • - formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de valoarea estimata impusa de client sau destinatar

 • - producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia evaluatorului.

 • 5. Analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost formulate, la fel ca si întocmirea acestui raport în concordanta cu Standardele de evaluare ANEVAR, ediția 2018. Evaluatorul a respectat Codul Deontologic ANEVAR.

 • 6. Evaluatorul poseda cunoștințele si experiența necesara îndeplinirii misiunii în mod competent. Proprietățile au fost inspectate personal de către evaluatorul autorizat Barbu Viorica. în elaborarea prezentului raport nu am primit asistenta de la nici o persoana.

 • 7. Prezentul raport se supune normelor ANEVAR si poate fi expertzat si verificat în conformitate cu Standardele de verificare ANEVAR.

 • 8. Raportul a fost întocmit de către ing. Barbu Viorica, domiciliat în municipiul Brașov, str.Zizinului nr.4, bl.40, etaj 5, ap. 14, județul Brașov, Expert evaluator EPI, Membru titular ANEVAR.

La data elaborării acestui raport certific ca sunt membru titular al ANEVAR, expert evaluator EPI cu legitimația 10544 valabila pe anul 2018, am îndeplinit cerințele programului de pregătire profesionala continua al ANEVAR. De asemenea, am încheiata asigurare de răspundere profesionala la Allianz Tiriac Asigurări SA la valoarea de 10.000 euro, si am competenta necesara întocmirii acestui raport.

 • 16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

Evaluarea realizata conform prezentului raport reprezintă o estimare a valorii juste de despăgubire conform Grilei Notarilpr publici potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietăților imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018”, pentru imobilele supuse exproprierii pentru lucrarea de utilitate publica “ Modernizarea Drumului Județean DJ 104L” pe tronsonul situat pe unitatea administrativ teritoriala Jibert.

VALOAREA ESTIMATA PROPUSA, OPINIA SI CONCLUZIILE EVALUATORULUI:

VALOAREA TOTALA ESTIMATA

76 LEI

Valoarea nu include TVA

în Anexa 1 este determinata valoarea individuala pe fiecare parcela pentru porțiunea de teren afectata de modernizarea Drumului Județean DJ 104L pe unitatea administrativ teritoriala Jibert. Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum si considerentele privind valoarea sunt:

 • -  La determinarea valorii s-a tinut cont de cadrul legislativ în vigoare pentru exproprieri pentru cauze de utilitate publica;

S-a efectuat o evaluare globala a terenurilor din unitatea administrativ teritoriala Jibert; Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la client Consiliul Județean Brașov si de la expertul topografic Zaharia Cosmin;

 • -   Evaluatorul s-a raportat la Grila Notarilor Publici potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietăților imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018” asa cum prevede Legea 255/2010. Grila notarilor publici potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietăților imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018” a fost pusa la dispoziție de Consiliul Județean Brașov.

întocmit,

Dipl.ing.Barbu Viorica Expert Evaluator EPI, Membru titular ANEVAR


ANEXAI

VALORILE DE DESPĂGUBIRE PE UAT JIBERT (sat DACIA) DETERMINATE CONFORM CU GHIDUL CU VALORILE MINIME ALE PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE STABILITE PRIN STUDIU DE PIAȚA PENTRU JUDEȚELE BRAȘOV SI COVASNA

Nr. crt.

Unitatea Administrativ Teritoriala

Proprietari

Tarla

Nr. Titlu de proprietate

Nr.CF

Categoria de folosința supr. totala

l/E

Suprafața totala (mp)

Categoria de folosința a supr. expropriata

Suprafața expropriata (mp)

Valoarea unitara conf. GHID (lei/mp)

Valoarea de despăgubire (lei)

nr. parcela

nr.cad/ nr.top

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

JIBERT

BORCOMAN VICTOR

A2970

-

103586

A

E

20.000

A/E

67

0,9

60

2

JIBERT

NEGRU LIVIU-VASILE si NEGRU ELENA

A2990/1

-

103151

A

E

3.200

A/E

4

0,9

4

3

JIBERT

BLAGA1. ELISABETA

A2990/4

-

-

A

E

6.000

A/E

13

0,9

12

TOTAL

84

-

76

Expert evaluator EPI, Ing. Barbu Viorica Membru titular ANE&AR

Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații 1 Referințe

103586

20.000

Imobil înregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar

* Suprafața este d

;,Ui.L

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.

