Hotărârea nr. 303/2019

Hotărârea nr.303 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 115/2019, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov


ROMANIA


1918-2016 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 303 din data de 25.07.2019

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 115/2019, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 25.07.2019;

Analizând Referatul de specialitate nr. ad. 12620 din data de 17.07.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 115/2019, privind validarea Consiliilor de administrație ale spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, anexele 3, 4, 5 și 6;

Față de anexele aprobate prin prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 115/28.03.2019, se propune modificărea anexelor nr. 3,4,5 și 6;

Văzând adresa nr. 4758/16.07.2019 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov, precum și Ordinele Ministerului Sănătății nr. 1069/9.07.2019, 1071/9.07.2019, 1072/9.07.2019 și 1073/9.07.2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 115/28.03.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 169/2018, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/2018 de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Luând în considerare prevederile art. 187 alin. (2) lit. “a - f’ și alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. “d”, și alin. (5), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică anexele nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 115/2019, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, în sensul înlocuirii acestora cu noile anexe nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr. 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 115/2019 rămân neschimbate.

Art.3. - Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 230/26.06.2015, nr. 393/18.11.2015, nr. 112/30.03.2016, nr. 186/27.04.2016, nr. 97/17.02.2017, nr. 258/28.06.2017, nr. 169/30.05.2018, nr. 301/27.09.2018, nr. 466/20.12.2018 și nr. 27/29.01.2019 privind validarea membrilor în Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin reprezentanții validați în anexele nr. 1-6, conducerea unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov și Direcția de/Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează, SECRETAR

Maria Dur^Ț^ăveanu

România


ANEXĂ nr. 3 prin HCJ nr.

Președinte Adrian Ioan


Spitalul Clinic de Pn
Membru în CA

Supleant în CA

Desemnat de :

Ciubotaru Mariana

Duicu Claudia

Consiliul Județean

Bucur Mariana

Sfreja Elena

Brașov

Colțea Gabriela

Neamțu Paula

PresedinteCJ Brașov

Șovăială Lutsch Cristian

Muntianu Marian

DSPJ Brașov

Lorena Dima

Maria Elena Cocuz

Facultatea de Medicină Brașov

Invitat în CA

Supleant în CA

Desemnat de :

Constandiș Felicia

Oncescu Lucian

Colegiul Medicilor

Brașov

Mardare Violeta

Murg Mihaela

OAMGMAMR

Popica Bianca

Vraja Mihaela

Daniela Ciulei

Zah Lidia

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Director Executiv, Ec.Adelina Mihaela Văsioiu

/Tâa.

îi


■farfirRodica


••• .•


ROMÂNIA

SAWBAtOUIM •MMit-UI'tA


ANEXĂ nr. 4 la HCJ nr.


Președinte Adrian Ioan V


Spitalul Clinic de Obstetrică-Qi Brașovecologie „ Dr. I.A Sbârcea,,


Membru în CA

Supleant în CA

Desemnat de :

Văsioiu Adelina Mihaela

Duicu Claudia Elena

Rădulea Andreea

Maxim Mihaela

Consiliul Județean Brașov

Șoneriu Mihaela

Sibiescu Monica

PresedinteCJ Brașov

Bălan Simona

Mocanu Mădălina

DSPJ Brașov

Moga Marius

Popovici Diana

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat în CA

Supleant în CA

Desemnat de:

Gogonea Dan

Stroescu Șerban

Colegiul Medicilor

Brașov

Benga Florina

Spătaru Steluta

OAMGMAMR

Balint Paraschiva Gabriela

Ițco Ligia

Bobei Adriana

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov


Director Executiv,


Ec.Adelina Mihaela Văsioiu


Ent. Corftsiu Rodica


:anu


ROMÂNIA


?0’B SAnaAJOUIM MPUH.SA


ANEXĂ nr. 5 la HCJ nr.


Membru în CA

Supleant în CA

Desemnat de :

Pascu Mihai Lucian Văsioiu Adelina Mihaela

Borteș Didona Condruz Simona

Consiliul Județean Brașov

Sebeni Comsa Mariana

Mone Mariana

PresedinteCJ Brașov

Botoroga Adina

Guran Clara

DSPJ Brașov

Liliana Rogozea

Dan Grigorescu

Facultatea de Medicină Brașov

Invitat în CA

Supleant în CA

Desemnat de :

Albean Ilie Marcel

Oncescu Lucian

Colegiul Medicilor Brașov

Leonte Marius

Benga Florina

OAMGMAMR

Coconașu Cristina

Monica Albu

Cofeiu Claudia

Feraru Veronica

Roman Elena

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Director Executiv, Ec. Adelina Mihaela VăsioiuînL-Gorfamu Rodica

H

ANEXĂ nr. 6 la HCJ nr.

Președinte Adrian Ioan Vi


Spitalul Clinic de Urgentă

ntru Copii Brașov


Membru în CA

Supleant în CA

Desemnat de:

Duicu Claudia

Buzamet Otilia

Consiliul Județean

Ciubotaru Mariana

Pascu Mihai Lucian

Brașov

Șoneriu Mihaela

Șchiopu Valerica

PresedinteCJ Brașov

Muntianu Marian

Zichil Mihaela

DSPJ Brașov

Pascu Alina

Mitrică Maria

Facultatea de Medicină Brașov

Invitat în CA

Supleant în CA

Desemnat de:

Colegiul Medicilor

Sucaciu Dan Mirel

Albean Ilie Marcel

Brașov

Radu Maria

Benga Florina

OAMGMAMR

Mihaela Ciucășel

Eugenia Balan

Sindicatul Medisan-

Laura Sotiriade

Sanitas Brașov

Bodea Doina Lucia

Sindicat TESA

Sindicat Solidaritatea

Sanitară Cluj

Ghișe Maria

Voina Claudia

Director executiv DSAM Ec. Adelina Văsioiu