Hotărârea nr. 297/2019

Hotărârea nr.297 – privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea finanțării nerambursabile din bugetul propriu al județului Brașov pentru proiectele sportive – Federații sportive naționale


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 297

din data de 25.07.2019

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea finanțării nerambursabile din bugetul propriu al județului Brașov pentru proiectele sportive - Federații sportive naționale

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25.07.2019;

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12722 din data de 18.07.2019, întocmit de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive - Federații sportive naționale;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 8 ale Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. ,,f’, pct. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul privind acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive - Federații sportive naționale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumprăveanu


••


ROMÂNIA

1<»B. WIN : SĂU«Arr>WIM iMPPf.UNA
Secret Dumbrăveânâ MariaREGULAMENT

privind acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Brașov a proiectelor sportive

Federații sportive naționale

Capitolul 1. Dispoziții generale

Art. 1. Promovarea, susținerea performanței în educație și sport și recunoașterea valorilor județene constituie un obiectiv important pentru Consiliul Județean Brașov.

Art. 2. Prezentul regulament are drept scop stabilirea criteriilor și a procedurii pentru acordarea de finanțare nerambursabilă, în condițiile legii, în vederea organizării în județul Brașov de competiții sportive interne și internaționale pentru federațiile sportive naționale afiliate la Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Art. 3. Prin competiții sportive oficiale se înțeleg:

 • a)     Competiții oficiale internaționale: Jocuri olimpice de tineret, FOTE, campionate mondiale, cupe mondiale, cupe continentale, grand prix, campionate europene;

 • b)     Campionate naționale.

Art. 4. Sumele aferente acordării de finanțare nerambursabilă se vor aloca din bugetul propriu al județului Brașov.

Capitolul 2. Cadrul legal

Art. 5. La baza elaborării acestui regulament stau următoarele prevederi legislative:

Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ nr. 57 din 05 iulie 2019

- Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;

- Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul 3. Criterii de acordare a finanțării nerambursabile pentru federațiile sportive naționale afiliate la Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Art. 6. U.A.T. Județul Brașov acordă finanțare nerambursabilă pentru competițiile oficiale naționale și internaționale individuale sau pe echipe, organizate pentru seniori și juniori. Nu sunt eligibile acordării de finanțare nerambursabilă solicitările care vizează grupe de vârstă mai mici de juniori. Se vor avea în vedere grupele de vârstă așa cum sunt ele definite de federațiile de profil, începând de la grupa de vârstă juniori, feminin sau masculin.

Art. 7. în vederea acordării de finanțare nerambursabilă se definesc următoarele priorități, domenii de finanțare și limite maxime ale valorii alocate:

 • >  PI. Organizarea de competiții oficiale internaționale (jocuri olimpice de tineret, FOTE, campionate mondiale, cupe mondiale, cupe continentale, grand prix, campionate europene)

Nivel:                - seniori 120.000 lei

-juniori 100.000 lei

 • > P2. Organizarea de competiții oficiale naționale

Nivel:                - seniori 60.000 lei

Art. 8. (1) Solicitanții eligibili sunt federațiile sportive naționale, structuri sportive de drept privat fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă.

(2) Un solicitant poate beneficia de maximum 2 contracte de finanțare nerambursabilă într-un an calendaristic.

Art. 9. Finanțarea nerambursabilă se acordă pentru o competiție organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament, înscris în calendarul propriu sau al forului tutelar superior pe ramură de sport.

Art. 10. Condițiile minimale de participare a federațiilor sportive sunt următoarele:

 • a) să depună dosarul complet, conform cerințelor, până la data limită stabilită prin anunțul public;

 • b) să facă dovada depunerii în termenele prevăzute de lege a situațiilor financiare pe anul anterior la organele fiscale competente, cu excepția celor nou-înființate (copie după bilanțul depus la DGFP);

 • c) să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • d) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare;

 • e) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, sau a legii;

 • f) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • g) să își îndeplinească obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și contribuțiile pentru asigurările sociale de stat;

 • h) să nu fi comis o gravă greșeală în materie profesională sau să nu-și fi îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • i) cererile să fie semnate și ștampilate în original.

Capitolul 4. Cheltuieli eligibile

Art. 11. La acțiunile de organizare a competițiilor sportive în afară de sportivi, sunt considerați participanți și antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar.

Art. 12. Cofmanțarea, reprezentând cheltuielile eligibile de realizare a proiectului suportate de către beneficiarul finanțării, trebuie să fie în procent de minimum 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate. Nu se acceptă dovada cofinanțării în natură. Cofmanțarea poate proveni din surse proprii sau atrase.

Art. 13. (1) Din finanțările nerambursabile se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli:

 • >     Transport

 • >    Cazare

 • >    Masă

 • >     închirieri baze sportive

 • >     Materiale și echipament sportiv

 • >     Materiale publicitare, pentru pavoazare și alte materiale consumabile

 • >      Plăți arbitri

 • >     Premii sportivi

(2) Finanțarea nerambursabilă nu poate fi utilizată pentru activități generatoare de profit. în cazul veniturilor obținute din vânzarea de bilete sau din orice alte surse în perioada de implementare a proiectului, sumele încasate se utilizează exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului.

4.1 Detalierea cheltuielilor eligibile pe linii de buget

Art. 14. Categoriile de cheltuieli respectă prevederile Hotărârii nr. 714 din 2018 și ale H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, pe fiecare categorie de cheltuială. Pe fiecare categorie de cheltuieli, valoarea cumulată a sumelor provenind din finanțarea nerambursabilă și din cofinanțare trebuie să se încadreze în plafonul maxim stabilit prin prevederile H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

 • I. Transport

Transportul intern al participanților la acțiunile sportive organizate în altă localitate decât cea în care își au domiciliul aceștia, se poate efectua, după caz:

 • a) cu orice fel de tren, clasa a Il-a pe distanțe de până la 300 km și clasa I pe distanțe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă și se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp de noapte;

 • b) cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante, dacă acestea au asemenea posibilități, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii.

Decontarea cheltuielilor cu carburantul se va face la consumul mediu prevăzut în cartea tehnică a autovehiculului (ex.: pentru microbuz se va deconta la 13,5%, dacă așa este specificat în fișa tehnică a vehiculului).

