Hotărârea nr. 299/2019

Hotărârea nr.299 – privind modificarea Programului de acțiuni culturale pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.299

din data de 25 iulie 2019

privind modificarea Programului de acțiuni culturale pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2019 ;

Analizând Referatul de aprobare nr. 12686/18.07.2019, întocmit de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe prin care se propune modificarea Programului de acțiuni culturale pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/23.04.2019 privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de adresa Muzeului Casa Mureșenilor Brașov nr.993/10.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr.12188/10.07.2019 prin care se solicită modificarea programului de acțiuni culturale;

Văzând Raportul Direcției Economice nr.Ad. 12686/25.07.2019 și Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.4, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.b și c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Având în vedere prevederile art.173, alin.(l) lit.d, alin.(5), lit.d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul ari. 182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă Programul de acțiuni culturale pe anul 2019, modificat pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/23.04.2019 privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe și Direcția Economică.


Contrasemnează,

SECRETAR Maria Bumbrăveanu

Consiliul Județean BrașovInstituția: MUZEUL CASA MUREȘENILOR

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

1

„Cultura și civilizație la Casa

Cunoașterea de către elevi a istoriei locale prin mituri și legende despre Brașov, conștientizarea lucrului în echipă.

15

Joc, comunicare, învățare

1500

Subvenție CJ Brașov

2

Mureșenilor”

Program educație muzeală

Promovarea patrimoniului și a muzeului prin programe muzeale pe perioada vacanțelor.

Vacanța artelor la muzeu

1500

Subvenție CJ Brașov

3

Educarea tinerilor, cultivarea, promovarea și răspândirea culturii și tradițiilor românești, crearea unui climat propice dezvoltării tinerilor prin dans, muzică, educație fizică, prin deprinderea practică a coregrafiei dansului ROMANA și creșterea gradului de cunoștințe cu privire la dansul de societate ROMANA.

Cursuri de dans de societate

ROMANA

5500

Subvenție CJ Brașov

4

Familiarizarea cu funcțiile muzeului cu accent pe cea de conservare și restaurare. Importanța conservării și modalitățile de restaurare, restaurarea unei copii a unui document din arhivă.

Copiii restauratori

500

Subvenție CJ Brașov

5

Familiarizarea elevilor de gimnaziu și de liceu cu folosirea alfabetului chirilic in scrierea limbii române în trecut - studiu de caz „Gazeta de Transilvania", precum și cu începuturile publicității în presa scrisă -studiu de caz "Gazeta de Transilvania"

Poveștile Gazetei

1000

Subvenție CJ Brașov

6

Familiarizarea elevilor cu personalitățile familiei Mureșianu și cu istoria costumului în secolul al XlX-lea.

Dinastia Mureșenilor

1200

Subvenție CJ Brașov

7

Susținerea educației nonformale. Fiecare atelier în parte își propune să dezvăluie copiilor, prin intermediul jocului și al artelor, obiecte din patrimoniul muzeului. Un atelier aparte este Povestea scrisului, o incursiune in lumea scrisului, în care se pune accent pe perioada de început (scrierea cuneiformă și scrierea hieroglifică).

Mic și Mare la Muzeu

2000

Subvenție CJ Brașov

8

Familiarizarea elevilor de curs gimnazial cu istoria aviației românești și mondiale. în cadrul acțiunii copiii vor construi aeromodele, pe care, în cadrul unui concurs, le vor încerca în zbor. Activitățile se vor desfășura în școlile din județul și orașul Brașov, precum și la sediul muzeului.

Aeromodelism

0

Subvenție CJ Brașov

9

Integrarea și facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la instituțiile de cultură și educație.

Educație incluzivă

800

Subvenție CJ Brașov

Nr. crt.

1

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

10

Promovarea, cultivarea și educarea tinerilor prin intermediul artelor vizuale.Tehnica constă în săparea, incizarea, perforarea sau obturarea prin diverse procedee fizice a unei suprafețe de regulă plane, în vederea imprimării și multiplicării ulterioare a imaginii, fie pentru obținerea unui obiect artistic de sine stătător.

Atelier de linogravură

1000

Subvenție CJ Brașov

11

Susținerea și dezvoltarea creativății elevilor printr-o serie de ateliere de scriere creativă pe proză și poezie precum: Să inventăm un personaj! (elevii vor imagina personaje, le vor crea biografii sau le vor afla cele mai ascunse secrete), Poezia despre mine ( un autoportret din cuvinte prin intermediul poeziei), Atelierul de povești (elevii vor inventa propria poveste pornind de la istoriile culturale ale unor simboluri naționale).

Gramatica fanteziei

1000

Subvenție CJ Brașov

12

Promovarea patrimoniului și a secției de literatură „Ștefan Baciu" prin programe muzeale pe perioada vacanțelor.