•. , - - WAftWKIUm...     .  ■-

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

NU

8.500

102

2970

Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar

2

arabil

NU

11.500

-

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

103586-C1

construcții anexa

891

Cu acte

S. construita la sol:891 mp; anexa, anul construcției 1998, suprafața desfasurata 891 mp.

Al.2

103586-C2

construcții anexa

1.264

Cu acte

S. construita la sol:1264 mp; anexa, anul construcției 1998, suprafața desfasurata 1264 mp.

Al.3

103586-C3

construcții anexa

636

Cu acte

S. construita la sol:636 mp; anexa, anul

construcției 1998, suprafața desfasurata 636

_

Pagina 2 din 3


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Rupea


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 103586Jibert


Nr. cerere

7629

Ziua

16

Luna

11

Anul

2018 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa:Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

103586

20.000

Teren împrejmuit;

Imobil inreglstrat In planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

103586-C1

Jud. Brașov

Nr. niveluri:!.; S. construita la sol:891 mp; anexa, anul construcției 1998, suprafața desfasurata 891 mp.

Al.2

103586-C2

Jud. Brașov

Nr. nivelurl:l; S. construita la sol:1264 mp; anexa, anul construcției 1998, suprafața desfasurata 1264 mp.

Al.3

103586-C3

Jud. Brașov

Nr. nlveluri:l; S. construita la sol:636 mp; anexa, anul construcției 1998, suprafața desfasurata 636 mp.

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  7006 / 24/11/2016

  Act Administrativ nr. 00663, din 17/09/2000 emis de CJPSDPAT BRAȘOV; Act Notarial nr. 2342, din 23/10/2016 emis de BNP PELEI GABRIELA; Act Administrativ nr. 3484, din 15/12/2016 emis de COMUNA IIBERT; Act Administrativ nr. 345, din 26/10/2016 emis de PRIM AR 1 Al 1B ERT;

  B2

  se menționează ca imobilul de la A.l este înregistrat In planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar

  Al

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept constituire in baza L.18/1991, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) BORCOMAN V. VICTOR

  5799 / 12/09/2017

  Act Administrativ nr. 11, din 01/03/2005 emis de MAI-ANCPI-OCPI BRAȘOV; Act Administrativ nr. 302, din 08/09/2017 emis de COMUNA JIBERT;

  B7

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

  Al.l, Al.2, Al.3

  1) BORCOMAN VICTOR


  C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrâmlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

_


NU SUNT

Pagina 1 din 3

Lungime Segmente .

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

1

2

150.477

2

3

127.275

3

4

26.895

4

5

40.051

5

6

65.568

6

7

51.001

7

8

10.871

8

9

22.021

9

10

34.413

10

1

37.607


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018002866/16-11-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Referent,(parafa și semnătura)


Data soluționării, 20-11-2018

Data eliberării, /J

Pagina 3 din 3


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

7630

Ziua

16

Luna

11

Anul

2018Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Rupea

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 103151 Jibert

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresai Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

103151

3.200

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1106 / 23/02/2015

Act Notarial nr. 117, din 20/02/2015 emis de MIJA COSMIN IOAN;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun comun, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

 • 1) NEGRU LIVIU-VASILE, și soția

 • 2) NEGRU ELENA

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<~ (m)

1

2

4.75

2

3

48.137

3

4

40.609

4

5

39.433

5

6

33.053

6

7

31.508Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

103151

3.200

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

3.200

103

2990/1

-

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment t~ (m)

7

8

11.819

8

9

17.17

9

10

16.975

10

1

16.57


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018002867/16-11-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 20-11-2018

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator,


Referent,


GHEORGHE MO1SE

/                (parafa^/semnătura)

RUPEA(parafa și semnătura)Pagina 3 din 3

S.C. CAMITOP MĂSURĂTORI S.R.L.

Str.Calea București nr.61 Ap. 28 Brașov

Nr.Reg.Com.: J08/1257/2003

CUI: 15563053

RAPORT DE EVALUARE

NR.43 288/2018

TIP IMOBIL: TERENURI EXTRA VILANE SI INTRA VILANE

SITUATE PE TERITORIUL U.A.T. BUNESTI, AFECTATE DE LUCRĂRILE DE UTILITATE

PUBLICA “MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 104L”

CLIENT:    JUDEȚUL BRAȘOV

DESTINATAR: JUDEȚUL BRAȘOV

SCOPUL EVALUĂRII:

STABILIREA VALORII INDIVIDUALE A DESPĂGUBIRILOR DETERMINATE DE EXPROPRIEREA TERENURILOR DE PE TRONSONUL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICA “MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 104L”

