Hotărârea nr. 298/2019

Hotărârea nr.298 – privind aprobarea caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 298

din data de 25.07.2019

- privind aprobarea caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.07.2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 12684 din data de 18.07.2019 întocmit de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov;

Văzând că la data de 5.09.2019 expiră contractul de management nr. 9930 încheiat în 5.09.2014 cu actualul manager, dl. Nicolae Dorin Pepene și ținând cont că la ultima evaluare anuală, care a avut loc în luna mai 2019, acesta a obținut nota 9,91, ceea ce îi conferă dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele caietului de obiective întocmit de către autoritate;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 4 alin. (1), art. 6, alin. (1), lit. « a », art. 7 alin. (1) și art 43A1, alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Anexa nr. 3 din Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. “d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă caietul de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.Președinte


Secretar,


Adrian - Ioan Vexfe\


Maria Dumbfăveanu

/
CAIET DE OBIECTIVE în vederea încheierii unui nou contract de management pentru MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV

Perioada de management este de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2019.

I. TIPUL INSTITUȚIEI PUBLICE DE CULTURĂ, DENUMITĂ ÎN CONTINUARE INSTITUȚIA: MUZEU

în temeiul Deciziei nr. 227 din 11 iunie 1990 a Primăriei Județului Brașov, Muzeul de Istorie Brașov, având sediul în Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 67, funcționează ca instituție de sine stătătoare, fiind o instituție publică de cultură de importanță județeană aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov. Prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov cu nr. 281 din 31 august 2015, instituția primește denumirea de Muzeul Județean de Istorie Brașov (MJIBv).

Finanțarea Muzeului Județean de Istorie Brașov se realizează din subvenții acordate de la bugetul local, prin bugetul Județului Brașov, din venituri proprii, subvenții și donații.

Conform actului de organizare a instituției, obiectivele instituției sunt următoarele:

 • - constituirea științifică, administrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal;

 • - cercetarea științifică, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului muzeal;

 • - punerea în valoare a partimoniului muzeal în scopul cunoașterii, educării și recreerii, în condiții de stabitate microclimatică și securitate, prin expoziții, la sediul Muzeului, în țară și străinătate;

 • - activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul științelor naturii, antropologiei, biodeteriorării și biodegradării; investigație fizică, chimică și biologică a patrimoniului mobil și imobil, valorificarea acestuia prin expoziții, materiale de presă,

 • - organizarea de expoziții temporare, locale și itinerante, naționale și internaționale;

 • - constituirea și organizarea fondurilor documentare precum și arhivei generale;

 • - organizarea de servicii de documentare deschise pentru public prin folosirea informației despre patrimoniul cultural deținut și despre instituție, potrivit normativelor în vigoare;

 • - angrenarea publicului de toate categoriile, prin mijloace specifice, într-un sistem educațional destinat familiarizării acestuia cu domeniul instituției noastre;

 • - realizarea de contracte de cercetare fundamentală și aplicativă;

 • - elaborarea de studii și cercetări în domeniile arheologiei, istorice, socioculturale și cercetării populaționale interdisciplinare, formarea de specialiști în domeniu, urmărind dezvoltarea parteneriatului și colaborării interne și internaționale, editarea de lucrări de specialitate și publicații de profil, manifestări de specialitate, sesiuni de comunicări, conferințe;

 • - întocmirea și realizarea de proiecte, participarea la proiecte naționale și internaționale;

 • - organizarea de cursuri, cercuri și lecții educative cu tematică diversă;

 • - activitatea de popularizare a acțiunilor muzeale;

 • - cercetarea naturii, a mediului natural și artificial al omului;

 • - realizarea de parteneriate, schimburi, colaborări cu instituții de profil, universități, asociații, fundații;

 • - valorificarea produselor proprii (cărți, vederi, pliante și altele) și terțe în scopul popularizării activității muzeale.

II. MISIUNEA INSTITUȚIEI

Misiunea Muzeului Județean de Istorie Brașov este de a descoperi, identifica, colecta, proteja, cerceta și valorifica patrimoniul istoric al județului Brașov, de a aduce comunităților brașovene, prestigiu, mândrie și înțelegere, de a învăța și educa, și de a obține obișnuința brașoveanului de a vizita muzeele sale și dorința turistului de a reveni în Brașov.

 • III.  EVOLUȚIILE ECONOMICE ȘI SOCIO-CULTURALE SPECIFICE COMUNITĂȚII ÎN CARE MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA

Instituție de rang județean, Muzeul Județean de Istorie Brașov își desfășoară activitatea în orașul Brașov, cel mai important centru cultural și economic al județului și cel mai mare centru turistic al țării. Oraș al multiculturalității, cu un trecut istoric bogat și un patrimoniu arhitectonic și cultural de excepție, Brașovul este caracterizat de o viață culturală intensă, susținută de numeroase instituții publice de cultură, dar și de entități neguvemamentale de profil.

Pol de creștere economică al Regiunii Centru, Brașovul este județul cel mai industrializat al acesteia, cu cea mai mare populație ocupată în industrie. Sectorul serviciilor este puternic dezvoltat, turismul aducând în Brașov în anul 2017 un număr de 1, 24 milioane de turiști, secondat fiind, ca cifră de afaceri, de domeniul IT. Dinamica acestor sectoare economice se reflectă în gradul ridicat de urbanizare (73%), doar municipiul Brașov având, în 2018, o populație de 289.646 de locuitori. Centru universitar puternic (peste 21.000 de studenți în anul universitar 2016-2017), Brașovul este și un pol de cercetare științifică, în anul 2014 fiind înființat Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Universității Transilvania. Este considerat ca fiind unul dintre orașele României aflat în plină expansiune economică.

De aici decurg o serie de elemente care influențează structura publicului țintă în termeni de diversitate culturală, capacitate financiară, obiceiuri de consum cultural și generează, totodată, necesitatea unei emulații culturale care să racordeze Brașovul la marile orașe europene nu doar în termeni de economie, ci și de cultură.

Studiul privind consumul cultural în Brașov realizat în anul 2015 de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală arată că în topul practicilor de accesare a ofertei culturale pe primele locuri se situează vizitarea unor obiective de patrimoniu, dar și consumul ofertei culturale din cele mai importante instituții publice de cultură ale orașului. La nivelul acestor instituții, Muzeul Județean de Istorie Brașov se poziționează ca un reper cultural major, adăpostind un patrimoniu istoric impresionant, care poate fi fructificat prin aplicarea unor instrumente noi, neconvenționale de punere în valoare care, alături de cele clasice, să capaciteze interesul unor segmente de public cât mai largi, și în special a celor tinere.

IV. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A INSTITUȚIEI

Documente de referință, necesare analizei:

 • - organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale instituției - prevăzute în anexa nr. 1;

 • - statul de funcții al instituției - prevăzut în anexa nr. 2;

 • - bugetul aprobat al instituției - pe ultimii trei ani - prevăzut în anexa nr. 3.

4.1. Scurt istoric al instituției, de la înființare până în prezent

La sfârșitul secolului al XlX-lea sunt atestate la Brașov cele mai vechi colecții particulare cu tematici referitoare la diverse aspecte ale evoluției istorice și cadrul natural al Țării Bârsei. Apoi, pe 3 februarie 1908, șase colecționari sași au constituit prima colecție muzeală publică din Brașov sub denumirea de „Muzeul Societății Colecționarilor Brașoveni”. Cei mai renumiți colecționari brașoveni care și-au donat colecțiile personale muzeului au fost Julius Teutsch, Friedrich Deubel, Julius Romer și Gustav Treiber. Pe 25 martie 1912, Muzeul Societății a primit numele de „Muzeul Săsesc al Țării Bârsei” (Burzenlănder Săchsisches Museum).

La 2 decembrie 1937 a fost inaugurat „Muzeul Asociațiunii Culturale Astra” de la Brașov, o colecție muzeală publică cu obiecte etnografice și de artă populară românească și o secție de „Monete și Medalii”.

în 1949, colecțiile muzeelor publice din Brașov au fost reunite sub denumirea de „Muzeul Regional Brașov”, iar autoritățile comuniste au atribuit „definitiv clădirea fostă a Sfatului Muzeului din Brașov”. Reorganizarea administrativă a României în 1968 a determinat transformarea muzeului din „regional” în „județean”, cu secțiile „Istorie”, „Etnografie” (1967), „Casa Mureșenilor” (1968).

Pe 11 iunie 1990 a fost înființat Muzeul de Istorie Brașov, după „dezmembrarea” Muzeului Județean Brașov în „unități muzeistice de sine stătătoare” (Decizia nr. 227 a Primăriei Județului Brașov). Din anul 1998, secția „Casa Mureșenilor” a devenit instituție muzeală separată.

începând din anul 2015, denumirea oficială a Muzeului de Istorie Brașov este Muzeul Județean de Istorie Brașov, în baza Hotărârii nr. 281/31.08.2015 a Consiliului Județean Brașov.

în prezent, activitatea Muzeului Județean de Istorie Brașov cu publicul se desfășoară în principal în mai multe clădiri monumente istorice clasa A: Casa Sfatului (mun. Brașov, Piața Sfatului nr. 30), Bastionul Țesătorilor (mun. Brașov, str. George Coșbuc nr. 9), Bastionul Grafit (mun. Brașov, Aleea După Ziduri) și clădirea „Olimpia" (mun. Brașov, str. George Coșbuc nr. 2). Sediul administrativ, cea mai mare parte a depozitelor de bunuri culturale și laboratoarele de restaurare se află în municipiul Brașov, str. N. Bălcescu nr. 67.