 • c) cu mijloace de transport în comun;

 • d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și altele asemenea;

 • e) cu avionul, clasa economică;

 • f) cu navele de călători, după tariful clasei I;

 • g) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii - estimarea cheltuielilor se face în baza consumului de 7,5 litri de carburant la 100 km, pentru transportul în România.

Se mai pot efectua cheltuieli privind:

 • a) transportul materialelor și echipamentelor sportive, al aparaturii medicale necesare sportivilor și personalului tehnic participant la competiția sportivă;

 • b) transportul documentațiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acțiunii;

 • c) transportul pe destinația dus-întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare.

 • d) transportul pe destinația dus-întors dintre locul de cazare și locul de desfășurare a competiției.

Taxele de parcare și cheltuielile cu transportul în regim de taxi nu sunt eligibile.

Transportul internațional va fi bugetat exclusiv pentru arbitri și alte persoane oficiale.

II. Cazare

Cazarea participanților la activitățile sportive se poate face în orice unitate de cazare, în limita sumei de 230 lei/zi.

în cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

III. Masă

Cheltuielile zilnice de masă prevăzute mai jos reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de conducerea organizației sportive, în funcție de specificul ramurii de sport, în limita prevederilor bugetare aprobate. Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în țară se diferențiază pe categorii de acțiuni, după cum urmează:

Acțiunea

Limite maxime/persoană

Competiții sportive interne:

- de nivel național

până la 70 lei

Competiții sportive internaționale organizate de:

- federațiile sportive naționale

până la 100 lei

Sunt interzise includerea și decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

 • IV. închirieri baze sportive

Sunt eligibile serviciile de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor sportive.

 • V. Materiale și echipament sportiv

Se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de materiale sportive, echipament sportiv de competiție (ex. numere de concurs). Ținuta de reprezentare este eligibilă exclusiv pentru proiectele ce vizează organizarea de competiții internaționale.

Echipamentele de participare a sportivilor în competiții nu se consideră cheltuială eligibilă.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziția de mijloace fixe (bunuri cu o valoare de intrare mai mare de 2.500 lei cu o durată normală de utilizare mai mare de un an)

Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.

 • VI. Materiale publicitare, pentru pavoazare și alte materiale consumabile

Se pot achiziționa panouri și materiale publicitare (flyere, bannere, mesh-uri, afișe, steaguri etc). Exemple de materiale consumabile: hârtie, tonnere, pixuri. Cheltuielile cu materiale publicitare, pentru pavoazare și alte materiale consumabile nu pot depăși 30% din valoarea finanțării nerambursabile acordate.

 • VII. Premii pentru sportivi

Premiile se impozitează potrivit legii. în bugetul proiectului se vor include premiile la valoarea brută. Solicitantul va atașa regulamentul de concurs din care să reiasă modalitatea de acordare a acestora. în afara premiilor la competițiile sportive organizatorii pot acorda medalii, diplome, cupe, conform regulamentelor competițiilor respective.

 • VIII. Plată arbitri

Structurile sportive pot finanța pentru arbitrii care sunt nominalizați la competiții cheltuieli privind indemnizația de arbitraj în limitele următoare:

-Lei -

Competiții sportive internaționale

Competiții sportive interne de nivel național

400

140

Indemnizația de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, după caz, nivelul acesteia fiind: o pentru arbitrul principal, 100% din sumele prevăzute în tabelele de mai sus; o pentru arbitrul secund, 75% din indemnizația arbitrului principal.

Pentru justificarea costurilor prevăzute la categoriile de cheltuieli: Transport, Materiale și echipament sportiv, Materiale publicitare, pentru pavoazare și alte materiale consumabile se vor prezenta obligatoriu toate specificațiile tehnice și oferte orientative pentru justificarea prețurilor estimate.

Art. 15. Decontarea tuturor cheltuielilor se va face conform Anexei 8. Cerințe decont.

 • 4.2. Documentele dosarului de finanțare

Art. 16. Procedura de acordare de finanțare nerambursabilă presupune depunerea unei solicitări de acordare a finanțării. Documentele se vor depune în bibilioraft, în ordinea menționată în OPIS, la sediul UAT Județul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10.

Nr. Crt.

Tip document

Observații

1)

Cererea de finanțare (Anexa 1)

semnat, ștampilat

2)

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (Anexa 2), însoțit de oferte de Preț dacă este cazul

semnat, ștampilat

3)

Declarație (Anexa 3)

semnat, ștampilat

4)

Raportul de activitate pentru anii anteriori

semnat, ștampilat

5)

CV (Anexa 4)

semnat

Se vor depune CV - uri pentru coordonator proiect, responsabil financiar, responsabil tehnic

Nr. Crt.

Tip document

Observații

6)

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit de extrasul din Registrul Special

SA U

 • - Statut și Act Constitutiv, ultima versiune

 • - încheierea Judecătorească prin care sunt aprobate ultimele modificări ale actelor constitutive

copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

extrasul nu mai vechi de 30 de zile

7)

Certificat de identitate sportivă (CIS)

copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”, față/ verso

8)

Certificat de înregistrare fiscală (CIF)

copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

9)

Angajament pe proprie răspundere privind cofinanțarea (Anexa 5)

semnat, ștampilat

10)

Dovada existenței surselor de finanțare proprii sau atrase, cum ar fi: extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

H)

A

împuternicire (Anexa 6)

3 exemplare, semnat și ștampilat

12)

Regulamentul competiției1

avizat de forul tutelar superior dacă este cazul

13)

Acte doveditoare necesare aplicării criteriilor de evaluare (conform solicitărilor de la subcapitolul Criterii de selecție)

conform precizărilor din prezentul regulament

14)

CD/DVD/stick

să conțină:

 • - Anexa 1 (PDF)

 • - Anexa 2 (format electronic editabil - xls.)

 • - oferte de preț

15)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent însoțite de dovada depunerii la autoritățile competente

copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

16)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

Toate documentele depuse vor fi ștampilate, asumate prin semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului

Art. 17. Modificarea modelelor standard puse la dispoziție, eliminarea sau renumerotarea unor secțiuni, omiterea unor date solicitate sau înscrierea de date eronate atrage după sine respingerea solicitării de finanțare.

Art. 18. întreaga documentație va fi tehnoredactată, cu excepția documentelor emise de alte autorități. Documentele depuse vor respecta cerințele din prezentul regulament.