întocmit:


Dipl.Ing.Barbu Viorica Expert-Evaluator EPI Membru titular ANEVAR

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate si nu vor fi transmise unor terti fara acordul scris în prealabil al evaluatorului, al clientului si al destinatarului

BRAȘOV -19.12.2018 Acualizat la data de 18.07.2019

RAPORT DE EVALUARE TERENURI EXTRAVILANE SI INTRAVILANE PENTRU EXPROPRIERE UAT BUNESTI

ÎNREGISTRARE LA EVALUATOR

Nr. 287/19.12.2018   ÎNREGISTRARE   Nr.Contr.158/2018

Nr.Raport 42/2018   LA CLIENT       Nr.20696/12.12.2018

1.

EVALUATOR

BARBU VIORICA

Asigurare profesionala nivel de acoperire/nr./an

10.000 euro/an

Expert evaluator

BARBU VIORICA

Parafa

Nr. 10544 - valabila pe 2018

Adresa evaluatorului

 • -  Orașul: Brașov

Strada /Zizinului nr.4, bl.40, sc.B, ap. 14 jud.Brasov

 • -  Telefon:0745 029 495

 • -  E-mail: camitop.bv@gmail.com

2

CLIENT

JUDEȚUL BRAȘOV

DESTINATARUL RAPORTULUI

JUDEȚUL BRAȘOV

3.

PROPRIETATEA

EVALUATA

TERENURI EXTRAVILANE SI INTRAVILANE SITUATE ÎN UNITATEA ADMINISTRATIV

TERITORIALA BUNESTI AFECTATE DE TRONSONUL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICA “ MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 104L”

Proprietari

Persoane fizice si juridice

Adresa

Terenurile simt situate pe teritoriul unitatii administrativ teritoriale Bunesti, pe tronsonul lucrării de utilitate publica “ Modernizarea Drumului Județean DJ 104L”

Condiții limitative deosebite

Raportul de evaluare a fost întocmit în conformitate cu Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara relizarii unor obiective de interes național, județean si local. Conform art.ll, alin.8 si 9: “ (8) Raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite si actualizate de camerele notarilor publici potrivit art.771 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare RESPECTIV Art.l 11 alin.(5) din 2016.

(9) Raportul de evaluare se întocmește respectând grila Notarilor publici potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietăților imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018”.

4.

DECLARAREA VALORII

VALOAREA JUSTA DE DESPĂGUBIRE PE UAT BUNESTI ESTIMATA:

2.049 LEI, valoarea nu include TVA

5.

BAZA DE EVALUARE

VALOAREA JUSTA DE DESPĂGUBIRE CONFORM

GRILEI NOTARIALE potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietarilor imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018”.

SCOPUL EVALUĂRII

Stabilirea valorii individuale a despăgubirilor determinate de exproprierea terenurilor de pe tronsonul lucrărilor de utilitate publica “ Modernizarea Drumului Județean DJ 104L” pe unitatea administrativ teritoriala BUNESTI.

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚILOR

Terenurile care fac obiectul Contr.nr. 158/2018 se găsesc în zona de modernizare a Drumului Județean DJ 104L, inspecția s-a efectuat în data de 18.12.2018

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUIDE EVALUARE

19.12.2018

6.

DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE

Aceasta evaluare globala s-a efectuat pe baza actelor puse la dispoziție de Consiliul Județean Brașov si expertul topografic Zaharia Cosmin, respectiv tabelul centralizator cu suprafețele de teren ce se expropriaza, numele proprietarilor, numărul de identificare al parcelelor, categoria de folosința a acestora. Adresa Primăriei Bunesti care cuprinde numele prenumele si adresa proprietarilor de terenuri care se expropriaza nu a fost pusa la dispoziția evaluatorului.

1) CF 101017 Bunesti cu nr.cad 101017, proprietari:

 • - CORCODEL IO AN fiu,

categoria de folosința arabil extravilan, suprafața de 14.600 mp, suprafața ce se expropriaza de 66 mp

2} CF 100633 Bunesti cu nr.cad 100633, proprietari:

 • - ENACHE IULIAN PAUL,

categoria de folosința curți construcții intravilan, suprafața de 78.501 mp, suprafața ce se expropriaza de 57 mp.

 • 3) T 52 A2608/1, proprietari:

 • - SCHENKER ARPATACEANU LAURA,

categoria de folosința arbil extravilan (nr.parcela A 2608/1), cu suprafața totala de 69.600 mp, suprafața ce se expropriaza de 82 mp.