De-a lungul istoriei sale scurte, muzeul a mai administrat monumentele istorice Tumul Alb și Tumul Negru din Brașov și Cetatea Râșnov.

Muzeul Județean de Istorie Brașov este între cele mai importante instituții culturale publice ale județului Brașov. Deține cel mai mare patrimoniu istoric mobil al județului Brașov (163.717 piese), acoperind toate epocile istorice, din preistorie până în perioada contemporană. în perioada 2014-2018, Muzeul Județean de Istorie Brașov este liderul muzeelor locale după criteriul numărului total anual de vizitatori, inclusiv categoria de beneficiari tineri și elevi. Pe lângă funcția muzeală a devenit operator cultural național și internațional, organizând festivaluri inedite și expoziții itinerate în țară și străinătate, în calitate de organizator principal sau partener (S.U. A„ Canada, Irlanda, Belgia, Polonia, Ungaria, Albania, Bulgaria).

 • 4.2. Criterii de performanță ale instituției în ultimii trei ani:

  Nr.

  INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

  2016

  2017

  2018

  crt.

  1.

  Cheltuieli (subvenție + venituri proprii -cheltuieli de capital)/ nr. total beneficiari

  43,03 lei

  36,63 lei

  17,96 lei

  2.

  Fonduri nerambursabile atrase

  241.312 lei

  59.436 lei (AFCN) + 181.876 lei (40% din grantul de 100.000 euro, obținuți de la Comisia Europeană).

  460.842 lei

  181.764 lei (AFCN) +

  279.078 lei (60% din grantul de 100.000 euro, obținuți de la Comisia

  Europeană).

  197.494,35 lei

  197.494,35 lei

  (AFCN)

  3.

  Număr de activități educaționale

  16

  16

  19

  4.

  Număr de apariții media (fără comunicate de presă)

  >200

  >400

  > 1000

  5.

  Număr de beneficiari neplătitori

  (vizitatori muzeu neplătitori)

  5.238

  34.889

  111.306

  6.

  Număr de beneficiari plătitori

  21.701

  28.304

  30.714

  7.

  Număr de expoziții

  10

  13

  29

  8.

  Număr de proiecte/acțiuni culturale

  43

  42

  97

  9.

  Venituri proprii din activitatea de bază

  95.012 lei

  155.296 lei

  158.992 lei

  10.

  Venituri proprii din alte activități

  0

  0

  0

 • 4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituției

Spatii aflate în administrarea muzeului/situație juridică

Activitatea Muzeului Județean de Istorie Brașov cu publicul se desfășoară în principal în mai multe clădiri monumente istorice clasa A:

 • I. Casa Sfatului, mun. Brașov, Piața Sfatului nr. 30, clădire monument istoric, S+P+E+M,

700 mp spații expoziționale, în care funcționează expoziția permanentă „Brașov - Istorie, Cultură, Civilizație”, deschisă la 21 iunie 2001 (parter și subsol). începând din anul 2016, toate sălile etajului I au fost dedicate expozițiilor temporare.

Proprietarul clădirii este Municipiul Brașov.

 • II. Bastionul Țesătorilor, mun. Brașov, str. George Coșbuc nr. 9, clădire monument istoric, cu suprafața de 700 m.p., în care funcționează expoziția permanentă „Cetatea Brașovului și fortificațiile din Țara Bârsei”, reamenajată în septembrie 2001 (două săli de expoziție cu 120 m.p. spații de expunere); în subsol a fost amenajată o sală de conferințe (120 m.p.). în clădire există un apartament de oaspeți.

Proprietarul clădirii este Biserica Evanghelică.

 • III. Bastionul Graft, mun. Brașov, Aleea După Ziduri, monument istoric introdus în circuitul turistic cu expoziția permanentă „Meșteșugari - oșteni apărători ai cetății” în august 2005. în perioada 2014 - 2019, în bastion au fost organizate expoziții temporare, rezidențe artistice și concerte (70 m.p. spații de expunere).

Proprietatea este partajată: ‘ă proprietar Județul Brașov, */2 proprietar Zetner, există un dosar pe rolul instanței de judecată pentru cumpărarea de către Județul Brașov a cotei de 16.

 • IV. Clădirea „Olimpia", mun. Brașov, str. George Coșbuc nr. 2, clădire monument istoric, P+E+M, cu suprafața de 802 m.p., în care va funcționa expoziția permanentă „OLIMPIA -Muzeul sportului și turismului montan” (110,79 mp); la etaj, în vara anului 2018 a fost amenajată o sală pentru expoziții temporare (75,98 mp); la etaj și mansardă urmează să fie amenajate birouri, biblioteca muzeului și depozite pentru colecțiile de bunuri culturale ale muzeului.

Clădirea este în proprietatea Județului Brașov, fiind dată în administrarea Muzeului Județean de Istorie.

Sediul administrativ se află în municipiul Brașov, str. N. Bălcescu nr. 67 (S+P+2). în perioada 1999 - 2005, în subsolul clădirii din str. N. Bălcescu a fost amenajat un laborator de restaurare metal - ceramică (80 m.p.). în anul 2015, laboratorul de restaurare ceramică a fost mutat într-o încăpere de la parter (25 m.p.), iar la etajul I a fost înființat laboratorul de restaurare lemn (10 m.p.). Astfel, în subsol, laboratorul de restaurare metal ocupă întregul spațiu. în anul 2016, în subsolul clădirii a fost finalizată carantina muzeului. în clădirea administrativă funcționează și depozitele de piese muzeale (arheologie - 100 m.p., istorie medie și modernă - 135 m.p., carte veche-document - 10 m.p., numismatică - 20 m.p., științele naturii - 10 m.p.), biblioteca documentară -80 m.p., laborator de conservare - 25 m.p., laborator foto - 20 m.p., birourile contabilitate-financiar - 50 m.p., magazie, casierie, birouri specialiști.

Sediul este în proprietatea Județului Brașov, urmând a se da în administrare, conform folosinței, Muzeului Județean de Istorie, Muzeului de Artă și Muzeului de etnografie.

Patrimoniu muzeal

La sfârșitul anului 2018, Muzeul Județean de Istorie Brașov administrează un patrimoniu de 163.717 bunuri muzeale înregistrate în inventare, grupate pe colecții după cum urmează:

COLECȚIA

2018

Dotări

1.Clădire cu

Colecția de arheologie

112.743 piese

Colecția de istorie medie

2.943 piese

Colecția de istorie modernă

2.817 piese

Colecția istorie contemporană I documente

6.074 piese

Colecția istorie contemporană II fotografie

782 piese

Colecția de numismatică

23.599 piese

Colecția de fluturi Brătășeanu

8.179 piese

Colecția de fluturi Delwig

2.480 piese

Colecția flori de mină

233 piese

Colecția de carte patrimoniu

2.585 piese

Colecția hărți și stampe

257 piese

Colecția de istorie și artă contemporană

10 piese

Colecția de sport și turism montan

1.015 piese

TOTAL

163.717 piese


laboratoare și spații administrative Brașov

Sistem avertizare incendiu

Sistem de supraveghere video

Sistem efracție

Skoda Rapid Style 1,6TDI

Autoturism Duster 4x4

depozite,


2. Bastionul Țesătorilor spațiu expozițional și birouri

Sistem avertizare incendiu

Sistem de supraveghere video

Sistem efracție

3. Casa Sfatului spațiu expozițional și birouri

Sistem avertizare incendiu

Sistem de supraveghere video

Sistem efracție

4.4. Lista programelor și proiectelor desfășurate în ultimii trei ani.

Programele culturale ale Muzeului Județean de Istorie Brașov se desfășoară în conformitate cu misiunea și obiectivele instituției. Acestea cuprind activitățile de bază ale unui muzeu, în conformitate cu legislația în vigoare, și anume, cercetarea științifică și evidența patrimoniului cultural, conservarea și restaurarea patrimoniului mobil și imobil, valorificarea acestuia. Activitățile de educație muzeală inițiate în ultimii ani au adus în muzeu un public semnificativ de vârstă școlară, iar interesul acordat de un public tot mai larg evenimentelor incluse în agenda culturală tot mai bogată evidențiază vizibilitatea și eficacitatea acestora.

Nr. crt.

Numele programelor și ale proiectelor

2016

2017

2018

1.

PROGRAMUL Cercetarea științifică și evidența patrimoniului cultural

Subprogramul

Cercetarea arheologică sistematică

Șantier arheologic Cumidava

Șantier arheologic Cumidava

Șantier arheologic Cumidava

Subprogramul

Cercetare Istorie locală

Intrarea României în Primul Război

Mondial, 1916-2016

Poarta Transilvaniei (colecția de arme)

Poarta Transilvaniei (colecția de arme)

Poarta Transilvaniei (colecția de arme)

Colonizarea săsească în Țara Bărsei

Colonizarea săsească în Țara Bărsei

Istoriografia preistoriei Județului Brașov

Istoriografia preistoriei Județului Brașov

Istoriografia preistoriei Județului Brașov

J. Honterus - Spiritualitatea medievală protestantă

J. Honterus - Spiritualitatea medievală protestantă

Brașovul multicultural

Dracula în Țara Bărsei

Dracula în Țara Bârsei

Istoria economică a Județului Brașov

Istoria economică a Județului Brașov

Județul Brașov în istoria turismului și sportului

Județul Brașov în istoria turismului și sportului

Județul Brașov în istoria turismului și sportului

Revolta de la Brașov, 1987 - 2017

Revolta de la Brașov, 1987 - 2017

Brașovul și România Mare, 1918 - 2018

Brașovul și România Mare, 1918 - 2018

Brașovul și Centenarul României

Istoria muzeelor din Brașov

Istoria muzeelor din Brașov

Studioul de film studențesc ,, Studio Dacia Felix ”

Subprogramul

Evidența patrimoniului

2.