 • 4.3. Criterii de selecție

Art. 19. Cererile de finanțare depuse de solicitanți vor fi evaluate în baza unor criterii de selecție stabilite de autoritatea finanțatoare.

Nr. Crt.

Criteriu

Punctaj maxim 100 puncteț*)

Nr. pct.

(max)

1.

P.l.l Numărul de participanți la competiția sportivă pentru sporturi individuale *

Pentru fiecare participant - 1 pct.

(pentru 30 sau mai mulți participanți - max. 30 pct.)

30

2.

P.1.2 Numărul de echipe participante la competiția sportivă pentru sporturi de echipă *

Pentru fiecare echipă participantă - 2 pct.

Pentru 15 sau mai multe echipe participante -max. 30 pct

3.

P.2 Anvergura proiectului

Internațional - max. 30 pct., în funcție numărul de țări reprezentate, astfel:

-2...4 țări - 15 pct.

-5...7 țări - 20 pct.

-8... 10 țări -25 pct.

-peste 10 țări - 30 pct.

Național - 10 pct.

30

4.

P.3 Maturitatea proiectului

Ediția 3 sau mai mult - 20 pct.

Ediția 2-15 pct.

Alte competiții echivalente - 10 pct.

20

5.

P.4 Măsura în care cofinanțarea beneficiarului depășește minimul eligibil de 10%

10% - 0 pct.

Pentru fiecare 0,1 % cofinanțare peste 10% se acordă 0,1 pct dar nu mai mult de 20 pct. (punctajul maxim la acest criteriu se obține pentru o cofinanțare mai mare sau egală cu 30%)

20

Punctaj total = Pl.l + P2 + P3 + P4 sau Pi

.2 + P2 + P3 + P4

100

Criteriile 1.1 și 1.2 se aplică în funcție de natura disciplinei sportive (sporturi individuale sau sporturi pe echipe).

 • e) în cazul competițiilor aflate la a n - a ediție, la criteriile de selecție Pl.l și PI.2 se va lua în considerare numărul de participanți care rezultă din raportul competiție anterior, atașat cererii de finanțare.

n în cazul competițiilor aflate la prima ediție, la criteriile de selecție Pl.l și PI.2 se va lua în considerare numărul de participanți înscriși.

 • 4.4. Etapa de evaluare și selecție

Selecția ofertelor sportive se face de către compartimentul de specialitate din cadrul autorității finnațatoare, care se va întocmi grilele de punctaj și va stabili rezultatul final.

Autoritatea finanțatoare stabilește pe baza punctajului obținut ierarhia ofertelor sportive, în funcție de criteriile de evaluare, care trebuie să facă posibilă evaluarea, pe baze competitive și concurențiale, a capacității solicitanților de a finaliza activitatea propusă pentru finanțare.

în cazul cererilor de finanțare aflate pe ultimul loc eligibil din punct de vedere al criteriilor de finanțare, acestea vor putea fi finanțate în limita bugetului rămas disponibil.

 • 4.5. Etapa de contestații

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care, după publicarea rezultatelor sesiunii de finanțare se consideră nedreptățit de modul de organizare și desfășurare a selecției de proiecte, poate formula o contestație care va fi transmisă autorității finanțatoare.

Contestațiile se pot depune la sediul autorității finanțatoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatelor și vor fi soluționate de compartimentul de specialitate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunere.

Se vor analiza contestațiile și se vor reevalua proiectele contestate conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării și punctării proiectului în cauză. Dacă soluția propusă în urma reevaluării elementelor contestate este diferită de evaluarea inițială, se va întocmi o nouă grilă de evaluare. In final, se va întocmi un raport privind rezultatul analizării contestațiilor și reevaluării proiectelor. Fiecărui contestatar i se va comunica decizia comisiei privind aspectele contestate.

în prima zi lucrătoare de la soluționarea contestațiilor se vor publica rezultatele finale pe site-ul www.iudbrasov.ro.

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

 • •  Datele de identificare ale contestatarului;

 • •  Numărul de referință al cererii de finanțare și titlul proiectului;

 • •  Obiectul contestației;

 • •  Motivele de fapt și de drept;

 • •  Dovezile pe care se întemeiază.

Contestația va fi semnată și ștampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia. Dovada calității de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii. în vederea formulării contestației pot fi solicitate grilele de evaluare.

 • 4.6. Contractul de finanțare

Art. 20. Federațiile ale căror solicitări de finanțare nerambursabilă de proiect au fost selectate vor semna un contract de finanțare, în conformitate cu Anexa 7, Contract cadru.

Art. 21. Contractele de finanțare nerambursabile prevăd, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice.

Art. 22. (1) Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract.

 • (2) în situația în care, din motive obiective, beneficiarul contractului apreciază că se impune o modificare a contractului de finanțare, acesta va adresa o solicitare în scris autorității finanțatoare.

 • (3) Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părți.

 • (4) Prin excepție, pentru modificările care vizează perioada de desfășurare se notifică autoritatea finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițional.

Art. 23. (1) Finanțarea nerambursabilă poate fi redusă de către autoritatea finanțatoare, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali, inclusiv solicitarea de finanțare aprobată.

 • (2) Beneficiarii de finanțare nerambursabilă în baza prevederilor prezentului regulament vor avea în vedere respectarea criteriilor de selecție care conduc la acordarea finanțării nerambursabile (criteriile pe baza cărora s-a acordat punctajul).

 • (3) Nerespectarea criteriilor de selecție conduce la retragerea finanțării nerambursabile acordate.

Art. 24. Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a promova denumirea autorității finanțatoare în cadrul proiectelor/ acțiunilor finanțate, astfel:

“Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov”

și stema județului Brașov.

Stema este pusă la dispoziția beneficiarului în format electronic.

 • 4.7. Derularea contractului de finanțare

Art. 25. (1) Finanțarea nerambursabilă se acordă într-o singură tranșă, prin virament bancar în contul beneficiarului la finalizarea activităților prevăzute în proiect.

 • (2) Rapoartele și documentele aferente decontului se depun la Consiliul Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, Registratura - camera 10, cu adresă de înaintare și opis.

 • (3) Documentele depuse vor fi depuse în copie, cu mențiunea ”conform cu originalul”. Beneficiarii vor utiliza formatele puse la dispoziție prin prezentul regulament - anexe / părți integrante ale acestuia.