 • 4) T 52 A2608/1, proprietari:

 • - SCHENKER ARPATACEANU LAURA,

categoria de folosința arbil extravilan (nr.parcela A 2608/1), cu suprafața totala de 69.600 mp, suprafața ce se expropriaza de 93mp.

 • 5) T 52 A2608/1, proprietari:

 • - SCHENKER ARPATACEANU LAURA,

categoria de folosința arbil extravilan (nr.parcela A 2608/1), cu suprafața totala de 69.600 mp, suprafața ce se expropriaza de 285 mp.

 • 6) CF 101525 Bunesti cu nr.cad 101525, proprietari:

 • - CISMAS HORIA AUGUSTIN,

categoria de folosința arabil extravilan (nr.parcela

Al302/2), suprafața de 16.600 mp, suprafața ce se expropriaza de 5 mp.

 • 7) CF 101525 Bunesti cu nr.cad 101525, proprietari:

 • - CISMAS HORIA AUGUSTIN,

categoria de folosința arabil extravilan (nr.parcela

A1302/2), suprafața de 16.600 mp, cu suprafața ce se expropriaza de 36 mp..

 • 8) CF 100615 Bunesti cu nr.cad 100615, proprietari:

 • - PALASAN MIRCEA si

PALASAN VICTORIA

categoria de folosința arabil extravilan, suprafața de 605 mp, suprafața ce se expropriaza de 4 mp.

 • 9) CF 100612 Bunesti cu nr.cad 100612, proprietari:

 • - PALASAN MIRCEA si

PALASAN VICTORIA

categoria de folosința arabil intravilan, suprafața de

2.576 mp, suprafața ce se expropriaza de 2 mp.

 • 10) CF 100612 Bunesti cu nr.cad 100612, proprietari:

 • - PALASAN MIRCEA si

PALASAN VICTORIA

categoria de folosința arabil intravilan, suprafața de

2.576 mp, suprafața ce se expropriaza de 66 mp.

 • 11) CF 100610 Bunesti cu nr.cad 100610, proprietari:

 • - SPATARU GH. DAN

categoria de folosința arabil intravilan, suprafața de

2.579 mp, suprafața ce se expropriaza de 36 mp.

 • 12) CF 100610 Bunesti cu nr.cad 100610, proprietari:

 • - SPATARU GH. DAN

categoria de folosința arabil intravilan, suprafața de

2.579 mp, suprafața ce se expropriaza de 32 mp.

 • 13) CF 100606 Bunesti cu nr.cad 100606, proprietari:

 • - SPATARU GH. DAN

categoria de folosința arabil extravilan, suprafața de

7.043 mp, suprafața ce se expropriaza de 85 mp.

 • 14) CF 100605 Bunesti cu nr.cad 100605, proprietari:

 • - SPATARU GH. DAN

categoria de folosința arabil extravilan, suprafața de

3.073 mp, suprafața ce se expropriaza de 20 mp.

 • 15) CF 100603 Bunesti cu nr.cad 100603, proprietari:

 • - SPATARU GH. DAN

categoria de folosința arabil extravilan, suprafața de

3.635 mp, suprafața ce se expropriaza de 74 mp.

16) T140/1994 F1312/2, proprietari:

- HALI V. MARIA si,

AVRAM V. GHEORGHE

categoria de folosința fâneata extravilan (nr.parcela F1312/2), cu suprafața totala de 5.700 mp, suprafața ce se expropriaza de 439 mp.

MENȚIUNI 1: Situația privind Cartea funciara

- Beneficiarul a prezentat extrasele de carte funciara, nu s-au prezentat Titluri de proprietate si Adresa din partea Primăriei Bunesti cu numele pronumele si adresa de domiciliu a persoanelor ce se expropriaza.

MENȚIUNI 2:Abateri/ neconcordante de la înscrierea din Cartea Funciara

Nu se cunosc

7.

DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALA

Evaluarea s-a bazat strict pe datele primite de la client si de la expertul topografic Zaharia Cosmin. Suprafața totala de teren proprietatea persoanelor fizice si juridice afectata de lucrare la nivelul UAT BUNESTI este de 1.382 mp.

8.

DESCRIEREA SI UTILIZAREA ACTUALA A TERENURILOR

- Terenurile expropriate la nivelul UAT BUNESTI proprietari persoane fizice/juridice sunt în număr de 16. încadrarea în categoria de folosința a fost luata din actele puse la dispoziție de beneficiar si lista cu imobile ce se expropriaza întocmită de expert topograf Zaharia Cosmin.