PROGRAMUL Valorificarea patrimoniului cultural

Subprogramul Expoziția

permanentă

Reorganizarea expoziției de bază din Casa Sfatului Identitatea istorică a Brașovului

Reorganizarea expoziției de bază din Casa Sfatului Identitatea istorică a Brașovului

Reorganizarea expoziției de bază din Casa Sfatului Identitatea istorică a Brașovului

Expoziția permanentă Brașoveniile -Renașterea meșteșugurilor istorice ale Brașovului - MODAROM

Expoziția permanentă Brașoveniile -Renașterea meșteșugurilor istorice ale Brașovului - MODAROM

Expoziția permanentă Brașoveniile -Renașterea meșteșugurilor istorice ale Brașovului - MODAROM

Organizarea expoziției permanente de la Olimpia -„Muzeul sportului și turismului montan din Brașov”

Subprogramul

Expoziții temporare

Brașov 1916

Brașov 1987

Brașov 1987

De la propagandă politică la baby boom

Orașul Stalin

Orașul Stalin

Poarta Transilvaniei. O istorie a armelor (Bastionul Țesătorilor) - tematica antică

Poarta Transilvaniei. O istorie a armelor

Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei românești - Casa Sfatului

Centenarul Vânătorilor de Munte

Brașov 1900 - viața cotidiană / Universul bucătăriei din la belle epoque până în comunism

Studioul studențesc de film

DACIA FELIXBrașov (1968 -1984)

Expoziția tematică a proiectului „Războaie în Bastionul Țesătorilor”

Războaie în Bastionul Țesătorilor -Rezidențe artistice

Expoziția Centenarului

Regina Maria, simbol al României Mari / Brașov, capitala României Mari ?

Mereu la datorie. Repere din istoria pompierilor brașoveni

Lumea promenadelor de altădată -Bastionul Grafit

Lumea promenadelor de altădată — Bastionul Grafi

Expoziție temporară outdoor despre turismul montan și sporturile de iarnă (Istoria in Alb)

Expoziția de fotografie istorică

Privind spre Alpi. Fotografie montană din Piemont (1870-1940)

Queen Mărie, irresistible ambassador of Romanian history and tradițional art Washington D.C., U.S. Institute of Peace

Ocolul lumii în 80 de minute. După Jules Verne

Expoziția outdoor Acțiunea „ 1511 ”. Revolta de la Brașov din 15 noiembrie 1987 în arhivele Securității

Expoziția outdoor Trăiască Pacea ! Vive La Grande Roumanie!

Expoziția temporară în aer liber Istoria în Roz!

Amintiri de pe front 1941-1945

Amintiri de pe front 1941-1945

Regele Mihai. O copilărie fericită

Expoziția de fotografie istorică

Regele Mihai (1921 - 2017)

Expoziția de fotografie istorică

Regele Mihai (1921 - 2017)

Feldioara redescoperită. Un sit al oaspeților germani în Estul Europei

Expoziție outdoor

Istoria în alb la castelul Cantacuzino

Expoziția outdoor a Salonului BD Brașov -

România 100 în benzi desenate

Expoziția outdoor de fotografie istorică Istoria în lumina credinței

Nihil Sine Deo. Principele Mircea al României

Expoziția outdoor de fotografie istorică Promenada Brașovului de altădată

Expoziția outdoor de fotografie istorică Promenada Brașovului de altădată

„INCIPIT"

Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești

Expoziția outdoor de fotografie

Doi prieteni. Trei săptămâni în Anzi

Expoziția Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești la Muzeul Național Cotroceni

Expoziția outdoor Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești în Piața Unirii din Oradea

Expoziția outdoor Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești în Piața Unirii din Râșnov

Expoziția outdoor Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești la Muzeul Național Bran

Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei românești

la Muzeul Național Cotroceni

Queen Mărie, irresistible ambassador of Romanian history and tradițional ort

Dublin, Centrul de evenimente Robert Emmet Community Development Project

La Reine Maria, l'ambasadrice incontournable de l'histoire et de l'art populaire roumain

Montreal, Centrul comunitar 6767 Câte-des-Neiges, H3S 2T6

Marea Unire. De la victoria în Primul Război Mondial la încoronarea suveranilor României Mari

Garda Tineretului Român (1956 -1958) Jozef Pilsudski - Om de stat al Poloniei și al Europei"

Subprogramul

Apariții editoriale

Monografia arheologică Racoș - Piatra

Detunată (/ud. Brașov) -

Epoca Bronzului, cultura Wietenberg

Cartea de benzi desenate Brașov 1987. Doi ani prea devreme

Cartea de benzi desenate Brașov 1987. Doi ani prea devreme

Cartea Turismul montan în Transilvania (1945-1990)

Rețete culese de la cinci brașovence și publicate de bucureșteanca Georgeta Filitti

3.

PROGRAMUL Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural

Subprogramul

Conservarea patrimoniului muzeal

Subprogramul

Restaurarea patrimoniului muzeal

4.

PROGRAMUL Educație muzeală

Arta mozaicului

Arta mozaicului

Arta mozaicului

Manuscrise iluminate în viziunea copiilor

Caligrafie medievală

Manuscrise iluminate în viziunea copiilor

Să împodobim bradul de Crăciun

Orașul Stalin pe înțelesul copiilor

Orașul Stalin pe înțelesul copiilor

Grădinița arheologică

Inițiere în arheologie

Lecția de Istorie

Muzeul de Istorie Brașov - Muzeul

Județului Nostru

Muzeul de Istorie Brașov - Muzeul

Județului Nostru

Muzeul Județean de Istorie Brașov - Muzeul Județului Nostru

Calfa Muzeului

Tehnici simple de improvizat jucării

Restaurarea și munca restauratorului

Brașoveniile - Renașterea meșteșugurilor istorice ale Brașovului

Meșteri și meșteșuguri în Brașov și Țara Bărsei

Brașovul de altădată

Steme, blazoane și legende

Steme, blazoane și legende

Istoria Steagului

Sărbători naționale

Sărbători naționale

1 decembrie 1918

Trecutul în practica actuală

Regiunea Stalin

Prejmer - Regiunea Stalin

Arheologia practică pe înțelesul tuturor

Arheologia pe înțelesul copiilor

Arheologia pe înțelesul copiilor

Carte veche și cu valoare bibliofilă în colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov

Carte veche și cu valoare bibliofilă în colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov

File de istorie - 100 de ani de la Marea Unire

Expoziția interactivă „Secretele Egiptului Antic"

Micii caligrafi

Caligrafie medievală

Incursiune în istoria orașului Brașov

Introducere în istoria orașului Brașov

Istoria pe întuneric

Istoria pe întuneric

Atelierele Festivalului internațional de Reconstituire Istorică Brașov 2018, ediția a IlI-a

Atelierele proiectului Monumente în mișcare

- Patrimoniul dispărut al Brașovului

Atelierele Salonului BD Brașov „România 100 în benzi desenate ”

Atelierele proiectului cultural internațional

Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești

Atelierele Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești

Uniți sub tricolor

Mari personalități săcelene: Mărturii despre Gh. Dragoș

5.

Agenda culturală

Noaptea muzeelor

Noaptea muzeelor

Noaptea muzeelor

Festivalul de Reconstituire Istorică 1916

Festivalul de Reconstituire Istorică Brașov, ediția a Il-a

Festivalul de Reconstituire Istorică Brașov, ediția a IlI-a

Tematica: Centenarul Armistițiului Primului Război Mondial

Proiectul internațional Dositei Filitti -personalitate reprezentativă a istoriei comunității grecești din Brașov

Filmul documentar Brașov 1987 Coproducție Muzeul Județean de Istorie Brașov & Casa de Producție TVR

Distribuția filmului documentar Brașov 1987, coproducție Muzeul Județean de Istorie Brașov & Casa de Producție TVR

Proiectul Războaie în Bastionul Țesătorilor

Proiectul Războaie în Bastionul Țesătorilor - Rezidențe artistice

Proiectul Monumente în mișcare -Patrimoniu dispărut

Proiectul european

I was Citizen of Stalin town

Proiectul european

I was Citizen of Stalin town

Proiectul Studio Dacia Felix

Proiectul Istoria în roz! Roz pentru viață!

