Hotărârea nr. 305/2019

Hotărârea nr.305 – privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @ jud brașov, ro, w w w. ju d b rasov. ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.305

din data de 25.07.2019

privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2019;

Analizând Referatul de Aprobare nr. ad. 11134/22.07.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Comparimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin care se propune aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, în sensul înlocuirii reprezentanților Fundației Creștine „Osana” cu sediul în orașul Zărnești, Tohanul Nou, str. Branului, nr. 2, județul Brașov, cu reprezentanții Fundației pentru Copii Abandonați cu sediul în Ghimbav, str. Pieții, nr. 6, județul Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 322/31.07.2017 privind aprobarea înființării Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov și stabilirea componenței acesteia, precum și de hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 390/30.08.2017, nr. 69/28.02.2018,   m.321/27.09.2018,   386/30.10.2018,   nr.83/20.02.2019 și, respectiv,

nr. 173/23.04.2019;

Văzând adresa nr. 46282/26.06.2019, a Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov nr. 11134/27.06.2019, adresa nr. 44682/26.06.2019 a Fundației Creștine „Osana”, precum și adresa nr. 305/18.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov nr.12779/19.07.2019, completată cu adresa nr. 307/18.07.2019, a Fundației pentru Copii Abandonați din Ghimbav;

Ținând cont de avizul Comisei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. „a” și lit. „d”, alin. (2), lit. „c” și alin. (5) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și de dispozițiile art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4, alin. (2) și art.5 alin 1 lit „b” și lit „c” din H.G.R. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă componența Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, după cum urmează:

Președinte

Maria Dumbrăveanu

Secretarul Județului Brașov

Vicepreședinte

Julieta Aurelia Gîrbacea

Director General, Direcția Generală de Asistență Socială și

Protecția Copilului Brașov

Membrii

Titulari

Supleanți

Dr. Preda Cristinel-Valeriu

Dr. Gheorghe Mirela

Desemnați de Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov

Delia Chivărean

Tamara Brătucu

Desemnați de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov

Anamaria Mihaela Covaci

Jolia Toca

Desemnați de Agenția de Plăți și Inspecție Socială a Județului Brașov

Carmen Cristureanu

Monica Dănilă

Fundația pentru Copii Abandonați, jud. Brașov

Ligia Luca

Claudia Maria Ferțu

Asociația "Samariteanul Milos” jud. Brașov

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 322/31.07.2017 privind aprobarea înființării Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov și stabilirea componenței acesteia, cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Comisia prevăzută la art. 1 va exercita atribuțiile principale stipulate la art. 2 alin. (1) din H.G.R. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului.

Art. 4. - Mandatul membrilor Comisiei este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia, în situații temeinic motivate.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Comisia pentru Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE; Adrian- IoănVest*


Contrasemnează, SECRETAR Maria Duiwbrăveanu