Arte și meserii în vacanță -

Casa „Ștefan Baciu"

1000

Subvenție CJ Brașov

13

Susținerea și dezvoltarea creativății elevilor printr-o serie de ateliere de scriere creativă pe proză și poezie precum: 1. poezia despre mine (un autoportret din cuvinte prin intermediul poeziei/ rescriere în manieră personală a poeziei Autoportret de Ștefan Baciu); poveste S.F. scrisă în 10 pași; atelier de scris scrisori; o zi din viața lui Ștefan Baciu.

(Re)Scriere creativă

1000

Subvenție CJ Brașov

14

Promovarea, cultivarea și educarea tinerilor prin intermediul artelor spectacolului.

Curs de teatru pentru adolescenți

1800

Subvenție CJ Brașov

15

Activitate pedagogică cu elevi de școală gimnazială, desfășurată în colaborare cu două profesoare de la Facultatea de muzică din Brașov. Prin jocuri și cu ajutorul unor instrumente elevii vor fi inițiați în tainele muzicii.

„Jocurile muzicii"

3000

Subvenție CJ Brașov

16

Program expozițional „Blockbuster”

Expoziție interactivă dedicată Centenarului României Mari cu accente pe marile evenimente din istoria modernă a Transilvaniei așa cum au fost surprinse în paginile Gazetei de Transilvania/Gazetei Transilvaniei -considerat primul ziar politic al românilor transilvăneni. Accentul este pus pe aportul Mureșenilor la realizarea Marii Uniri. Perioada: ianuarie-mai 2019

10

„Pe drumul spre Marea Unire” la Casa Mureșenilor

0

Subvenție CJ Brașov

17

Expoziție de calculatoare din colecția dr. Alexandru Floca. Colecționarul deține o colecție impresionantă de calculatoare din estul Europei. Perioada: 18-28 mai 2019

„#MuzeulCalculatoarelor” la Casa Mureșenilor

6500

Subvenție CJ Brașov

Nr. crt.

1

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

18

Expoziție cu lucrări de grafică și pictură ale artiștilor Horst Josef (Germania) si Dieter Josef (Austria). Parteneri: Karpaten Rundschau si Forumul democrat al germanilor din Brașov. Perioada: 28 mai-30 iunie 2019

„Josef+Josef. Expoziție de grafică și pictură” la Casa Mureșenilor

5000

Subvenție CJ Brașov

19

Expoziție cu piese ceramice și din metal din patrimoniul Muzeului Național Peleș dedicată ceremonialului la mesele familiei regale. Perioada: iulie-septembrie 2019

„Artă și ceremonial la mesele regale”

la Casa Mureșenilor

13000

Subvenție CJ Brașov

20

Expoziție multimedia interactivă în cadrul proiectului A.F.C.N. „Istorii 1877 Stories.” Expoziție multimedia interactivă inspirată din rețelele de socializare. Perioada: septembrie-decembrie 2019

„Istorii 1877 Stories” la Casa Mureșenilor

0

Subvenție CJ Brașov

21

Expoziție cu machetele produselor de aviație proiectate și construite la Brașov. Perioada: ianuarie-martie 2019

„50 de ani de aviație brașoveană” la Casa Ștefan Baciu

0

Subvenție CJ Brașov

22

Expoziție de machete auto din colecția Ede Pattantyus. Perioada: aprilie-iunie 2019

„Colecție jucării - machete auto”

la Casa Ștefan Baciu

2500

Subvenție CJ Brașov

23

Expoziție de lucrări realizate de membrii Clubului Ilustratorilor.

„Expoziția Asociației Clubul Ilustratorilor” la Casa Ștefan Baciu

4000

Subvenție CJ Brașov

24

Expoziție de tablouri ale Mirei Simian Baciu aflate în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române.

„Mira Simian Baciu” la Casa Ștefan Baciu

4000

Subvenție CJ Brașov

25

Expoziție comunitară realizată în cadrul proiectului A.F.C.N.„Strada -G. Baiulescu - Strasse. Eveniment comunitar al vecinătății”. Perioada: septembrie-decembrie 2019

„Strada G. Baiulescu” la Casa Ștefan Baciu

0

Subvenție CJ Brașov

26

„Showmuz”

Cunoașterea istoriei naționale și locale, debut artistic.

5

Concurs muzeal „24 Ianuarie

1859”

3200

Subvenție CJ Brașov

27

Debut artistic

Concurs muzeal „Andrei

Mureșanu - concurs de poezie”

2100

Subvenție CJ Brașov

28

Satisfacerea nevoilor publicului meloman, atragerea unui public nou într-un altfel de loc decât sălile de spectacol.

„Recitalul de la ora 5”

9000

Subvenție CJ Brașov

29

Promovarea tinerelor talente, absolvenți ai Conservatorului și Școlii de Muzică din Brașov, respectiv susținerea unor concerte de muzică clasică având în repertoriu operele compozitorilor brașoveni și internaționali.