Proiectul european I was Citizen of Stalin town - expoziția comună Orașele Stalin

Salonul BD Brașov 2018 - ROMÂNIA 100 în benzi desenate

AMURAL - Festival Vizual

Proiectul Orașul Stalin pe înțelesul tuturor

SALONUL ARTELOR DECORATIVE, Muzeul Național Cotroceni, ediția XVI-a

Rezidențe de artă contemporană

Proiectul Gala Brașov 1987

Proiectul Centenar Creativ

Caravana culturală

Proiectul internațional

Expoziția temporară

Brotherhood of the Rose

Mândria de a fi român: Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești

Edificarea instituțiilor culturale românești din Transilvania, după Unirea din 1918: Muzeul Astra din Brașov

Conferințele Dracula

Conferințele Dracula

Proiectul Muzeul virtual al Unirii

Festivalul de Reconstituire Istorică Râșnov 2016 - CUMIDAVA

Festivalul de Reconstituire Istorică Râșnov 2017 - CUMIDAVA

Proiectul MAREA UNIRE - ROMÂNIA, LA 100 DE ANI

Festivalul de Film Istoric Râșnov

- Școala de Vară

Festivalul de Film Istoric Râșnov - Școala de Vară

Festivalul de Film Istoric Râșnov - Școala de Vară

Festivalul Promenadelor Brașovului

INIMA REGINEI MARIA

Proiectul Monumente în mișcare -Memoria Rezistenței

Proiectul

„Centenarul filmului românesc”

Proiectul Icoane și gânduri din povestea vieții Reginei Maria a României

Conferința „La datorie pentru România Mare: Generalul Traian Moșoiu”

Workshop Pledoarie pentru muzee ale comunismului în România, ediția a Vl-a

Școala de Vară pentru liceeni

Cine-Concert: Der Golem x Danaga

Crosul internațional 75 Noiembrie

Dezbatere Regională pentru Statutul Artistului

100 de ani în 100 de concerte. Sonorități de toamnă

Ceremonia de Ziua Armistițiului la Ambasada României la Beijing

4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani

2016

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiec te în cadrul progr.

Denumirea proiectului

Buget prevăzu t

Buget consumat la finele anului

1.

PROGRAMUL Cercetarea științifică și evidența patrimoniului cultural

Programul cuprinde cercetarea arheologică, documentarea în arhive și biblioteci, evidența și cercetarea bunurilor culturale din colecțiile proprii. Scopul este cercetarea științifică și îmbogățirea patrimoniului instituției.

12

33.400

25.899

Subprogramul

Cercetarea arheologică sistematică

Muzeul Jud. de Istorie Brașov este singura instituție județeană care cercetează și protejează siturile arheologice din jud. Brașov. Ca principiu de management, muzeul va finanța numai campaniile arheologice desfășurate în județul Brașov, cu participarea specialiștilor proprii și obligativitatea predării patrimoniului descoperit finanțatorului.

1

29.000

21.899

1.1

Cercetări arheologice Cumidava / Râșnov

29.000

21.899

Subprogramul

Cercetare Istorie locală

Muzeul trebuie să-și asume funcția de cercetare a istoriei locale, în contextul istoriografiei sărace a județului Brașov. Rezultatele sunt cuantificabile prin articole științifice, planul de cercetare pentru expoziția permanentă „Identitatea istorică a Brașovului", expozițiile temporare cu tematica „Aniversările istorice ale statului român în perioada 2015 - 2018".

11

4.000

4.000

1.2

Intrarea României în Primul Război

Mondial, 1916-2016

2.000

0

1.3

Poarta Transilvaniei (colecția de arme)

2.400

0

1.4

Colonizarea săsească în Țara Bârsei

0

0

1.5

Istoriografia preistoriei Județului Brașov

0

0

1.6

J. Honterus - Spiritualitatea medievală protestantă

0

0

1.7

Dracula în Țara Bărsei

0

0

1.8

Istoria economică a Județului Brașov

0

0

1.9

Județul Brașov în istoria turismului și sportului

0

0

1.1 0

Revolta de la Brașov, 1987 - 2017

0

0

1.1

1

Brașovul și România Mare, 1918 - 2018

0

0

Subprogramul Evidența patrimoniului

Este o activitate permanentă obligatorie conform legii. Planul de activitate cuprinde o limită minimă de verificare/ întocmire de 700 fișe analitice de evidență pentru întregul colectiv de specialiști.

0

0

2.

PROGRAMUL Valorificarea patrimoniului cultural

Programul cuprinde expozițiile permanente din Casa Sfatului și Bastionul Țesătorilor, expozițiile temporare și itinerante, aparițiile editoriale și materialele de promovare.

Muzeul Județean de Istorie Brașov este clasificat prin apartenența față de unitatea teritorial - administrativă a județului Brașov și importanța patrimoniului în categoria muzeelor județene. Astfel, mesajul său trebuie să fie reprezentativ pentru întregul județ.

16

261.775

167.318

2.1

Subprogramul Expoziția permanentă

Se are în vedere o nouă abordare a expozițiilor permanente. Tematica lor trebuie să urmărească în primul rând popularizarea istoriei județului Brașov, atât în rândul comunității locale, cât și al oaspeților județului. Expunerea tematică propusă are avantajul de a prezenta istoria locală structurată pe câteva subiecte, asociate între ele în grade diferite, cu o „poveste" care leagă între ele piesele din fiecare sală, o prezentare complexă, care oferă mai multe perspective asupra unei teme, cu o expunere atractivă și ușor de receptat de către segmente diverse de public. Discursul muzeal trebuie să identifice și să reunească temele istorice

1

Reorganizarea expoziției de bază din Casa Sfatului Identitatea istorică a Brașovului

0

0

importante ale istorie locale cu semnificații importante care să fie asociate cu noțiuni istorice recunoscute atât la nivel național, cât și în afara granițelor României.

Subprogramul

Expoziții temporare

în cazul expozițiilor temporare, începând din anul 2014, se are în vedere un plan de activități culturale care să urmărească în primul rând teme importante de istorie locală și o regândire a standardelor profesionale, începând cu respectarea etapelor obligatorii în realizarea unei expoziții, un design atractiv și soluții moderne de valorificare muzeală. De asemenea, sunt urmărite parteneriatele pentru proiectele culturale care îndeplinesc funcția muzeului de educație și recreere.

12

153.050

144.277

2.2

Brașov 1916

154.175

117.294

2.3

Feldioara redescoperită. Un sit al oaspeților germani în Estul Europei

3.600

1.162

2.4

Poarta Transilvaniei. O istorie a armelor (Bastionul Țesătorilor) - tematica antică

60.000

0

2.5

Realizat peste Programul minimal

Centenarul Vânătorilor de Munte

22.100

21.345

2.6

Expoziția permanentă Brașoveniile -Renașterea meșteșugurilor istorice ale Brașovului

0

0

2.7

De la propagandă politică la baby boom

1.500

1.500

2.8

Realizat peste Programul minimal

Expoziție temporară outdoor despre turismul montan și sporturile de iarnă {Istoria in Alb}

3.500

2.976

2.9

Realizat peste Programul minimal

Regele Mihai. O copilărie fericită

0

0

2.1 0

Realizat peste Programul minimal

Ocolul lumii în 80 de minute. După Jules Verne

0

0

2.1

1

Realizat peste Programul minimal

Expoziția temporară în aer liber Istoria în Roz!

0

0

2.1

2

Realizat peste Programul minimal

Mereu la datorie. Repere din istoria pompierilor brașoveni

0

0

2.1

3

Realizat peste Programul minimal

Expoziția tematică a proiectului „Războaie în Bastionul Țesătorilor”

0

0

Subprogramul^ pariții editoriale

Planul editorial al Muzeului Județean de Istorie Brașov pentru perioada 2014-2019 este subordonat strategiei de dezvoltare a instituției.

42.500

23.041

2.1

4

Monografia arheologică Racoș - Piatra

Detunată (jud. Brașov) -

Epoca Bronzului, cultura Wietenberg

20.000

18.060

2.1

5

Castru Roman Cumidava - Râșnov. Monografie arheologică I / editare

2.500

0

2.1

6

Albumul Brașovul de altădată - Casa Sfatului

20.000

4.981

3.

PROGRAMUL Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural

Activitate permanentă obligatorie conform legii

0

0

Subprogramul Conservarea patrimoniului muzeal

Sarcinile principale: verificarea și înregistrarea permanentă a condițiilor de microclimat din sălile de expoziție și din depozite; corectarea condițiilor de microclimat; efectuarea tratamentelor de dezinsecție în expozițiile și depozitele muzeului; conservări primare și întreținerea pieselor expuse

0

0

Subprogramul Restaurarea patrimoniului muzeal

Sarcinile principale: plan de acțiune pentru restaurarea pieselor muzeale care urmează să fie selectate pentru noile expoziții permanente. Restaurarea bunurilor descoperite în campaniile arheologice și a pieselor din colecții aflate în stare avansată de degradare.

0

0

4.

PROGRAMUL Educație muzeală

Prin acest program muzeul poate să ajungă o extensie a școlii, un „teren de aplicație”, prin cercetare, experimentare, implicare. Strategia de dezvoltare a acestui program presupune extinderea la nivelul întregului județ Brașov.

13

7.255

2.414

4.1

Arta mozaicului

2.000

1.968

4.2

Manuscrise iluminate în viziunea copiilor

1.100

0

4.3

Să împodobim bradul de Crăciun

500

280

4.4

Grădinița arheologică

0

0

4.5

Muzeul de Istorie Brașov - Muzeul Județului Nostru

0

0

4.6

Calfa Muzeului

0

0

4.7

Brașoveniile - Renașterea meșteșugurilor istorice ale Brașovului

-

-

4.8

Steme, blazoane și legende

1.070

0

4.9

Sărbători naționale

585

0

4.1

0

Trecutul în practica actuală

2.000

-

4.1

1

Realizat peste Programul minimal

Arheologia practică pe înțelesul tuturor

1.000

166

4.1

2

Realizat peste Programul minimal

Carte veche și cu valoare bibliofilă în colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov

0

0

4.1

3

Realizat peste Programul minimal

Expoziția interactivă „Secretele Egiptului Antic"

0

0

5.