9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

Terenurile care simt afectate de lucrarea de utilitate publica “Modernizarea Drumului Județean DJ 104L” la nivelul UAT BUNESTI sunt pe ambele parti ale drumului, iar latimea zonei afectate diferă de la o parcela la alta.

Inspecția s-a efectuat pentru toate proprietățile afectate de expropriere, o inspecție globala.

10.

EVALUARE

REGLEMENTARI SI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNATIONALE DE EVALUARE

 • - SEV 100 - Cadru general

 • - SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării

 • - SEV 102 - Implementare

 • - SEV 103 - Raportare

 • - SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

ALTE REGLEMENTARI -SURSE DE INFORMARE

 • - LEGEA 255/2010

 • - NORMA METODOLOGICA DE APLICARE A

LEGII 255/2010 (februarie 2011) privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor obiective de interes național, județean si local cu modificările si completările ulterioare.

 • - GRILA NOTARILOR PUBLICI potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietăților imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018”.

Estimarea valorii din prezentul raport de evaluare este una globala, pentru toate proprietățile aflate pe tronsonul UAT Bunesti conform solicitării clientului de la data de 12.12.2018. Raportul de evaluare nu este valabil pentru alte scopuri.

CEA MAI BUNA UTILIZARE

Cea mai buna utilizare este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Iîn cazul de fata analiza celei mai bune utilizări pentru proprietățile evaluate consider ca este aplicabila din cauza scopului evaluării si anume: Estimarea valorii juste în scopul exproprierii proprietăților pentru lucrări de utilitate publica.

Conform articolului 11 din Legea 255/2010 alin.8 pentru evaluări în scopul exproprierilor pentru cauze de utilitate publica „ Raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite si actualizate de Camerele Notarilor Publici potrivit art. art.771 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare”.

Grila notarilor publici potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietăților imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018” stabilește valoarea orientativa a proprietarilor imobiliare la nivelul județului. In cadrul acestei grile sunt grupate în funcție de apartenența de diferite unitari administrativ-teritoriale , de amplasarea în cadrul acestora de tip (intravilan, extravilan) si categoria de folosința.

Având în vedere aceasta prevedere legislativa evaluatorul nu apeleaza la alta abordare în evaluare.

Etape parcurse:

 • 1. documentarea, pe baza unei liste de informații furnizate de client;

 • 2. identificarea si analiza amplsamentului;

 • 3. stabilirea limitelor si ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

 • 4. selectarea tipului de valoare estimata în prezentul raport;

 • 5. deducerea si estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului;

 • 6. analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

 • 7. aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru determinarea valorii proprietarii imobiliare (prezentate anterior).

Pentru respectarea Legii 255/2010 si a Normei metodologice de aplicare a legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor obiective de interes național, județean si local (Art.8-(1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietarilor imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi raportul de evaluare prevăzut la Art.l 1 alin.(7)din lege, este obligat sa se raporteze la expertizele întocmite si actualizate de Camerele Notarilor Publici potrivit Art.771 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare), EVALUATORUL SE RAPORTEAZĂ la Grila Notarilor Publici potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietarilor imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018”.

Valoarea totala estimata la data de 19.12.2018

VALOAREA JUSTA

2049 LEI

Valoarea nu include TVA

în ANEXA 1 este determinata valoarea individuala pe fiecare parcela, pentru porțiunea de teren afectata de modernizarea Drumului Județean DJ 104L la nivelul UAT Bunesti.

 • 11. DEFINIȚII

Valoarea justa este definita astfel:


“ Valoarea justa este prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între parti iodentificate, aflate în cunoștința de cauza si hotărâte, care reflecta interesele celor doua parti (SEV 100- Cadrul general, paragraful 38).

Valoarea justa este un concept mai larg decât valoarea de piața. Deși, în multe cazuri, prețul care este just pentru ambele parti va fi egal cu cel obtenabil pe piața, vor fi situații în care estimarea valorii juste va presupune luarea în considerare a unor aspecte identificate, luând în considerare avantajele sau dezavantajele pe care fiecare parte le va obține din tranzacție.

