Hotărârea nr. 304/2019

Hotărârea nr.304 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Proiectare + execuţie trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Braşov–Sighişoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de judeţ Harghita”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.304

din data de 25 iulie 2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare + execuție trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brașov-Sighișoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de județ Harghita”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2019 ;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr.12855/22.07.2019 întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de „Proiectare + execuție trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brașov-Sighișoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de județ Harghita”;

Luând în considerare documentația actualizată eliberată de Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov, respectiv Procesul Verbal nr. 728/19.02.2019, Documentul de Avizare nr. 48/25.02.2019 și Autorizația M.T. nr. 210/01.03.2019 prin care au fost impuse noi condiții de CFR, față de condițiile inițiale, au fost generate costuri suplimentare privind serviciile de proiectare și execuție lucrări prin apariția unor lucrări suplimentare.

Ținând cont de devizul general actualizat de proiectantul S.C. Construcții Feroviare Mureș S.A. înregistrat la Consiliul Județean Brașov cu adresa nr. 12281/11.07.2019 și de avizul CTE nr.46/12.07.2019 ;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.l, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin.(l), lit.b și alin.(3), lit.f din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ:

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare + execuție trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brașov-Sighișoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de județ Harghita”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.

PREȘEDINTE Adrian- IdanVesiContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

ANEXA NR.1


Președinte,


Adrian Io;


!Ș1APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI pentru Obiectivul de Investiții


„Proiectare + execuție trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brașov-Sighișoara la km CF 247+560 pe DJ132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de județ Harghita”

Descriere amplasament:

Drumul județean DJ 132, se găsește în partea nord-estică a județului Brașov. K.m.0+000 al drumului este în apropierea localității Rupea, și se desfasoară traversând localitățile Homorod, Mercheasa, Jimbor pana la limita județului Harghita. De aici traseul continua prin județul Harghita spre Ocland, Vlahita.

Drumul județean DJ 132 constituie o parte dintr-un traseu interjudețean ce creează o legătură între drumurile naționale DN13 sau E60 (tronsonul din județul Brașov) si DN13A (tronsonul din județul Harghita).

La km 3+549, DJ 132 Rupea - Homorod - Jimbor intersectează, calea ferată 300 Brașov - Sighișoara la km cf 247+560. Intersecția oblică la un unghi de 68° este amenajată ca trecere la nivel prevăzută cu dale din beton armat.

Pe partea stângă a liniei cf, la km 3+500 al drumului se află podul pe care DJ 132 traversează pârâul Homorodul Mare. Podul are lungimea totala de 44.50m.

în partea dreaptă a liniei cf la distanță de cca. 30,00 (paralel cu linia cf) se află DJ 132B spre localitatea Cața.

Intersecția dintre cele două drumuri județene (DJ 132 și DJ132B) se află la începutul rampei de acces la trecerea la nivel de la km cf 247+560 (la cca. 25,00m de linia cf.).

Declivitățile căii rutiere pe rampele de acces la trecerea la nivel sunt de cca. 5,6% pe partea dreaptă și de 2,3% pe partea stângă a liniei cf.

Terenurile afectate de reabilitarea DJ 132 fac parte din Domeniul Public, pe teritoriul administrativ al județului Brașov.

Trecerea la nivel implicată în cadrul investiției se află la intersecția DJ 132 cu linia cf 300 Brașov -Sighișoara, pe teren al Domeniului Public în concesiunea CNCF ”CFR” SA.

Titularul investiției: Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției: Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general: S.C. Construcții Feroviare Mureș S.A

1. Valoarea investiției

l.a. Valoarea totală a investiției la data de 12.07.2019


• cu TVA


812.287,35 lei


• fara TVA


684.089,73 lei


din care :


• C+M cu TVA


742.989,04 lei


• C+M fara TVA

624.360,54 lei

l.b. Valoarea Investiției de baza (cap .4)

• Valoare totala fara TVA l.c. Finanțare investiție

624.360,54 lei


• Buget de stat

Valoare fara TVA

0,00

lei

Valoare cu TVA

0,00

lei


• Buget local asigurat de Consiliul Județean Brașov (Cap.3, Cap.4, Cap.5)


Valoare fara TVA


Valoare cu TVA


684.089,73 lei

812.287,35 lei


2. Eșalonarea investiției


Anul 1

Valoare totala

684.089,73

lei fara TVA

C+M

624.360,54

lei fara TVA


3. Durata de realizare


  • • Durata totala de realizare a investiției

  • • Durata de realizare C+M (Cap.

1.2; 1.3,1.4, 4, 5.1.1)

  • • Durata de realizare a Investiției de Baza


3,5 luni

3 luni

3 luni


4. Capacitatea investiției

OFERTA INIȚIALĂ

Demontare trecere la nivel și lucrări auxiliare

16,80

m

Amenajarea trecerii la nivel cu dale elastice

18(40)

m(buc)

Lucrări auxiliare modernizare: parapet, asigurare vizibilitate

24

ml

Identificare, protejare cabluri SCB și TTR

12

ora

Racord la drum

117

mp

LUCRĂRI SUPLIMENTARE

Lucrări de drum

3,24

100 mp

Podeț tubular - tub Premo d = 1000 mm

1

buc

Relocare semnalizare SAT

120

m

Amenajare albie amonte aval de podeț

0,23

100 mc

DIRECTOR EXECUTIV D.D.J.S.P.

Mihai Lucian Pascu


(/i