 • (4) Urmare analizei dosarului de către serviciul de specialitate va fi comunicată suma de plată validată de către autoritatea finanțatoare. După această comunicare, beneficiarii vor transmite factura pentru finanțarea nerambursabilă însoțită de adresa de înaintare (prin Registratură, în original).

 • (5) înainte de finalizarea verificării decontului, beneficiarul va pune la dispoziția autorității finanțatoare documentele în original pentru verificarea conformității acestora.

4.8. Termene de referință

Nr

Termen:

Activitate derulată și rezultate:

I.

Depunerea cererilor de finanțare (sesiunea de depunere a proiectelor):

1.1.

10 de zile calendaristice de la data comunicării anunțului public privind sesiunea de selecție

Termenul de depunere a cererilor de finanțare

II.

Etapa de selecție: Conformitate administrativă* evaluare, lista beneficiarilor înainte de contestații:

II. 1

10 de zile lucrătoare

II. 1.1. - verificarea conformității administrative, îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacității tehnice și financiare a solicitantului;

II. 1.2. - evaluarea/punctarea proiectelor selectate (proiecte conforme si care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și înregistrare).

II.2

1 zi lucrătoare

Publicarea listei proiectelor care va include următoarele secțiuni:

=> proiectele selectate care pot primi finanțări nerambursabile, punctajul obținut, precum și cuantumul finanțării nerambursabile

<=> proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut

=> proiectele respinse pentru neconformitate administrativă și/sau neeligibilitate

III.

Contestații:

III.l.

3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției - etapa I

Termenul pentru depunerea contestațiilor

III.2.

5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor

Termenul pentru soluționarea contestațiilor

III.3.

1 zi lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de contestații

<=> publicarea listei finale a proiectelor finanțate

IV.

Semnarea contractelor:

IV. 1.

7 zile lucrătoare de la publicarea listei finale

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Anexe

Anexa 1. Cerere de finanțare

Anexa 1.1. Explicații privind alegerea indicatorilor

Anexa 2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului

Anexa 3. Declarație

Anexa 4. CV

Anexa 5. Angajament pe propria răspundere cofinanțarea

Anexa 6. împuternicire

Anexa 7. Contract cadru

Anexa 8. Cerințe decont

Anexa 9. Bugetul general al competiției

Eticheta biblioraft - SPORT

OPIS

Formulare decont

D 1. Adresa înaintare (notificări, informări, solicitări, raport, decont)

D 2. Opis dosar de decont sport

D 3. Formular de raportare narativ

D 4. Formular financiar de decont

D 4.1 Formular financiar de decont.xls

D 5. Adresa înaintare factura sport

Director executiv, Săcuiu Nicolae /


Șef Serviciu, Iureș Nicoleta

rAvCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Direcția Management Proiecte

Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe

Nr. înregistrare: -k-c)

Notă de completare privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive Federații sportive naționale

în completare la referatul nr. 12722 din data de 18.07.2019 prin care se propune aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive Federații sportive naționale vă înaintăm anexele la regulament, respectiv:

Anexa 1. Cerere de finanțare

Anexa 1.1. Explicații privind alegerea indicatorilor

Anexa 2. Bugetul acțiunii/ activității din cadrul proiectului

Anexa 3. Declarație

Anexa 4. CV

Anexa 5. Angajament pe propria răspundere cofinanțarea

Anexa 6. împuternicire

Anexa 7. Contract cadru

Anexa 8. Cerințe decont

Anexa 9. Bugetul general al competiției

Eticheta biblioraft - SPORT

OPIS

Formulare decont

D 1. Adresa înaintare (notificări, informări, solicitări, raport, decont)

D 2. Opis dosar de decont sport

D 3. Formular de raportare narativ

D 4. Formular financiar de decont

D 4.1 Formular financiar de decont.xls

D 5. Adresa înaintare factura sport întocmit: Șef Serviciu Iureș Nicoleta


Consiliul Județean Brașov

500007 - Eroilor nr. 5, cam. 10 - Registratura Brașov, România ______________________________________________2_______Z_____________________________________________________________

Denumirea solicitantului (complet, fără abrevieri):

Denumirea proiectului:

A nu se deschide înainte de data____________ora______

(conform anunțului publicat cu ocazia lansării selecției de proiecte ale structurilor sportive)

Pentru Procedura de finanțare nerambursabilă din bugetul județean a proiectelor sportive

Federații sportive

2019

Director ExecutiwDMP Nicolae Săcuii/7

Șef Serviciu ÎCTSCI Nicoleta Iureș /


OPIS

Solicitant:

Titlul proiectului:

Nr. crt.

Tip document

De la pag.... la pag....

1)

Cererea de finanțare (Anexa 1)

1 -n

2)

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (Anexa 2), însoțit de oferte de preț dacă este cazul

n+1 -...

3)

Declarație (Anexa 3)

4)

Raportul de activitate pentru anii anteriori

5)

CV (Anexa 4)

6)

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit de extrasul din Registrul Special

SAU

-Statut și Act Constitutiv, ultima versiune

-încheierea Judecătorească prin care sunt aprobate ultimele modificări ale actelor constitutive

7)

Certificat de identitate sportivă (CIS)

8)

Certificat de înregistrare fiscală - CIF

9)

Angajament pe proprie răspundere privind cofinanțarea (Anexa 5)

10)

Dovada existenței surselor de finanțare proprii sau atrase, cum ar fi: extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

H)

împuternicire (Anexa 6)

12)

Regulamentul competiției1

13)

Acte doveditoare necesare aplicării criteriilor de evaluare (conform solicitărilor de la subcapitolul Criterii de selecție)

14)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent însoțite de dovada depunerii la autoritățile competente

15)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

16)

CD/DVD/stick

Toate documentele depuse vor fi ștampilate, asumate prin semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului!

Vă recomandăm ca, după finalizarea dosarului cererii de finanțare, să păstrați o copie la sediul organizației dvs. (varianta finală cu semnături, inclusiv opisul completat cu numerele de pagini). Acest lucru poate ajuta la o comunicare eficientă între autoritatea finanțatoare și solicitant / beneficiar de finanțare (în perioada de evaluare / în perioada contractuală și post-contractuală).

