Hotărârea nr. 301/2019

Hotărârea nr.301 – privind aprobarea modificării programului de acţiuni culturale pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.301

din data de 25.07.2019

- privind aprobarea modificării programului de acțiuni culturale pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2019;

Analizând Referatul nr.12687/18.07.2019, precum și Nota înregistrată sub nr. Ad. 12687/25.07.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport,Culte, Relații Externe, prin care se propune spre aprobare modificarea programului de acțiuni culturale pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov, program aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/23.04.2019; în referat și ulterior, în “Notă” se propune introducerea unui nou proiect cultural, intitulat „Brașov 3M”, cu un buget aferent de 61.961 lei, respectiv, finanțare nerambursabilă 43.976 lei și cofinanțare proprie 17.985 lei; astfel, bugetul alocat Programului de acțiuni culturale pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov crește de la 478.000 lei la 539.961 lei, în condițiile în care programul se va îmbogăți cu un nou proiect;

Ținând cont de Avizul Comisei de specialitate nr. 4 a Consiliului Județean Brașov, precum și de Raportul Direcției Economice înregistrat sub nr. Ad. 12352/25.07.2019, conform art. 136, alin. (8), lit. “b” și“c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, art. 173, alin. (1), lit. “d”, precum și alin. (5), lit. “d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Programul de activități culturale pe anul 2019, modificat pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/23.04.2019 privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport,Culte, Relații Externe și Direcția Economică.


MUZEUL JUDEȚERN DE ISTORIE BRAȘOV


Muzeul Județean de Istorie Brașov

Str. Nlcolae Bălcescu nr. 67, Brașov Telefon/Fax; 0268/472.350

Mail: offlce@brasovistorle.ro www.brasovlstorle.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Secretar Maria DuModificat iulie 2019 (proiect AFCN)

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte/ program

Denumirea proiectului

Buget prevăzut/ lei

Sursa de finanțare

1.

PROGRAMUL Cercetarea științificășl evidența patrimoniului cultural

Protejarea, conservarea, restaurarea, cercetarea și extinderea colecțiilor de bunuri culturale sunt direcțiile de acțiune clasice ale muzeului.

5

46.200

1.1.

Subprogramul Cercetarea Arheologicii sistematicii

Muzeul Județean de Istorie Brașov este singura instituție a Județului Brașov care cercetează, protejează și controlează siturile arheologice din județul Brașov. Cercetările sistematice și descoperirile întâmplătoare demonstrează că județul Brașov are un potențial arheologic excepțional.

1

31.200

a

1.1.1.

Șantierul arheologic Castrul roman Cumidava

31.200

CJ

1.2

Subprogramul Cercetare Istorie locală1

Este un program de cercetare destinat comunităților județului Brașov, în contextul istoriografiei sărace a județului (există puține lucrări inclusiv privind istoria orașului Brașov).

4

15.000

1.2.1

Poarta Transilvaniei (colecția de arme)

a

1.2.2

Județul Brașov în istoria turismului și sportului

a

1.2.3

Istoriografia Județului Brașov

CJ

1.2.4

Istoria muzeelor din Brașov

CJ

1.

PROGRAMUL Valorificarea patrimoniului cultural

Direcția de acțiune privind valorificarea patrimoniului prlntr-un discurs muzeal personalizat comunității brașovene, Interacțiunea cu publicul și adaptarea muzeului la strategiile și politicile culturale naționale este dezvoltată în primul rând prin Programul „Valorificarea patrimoniului cultural",

12

334.000

2.1

Subprogramul Exporițil

Include continuarea documentării și amenajării expoziției permanente „Identitatea istorică a Brașovului" și realizarea de expoziții temporare

11

320.000

2.1.1

Expoziția permanentă Istoria militară a Brașovului medieval- Bastionul

Țesătorilor

75.000

CJ

1 Subprogramul Cercetare Istorie localâ beneficiază și de Programele Cercetarea de arhivâ și Valorificarea patrimoniului cultural din cadrul Planului de management 2014 - 2019.

2.1.2

Expoziția permanentă -Casa Sfatului

50.000

CJ

2.1.3

Expoziția permanentă Ultima frontieră a Imperiului roman- Casa Sfatului

75.000

CJ

2.1.4

Expoziția temporară outdoor Regina Maria, ambasador irezistibil al României Mari

0

A fost realizată de Asociația Forums împreună cu Muzeul Județean de Istorie Brașov. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, declarat câștigător în sesiunea dedicată „Zilei culturii naționale" în 2018

2.1.5

Expoziția temporară

Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei românești

0

Cofinanțată în 2018 de AFCN. Proiect realizat de Asociația Forums și Muzeul Județean de Istorie Brașov, în parteneriat cu Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Național Peleș, Muzeul Național Bran și Facultatea de Ingineria Lemnului (Universitatea Transilvania)

2.1.6

Expoziția temporară

Cerbul de Aur 50

0

Parteneriat Televiziunea Română.

