Hotărârea nr. 302/2019

Hotărârea nr.302 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @judbrasov. ro, www.jud brasov. ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 302

din data de 25.07.2019

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.07.2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 12733 din data de 18.07.2019 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019;

Văzând fila de buget aprobată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 175402/4.04.2019, înregistrată cu nr. 5845/9.04.2019;

Luând în considerare filele de buget aprobate de către Ministerul Sănătății nr. SP/7091/2019, nr. SP/8143/26.06.2019 și nr. SP/8966/12.07.2019, precum și de adresele Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov înregistrate la Consiliul Județean Brașov cu nr. 9589,9590,9595/6.06.2019, 11180/27.06.2019 și 12553/16.07.2019;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 2, nr. 4 și nr. 8 ale Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 19 alin. (2) și art. 58 alin (1) lit. a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere prevederile art. 173 și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ; în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare de la bugetul local pe anul 2019, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu

ANEXA nr. 1A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

265,217.87

7,027.53

272,245.40

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

198.00

61.43

259.43

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

143.00

73.89

216.89

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2.13

5.00

7.13

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-66,572.59

5,883.21

-60,689.38

Subvenții pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deșeurilor de origine animala

42.02.73

0.00

1,004.00

1,004.00

TOTAL CHELTUIELI

265,217.87

7,027.53

272,245.40

Titlul - Cheltuieli de personal

10

102,198.48

23.44

102,221.92

Titlul - Bunuri și servicii

20

51,769.85

6,853.15

58,623.00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

35,402.48

150.94

35,553.42

CAP. 51.02 - AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

44,596.99

2,966.90

47,563.89

Titlul - Bunuri și servicii

20

5,715.30

2,966.90

8,682.20

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

8,937.93

65.00

9,002.93

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice din care:

51

3,486.93

65.00

3,551.93

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor

3,486.93

65.00

3,551.93

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice , din care:

51

3,486.93

65.00

3,551.93

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor

3,486.93

65.00

3,551.93

CAP. 60.02 - APARARE NAȚIONALA

408.00

21.00

429.00

Centrul Militar Zonal

408.00

21.00

429.00

Titlul - Bunuri și servicii

20

408.00

21.00

429.00

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA

354.00

12.00

366.00

Inspectoratul pt. Situații de Urgenta Tara Barsei

354.00

12.00

366.00

Titlul - Bunuri și servicii

20

354.00

12.00

366.00

CAP. 65.02 - INVATAMANT

15,193.12

0.00

15,193.12

Titlul - Bunuri și servicii

20

2,518.42

0.00

2,518.42

65.07.04 - învățământ special

4,193.12

0.00

4,193.12

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov

1,000.12

0.00

1,000.12

Titlul - Bunuri și servicii

20

495.92

0.00

495.92

20.13 - Pregătire profesionala

20.13

0.00

1.70

1.70

20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.00

-1.70

3.30

CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

36,930.84

85.94

37,016.78

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

14,195.84

85.94

14,281.78

67.03.03 - Muzee

8,791.55

85.94

8,877.49

Muzeul Casa Mureșenilor

1,481.11

17.95

1,499.06

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

1,481.11

17.95

1,499.06

Muzeul Județean de Istorie

3,645.04

67.99

3,713.03

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

3,645.04

67.99

3,713.03

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

89,864.38

0.00

89,864.38

Titlul - Cheltuieli de personal

10

67,754.00

0.00

67,754.00

Titlul - Bunuri și servicii

20

13,162.77

0.00

13,162.77

68.02 Direcția Generala de Asistentă Socială și Protecția Copilului

85,058.00

0.00

85,058.00

Titlul - Cheltuieli de personal

10

67,754.00

0.00

67,754.00

Titlul - Bunuri și servicii

20

13,162.77

0.00

13,162.77

68.05.02 Asistentă socială în caz de invaliditate

21,111.06

65.00

21,176.06

Titlul - Cheltuieli de personal

14,344.00

65.00

14,409.00

68.06 Asistență socială pentru familie și copii

46,130.28

-150.00

45,980.28

Titlul - Cheltuieli de personal

37,743.00

-110.00

37,633.00

Titlul - Bunuri și servicii

7,265.28

-40.00

7,225.28

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

68.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

15,067.12

85.00

15,152.12

Titlul - Cheltuieli de personal

13,467.00

45.00

13,512.00

Titlul - Bunuri și servicii

1,237.62

40.00

1,277.62

Cap. 70.02 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

3,162.87

0.00

3,162.87

Titlul - Cheltuieli de personal

10

704.49

23.44

727.93

Titlul - Bunuri și servicii

20

961.38

-23.44

937.94

Compartimentul Salvamont Brașov

1,265.87

0.00

1,265.87

Titlul - Cheltuieli de personal

10

704.49

23.44

727.93

Titlul - Bunuri și servicii

20

561.38

-23.44

537.94

CAP. 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

60.00

1,004.00

1,064.00

Titlul - Bunuri și servicii

20

60.00

1,004.00

1,064.00

Cap. 74.02.05.02 - Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

20

58.00

1,004.00

1,062.00

CAP.84.02 - TRANSPORTURI

45,450.41

2,872.69

48,323.10

Titlul - Bunuri și servicii

20

26,196.98

2,872.69

29,069.67

DRUMURI Șl PODURI (84.03.01)