 • 1 Modificarea regulamentului în perioada implementării proiectului se comunică în cel mai scurt timp autorității finanțatoare. Comunicarea va fi însoțită de regulamentul modificat cu evidențierea tabelară a articolelor și prevederilor modificate.

  i

  Director Executiv DMP NicoIaeiSăcuiu w


CERERE DE FINANȚARE

Informații și date de bază - OBLIGATORII:

Nr. de înregistrare al Cererii de

Finanțare la solicitant:

Denumirea acțiunii sportive (Titlul proiectului):

(folosiți diacritice)

încadrarea proiectului în funcție de PRIORITATE și SPORT OLIMPIC:

Categorie:

Ce vizează proiectul?

Prioritatea (* 1)

Sportul olimpic vizat (*2)

Grupa de vârstă (*3)

Tip de organizare a disciplinei sportive (individual/ echipe)

(*1) - notați PI, P2 - în funcție de Prioritatea vizată de proiect; Prioritățile de finanțare se regăsesc în Regulament

(*2) - notați explicit sportul olimpic vizat (vezi Anexă Sporturi olimpice)

(*3) - Notați nivelul de vârstă așa cum este aceasta definită de forul tutelar superior pe disciplina sportivă. Nu sunt eligibile proiectele care vizează grupe de vârstă mai mici de juniori, așa cum sunt acestea definite de forurile tutelare pe disciplină sportivă.

 • A. Date privind federația/ solicitantul:

  1. Denumirea federației:

  2. Adresa:

  3. Certificat de identitate sportivă -CIS

  (nr./data):

  4. Cont bancar:

  IBAN: ....

  Deschis la:.....

  5. Cod fiscal:

  6. Alte date de identificare:

  Telefon:

  E-mail:

  Fax:

  Web:

  Denumirea competiției oficiale vizată în cadrul finanțării (* unde este cazul);

  Forul tutelar pe disciplina sportivă (* unde este cazul);

  Denumirea completă:

  Pagina de internet:

  WWW.....

7. Echipa responsabilă de derularea acțiunii sportive:

Poziția

Nume, prenume

Funcția în cadrul structurii sportive

Telefon

E-mail

Coordonator

Responsabil financiar

Responsabil cu probleme tehnice

Alți membri, după caz

... // ...

 • B. Date privind proiectul2:

  Scopul

  Obiective specifice

  ...

  Denumirea activității/ acțiunii:

  Loc desfașurare(*l)

  Perioada de derulare (*2)

  Participanți (*3)

  (categoria și numărul)

  Al - ...

  An -...

(*1) - adresa exactă (localitate, str., nr., denumire complex / bază sportivă etc.)

(*2) - perioada acțiunii: explicit zi/ luna calendaristică sau perioada de la... zz/ll... — până la ... zz/ll...

(*3) - Participanții sunt definiți în Regulamentul de finanțare la capitolul 4 Cheltuieli eligibile (ex. Sportivi — 50; Arbitri — 4 etc.)

Denumirea activității/ acțiunii:

Descrierea pe scurt a activităților:

Rezultate urmărite/ Riscuri posibile3

Al - ...

An- ...

Nr. crt.

Denumire indicator4

Unitate de măsură

Valoare început

Valoare sfârșit

I.-INDICATORI OBLIGATORII - vizează exclusiv proiectul s

portiv și rezultatele acestuia!

1

Indicatori de eficiență: ......(min. 1 indicator)...........

2

Indicatori fizici:

......(min. 1 indicator)..............

3

Indicatori de rezultat: ......(min. 1 indicator)...........

Il.-Indicatori OBLIGATORII de promovare - vizează promovarea denumiri (conf. art. 5, alin. 11 din Contract)

autorității finanțatoare

1

... (min. 1 indicator)...

III.-Alț

indicatori (la alegerea solicitantului):

Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acțiuni/ activități și surse de finanțare)

Nr. crt.

Linii de cheltuieli(*):

Valoarea totală (lei)

Din care (lei):

Acțiunea/activitatea

Suma solicitată din fonduri publice

Venituri proprii ale structurii sportive

I

Transport

Al...An

transport local și/sau internațional participanți, invitați etc

închieri mijloace de transport

II

Cazare

III

Masă

IV

închirieri baze sportive

V

Materiale și echipament sportiv

VI

Materiale publicitare, pentru pavoazare și alte materiale consumabile

materiale publicitare

materiale pentru pavoazare

materiale consumabile

VII

Premii pentru sportivi

premii în bani

medalii, diplome, cupe etc.

VIII

Plata arbitri

arbitru 1

arbitru 2

TOTAL:

(*1) Atenție: se va corela cu Anexa 2 Bugetul acțiunii/ activității din cadrul proiectului.

(*2) Liniile de descriere a categoriilor de cheltuieli se vor multiplica în funcție de nevoile solicitantului finanțării, fiind corelate cu Acțiunea/activitatea căruia îi sunt destinate.

— //

 • C. Resurse umane și financiare ale federației, angrenate în realizarea acțiunilor/ activităților din cadrul proiectului:

  1. Resurse umane

  Categorie

  Total

  1.1. Număr de personal salariat

  1.2. Număr de cluburi sportive afiliate la federație pe ramură de sport

1.3. Număr de asociații fără personalitate ................

juridică afiliate la federație pe ramură de sport

2. Resurse financiare

Categorie:

2.1.Venituri proprii realizate în anul precedent (lei):

2.2.Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent (lei):

-donații, sponsorizări

-venituri din activități economice (* 1)

-cotizații, taxe, penalități etc.

-alte venituri

TOTAL:

(*1) închirieri, prestări de servicii, reclamă/publicitate, etc.

NOTE:

■S Este obligatoriu ca toate secțiunile cuprinse în Cererea de finanțare să fie completate cu informații.

Nu se admit cereri de finanțare în care solicitantul a modificat prezentul format.