Agendă culturală

Muzeul Județean de Istorie Brașov își constituie un portofoliu de evenimente culturale de nivel național și internațional.

Scopurile programului:

 • - îmbogățirea Agendei Culturale a județului Brașov;

 • - popularizarea patrimoniului Muzeului Județean de Istorie;

 • - poziția de partener important al mediului cultural local;

 • - interacțiunea muzeului cu publicul și adaptarea la strategiile și politicile culturale și muzeale privind dezvoltarea sustenabilă, economia creativă, educația non-formală.

13

18.220

13.698

5.1

Noaptea muzeelor

2.300

1.903

5.2

Festivalul de Reconstituire Istorică 1916

5.445

0

5.3

Proiectul cultural european de bandă istorică desenată

0

0

Călătoria micului colonist Martin din Flandra până în estul Transilvaniei, la începutul sec. XIII

5.4

Proiectul cultural internațional Dositei Filitti - personalitate reprezentativă a istoriei comunității grecești din Brașov

2.000

0

5.5

Realizat peste Programul minimal

Proiectul

Războaie în Bastionul Țesătorilor

8.475

11.794

5.6

Realizat peste Programul minimal

Proiectul cultural european Iwas Citizen ofStalin town

0

0

5.7

Realizat peste Programul minimal

Proiectul

Istoria în roz! Roz pentru viață!

0

0

5.8

Realizat peste Programul minimal

AMURAL - Festival Vizual

0

0

5.9

Realizat peste Programul minimal

Caravana culturală Brotherhood of the Rose

0

0

5.1

0

Realizat peste Programul minimal

Rezidențe de artă contemporană

0

0

5.1

1

Realizat peste Programul minimal

Conferințele Dracula

0

0

5.1

2

Realizat peste Programul minimal

Festivalul de Reconstituire Istorică Râșnov 2016 - CUMIDAVA

0

0

5.1

3

Realizat peste Programul minimal

Festivalul de Film Istoric Râșnov

- Școala de Vară

0

0

2017

1

PROGRAMUL Cercetarea științifică și evidența

Programul cuprinde cercetarea arheologică, documentarea în arhive și biblioteci, evidența și cercetarea bunurilor culturale din colecțiile proprii.

12

44.000,00

38.893,87

patrimoniului cultural

Scopul este cercetarea științifică și îmbogățirea patrimoniului instituției.

Subprogramul Cercetarea Arheologică sistematică

Muzeul Jud. de Istorie Brașov este singura instituție județeană care cercetează și protejează siturile arheologice din jud. Brașov. Ca principiu de management, muzeul va finanța numai campaniile arheologice desfășurate în județul Brașov, cu participarea specialiștilor proprii și obligativitatea predării patrimoniului descoperit finanțatorului.

1

25.000,00

22.871,55

1.1

Cercetări arheologice Cumidava / Râșnov

25.000,00

22.871,55

Subprogramul

Cercetare Istorie locală

Muzeul trebuie să-și asume funcția de cercetare a istoriei locale, în contextul istoriografiei sărace a județului Brașov. Rezultatele sunt cuantificabile prin articole științifice, planul de cercetare pentru expoziția permanentă „Identitatea istorică a Brașovului", expozițiile temporare cu tematica „Aniversările istorice ale statului român în perioada 2015 - 2018".

11

19.000,00

16.022,32

1.2

Poarta Transilvaniei (colecția de arme)

3.000,00

0,00

1.3

Colonizarea săsească în Tara Bârsei

0,00

0,00

1.4

Istoriografia preistoriei Județului

Brașov

0,00

0,00

1.5

Brașovul multicultural

0,00

0,00

1.6

J. Honterus - Spiritualitatea medievală protestantă

3.000,00

0,00

1.7

Dracula în Țara Bârsei

0,00

0,00

1.8

Istoria economică a Județului Brașov

0,00

0,00

1.9

Județul Brașov în istoria turismului și sportului

3.000

0,00

1.1 0

Revolta de la Brașov, 1987 - 2017

5.000

12.000

1.1

1

Brașovul și România Mare, 1918 -2018

5.000

4.022,32

1.1

2

Istoria muzeelor din Brașov

0,00

0,00

Subprogramul

Evidența patrimoniului

Este o activitate permanentă obligatorie conform legii. Planul de activitate cuprinde o limită minimă de verificare/ întocmire de 700 fișe analitice de evidență pentru întregul colectiv de specialiști.

0,00

0,00

2

PROGRAMUL Valorificarea patrimoniului cultural

Programul cuprinde expozițiile permanente din Casa Sfatului și Bastionul Țesătorilor, expozițiile temporare și itinerante, aparițiile editoriale și materialele de promovare.

Muzeul Județean de Istorie Brașov este clasificat prin apartenența față de unitatea teritorial - administrativă a județului Brașov și importanța patrimoniului în categoria muzeelor județene. Astfel, mesajul său trebuie să fie reprezentativ pentru întregul județ.

25

785.410,00

569.142,13

2.1

Subprogramul

Expoziția permanentă

Se are în vedere o nouă abordare a expozițiilor permanente. Tematica lor trebuie să urmărească în primul rând popularizarea istoriei județului Brașov, atât în rândul comunității locale, cât și al oaspeților județului. Expunerea tematică propusă are avantajul de a prezenta istoria locală structurată pe câteva subiecte, asociate între ele în grade diferite, cu o „poveste" care leagă între ele piesele din fiecare sală, o prezentare complexă, care oferă mai multe perspective asupra unei teme, cu o expunere atractivă și ușor de receptat de către segmente diverse de public. Discursul muzeal trebuie să identifice și să reunească temele istorice importante ale istorie locale cu semnificații importante care să fie asociate cu noțiuni istorice recunoscute atât la nivel național, cât și în afara granițelor României.

1

Reorganizarea expoziției de bază din Casa Sfatului „Identitatea istorică a Brașovului"

0,00

0,00

Subprogramul

Expoziții temporare

în cazul expozițiilor temporare, începând din anul 2014, se are în vedere un plan de activități culturale care să urmărească în primul rând teme importante de istorie locală și o regândire a standardelor profesionale, începând cu respectarea etapelor obligatorii în realizarea unei expoziții, un design atractiv și soluții

19

208.000,00

105.075,99

modeme de valorificare muzeală. De asemenea, sunt urmărite parteneriatele pentru proiectele culturale care îndeplinesc funcția muzeului de educație și recreere.

2.2

Brașov 1987

50.000,00

50.010,69

2.3

Orașul Stalin

0,00

0,00

2.4

Poarta Transilvaniei. O istorie a armelor

20.000,00

29.523,54

2.5

Expoziția permanentă outdoor

Brașoveniile - Renașterea meșteșugurilor istorice ale Brașovului (MODAROM)

0,00

0,00

2.6

Expoziția temporară outdoor Istoria în alb și negru

3.000,00

0,00

2.7

Expoziția temporară Oamenii Reformei

100.000,00

2.887,99

2.8

Expoziția temporară outdoor Lehmann vs. Lehmann

15.000,00

2.9

Brașov 1900 - viața cotidiană / Universul bucătăriei din la belle epoque până în comunism

20.000,00

22.653,77

2.1

0

Realizat peste Programul minimal

Războaie în Bastionul Țesătorilor -Rezidențe artistice

0,00

0.00

2.1

1

Realizat peste Programul minimal

Lumea promenadelor de altădată -Bastionul Grafit

0,00

0,00

2.1

2

Realizat peste Programul minimal

Expoziția de fotografie istorică

Privind spre Alpi. Fotografie montană din Piemont (1870-1940)

0,00

0,00

2.1

3

Realizat peste Programul minimal

Expoziția outdoor Acțiunea „ 1511 Revolta de la Brașov din 15 noiembrie 1987 în arhivele Securității

0,00

0,00

2.1

4

Realizat peste Programul minimal

Amintiri de pe front 1941-1945

0,00

0,00

2.1

5

Realizat peste Programul minimal

Expoziția de fotografie Regele Mihai (1921 - 2017)

0,00

0,00

2.1

6

Realizat peste Programul minimal

Expoziție outdoor

Istoria în alb la castelul Cantacuzino

0,00

0,00

2.1

7

Realizat peste Programul minimal

Expoziția outdoor de fotografie istorică Istoria în lumina credinței

0,00

0,00

2.1

8

Realizat peste Programul minimal

Expoziția outdoor de fotografie Doi prieteni. Trei săptămâni în Anzi

0,00

0,00

2.1

9

Realizat peste Programul minimal

Expoziția outdoor de fotografie istorică Promenada Brașovului de altădată

0,00

0,00

2.2

0

Realizat peste Programul minimal

„INCIPIT"

0,00

0,00

Subprogramul

Apariții editoriale

Planul editorial al Muzeului Județean de Istorie Brașov pentru perioada 2014-2019 este subordonat strategiei de dezvoltare a instituției.