26,866.53

2,308.63

29,175.16

Titlul - Bunuri si servicii

20

19,052.70

2,308.63

21,361.33

AEROPORT (84.06,02)

18,583.88

564.06

19,147.94

Titlul - Bunuri si servicii

20

7,144.28

564.06

7,708.34

DEFICIT

0.00

0.00

0.00

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

219,062.82

11,338.74

230,401.56

Vărsăm inte din secțiunea de funcționare

37.02.04

66,572.59

-5,883.21

60,689.38

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0.00

110.22

110.22

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0.00

82.35

82.35

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgentă în sănătate

42.02.16.01

9,071.00

11,289.00

20,360.00

Alte sume primite din fonduri de la UE pt programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

502.80

644.66

1,147.46

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48,02

96,046.69

5,095.72

101,142.41

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48,02,01

94,715.55

5,095.72

99,811.27

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

147.77

5,095.72

5,243.49

TOTAL CHELTUIELI

334,105.12

11,338.74

345,443.86

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

31,510.01

12,551.60

44,061.61

Titlul - Active nefinanciare

71

178,866.65

-1,230.06

177,636.59

CAP. 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE

3,929.21

17.20

3,946.41

Titlul - Active nefinanciare

71

3,665.24

17.20

3,682.44

Cap. 66.02 - SĂNĂTATE

58,883.25

12,551.60

71,434.85

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care:

51

30,882.45

12,551.60

43,434.05

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

3,296.00

270.00

3,566.00

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Brașov

2,143.18

3,110.00

5,253.18

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

496.05

2,685.60

3,181.65

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

827.70

3,200.00

4,027.70

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

22,463.02

3,286.00

25,749.02

Cap. 70.02 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

3,003.39

3.10

3,006.49

Titlul - Active nefinanciare

71

525.39

3.10

528.49

Compartiment Salvamont

49.39

3.10

52.49

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Cap. 74.02 - Protecția mediului

2,289.60

130.90

2,420.50

Titlul - Active nefinanciare

71

2,289.60

130.90

2,420.50

Județul Brașov - 74.02.03 - Reducerea și controlul poluării

0.00

130.90

130.90

CAP. 84.02 -TRANSPORTURI

253,409.39

-1,364.06

252,045.33

Titlul - Active nefinanciare

71

164,296.09

-1,364.06

162,932.03

84.02.03 - Drumuri si poduri

164,269.35

-1,364.06

162,905.29

Titlul - Active nefinanciare

71

75,156.05

-1,364.06

73,791.99

DEFICIT

-115,042.30

0.00

-115,042.30

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFITEI

Vizat: Șef Serviciu: Sândor lldiko

ANEXA nr. 2
SectretaiZ Maria Dumbfâvăanu


UBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

581,141.52

747.52

581,889.04

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat, din care:

33.10.30

74,213.31

509.00

74,722.31

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

7,383.00

509.00

7,892.00

Alte venituri din care:

36.10.50

279.29

87.58

366.87

Muzeul Casa Mureșenilor

131.30

43.60

174.90

Muzeul Județean de Istorie Brașov

19.99

43.98

63.97

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

24,073.02

150.94

24,223.96

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

1,481.11

17.95

1,499.06

Muzeul Județean de Istorie

3,645.04

67.99

3,713.03

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

3,486.93

65.00

3,551.93

TOTAL CHELTUIELI

593,567.22

747.52

594,314.74

Titlul - Bunuri și servicii

20

150,031.39

771.07

150,802.46

Titlul - Alte cheltuieli

59

2,977.73

10.00

2,987.73

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-33.55

-33.55

CAP.54,10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3,500.89

65.00

3,565.89

Titlul - Bunuri si servicii

20

293.00

65.00

358.00

1 .Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor

3,500.89

65.00

3,565.89

Titlul - Bunuri si servicii

20

293.00

65.00

358.00

CAP. 66.10 SĂNĂTATE

564,709.91

509.00

565,218.91

Titlul - Bunuri si servicii

20

143,058.42

532.55

143,590.97

Titlul - Alte cheltuieli

59

2,894.03

10.00

2,904.03

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-33.55

-33.55

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

27,097.90

509.00

27,606.90

Titlul - Bunuri si servicii

20

12,721.90

509.00

13,230.90

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

74,438.99

0.00

74,438.99

Titlul Bunuri si servicii

20

15,964.96

23.55

15,988.51

Titlul - Alte cheltuieli

59

386.03

10.00

396.03

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-33.55

-33.55

CAP. 67.10 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

15,702.25

173.52

15,875.77

Titlul - Bunuri și servicii

20

4,277.77

173.52

4,451.29

67.03.03 - Muzee

9,251.25

173.52

9,424.77

Muzeul Casa Mureșenilor

1,624.91

61.55

1,686.46

Titlul - Bunuri si servicii

20

587.58

61.55

649.13

Muzeul de Istorie

3,812.44

111.97

3,924.41

Titlul - Bunuri si servicii

20

1,074.44

111.97

1,186.41

DEFICIT

-12,425.70

0.00

-12,425.70

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

32,038.45

12,551.60

44,590.05

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

21,811.45

1,262.60

23,074.05

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

827.70

320.00

1,147.70

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

496.05

269.60

765.65

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea" Brașov

2,143.18

311.00

2,454.18

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

3,296.00

27.00

3,323.00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

13,392.02

335.00

13,727.02

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

9,071.00

11,289.00

20,360.00

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

0.00

2,880.00

2,880.00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

0.00

2,416.00

2,416.00

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea" Brașov

0.00

2,799.00

2,799.00

Spitalul Clinic deBoli Infecțioase Brașov

0.00

243.00

243.00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

9,071.00

2,951.00

12,022.00

TOTAL CHELTUIELI

39,589.03

12,551.60

52,140.63

Titlul - Active nefinanciare

71

39,136.43

12,551.60

51,688.03

CAP. 66.10 - SĂNĂTATE

38,886.47

12,551.60

51,438.07

Titlul - Active nefinanciare

71

38,433.87

12,551.60

50,985.47

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

27,100.14

3,286.00

30,386.14

Titlul - Cheltuieli de capital

71

27,100.14

3,286.00

30,386.14

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

4,552.16

270.00

4,822.16

Titlul - Active nefinanciare

71

4,552.16

270.00

4,822.16

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea " Brașov

3,183.45

3,110.00

6,293.45

Titlul - Active nefinanciare

71

3,183.45

3,110.00

6,293.45

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

1,337.70

3,200.00

4,537.70

Titlul - Active nefinanciare

71

1,337.70

3,200.00

4,537.70

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

503.92

2,685.60

3,189.52

Titlul - Active nefinanciare

71

503.92

2,685.60

3,189.52

CAP 67.10 CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE

528.06

0.00

528.06

Titlul - Active nefinanciare

71

528.06

0.00

528.06

Centrul Cultural Reduta

89.46

0.00

89.46

Titlul - Active nefinanciare

71

89.46

0.00

89.46

DEFICIT

-7,550.58

0.00

-7,550.58

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGARTEI

///

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldiko


Secretar

Maria Dj/mbrăveanu

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL - ANUL 2019

Anexa 3

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 30.05.2019

Valoarea propusă iulie 2019

Influențe +/■

Capitolul 51 -TOTAL

0,00

17,20

17,20

CJBRASOV

0,00

17,20

17,20

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

17,20

17,20

1

Centrală termică - 1 buc

0,00

17,20

17,20

Capitolul 70 TOTAL

0,00

3,10

3,10

CJBRASOV

0,00

3,10

3,10

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

3,10

3,10

1

Ciocan rotopercutor - 1 buc

0,00

3,10

3,10

Capitolul 74 TOTAL

0,00

130,90

130,90

CJBRASOV

0,00

130,90

130,90

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

130,90

130,90

1

Expertiza tehnică și pedologică privind schimbarea schemei de plantare pentru obiectivul: Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ, VIȘTEA -LOT III VIȘTEA

0,00

23,80

23,80

2

Reactualizarea Studiului de Fezabilitate+Expertiza stadiului lucrărilor de investiție si stabilirea Restului de Execuție pentru obiectivul: Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA-LOT III VIȘTEA

0,00

35,70

35,70

3

Reactualizarea Studiului de Fezabilitate+Expertiza stadiului lucrărilor de investiție si stabilirea Restului de Execuție pentru obiectivul: Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA-LOT II TICUȘ

0,00

35,70

35,70

4

Reactualizarea Studiului de Fezabilitate+Expertiza stadiului lucrărilor de investiție si stabilirea Restului de Execuție pentru obiectivul: Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA-LOT ICAȚA