2.1.7

Expoziția temporară

Brașov 1987

0

Parteneri: Asociația 15 Noiembrie 1987, TVR, Penitenciarul București - Jilava, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, CNSAS, Agenția Națională de

Presă AGERPRES, I.S.U. „Țara Bârsel" al Jud, Brașov, Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov.

Finanțator în 2018: CJ

2.1.8

Expoziția temporară outdoor BRAȘOV 100 +1

5000

CJ

Parteneriat Primăria Brașov

2.1.9

Personalitățile Centenarului: Expoziția temporară Dumitru Dorin Prunariu

60,000

Finanțator: CJ Parteneriat: Centrul Rus de Știință și Cultură din România

2.1.10

Expoziția temporară Lehmann vs. Lehmann

20.000

CJ

2.1.11

Expoziția temporară de arheologie militară Pe linia frontului, 1916-1919

20.000

CJ

Parteneriat Romanian Mllitary Archeology - RMA

2.1.12

Expoziția temporară Brașov, capitala României Mari ?

15.000

CJ

2.2

Subprogramul Apariții editoriale

Criteriile de selecție pentru anul 2019 sunt popularizarea istoriei locale și susținerea activității științifice a muzeului.

1

14.000

2.2.1

Descoperiri arheologice din bazinul superior și mijlociu al Oltului (sec, IV a. Chr.-1 p, Chr),

14.000

CJ

3.

PROGRAMUL Educație muzeală

Un obiectiv general este creșterea accesului și participării tinerilor la activitățile muzeului prin constituirea unul portofoliu de proiecte de educație muzeală ținând cont de necesitățile comunității locale.

1

6.000

3.1

4.

PROGRAMUL Agendă culturală

Afirmarea muzeului ca un adevărat operator cultural pe plan local, național șl Internațional

4.1

T?

"ii

■7.4'

4,5

Personalitățile Centenarului: Povestea primului român în Cosmos, Dumitru Dorin Prunariu

6.000 CJ


10


91.800


Noaptea Muzeelor___   _

Festivalul Internațional de Reconstituire Istorică Brașov -ediția a IV-a.

Tematica: 150 de ani de la Războiul de Independență al României / Centenarul campaniei armatei române în Ungaria ___

Proiectul de prezentare și promovare reconstituire istorică Marele Război: trăit și re-trăit ~___

Filmul documentar Brașov 1987 (participări festival de film, acțiuni de promovare, prezentări dje_film)__ __ Proiectul internațional Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești

3.000

50.000


CJ

CJ


800 CJ


8.000 Coproducție Muzeul Județean de Istorie Brașov & Casa de Producție TVR

_ Finanțator CJ__ _   _

25.000 A fost finanțată în 2018 de Ministerul Culturii și Identității Naționale, în cadrul programului dedicat Aniversării Centenarului Marii Uniri. Expoziția este itinerată __ în 2019 de Asociația Forums


4.6


4.7


4.8


4.9


4.10


TOTAL ACȚIUNI CULTURALE 2019Din care: finanțare nerambursablManager,

Pe^enfi-Nieelae C/orin


Director executiv DMP,


Nicolae SăcuiConsonanțe istorice ruso-române: Centenarul vizitei împăratului Nicolae al ll-lea la Constanța (1/14 iunie 1914) și prezența Rusiei imperiale la Brașov

5.000

împreună cu Muzeul Județean de Istorie Brașov, ALIANȚA și Ambasada României în S.U.A. Finanțator: CJ

Parteneriat:

Arhivele Naționale ale Rusiei -Sankt Petersburg;

Centrul Rus de Știință și Cultură din România

Festivalul montan ALPIN FILM FEST Festivalul de Reconstituire Istorică CUMIDAVA

0

Parteneriat ALPIN FILM FEST

0

Parteneriat Primăria Râșnov

Festivalul internațional de Film și Istorii Râșnov - Brașov Festivalul

Etnovember 2019

0

Parteneriat Festivalul de Film și Istorii Râșnov

0

Parteneriat Universitatea „Transilvania" din Brașov

Proiect Brașov 3M (finanțat

AFCN, cofinantare Consiliul Județean)

61.961

Contract de finanțare AFCN cu suma de 54.970 lei; (43.976 lei transa 1 AFCN +cofinanțare Consiliul Județean -17.985 lei)

539.961

Proiect Brașov 3M

43.976


Contabil Șef,

Sburlea Maria

______


Șef serviciu ÎCTSCRE,


Nicoleta Iureș