Solicitant:

Numele și funcția reprezentant legal/ împuternicit

Semnătura și ștampila

Data întocmirii

Director Executy/DMP Nicolae Săcuiu/Șef Serviciu ÎCTSCBE

“~X

Bugetul acțiunii/ activității din cadrul proiectului

Denumirea federației

Titlul proiectului

Venituri necesare realizării proiectului sportiv

Denumirea indicatorilor

Valoarea contribuției (LEI)

% din valoarea finanțării nerambursabile

Venituri, din care:

1. Cofînanțare proprie

12.000,00

10,00%

2. Cofînanțare atrasă (se vor nominaliza)

3. Finanțare nerambursabilă DAT Județul Brașov.

120.000,00

TOTAL GENERAL:

132.000,00

Cheltuieli realizare proiect sportiv

Detalierea cheltuielilor

Unitatea de măsură

Nr. de unități

Valoarea unitară

TOTAL

Cofînanțare proprie

Cofînanțare atrasă*

Finanțare nerambursabilă

Activitatea

**

I. Transport, din care:

2500,00

1.1. transport local $i/sau internațional participanți, invitați etc

1,00

500.00

500,00

1.2. închirieri mijloace de transport

2,00

1.000.00

2.000,00

II. Cazare

2.000,00

2,00

500,00

1.000,00

...........

2,00

500,00

1.000,00

III. Masa

500,00

3,00

100,00

300,00

2,00

100,00

200,00

IV. închirieri de baze sportive

12.000,00

2,00

1.000,00

2.000,00

2,00

5.000,00

10.000,00

V. Materiale și echipament sportiv

12.000,00

■ ■

2.00

1.000,00

2.000,00

2,00

5.000,00

10.000,00

VI.Materiale publicitare, pentru pavoazare și alte materiale consumabile (procent maxim din valoarea finanțării nerambursabile 30%)

12.000,00

VI. 1. materiale publicitare

2,00

500,00

1.000,00

VI.2. materiale pentru pavoazare

2,00

5.000,00

10.000,00

VI.3. materiale consumabile

1,00

1.000,00

1.000,00

VII. Premii pentru sportivi

7.000,00

VII. 1. premii în bani

10,00

500,00

5.000,00

VII.2. medalii, diplome, cupe etc.

20,00

100,00

2.000,00

VIII. Plată arbitri

7.000,00

Arbitru 1

1,00

1.000,00

1.000,00

Arbitru 2

1,00

5.000,00

5.000,00

Arbitru... n

1,00

1.000,00

1.000,00

TOTAL:

55.000,00

0,00

0,00

0,00

Numele și semnătura reprezentantului legal al organizației.....................

Numele și semnătura coordonatorului proiectului .....................

Ștampila organizației.....................

Data.....................

Inserați rânduri funcție de necesitățile de detaliere a cheltuielilor din buget

Unitati de măsură propuse: lei/km, buc (transport bilete avion, tren, numere concurs, flyere, bannere, premii, medalii etc.), contract (servicii,inchiriere, plata arbitri), nopți, persoane

(*) Cofinanțare atrasa: venituri obținute din vânzarea de bilete la competiții sportive, sponsorizări, venituri obținute din dreptul de difuzare TV a competiției, contracte publicitate etc., vânzări de produse/ obiecte promoționale, taxe închirieri/ participare etc, diverse/ altele etc

(♦♦) Informațiile din această coloană se vor corela cu datele din Anexa 1 Cererea de finanțare - Denumirea activității/ acțiunii/


Direct          DMP

Nico


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș

DECLARAȚIE

Subsemnatul/ Subsemnata, ......................................................., reprezentant legal al

structurii sportive ......................................................, declar pe propria răspundere, cunoscând

prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că structura sportivă pe care o reprezint îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor sportive, respectiv:

 • a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii;

 • b) a publicat, în extras, raportul de activitate și situația financiară pe anul...........în Monitorul

Oficial al României, Partea a IV-a, nr..............; a înregistrat raportul de activitate în Registrul

național al persoanelor juridice fără scop patrimonial cu nr...........;

 • c) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

 • d) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • e) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • f) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • g) se obligă să participe cu o contribuție financiară în valoare de minim 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate;

 • h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) nu beneficiază de un alt contract de finanțare pentru același proiect de la autoritatea finanțatoare Județul Brașov în cursul anului fiscal curent;

 • j) nu a beneficiat/ a beneficiat în anul fiscal în curs de finanțare nerambursabilă pentru același

proiect de la....................., în sumă de..........................lei.

Data............................

Reprezentantul legal:

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)


Șef Serviciu ICTSCRE Nicoleta Iureș J

europass


Curriculum vitae

Europass


Inserați fotografia (rubrică facultativă)


Informații personale

Nume / Prenume

Nume, Prenume

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poștal, localitate, țară

Telefon(oane)

Mobil:


Fax(uri)

E-mail(uri)

Național itate(-tăți)

Data nașterii

Sex

Rolul propus in cadrul proiectului

Experiența profesională

Perioada Menționați separat fiecare experiență profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și formare


Perioada Menționați separat fiecare forma de învățământ și program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent


Calificarea / diploma obținută


Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite


Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


Nivelul în clasificarea națională sau internațională


Aptitudini și competențe personale


Limba(i) maternă(e)


Precizați limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificați a doua limbă maternă


Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare

Nivel european (*)


înțelegere

Ascultare        Citire


Vorbire           Scriere

Participare la Discurs oral Exprimar conversație                   e scrisă


Limba


Limba

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi

Străine


Competențe și abilități

sociale


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite


Competențe și aptitudini organizatorice


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.


Competențe și aptitudini tehnice

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Alte competențe și aptitudini

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere

Menționați dacă dețineți un permis de conducere și categoria.

Informații suplimentare

Includeți aici orice alte informații utile, care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.

Anexe

Enumerați documentele anexate CV-ului.

Declar că voi fi disponibil/ă pe perioada de implementare pentru poziția de (conform poziției menționate în Cererea de finanțare) .................. la realizarea proiectului (denumirea

proiectului)                     ..................................................................................................,

................................................................................. în cazul în care acest proiect va fi implementat de către (denumirea solicitantului)..........................................

Data.............................

Semnătura titularului............................

Director Executiv J)MP Nicolae Săcuiu //

Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș


Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea

Subsemnatul

, posesor al actului de identitate

seria            , nr.                      , eliberat de

, la data de

cod numeric personal

, eliberat de

, în calitate de

(reprezentant

legal/împutemicit) al

(denumire solicitant),

cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, mă angajez să întocmesc și să implementez proiectul ____________________________________________________ (titlul proiectului) în

condițiile descrise în Regulamentul privind acordarea de finanțare nerambursabilă și mă angajez la următoarele:

 • 1. să furnizez cofinanțarea în sumă de........................lei, reprezentând..............% din valoarea

finanțării nerambursabile acordate aferente proiectului propus spre finanțare (min. 10%);

 • 2.  să finanțez eventualele costuri suplimentare care ne vor reveni aferente proiectului.