5

85.000,00

19.005,00

2.2

1

Albumul istoric Casa Sfatului

30.000,00

0,00

2.2

2

Catalog Muzeul Județean de Istorie

Brașov: Brașov 1987. Doi ani prea devreme

15.000,00

14.700,00

2.2

3

Cartea Orașul Stalin

25.000,00

0,00

2.2

4

Cartea Turismul montan în

Transilvania (1945 -1990)

15.000,00

4.305,00

2.2

5

Realizat peste Programul minimal

Rețete culese de la cinci brașovence și publicate de bucureșteanca Georgeta Filitti

0,00

0,00

3

PROGRAMUL Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural

Activitate permanentă obligatorie conform legii

0.00

0.00

Subprogramul Conservarea patrimoniului muzeal

Sarcinile principale: verificarea și înregistrarea permanentă a condițiilor de microclimat din sălile de expoziție și din depozite; corectarea condițiilor de microclimat; efectuarea tratamentelor de dezinsecție în expozițiile și depozitele muzeului; conservări primare și întreținerea pieselor expuse

0.00

0.00

Subprogramul Restaurarea patrimoniului muzeal

Sarcinile principale: plan de acțiune pentru restaurarea pieselor muzeale care urmează să fie selectate pentru noile expoziții permanente. Restaurarea bunurilor descoperite în campaniile arheologice și a pieselor din colecții aflate în stare avansată de degradare.

0.00

0.00

4

PROGRAMUL Educație muzeală

Prin acest program muzeul poate să ajungă o extensie a școlii, un „teren de aplicație”, prin cercetare, experimentare, implicare.

Strategia de dezvoltare a acestui program presupune extinderea la nivelul întregului județ Brașov.

16

12.840,00

4.683,22

4.1

Arta mozaicului

6.100,00

2147,29

4.2

Incursiune în istoria orașului Brașov

200,00

0,00

4.3

Carte veche și cu valoare bibliofilă în colecția Muzeului Județean Brașov

300,00

0,00

4.4

Steme, blazoane și legende

4.570,00

2.535,93

4.5

Sărbători naționale

670,00

0,00

4.6

Podoabe de Crăciun

1000,00

0,00

4.7

Muzeul de Istorie Brașov -

Muzeul Județului Nostru

0,00

0,00

4.8

Realizat peste Programul minimal

Istoria pe întuneric

0,00

0,00

4.9

Realizat peste Programul minimal

Orașul Stalin pe înțelesul copiilor

0,00

0,00

4.1

0

Realizat peste Programul minimal

Arheologia pe înțelesul copiilor

0,00

0,00

4.1

1

Realizat peste Programul minimal

Inițiere în arheologie

0,00

0,00

4.1

2

Realizat peste Programul minimal

Micii caligrafi

0,00

0,00

4.1

3

Realizat peste Programul minimal

Caligrafie medievală

0,00

0,00

4.1

4

Realizat peste Programul minimal

Regiunea Stalin

0,00

0,00

4.1

5

Realizat peste Programul minimal

Tehnici simple de improvizat jucării

0,00

0,00

4.1

6

Realizat peste Programul minimal

Meșteri și meșteșuguri în Brașov și Țara Bârsei

0,00

0,00

5

Agendă culturală

Muzeul Județean de Istorie Brașov își constituie un portofoliu de evenimente culturale de nivel național și internațional.

Scopurile programului:

 • - îmbogățirea Agendei Culturale a județului Brașov;

 • - popularizarea patrimoniului Muzeului Județean de Istorie;

 • - poziția de partener important al mediului cultural local;

 • - interacțiunea muzeului cu publicul și adaptarea la strategiile și politicile culturale și muzeale privind dezvoltarea sustenabilă, educația non-formală.

16

479.570,00

440.377,92

5.1

Noaptea muzeelor

3.000,00

2.215,79

5.2

Filmul documentar Brașov 1987

50.000,00

56.744,42

5.3

Festivalul de Reconstituire Istorică Brașov, ediția a Il-a

40.000,00

30.293,87

5.4

Realizat peste Programul minimal

Proiectul cultural european

Am fost cetățeanul Orașului Stalin -Expoziția comună Orașele Stalin

69.300,00

69.374,15

5.5

Realizat peste Programul minimal

Proiectul cultural european

Am fost cetățeanul Orașului Stalin -Școala de vară

80.850,00

80.729,49

5.6

Realizat peste Programul minimal

Proiectul cultural Războaie în

Bastionul Țesătorilor - Rezidențe artistice

74.990

74.990,00

5.7

Realizat peste Programul minimal

Proiectul cultural

Orașul Stalin pe înțelesul tuturor

57.920,00

57.920,00

5.8

Realizat peste Programul minimal

Proiectul cultural

Gala Brașov 1987

68.110,00

68.110,00

5.9

Realizat peste Programul minimal

Proiectul cultural internațional

Mândria de a fi român: Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești

35.400,00

0,00

5.1

0

Realizat peste Programul minimal

Festivalul Promenadelor Brașovului, ediția I-a

0,00

0,00

5.1

1

Realizat peste Programul minimal

Proiectul Monumente în mișcare -Memoria Rezistenței

0,00

0,00

5.1

2

Realizat peste Programul minimal

Conferințele Dracula

0,00

0,00

5.1

3

Realizat peste Programul minimal

Proiectul Icoane și gânduri din povestea vieții Reginei Maria a României

0,00

0,00

5.1

4

Realizat peste Programul minimal

Festivalul de Reconstituire Istorică Râșnov 2016 - CUMIDAVA

0,00

0,00

5.1

5

Realizat peste Programul minimal

Festivalul de Film Istoric Râșnov -Școala de Vară

0,00

0,00

5.1

6

Realizat peste Programul minimal

Workshop Pledoarie pentru muzee ale comunismului în România, ediția a VI-a

0,00

0,00

2018

1

PROGRAMUL Cercetarea științifică și evidența patrimoniului cultural

Programul cuprinde cercetarea arheologică, documentarea în arhive și biblioteci, evidența și cercetarea bunurilor culturale din colecțiile proprii. Scopul este cercetarea științifică și îmbogățirea patrimoniului instituției.

7

45.690,00

33.716,00

Subprogramul

Cercetarea Arheologică sistematică

Muzeul Jud. de Istorie Brașov este singura instituție județeană care cercetează și protejează siturile arheologice din jud. Brașov. Ca principiu de management, muzeul va finanța numai campaniile arheologice desfășurate în județul Brașov, cu

1

30.690,00

33.716,00

participarea specialiștilor proprii și obligativitatea predării patrimoniului descoperit finanțatorului.

1.1

Cercetări arheologice Cumidava

30.690,00

33.716,00

Subprogramul

Cercetare Istorie locală

Muzeul trebuie să-și asume funcția de cercetare a istoriei locale, în contextul istoriografiei sărace a județului Brașov. Rezultatele sunt cuantificabile prin articole științifice, planul de cercetare pentru expoziția permanentă „Identitatea istorică a Brașovului", expozițiile temporare cu tematica „Aniversările istorice ale statului român în perioada 2015 - 2018".

6

15.000,00

0

1.2

Poarta Transilvaniei (colecția de arme)

0

0

1.3

Istoriografia preistoriei Județului Brașov

0

0

1.4

Județul Brașov în istoria turismului și sportului

0

0

1.5

Brașovul si Centenarul României

0

0

1.6

Istoria muzeelor din Brașov

0

0

1.7

Realizat peste Programul minimal

Studioul de film studențesc „Studio Dacia Felix ”

0

0

Subprogramul

Evidența patrimoniului

Este o activitate permanentă obligatorie conform legii. Planul de activitate cuprinde o limită minimă de verificare/ întocmire de 700 fișe analitice de evidență pentru întregul colectiv de specialiști.

0

0

2

PROGRAMUL Valorificarea patrimoniului cultural

Programul cuprinde expozițiile permanente din Casa Sfatului, Bastionul Țesătorilor și Olimpia, expozițiile temporare și itinerante, aparițiile editoriale și materialele de promovare.

Muzeul Județean de Istorie Brașov este clasificat prin apartenența față de unitatea teritorial - administrativă a județului Brașov și importanța patrimoniului în categoria muzeelor județene. Astfel, mesajul său trebuie să fie reprezentativ pentru întregul județ.

35

540.913,00

139.435,94

Subprogramul

Expoziții

în cazul expozițiilor temporare, începând din anul 2014, se are în vedere un plan de activități culturale

32

482.913,00

119.485,94

care să urmărească în primul rând teme importante de istorie locală și o regândire a standardelor profesionale, începând cu respectarea etapelor obligatorii în realizarea unei expoziții, un design atractiv și soluții modeme de valorificare muzeală. De asemenea, sunt urmărite parteneriatele pentru proiectele culturale care îndeplinesc funcția muzeului de educație și recreere.

2.1

Reorganizarea expoziției de bază din Casa Sfatului „Identitatea istorică a Brașovului”

0

0

2.2

Organizarea expoziției permanente de la Olimpia -„Muzeul sportului și turismului montan din Brașov”

241.000,00

21.007,90

2.3

Brașov 1987

5.000,00

1.100,00

2.4

Orașul Stalin

2.000,00

0

2.5

Expoziția temporară

Lumea Promenadelor de altădată

1.000,00

0

2.6

Expoziția temporară

Regele Mihai I (1921 - 2017)

0

0

2.7

Expoziția permanentă outdoor Brașoveniile - Renașterea meșteșugurilor istorice ale Brașovului

0

0

2.8

Expoziția temporară Lehmann vs. Lehmann

20.000,00

0

2.9

Expoziția temporară

Minorități etnice în cultura vizuală -focus România

1.500,00

0

2.1

0

Expoziția temporară outdoor

BRAȘOV 100

6.000,00

0

2.1

1

Expoziția Centenarului Regina Maria, simbol al României Mari / Brașov, capitala României Mari ?

206.413,00

59.979,44

2.1

2

Nihil Sine Deo. Principele Mircea al României

0

0

2.1

3

Realizat peste Programul minimal

Expoziția outdoor

Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești

0

0

2.1

4

Realizat peste Programul minimal

Expoziția outdoor Trăiască Pacea ! Vive La Grande Roumanie!