 • 12. IPOTEZE SI IPOTEZE SPECIALE

 • 1. Prezentul raport este întocmit la cererea clientului si în scopul precizat. Nu este permisa folosirea raportului de către o terta persoana fara obținerea, în prealabil a acordului scris al clientului si al evaluatorului asa cum este precizat mai jos. Nu se asuma responsabilitatea fata de nici o alta persoana în afara clientului, destinatarului evaluării si celor care au obtinut acordul scris si nu se accepta responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoana, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

 • 2. Raportul de evaluare îsi pastreaza valabilitatea numai în situația în care condițiile de piața, reprezentate de factori economici, sociali si politici rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

 • 3. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natura legala care afecteaza fie proprietatea imobiliara evaluata, fie dreptul de proprietate asupra acesteia si care nu simt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează ca nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune ca titlul de proprietate este valabil si se poate tranzactiona, ca nu exista datorii care au legătură cu proprietatea evaluata si aceasta nu este închiriata sau ipotecata. în cazul în care exista o asemenea situație si este cunoscuta, aceasta este menționata în raport. Proprietatea imobiliara se evaluiaza pe baza premisei ca aceasta se afla în posesie legala si responsabila.

Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele, documentele si documentațiile primite de la Consiliul Județean Brașov si de la expertul topografic Zaharia Cosmin.

 • 4. Se presupune ca proprietatea imobiliara în cauza respecta reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe valoarea de piața va fi afectata.

 • 5. Proprietatea nu a fost expertizata detaliat. Forma parcelelor afectate de lucrarea de modernizare a drumului se regăsește în extrasele de carte funciara.

 • 6. Daca nu se arata altfel în raport, se înțelege ca evaluatorul nu are cunoștința asupra stării ascunse a proprietății respectiv structura solului, inclusiv prezenta unor substanțe periculoase care pot micșora sau majora valoarea proprietății. Se presupune ca nu exista astfel de condiții daca ele nu au fost observate. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport si/ sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se afla proprietatea si nu este responsabil pentru existenta unor astfel de situații si a eventualelor lor consecințe si nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

 • 7. Evaluatorul a obtinut informații, estimări si opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le considera de încredere si evaluatorul considera ca acestea sunt adevarate si corecte. Evaluatorul nu îsi asuma responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terte parti.

 • 8. S-a efectuat o evaluare globala a proprietarilor, iar valoarea pe fiecare suprafața din parcelele de teren afectate de expropriere se regăsesc în Anexa 1 din acest raport.

 • 9. Suprafețele ce se expropriaza au fost luate din tabelul întocmit de expert topografic Zaharia Cosmin si pus la dispoziție de Consiliul Județean Brașov.

 • 10. Terenurile care fac obiectul Contr.nr.158/2018 au fost inspectate în data de 18.12.2018, facâdu-se o inspecție globala.

 • 11. Daca vor aparea încadrări diferite în zona la o data ulterioara, acestea fie se vor modifica prin completare la prezentul raport fie prin întocmirea unui nou raport referitor la cea zona.

 • 12. Conținutul acestui raport este confidențial pentru client si destinatar si autorul nu îl va dezvălui unei terte persoane cu excepția situației prevăzute de Standardele Internationale de evalure si/sau atunci când proprietatea a intrat în atentia unui corp judiciar calificat.

 • 13. Evaluatorul a fost de acord sa-si asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client si precizat în raport.

 • 14. Consimțământul scris al evaluatorului, trebuie obtinut înaine ca oricare parte a raportului de evaluare sa poata fi utilizata de către orice persoana cu excepția clientului sau a altor destinatari precizați în raport. Rapotul de evaluare nu va fi folosit în alte scopuri, pentru raportare financiara, pentru asigurare pentru credit bancar, ci numai pentru scopul precizat în raport.

 • 15. Evaluatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru factorii economici si fizici care pot aparea ulterior evaluării si pot influenta opiniile si rezultatele din acest raport.

 • 16. Estimarea valorii s-a efecuat tinînd cont de încadrarea în Grila Notariala a județului Brașov pentru 2018 conform “Studiului de piața privind valorile proprietăților imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018”, pentru exproprierea unor terenuri pentru lucrări de utilitate publica conform Legii 255/2010 cu modificările si completările ulterioare.

IPOTEZE SPECIALE

Opinia evaluatorului trebuie analizata în contextul economic general din anul 2018, când a fost realizata prezenta evaluare. Daca acestea se modifica semnificativ în viitor evaluatorul nu este responsabil decât în limita informațiilor valabile si cunoscute de acesta la data evaluării.

Evaluatorul presupune ca aprecierile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare sunt rezonabile si pertinente în contextul imobiliar, a legislației privind exproprierile pentru cauza de utilitate publica si a Standardelor de Evaluare ANEVAR în vigoare la data evaluării.