în sensul demonstrării cofinanțării atașăm următoarele:

o Extras de cont în valoare de......lei;

o Contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, altele, în valoare de......lei;

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentantului legal/împutemicit........................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta lurei


Director Executiv DMP Nicolae Săcuiiy?

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa_____________________________________________________________________, cu sediul

în

reprezentată legal prin _______________________________________, în calitate de

___________________________, împuternicim prin prezenta pe ________________________________, domiciliat în ________________________________________________, identificat cu B.I./C.I. seria ____ nr.

____________, eliberat de _____________, CNP _______________________ având funcția de ________________________, să ne reprezinte la procedura de evaluare și selecție a proiectelor sportive - Federații sportive, organizată de autoritatea finanțatoare U.A.T. Județul Brașov.

în îndeplinirea mandatului său, împuternicitul este delegat să aducă la îndeplinire următoarele:

 • a) Să semneze toate actele și documentele emise în legătură cu participarea la prezenta procedură de selecție;

 • b) Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii;

 • c)  Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de selecție și evaluare în timpul desfășurării procedurii;

 • d) Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură;

 • e) Să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură;

 • f)  Să semneze contractul de finanțare;

 • g) Se va îngriji de ducerea la îndeplinire a obligațiilor contractuale ce ne revin;

 • h) Să deruleze în totalitate procedurile, să angajeze răspunderea subscrisei în toate actele și faptele ce decurg din implementarea contractului de la semnare până la finalizarea acestuia.

Notă: împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (carte de identitate, pașaport).

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentantului legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Director Executiv DMP Nicolae SăckfM

Șef Serviciu 1CTSCRI Nicoleta Iureș /


CONTRACT de finanțare nerambursabilă nr..............din....................

în conformitate cu HCJ nr................., prin care se aprobă Regulamentul privind acordarea de

finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Brașov a proiectelor sportive - Federații sportive naționale,

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, tel/fax 0268/410777/475576, având cod fiscal nr. 4384150 și cont bancar nr. RO08 TREZ 24A6 7500 0592 000X deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, reprezentată legal prin Adrian-Ioan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov, denumită în continuare AUTORITATE FINANȚATOARE,

Și

......................................................., structură sportivă, cu sediul în localitatea......................, str................................ nr.........,  județul......................,  telefon .................., cont bancar

.................................., deschis la..........................................., Certificat de identitate sportivă - CIS nr.................., cod fiscal ...................., reprezentată prin ................................................,

denumită în continuare BENEFICIAR,

au încheiat prezentul Contract de finanțare a proiectului ................................., denumit în

continuare PROIECT.

CAP. I. OBIECTUL ȘI VALOAREA ȘI DURATA CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea din bugetul propriu al Județului Brașov, conform H.C.J. nr......................., a acțiunilor/ activităților pe care Beneficiarul le va

desfășura în cadrul Proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare și bugetul proiectului (Anexele 1 și 2).

 • (2) Costul total al Proiectului este:

  Costul total al proiectului (cheltuieli eligibile), din care: - lei -

  Cofinanțarea proprie și/sau atrasă a Beneficiarului

  - lei -

  Finanțarea nerambursabilă - lei -

  1=2 + 3

  2

  3

Art. 2. (1) Valoarea contractului este de ...................,  reprezentând finanțarea

nerambursabilă alocată Proiectului de către Autoritatea Finanțatoare.

 • (2) Valoarea finanțării nerambursabile nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia. în cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implementării proiectului crește față de valoarea convenită prin contract, diferența rezultată este suportată în întregime de Beneficiar.

 • (3) în cazul în care valoarea cheltuielilor eligibile realizate din finanțarea nerambursabilă, este inferioară valorii aprobate, aceasta va fi ajustată la valoarea realizată.

 • (4) La finalul implementării proiectului, Beneficiarul trebuie să realizeze procentul de cofinanțare asumat prin cererea de finanțare. în caz contrar, autoritatea finanțatoare va proceda la recalcularea finanțării nerambursabile.

 • (5) Finanțarea nerambursabilă nu poate fi utilizată pentru activități generatoare de profit. în cazul veniturilor obținute din vânzarea de bilete sau din orice alte surse în perioada de implementare a proiectului, sumele încasate se utilizează exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului.

Art. 3. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și încetează odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

CAP. II. VIRAREA SUMELOR REPREZENTÂND FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ

Art. 4. (1) Autoritatea Finanțatoare virează suma reprezentând finanțarea nerambursabilă, într-o singură tranșă, prin virament bancar în contul beneficiarului, la finalizarea activităților prevăzute în proiect.

 • (2) Raportul de decont (narativ și financiar) se va depune în termen de maxim 10 zile de la finalizarea activităților prevăzute în proiect, inclusiv plățile aferente acestuia.

 • (3) Urmare analizei raportului de către serviciul de specialitate va fi comunicată suma de plată validată de către autoritatea finanțatoare. După această comunicare, beneficiarii vor transmite factura pentru finanțarea nerambursabilă însoțită de adresa de înaintare.

CAP. III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații:

 • (1)     Să i se respecte dreptul la confidențialitate în ceea ce privește informațiile incluse în cererea de finanțare.

 • (2)    Să i se vireze în cont suma aferentă finanțării nerambursabile.

 • (3)    Să implementeze Proiectul așa cum este prevăzut în prezentul contract și anexele acestuia, să asigure comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare între Beneficiar și Autoritatea Finanțatoare.

 • (4)    Să notifice Autoritatea Finanțatoare cu privire la orice modificare pe care intenționează să o aducă informațiilor cuprinse în cererea de finanțare în cel mai scurt timp posibil, pentru aprobarea acesteia, în cazul în care Autoritatea o consideră acceptabilă, și pentru a oferi posibilitatea monitorizării activităților de către reprezentanții Autorității.

 • (5) în cazul unei modificări survenite din cauze independente de voința Beneficiarului, acesta va anunța Autoritatea Finanțatoare în cel mai scurt timp posibil, iar aceasta va decide continuarea sau rezilierea contractului.

 • (6) Să asigure cofinanțarea în procent de.............% din valoarea finanțării nerambursabile.