0

0

2.1

5

Realizat peste Programul minimal

Cerbul de Aur 50 de ani

0

37.398,60

2.1

6

Realizat peste Programul minimal

Studioul studențesc de film

DACIA FELIX Brașov (1968 - 1984)

0

0

2.1

7

Realizat peste Programul minimal

Amintiri de pe front 1941 -1945

0

0

2.1

8

Realizat peste Programul minimal

Expoziția outdoor

Promenada Brașovului de altădată

0

0

2.1

9

Realizat peste Programul minimal

Expoziția outdoor Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești în Piața Unirii din Oradea

0

0

2.2

0

Realizat peste Programul minimal

Expoziția Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești la Muzeul Național Cotroceni

0

0

2.2

1

Realizat peste Programul minimal

Expoziția outdoor Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești în Piața Unirii din Râșnov

0

0

2.2

2

Realizat peste Programul minimal

Expoziția outdoor Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești la Muzeul Național Bran

0

0

2.2

3

Realizat peste Programul minimal

Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei românești la Muzeul Național Cotroceni

0

0

2.2

4

Realizat peste Programul minimal

Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei românești la Casa Sfatului

0

0

2.2

5

Realizat peste Programul minimal

Queen Mărie, irresistible ambassador of Romanian history and tradițional art

Dublin, Centrul de evenimente Robert Emmet Community Development Proiect

0

0

2.2

6

Realizat peste Programul minimal

La Reine Maria, l'ambasadrice incontournable de l'histoire et de l'art populaire roumain Montreal, Centrul comunitar 6767 Cote-des-Neiges, H3S 2T6

0

0

2.2

7

Realizat peste Programul minimal

Queen Mărie, irresistible ambassador of Romanian history and tradițional art

Washington D.C., U.S. Institute of Peace

0

0

2.2

8

Realizat peste Programul minimal

Marea Unire. De la victoria în Primul Război Mondial la încoronarea suveranilor României Mari

0

0

2.2

9

Realizat peste Programul minimal

Garda Tineretului Român (1956 -1958)

0

0

2.3 0

Realizat peste Programul minimal

Jozef Pilsudski - Om de stat al Poloniei și al Europei"

0

0

2.3

1

Realizat peste Programul minimal

Expoziția temporară a Salonulului BD Brașov - România 100 în benzi desenate

0

0

2.3

2

Realizat peste Programul minimal

Expoziția temporară outdoor a Salonulului BD Brașov - România 100 în benzi desenate

0

0

Subprogramul

Apariții editoriale

Planul editorial al Muzeului Județean de Istorie Brașov pentru perioada 2014-2019 este subordonat strategiei de dezvoltare a instituției.

3

58.000,00

19.950,00

2.3

3

Album istoric Casa Sfatului

30.000,00

0

2.3

4

Catalog/album Muzeul Județean de Istorie Brașov:

Brașov 1987. Doi ani prea devreme

25.000,00

19.950,00

2.3

5

Cartea Descoperiri arheologice din bazinul superior și mijlociu al Oltului

(secolul al IV-lea Chr.-1p Chr).

3.000,00

0

3

PROGRAMUL Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural

Activitate permanentă obligatorie conform legii

0

0

Subprogramul Conservarea patrimoniului muzeal

Sarcinile principale: verificarea și înregistrarea permanentă a condițiilor de microclimat din sălile de expoziție și din depozite; corectarea condițiilor de microclimat; efectuarea tratamentelor de dezinsecție în expozițiile și depozitele muzeului; conservări primare și întreținerea pieselor expuse

0

0

Subprogramul Restaurarea patrimoniului muzeal

Sarcinile principale: plan de acțiune pentru restaurarea pieselor muzeale care urmează să fie selectate pentru noile expoziții permanente. Restaurarea bunurilor descoperite în campaniile arheologice și a pieselor din colecții aflate în stare avansată de degradare.

0

0

4.

PROGRAMUL Educație muzeală

Prin acest program muzeul poate să ajungă o extensie a școlii, un „teren de aplicație”, prin cercetare, experimentare, implicare.

Strategia de dezvoltare a acestui program presupune extinderea la nivelul întregului județ Brașov.

22

12.787,00

5.255,57

4.1

Atelierul Arta mozaicului

6.000,00

5.255,57

4.2

Proiectul Istoria pe întuneric

5.314,00

0

4.3

Atelierul Istoria Steagului

1.071,00

0

4.4

Proiectul Prejmer - Regiunea Stalin

402,00

0

4.5

Realizat peste Programul minimal

Atelierele Festivalului internațional de Reconstituire Istorică Brașov 2018, ediția a Ill-a

0

0

4.6

Muzeul Județean de Istorie Brașov -

Muzeul Județului Nostru

0

0

4.7

Realizat peste Programul minimal

Atelierele proiectului

Monumente în mișcare - Patrimoniul dispărut al Brașovului

0

0

4.8

Realizat peste Programul minimal

Atelierul Brașovul de altădată

0

0

4.9

Realizat peste Programul minimal

Proiectul

Orașul Stalin pe înțelesul copiilor

0

0

4.1

0

Realizat peste Programul minimal

Arheologia pe înțelesul copiilor

0

0

4.1

1

Realizat peste Programul minimal

Introducere în istoria orașului Brașov

0

0

4.1

2

Realizat peste Programul minimal

Restaurarea și munca restauratorului

0

0

4.1

3

Realizat peste Programul minimal

Atelierul Manuscrise iluminate

0

0

4.1

4

Realizat peste Programul minimal

Atelierul Caligrafie medievală

0

0

4.1

5

Realizat peste Programul minimal

Lecția de Istorie

0

0

4.1

6

Realizat peste Programul minimal

File de istorie - 100 de ani de la Marea Unire

0

0

4.1

7

Realizat peste Programul minimal

1 decembrie 1918

0

0

4.1

8

Realizat peste Programul minimal

Uniți sub tricolor

0

0

4.1

9

Realizat peste Programul minimal

Mari personalități săcelene: Mărturii despre Gh. Dragoș

0

0

4.2

0

Realizat peste Programul minimal

Atelierele Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești

0

0

4.2

1

Realizat peste Programul minimal

Atelierele proiectului cultural internațional Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești

0

0

4.2

2

Realizat peste Programul minimal

Atelierele Salonului BD Brașov „România 100 în benzi desenate”

0

0

5

Agendă culturală

Muzeul Județean de Istorie Brașov își constituie un portofoliu de evenimente culturale de nivel național și internațional.

Scopurile programului:

 • - îmbogățirea Agendei Culturale a județului Brașov;

 • - popularizarea patrimoniului Muzeului Județean de Istorie;

 • - poziția de partener important al mediului cultural local;

 • - interacțiunea muzeului cu publicul și adaptarea la strategiile și politicile culturale și muzeale privind dezvoltarea sustenabilă, educația non-formală.

25

65.300,00

245.649,67

5.1

Noaptea muzeelor

3.000,00

1.822,13

5.2

Filmul documentar Brașov 1987 Coproducție Muzeul Județean de Istorie Brașov & Casa de Producție TVR

8.000,00

0

5.3

Festivalul „Gloria Domini"

6.000,00

0

5.4

Proiectul cultural european

Am fost cetățeanul Orașului Stalin

8.000,00

0

5.5

Realizat peste Programul minimal

Festivalul de Reconstituire Istorică Brașov, ediția a 111-a

Tematica: Centenarul Armistițiului Primului Război Mondial

40.300,00

31.322,59

74.800,00

(AFCN)

73.771,56

(AFCN)

5.6

Realizat peste Programul minimal

Festivalul de Film și Istorii Râșnov

0

0

5.7

Realizat peste Programul minimal

Proiectul Monumente în mișcare -Patrimoniu dispărut

7.460,00

6.869,27

54.100,00

(AFCN)

53.894,84

(AFCN)

5.8

Realizat peste Programul minimal

Proiectul Studio Dacia Felix

14.850,00

8.141,33

70.900,00

(AFCN)

69.827,95

(AFCN)

5.9

Realizat peste Programul minimal

Salonul BD Brașov 2018 -

ROMÂNIA 100 în benzi desenate

0

0

5.1

0

Realizat peste Programul minimal

SALONUL ARTELOR

DECORATIVE,

Muzeul Național Cotroceni, ediția

XVI-a

0

0

5.1

1

Realizat peste Programul minimal

Festivalul de Reconstituire Istorică

Râșnov 2018 - CUMIDAVA

0

0

5.1

2

Realizat peste Programul minimal

Proiectul Centenar Creativ

0

0

5.1

3

Realizat peste Programul minimal

Proiectul Muzeul virtual al Unirii

0

0

5.1

4

Realizat peste Programul minimal

Prezentarea cărții „Susține cu a ta mână Coroana Română” de MS Margareta a României, Custodele Coroanei, și ASR Principele Radu al României

0

0

5.1

5

Realizat peste Programul minimal

INIMA REGINEI MARIA

0

0

5.1

6

Realizat peste Programul minimal

Conferința „La datorie pentru România Mare: Generalul Traian Moșoiu”

0

0

5.1

7

Realizat peste Programul minimal

Cine-Concert: Der Golem x Danaga

0

0

5.1

8

Realizat peste Programul minimal

Proiectul MAREA UNIRE -

ROMÂNIA, LA 100 DE ANI

0

0

5.1

9

Realizat peste Programul minimal

Expoziția temporară

Edificarea instituțiilor culturale românești din Transilvania, după Unirea din 1918: Muzeul Astra din Brașov