0,00

35,70

35,70

Capitolul 84 TOTAL

16.674,31

15.310,25

-1.364,06

CJBRASOV

16.674,31

15.310,25

-1.364,06

A - Obiective în continuare

11.674,31

10.310,25

-1.364,06

1

PT+DDE+ execuție - Reabilitare trecere la nivel cu calea ferata linia 300 Brașov - Sighișoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea - Homorod - Jimbor - limita jud. Harghita

600,00

800,00

200,00

2

Modernizare DJ 102G Victoria - Vistisoara, km 0+900-9+900

11.074,31

9.510,25

-1.564,06

B- Obiective noi

5.000,00

5.000,00

0,00

1

PT+ execuție Modernizare și reabilitare DJ109

Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-8+000

5.000,00

0,00

-5.000,00

2

PT+ execuție Modernizare și reabilitare DJ109

Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-9+084

0,00

5.000,00

5.000,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea

t

întocmit: Bortes DidonaPROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019

mii lei

Anexa 4

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 30.05.2019

Valoarea propusă iulie 2019

Influențe

+/-

.....j

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE

4,60

274,60

270,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

4,60

274,60

270,00

1

Ecograf portabil

0,00

270,00

270,00

2

Distrugător de documente 1 buc.

4,60

0,00

-4,60

3

Defibrilator automat 1 buc.

0,00

4,60

4,60

SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE "I.A. SBARCEA”

0,00

3110,00

3110,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

3110,00

3110,00

1

Incubator cu senzori de umiditate și căldură pentru nou-născuți - 10 buc

0,00

1200,00

1200,00

2

Ecograf 4 D - 2 buc

0,00

990,00

990,00

3

Instalație mamografie - 1 buc

0,00

920,00

920,00

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

0,00

2685,60

2685,60

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

2685,60

2685,60

1

Computer tomograf- 1 buc

0,00

2622,60

2622,60

2

Gazometru - 1 buc

0,00

63,00

63,00

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

0,00

3286,00

3286,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

3.286,00

3.286,00

1

Trusa de instrumente chirurgicale pentru cord deschis

0,00

305,00

305,00

2

Mașina cord-pulmon

0,00

564,00

564,00

3

Aparat de anastezie de ultima generație

0,00

180,00

180,00

4

Monitor complex pentru hemodinamica

0,00

145,00

145,00

5

Aparat pentru monitorizarea coagulării

0,00

48,00

48,00

6

Aparat NIRS

0,00

85,00

85,00

7

Monitor -4 buc

0,00

68,00

68,00

8

Injectomat TIVA

0,00

12,00

12,00

9

Injectomat -6 buc

0,00

30,00

30,00

10

Infuzomat -2 buc

0,00

34,00

34,00

11

Pacemaker bicameral

0,00

28,00

28,00

12

Ventilator pentru transport

0,00

127,00

127,00

13

încălzitor rapid pentru sânge, derivate si alte lichide

0,00

17,00

17,00

14

Brohnoscop

0,00

96,00

96,00

15

Ecograf cu sonde

0,00

390,00

390,00

16

Balon intraaortic de contrapulsatie

0,00

300,00

300,00

17

Analizor de gaze si electroliti

0,00

72,00

72,00

18

T rombelastograf

0,00

125,00

125,00

19

Pat terapie intensiva de inalta performanta -5 buc

0,00

260,00

260,00

20

Pat terapie intensiva -25 buc

0,00

400,00

400,00

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV

670,00

3.870,00

3.200,00

B- Obiective noi

670,00

0,00

-670,00

1

Execuție - Montare stație epurare ape uzate secția Vulcan

670,00

0,00

-670,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

3870,00

3870,00

1

Sonograf doppler transcranian - 1 buc

0,00

164,50

164,50

2

Instalație aer medical 1 buc

0,00

115,50

115,50

3

Analizor automat biochimie 1 buc

0,00

330,00

330,00

4

Aparat de ventilat mecanic - 2 buc

0,00

60,00

60,00

5

Dispozitiv pentru stimularea proprioceptivă și antrenament multiaxial la nivelul membrelor inferioare- 1 buc

0,00

250,00

250,00

6

Computer tomograf- 1 buc

0,00

2790,00

2790,00

7

PACS-sistem digital de arhivare a imaginilor și comunicarea acestora- lbuc.

0,00

160,00

160,00

Capitolul 67

5,40

0,00

CENTRUL CULTURAL REDUTA

5,40

5,40

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

5,40

5,40

0,00

1

Microfon Wireless Tenncheiser W100-G4-835-B

5,40

0,00

-5,40

2

Microfon Wireless Senncheiser W100-G4-835-B

0,00

5,40

5,40

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

\ Andreea! Rădulea

întocmit: Bortes Didona