Hotărârea nr. 3/2019

Hotărârea nr. 3 - privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @ju d brasov. ro, www.j ud brasov. ro


HOTĂRÂREA NR.3

din data 16.01.2019

- privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 16.01.2019;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate înregistrate sub nr. 556/14.01.2019 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune spre aprobare utilizarea sumei de 122.023.985,10 lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2019;

Ținând cont de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 13/2019 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat la finele anului 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 58 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă utilizarea sumei de 122.023.985,10 lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, pentru pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2019, după cum urmează:

  • > Suma de 1.797.629,13 lei pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în lunile iunie și iulie 2018 din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale, alocată județului Brașov prin H.G. nr. 563/2018;

  • > Suma de 120.226.355,97 lei pentru alte obiective de investiții, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și alte cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria^dr^brăveanu