Legea exproprierii prin art.26 precizează clar ca evaluarea pentru expropriere se face respectând Grila Notarilor Publici potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietarilor imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018”. Pentru acest motiv evaluarea se face strict prin raportare la Grila Notariala la nivelul județului Brașov pentru anul 2018.

Evaluatorul alege sa utilizeze valoarea justa, concept mai larg decât valoarea de piața, pentru a respecta Legea 255/2010 cu modificările si completările ulterioare.

 • 13. SURSE DE INFORMARE

 • - STANDARDE INTERNATIONALE DE EVALUARE 2018

 • - SEV 100 - Cadru general

 • - SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării

 • - SEV 102 - Implementare

 • - SEV 103 - Raportare

 • - SEV 230 - Drepturi asupra proprietarii imobiliare

 • - ALTE REGLEMENTARI

-LEGEA 255/2010

 • - NORMA METODOLOGICA DE APLICARE A LEGII 255/2010 (februarie 2011) privind Exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor obiective de interes național, județean si local.

- GRILA NOTARILOR PUBLICI potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietarilor imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018”.

 • 14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanta cu reglementările Standardelor de Evaluare ANEVAR, ediția 2018 si cu ipotezele si ipotezele speciale cuprinse în prezentul raport.

Evaluatorul nu are nici o relație particulara cu beneficiarul/proprietarul si nici un interes actual sau viitor fata de proprietățile evaluate. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazeaza pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venita din partea beneficiarului/proprietarului sau a altor persoane care au interese legate de proprietate iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări.

In aceste condiții evaluatorul în cariate de elaborator îsi asuma responsabilitatea pentru datele si concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare

 • 15. CERTIFICARE

 • 1. Prin prezenta evaluare, în limita cunoștințelor si informațiilor deținute, evaluatorul declara ca afirmațiile prezentate si susținute în acest raport se bazeaza pe date considerate adevarate si corecte.

 • 2. De asemenea, analizele, opiniile si concluziile prezentete sunt limitate numai de ipotezele si ipotezele speciale menționate si sunt analize, opinii si concluzii nepărtinitoare din punct de vedere profesional.

 • 3. Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau viitor fata de proprietățile imobiliare care fac obiectul prezentului raport de evaluare si nici un interes personal legat de părțile implicate.

 • 4. Implicarea evaluatorului nu este condiționată de:

 • - formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de valoarea estimata impusa de client sau destinatar,

 • - producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia evaluatorului.

 • 5. Analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost formulate, la fel ca si întocmirea acestui raport în concordanta cu Standardele de evaluare ANEVAR, ediția 2018. Evaluatorul a respectat Codul Deontologic ANEVAR.

•> • ■

 • 6. Evaluatorul poseda cunoștințele si experiența necesara îndeplinirii misiunii în mod competent. Proprietățile au fost inspectate personal de către evaluatorul autorizat Barbu Viorica. In elaborarea prezentului raport nu am primit asistenta de la nici o persoana.

 • 7. Prezentul raport se supune normelor ANEVAR si poate fi expertzat si verificat în conformitate cu Standardele de verificare ANEVAR.

 • 8. Raportul a fost întocmit de către ing. Barbu Viorica, domiciliat în municipiul Brașov, str.Zizinului nr.4, bl.40, etaj 5, ap. 14, județul Brașov, Expert evaluator EPI, Membru titular ANEVAR.

La data elaborării acestui raport certific ca simt membru titular al ANEVAR, expert evaluator EPI cu legitimația 10544 valabila pe anul 2018, am îndeplinit cerințele programului de pregătire profesionala continua al ANEVAR. De asemenea, am încheiata asigurare de răspundere profesionala la Allianz Tiriac Asigurări SA la valoarea de 10.000 euro, si am competenta necesara întocmirii acestui raport.

 • 16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

Evaluarea realizata conform prezentului raport reprezintă o estimare a valorii juste de despăgubire conform Grilei Notariale la nivelul județului Brașov pe anul 2018 pentru imobilele supuse exproprierii pentru lucrarea de utilitate publica “ Modernizarea Drumului Județean DJ 104L” pe tronsonul situat pe unitatea administrativ teritoriala Bunesti.