„Muzică și poezie”

1500

Subvenție CJ Brașov

Nr. crt. i

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

30

Promovarea muzeului, a patrimoniului local.

„Noaptea muzeelor”

6600

Subvenție CJ Brașov

31

Program cercetare

„Țara Bârsei”

Țara Bârsei - sesiune științifică, ediția a XVIII-a, 23-24 mai 2019. Participarea a 50 de specialiști din muzeele și institutele de cercetare din țară și prezentarea cercetărilor acestora în legătură cu tema propusă.

5

Sesiunea științifică „Țara Bârsei”

17000

Subvenție CJ Brașov

32

Țara Bârsei, nr. 18 - revista științifică

Publicarea în revista științifică a muzeului a cercetărilor susținute de către specialiștii din muzeele și institutele de cercetare din țară, lucrări prezentate în cadrul sesiunii.

Revista științifică „Țara

Bârsei”

10000

Subvenție CJ Brașov

33

Valorificarea cercetării științifice a specialiștilor în domeniul geoștiințelor. Sunt comemorate personalități din domeniu ce s-au născut și/sau au activat în arealul Țării Bârsei cu accent pe contribuția la realizarea României Mari.

Partener: Inspectoratul Școlar al Județului Brașov.

„Mari geografi brașoveni”, ediția a XIV-a

2000

Subvenție CJ Brașov

34

Raport cercetare „Istorii 1877”.

„Istorii 1877 Stories”

0

Subvenție CJ Brașov

35

Raport cercetare comunitate strada Baiulescu.

„Strada - G. Baiulescu -Strasse”

0

Subvenție CJ Brașov

36

„Muzeul vine la tine!”

Familiarizarea elevilor cu personalitățile brașovene.

1

„Muzeul vine la tine!”

1000

Subvenție CJ Brașov

37

Proiecte cu finanțare nerambursabilă

*)

Proiectul isi propune realizarea unei expoziții temporare multimedia interactiva, inspirata de rețelele de socializare (facebook, instagram, snapchat, twitter, whatsapp, reddit, youtube), care prezintă personalități si aspecte ale vieții cotidiene ale anului 1877 reflectate in corespondenta de familie din arhiva Muzeului „Casa Mureșenilor” (1877 este anul cu cea mai bogata corespondenta de famile), in paginile ziarului Gazeta Transilvaniei si in alte surse documentare.

4

„Istorii 1877 Stories.” Expoziție multimedia interactivă inspirată din rețelele de socializare

59640

-contribuția AFCN-53440 lei (89.60%) -contribuția solicitant (subvenție) 6200 lei (10.40%)

38

Proiectul propune derularea unui eveniment comunitar de promovare a patrimoniului cultural, dedicat comunității de pe strada dr. Gheorghe Baiulescu din Brașov - strada cu cea mai densa amplasare culturala din oraș. Patrimoniul cultural va duce la o mai buna colaborare si cunoaștere intre locatarii, asociațiile, instituțiile romane si germane care impartasesc aceeași vecinătate.

„Strada - G. Baiulescu -

Strasse. Eveniment comunitar al vecinătății”

64840

-contribuția AFCN-54756 lei (84.45%) -contribuția solicitant (subvenție) 10080 lei (15.55%)

39

Proiectul propune realizarea unei amenajari muzeale interactive pentru valorificarea moștenirii culturale a comunității locale din Sohodol, comuna Bran, județul Brașov. Expoziția interactiva va cuprinde următoarele teme principale: etnografie, tradiții si obiceiuri locale, comunitatea locala.

„Muzeul din școală -Sohodol”

73300

-contribuția AFCN-65300 lei (87.30%) -contribuția solicitant (subvenție) 8000 lei (10.70%)

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

40

Proiectul propune in premiera naționala introducerea unei soluții inovatoare de protejare si promovare a patrimoniului, prin intermediul inteligentei artificiale - IA, in cadrul expozițiilor Muzeului Casa Mureșenilor Brașov. LA va fi capabila sa furnizeze, la cerere, informații despre muzeu, expoziție si exponate crescând astfel interacțiunea sociala cu vizitatorii prin intermediul dialogului in limba romana.

„IA - asistent virtual muzeal bazat pe inteligenta artificiala”

61550

-contribuția AFCN-55000 lei (89.37%) -contribuția solicitant (subvenție) 6545 lei (10.63%)

TOTAL, din care:

369530

Subvenție Consiliul Județean Brașov

141030

Finanțare nerambursabilă AFCN

228500

Nota: *) Proiect cultural cu finanțare nerambursabilă din partea AFCN și subvenție Consiliul Județean Brașov.Director executiv DMP,


Șef serviciu ÎCTSCRE

Nicoleta Iur<