0

0

5.2

0

Realizat peste Programul minimal

Proiectul

„Centenarul filmului românesc”

0

0

5.2

1

Realizat peste Programul minimal

Școala de Vară pentru liceeni

0

0

5.2

2

Realizat peste Programul minimal

Crosul internațional 15 Noiembrie

0

0

5.2

3

Realizat peste Programul minimal

Dezbatere Regională pentru Statutul Artistului

0

0

5.2

4

Realizat peste Programul minimal

100 de ani în 100 de concerte. Sonorități de toamnă

0

0

5.2

5

Realizat peste Programul minimal

Ceremonia de Ziua Armistițiului la Ambasada României la Beijing

0

0

 • V. SARCINI PENTRU MANAGEMENT

 • A. Managementul va avea următoarele sarcini pentru durata perioadei contractuale:

 • 1. îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu hotărârile Consiliului Județean Brașov, respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea Muzeului Județean de Istorie Brașov;

 • 2. Promovarea excelenței, atât în domeniul cercetării științifice și activității muzeografice, cât și în activitatea financiar - administrativă;

 • 3. Constituirea științifică, administrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului;

 • 4. Cercetarea științifică, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului -creșterea colecțiilor muzeului prin achiziții, donații, descoperiri arheologice;

 • 5. Punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoașterii, educării și recreerii;

 • 6. Elaborarea și punerea în aplicare a proiectelor de restaurare, cercetare, punere în valoare și dezvoltare a patrimoniului;

 • 7. Continuarea activității de digitizare a bunurilor culturale din colecții, expuse sau aflate în depozite, și prezentarea lor în mediul online; continuarea activităților de reevaluare, evidență și clasarea patrimoniului cultural deținut, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 8. Continuarea activității științifice și valorificarea rezultatelor acesteia prin manifestări culturale, evenimente, proiecte expoziționale realizate în cadrul instituției muzeale;

 • 9. Valorificarea colecțiilor muzeale prin organizarea de expoziții și prin extinderea programului de schimburi cu alte instituții similare din țară și din străinătate, realizarea unor materiale publicitare performante, elaborarea de studii, informări și comunicări, participarea la conferințe, publicarea în reviste de specialitate;

 • 10. încheierea unor parteneriate strategice cu instituții de profil similar din țară și din străinătate, pentru realizarea unor proiecte culturale și științifice de anvergură, ale căror rezultate să se reflecte concret în îmbogățirea ofertei culturale pentru comunitate și în promovarea culturii locale la nivel regional, național și internațional;

 • 11. Creșterea gradului de implicare în comunitate prin multiplicarea și diversificarea serviciilor oferite de către muzeu;

 • 12. Dezvoltarea cooperării cu organizații neguvernamentale din domeniul culturii și educației;

 • 13. Realizarea de evenimente metamuzeale, de activități de educație nonformală și găzduirea unor manifestări și evenimente cultural-educative realizate de parteneri și colaboratori;

 • 14. Continuarea organizării programelor educative, care să aibă un caracter modem, interactiv, adaptat așteptărilor culturale ale publicului țintă (școli, turiști, grupuri de copii, familii, etc);

 • 15. Implementarea unor strategii de marketing pentru o bună promovare a instituției; integrarea mai mare a Intemetului și a noilor tehnologii în valorificarea colecțiilor și în comunicarea cu exteriorul;

 • 16. Atragerea de fonduri nerambursabile pentru programele instituției;

 • 17. Creșterea ponderii veniturilor proprii și a sponsorizărilor în totalul veniturilor și a gradului de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii și alte surse atrase;

 • 18. Transmiterea către Consiliul Județean Brașov, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor necesare.

 • VI. Structura și conținutul proiectului de management

Proiectul întocmit de candidat, este limitat la un număr de 60 pagini + anexe, redactate cu font Times New Roman, mărime 12, la 1 Yi distanță și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituției pe durata proiectului de management. In întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform definițiilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

în evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată și criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management:

 • a) analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

 • b) analiza activității instituției și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

 • c) analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz;

 • d) analiza situației economico-financiare a instituției;

 • e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;

 • f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse.

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conțină soluții manageriale concrete, în vederea funcționării și dezvoltării instituției, pe baza sarcinilor formulate de autoritate.

 • A. Analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent:

 • 1. instituții, organizații, grupuri informate (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleiași comunități.

Analiza va trebui să cuprindă o defalcare cât mai amănunțită a categoriilor de beneficiari ai instituțiilor similare din municipiul Brașov/județul Brașov, pe categorii de vârstă, ocupație, proveniență (localnici, turisți), naționalitate, etc și poziția instituției în arhitectura instituțiilor specifice similare la nivel județean/reședință de județ;

 • 2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);

 • 3. analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia;

 • 4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare);

 • 5. grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu;

 • 6. profilul beneficiarului actual.

 • B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:

 • 1. analiza programelor și a proiectelor instituției;

 • 2. concluzii:

  • 2.1. reformularea mesajului, după caz;

  • 2.2. descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

Acest punct trebuie să susțină propunerile de la secțiunea E.

C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz:

 • 1. analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente;

 • 2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;

 • 3. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau extemalizate;

 • 4. analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire;

 • 5. viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității procesului managerial.

D. Analiza situației economico-financiare a instituției:

Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:

 • 1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

  • 1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);

  • 1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital);

 • 2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

  Nr.

  crt.

  Programul/proiectul

  Devizul estimat

  Devizul realizat

  Observații, comentarii, concluzii

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  Total:

  Total:

  Total

 • 3. soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției:

  • 3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate;

  • 3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale;

 • 4. soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor:

  • 4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

  • 4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

  • 4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație;

  • 4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);

  • 4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care:

 • a) din subvenție;

 • b) din venituri proprii.

 • E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate:

Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:

 • 1. viziune;

 • 2. misiune;

 • 3. obiective (generale și specifice). Se va avea în vedere faptul că prin realizarea mai multor obiective specifice se urmărește atingerea unui obiectiv general;

 • 4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management, corelată cu analiza de la secțiunea A;

 • 5. strategia și planul de marketing, corelate cu analiza de la secțiunea A;

 • 6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management, unde se va detalia legătura cu categoriile de beneficiari identificate la secțiunea A;

 • 7. proiectele din cadrul programelor; fiecare proiect propus va avea activitățile distincte bugetate separat pentru a se putea analiza bugetul estimativ propus (se va evita menționarea unei sume globale pentru un proiect care cuprinde mai multe tipuri de activități);

 • 8.  alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.

Candidatul va detalia viziunea sa privind direcțiile de dezvoltare a patrimoniului existent și modalitățile prin care vor fi realizate, inclusiv costurile aferente.

Candidatul va identifica parteneriatele și colaborările pe care își propune să le încheie, făcând propuneri concrete în acest sens, în vederea realizării sarcinilor stabilite de către autoritate la punctul V, în special cele care privesc diversificarea ofertei culturale.

 • F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

 • 1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului:

  Nr. crt.

  Categorii

  Anul...

  Anul...

  Anul...

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  1.

  TOTAL VENITURI, din care

  1 .a. venituri proprii, din care:

  1 .a.l. venituri din activitatea de bază

  1 .a.2. surse atrase

  l.a.3. alte venituri proprii

  1 .b. subvenții/alocații

  1 ,c. alte venituri

  2.

  TOTAL CHELTUIELI,

  din care

  2.a. cheltuieli de personal, din care:

  2.a. 1. cheltuieli cu salariile

  2.a.2. alte cheltuieli de personal

  2.b. cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:

  2.b.l. cheltuieli pentru proiecte

  2.b.2. cheltuieli cu colaboratorii

  2.b.3. cheltuieli pentru reparații curente

  2.b.4. cheltuieli de întreținere

  2.b.5. alte cheltuieli cu bunuri și servicii

  2.c. cheltuieli de capital

 • 2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:

  • 2.1. la sediu;

  • 2.2. în afara sediului.

 • 3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată

  Nr.

  Program

  Scurtă

  Nr. proiecte

  Denumirea

  Buget

  crt.

  descriere a

  în cadrul

  proiectului

  prevăzut de

  programului

  programului

  program *3)

  Primul an de management

  1.

  Al doilea an de management

  1.

  Al treilea an de management

  1.

  Al patrulea an de management

  Al cincelea an de management

*3) Bugetul alocat pentru programul minimal.

VII. Alte precizări

Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la Muzeul Județean de Istorie Brașov informații suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management - telefon/fax +40 (0) 0268 472 350, e-mail office@brasovistorie.ro. Relații suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obține și de la Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe din cadrul autorității, la telefon 0 268 - 41 07 77/int.l43, fax 0268/47 5576, e-mail daniela.prahoveanu@judbrasov.ro, doamna Daniela Prahoveanu.

VIII. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.

Anexa nr. 1:

Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului Județean de Istorie Brașov

Anexa nr. 2:

Statul de Funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov

Anexa nr. 3:

Bugetul aprobat al Muzeului Județean de Istorie Brașov pe ultimii 3 ani.

BIBLIOGRAFIE:

 • 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Ordonanța de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.  Ordonanța de Urgență nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;

 • 6. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • 7.  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 8. Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

 • 9.  Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • 11. Legea nr. 182/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 12. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

  Vizat,

  Director executiv .

  Nicolae Săcuiu/


Vizat,

Șef serviciu ÎCTSGRE

Nicoleta Iureș