VALOAREA ESTIMATA PROPUSA, OPINIA SI CONCLUZIILE EVALUATORULUI:

VALOAREA TOTALA ESTIMATA

2.049 LEI

Valoarea nu include TVA

în Anexa 1 este determinata valoarea individuala pe fiecare parcela pentru porțiunea de teren afectata de modernizarea Drumului Județean DJ 104L pe unitatea administrativ teritoriala Bunesti. Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum si considerentele privind valoarea sunt:

 • -   La determinarea valorii s-a tinut cont de cadrul legislativ în vigoare pentru exproprieri pentru cauze de utilitate publica;

S-a efectuat o evaluare globala a terenurilor din unitatea administrativ teritoriala Bunesti; Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la client Consiliul Județean Brașov si de la expertul topografic Zaharia Cosmin;

 • -   Evaluatorul s-a raportat la Grila Notarilor Publici potrivit “Studiului de piața privind valorile proprietăților imobiliare din județele Brașov si Covasna din anul 2018”.asa cum prevede Legea 255/2010. Pentru terenurile curți construcții am considerat ca dispun de utilitati, curent electric si apa pe acestea fiind edificate ferme de animale si pe unul este o casa de locuit.

Pentru terenurile intravilane valoarea din grila notariala s-a redus cu 25% conform notei din Anexa nr.139 pentru comunele si satele din zona Rupea.

Valorile au fost estimate prin utilizarea expertizei pentru județul Brașov întocmită pentru Camera Notarilor Publici pentru anul 2018, pusa la dispoziție de Consiliul Județean Brașov.

întocmit,

Dipl.ing.Barbu Viorica Expert Evaluator EPI, Membru titular ANEVAR

ANEXAI

VALORILE DE DESPĂGUBIRE PE UAT BUNESTI DETERMINATE CONFORM CU GHIDUL CU VALORILE MINIME ALE PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE STABILITE PRIN STUDIU DE PIAȚA PENTRU JUDEȚELE BRAȘOV SI COVASNA

Nr. crt.

Unitatea Administrativ Teritoriala

Proprietari

Tarla

Nr. Titlu de proprietate

Nr. CF

Categoria de folosința supr. totala

l/E

Suprafața totala (mp)

Categoria de folosința a supr. expropriata

Suprafața expropriata (mp)

Valoarea unitara conf. GHID (lei/mp)

Valoarea de despăgubire (lei)

nr. parcela

nr.cad/ nr.top

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

BUNESTI

CORCODEL IOAN

-

-

101017

A

E

14.600

A/E

66

1,3

86

2

BUNESTI (VISCRI)

ENACHE IULIAN PAUL

-

-

100633

CC

I

78.501

CC/I

57

6,75

385

3

BUNESTI

SCHENKER ARPATACEANU LAURA

A2608/1

-

-

A

E

69.600

A/E

82

1,3

107

4

BUNESTI

SCHENKER ARPATACEANU LAURA

A2608/1

-

-

A

E

69.600

A/E

93

1,3

121

5

BUNESTI

SCHENKER ARPATACEANU LAURA

A2608/1

-

-

A

E

69.600

A/E

285

1,3

371

6

BUNESTI

CISMAS HORIA AUGUSTIN

A1302/2

-

101525

A

E

16.600

A/E

5

1,3

7

7

BUNESTI

CISMAS HORIA AUGUSTIN

A1302/2

-

101525

A

E

16.600

A/E

36

1,3

47

8

BUNESTI

PALASAN MIRCEAsi PALASAN VICTORIA

-

100615

A

E

605

A/E

4

1,3

5

9

BUNESTI

PALASAN MIRCEAsi PALASAN VICTORIA

-

-

100612

A

I

2.576

A/l

2

1,5

3

10

BUNESTI

PALASAN MIRCEAsi PALASAN VICTORIA

-

-

100612

A

I

2.576

A/l

66

1,5

99

11

BUNESTI

SPATARU GH. DAN

-

-

100610

A

I

2.579

A/l

36

1,5

54

12

BUNESTI

SPATARU GH. DAN

-

-

100610

A

I

2.579

A/l

32

1,5

48

13

BUNESTI

SPATARU GH. DAN

-

-

100606

A

E

7.043

A/E

85

1,3

111

14

BUNESTI

SPATARU GH. DAN

-

-

100605

A

E

3.073

A/E

20

1,3

26

15

BUNESTI

SPATARU GH. DAN

-

V

100603

A

E

3.635

A/E

74

1,3

96

16

BUNESTI

HAU V. MARIA si AVRAM V.GHEORGHE

F1312/2

0040/

1994

-

F

E

5.700

F/E

439

1,1

483

TOTAL

1382

-

2.049

întocmit,

Ing. Barbu Viorica evaluator EPI Membru titular ANEVARiA