Hotărârea nr. 30/2019

Hotărârea nr.30 – completarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 112C, Hălchiu – Satu – Nou Dumbrăvița– Vlădeni, km 2+755 – 14+425”


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.30

din data de 29 ianuarie 2019

- privind completarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hâlchiu - Satu - Nou Dumbrăvița- Vlădeni, km 2+755 - 14+425”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2019;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr. 1508/29.01.2019 întocmite de Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene/Compartimentul Execuție și Exploatare Drumuri Județene, prin care se propune completarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu - Nou Dumbrăvița- Vlădeni, km 2+755 -14+425” contract finanțat prin POR 2014-2020, Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 6, contract de finanțare nr.3486/19420/23.11.2018;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.346/30.10.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu - Nou Dumbrăvița-Vlădeni, km 2+755 - 14+425”, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.387/30.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „"Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu -Nou Dumbrăvița- Vlădeni, km 2+755 -14+425”;

Văzând avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr.40/28.01.2019

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.( 1) lit.b și alin.(3) lit f din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă completarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu - Nou Dumbrăvița- Vlădeni, km 2+755 -14+425” contract finanțat prin POR 2014-2020, Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 6, contract de finanțare nr.3486/19420/23.11.2018, cu valoarea totală de 6.730,00 lei (valoarea nu include TVA) aferentă suprafeței necesară a fi expropriată, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei încetează aplicabilitatea Anexei nr. 1 privind obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu - Nou Dumbrăvița- Vlădeni, km 2+755 -14+425” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 346/30.10.2018.

Art3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dnipbrăveanu

ANEXA NR.1
OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„ Modernizare si reabilitare drum județean DJ112C, Halchiu - Satu Nou - Dumbravita - Vladeni,

km 2+755 - 14+425 ”

Completarea indicatorilor - tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabilitare DJ112 C, Hălchiu-SatuNou-Dumbrăvița-Vlădeni km 2+755-14+425” contract finanțat prin POR 2014-2020, Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 6, contract de finanțare nr. 3486/ 19420 / 23.11.2018.

Amplasamentul:

Drumul județean DJ 112C este situat în partea centrală a județului Brașov și are o lungime de 11,67 km.DJ 112C face legătura între localitățile Hălchiu-Satu Nou-Dumbrăvița-Vlădeni și totodată între drumurile națioale DN 13 și DN 1 .Terenul afectat de lucrare este situate pe teritoriul administrativ al Comunei Hălchiu și Dumbrăvița în intravilan și extravilan.

Titularul investiției: Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției: Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general: S.C. MULTIMAL SERV S.R.L. - Brașov

I. Indicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea obiectivului de investiții va fi constituită din:

21.840.574,19 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 19.052.485,46 lei, inclusiv TVA

- 6.730,00 lei (valoarea nu include TVA).

Eșalonarea investitei:

Anul 2018: 4.292.760,00 lei cu TVA

Anul 2019:17.547.814,19 lei cu TVA

Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni.

Capacitati:

Lungime drum: 11,650 km Lățime parte carosabila: 6,00 m Lățime platforma = 8,00 m C lașa de importanta ” C ” Clasa tehnica IV

II. Surse de finanțare

  • - 21.840.574,19 lei, inclusiv TVA finanțare POR +fonduri proprii C.J.Bv.

  • - 6.730,00 lei (valoarea nu include TVA), finanțare din excedentul bugetar al Consiliului Județean

Brașov.