 • (7) Să întocmească și să transmită Autorității Finanțatoare, în termenul stabilit la Capitolul II, raportul de decont (anexele A9, Dl, D2, D3, D4), însoțit de documente justificative.

Documentele justificative se depun atât pentru finanțarea nerambursabilă cât și pentru cofinanțarea proprie/ atrasă.

 • (8) Să emită factura pentru suma validată de către Autoritatea Finanțatoare însoțită de adresă de înaintare (anexa D5).

Beneficiarul va respecta prevederile din Regulamentul privind acordarea de finanțare nerambursabilă și anexele acestuia.

 • (9) Să documenteze foto/video/audio activitățile/evenimentele Proiectului într-un mod din care să rezulte data și locul desfășurării lor, participanții, publicul și orice alte elemente care au presupus cheltuieli ce urmează să fie propuse pentru decont și/sau ar putea contribui la validarea rapoartelor finale și să le atașeze la raportul final (ex: articole de presă, fotografii ale locațiilor Proiectului, înregistrări video ale evenimentelor, liste de prezență etc.).

ANEXA7

 • (10) Să atașeze la raportul de activitate câte un exemplar/o mostră/o fotografie pentru materialele publicitare și de promovare care au fost finanțate prin proiect.

 • (11) Să promoveze imaginea și denumirea Autorității Finanțatoare cu prilejul tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului. Orice material publicitar și de promovare realizat și difuzat în cadrul Proiectului va conține sintagma:

“Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov”

și stema județului Brașov

Stema este pusă la dispoziția beneficiarului în format electronic, ca anexă la ghidul solicitantului.

Pe materialele și echipamentele sportive care permit inscripționarea se va insera denumirea finanțatorului: "Consiliul Județean Brașov”.

 • (12) Să permită accesul nediscriminatoriu al publicului larg în mod gratuit sau, după caz, pe bază de bilete ce se vor afla în vânzare liberă; în acest ultim caz, modalitatea de vânzare a biletelor va fi făcută publică de către Beneficiar.

Dacă accesul se face pe bază de bilete, Beneficiarul este obligat să acorde înlesniri ale accesului la proiect pentru elevi, studenți, persoane cu dizabilități, veterani de război și văduvele de război conform legislației în vigoare.

 • (13) Să permită reprezentanților Autorității Finanțatoare accesul la activitățile, acțiunile și manifestările proiectului în scopul monitorizării acestuia.

 • (14) La decontul final Beneficiarul va depune Anexa 9. Bugetul general al competiției.

 • (15) Să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele naționale și internaționale;

 • (16) Să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate prin prezentul contract;

 • (17) Să asigure serviciile medicale, ordinea publică și să respecte normele de pază și protecție contra incendiilor la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • (18) Să furnizeze Județului Brașov, în maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare, orice informație cu privire la derularea proiectului sportiv pe care acesta o solicită.

Art. 6. Autoritatea Finanțatoare are următoarele drepturi și obligații:

 • (1) Să verifice modul în care este utilizată suma acordată pentru realizarea obiectului contractului.

 • (2) Să monitorizeze derularea activităților proiectului.

 • (3) Să procedeze la verificări parțiale sau ale întregii documentații a proiectului atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final, în scopul completării dosarului finanțării nerambursabile, dar nu mai târziu de 6 luni de la expirarea termenului prevăzut pentru validare.

 • (4) Finanțarea nerambursabilă poate fi redusă de către autoritatea finanțatoare, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali, inclusiv solicitarea de finanțare aprobată.

 • (5) Să vireze suma alocată din bugetul județean pentru finanțarea Proiectului către Beneficiar, în condițiile prevederilor cap. II din prezentul contract.

 • (6) Să urmărească și să verifice conformitatea documentelor depuse de Beneficiar la decont, atât pentru finanțarea nerambursabilă, cât și pentru cofinanțarea proprie sau atrasă.

 • (7) Să întocmească rapoarte de specialitate, prin Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe privind modul de îndeplinire a activităților proiectului și conformitatea cheltuielilor.

■ te

ANEXA7

CAP. IV FORȚA MAJORĂ

Art. 7. (1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

 • (2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

 • (3) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese.

CAP. V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 8. (1) Contractul de finanțare încetează prin:

-executare;

-ajungerea la termen

-acordul de voință al părților contractante.

 • (2) în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

 • (3) Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării, contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată.

CAP. VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 9. Părțile contractante răspund pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Art. 10. Nerespectarea prevederilor de la art. 5(11) privind promovarea imaginii și denumirii Autorității Finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - se sancționează prin diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate.

Art. 11. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile din fonduri publice este supus controlului Autorității Finanțatoare, a Curții de Conturi și a oricărei instituții cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 12. în cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are obligația să restituie debitul constatat, precum și majorările de întârziere aferente. în cazul nerespectării obligației de restituire a debitului, Autoritatea Finanțatoare va sesiza organele competente în vederea declanșării executării.

CAP. VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 13. (1) Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile.

(2) în situația în care, din motive obiective, Beneficiarul contractului apreciază că se impune o modificare a contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheiarea unui act adițional. Solicitarea va include obligatoriu motivarea, însoțită de documente justificative Anexa 2. Bugetul acțiunii/ activității din cadrul proiectului, cu evidențierea clară a liniilor bugetare afectate.

Părți.


(3) Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către

 • (4) Solicitările de acte adiționale care modifică scopul si obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract sau factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile conduc la rezilierea contractului de finanțare.

 • (5) Prin excepție, pentru modificările care vizează modul de organizare - perioada și locul de desfășurare a activităților - fără a modifica data finală de implementare a proiectului, se notifică autoritatea finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițional.

CAP. VIII. LITIGII

Art. 14. (1) Litigiile izvorâte între părți în legătură cu interpretarea sau derularea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care soluționarea pe această cale nu va fi posibilă, litigiul va fi supus spre soluționare instanțelor de judecată competente.

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 15. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

Art. 16. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract va fi transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. 17. Prezentul contract se încheie în 3 (trei) exemplare, dintre care 2 (două) exemplare pentru Autoritatea Finanțatare și 1 (unul) exemplar pentru Beneficiar.

Autoritatea Finanțatoare,                                     Beneficiar,


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș /]

Cerințe obligatorii pentru documentele solicitate în vederea decontării cheltuielilor prevăzute în buget

Beneficiarii vor utiliza fără excepție formatele puse la dispoziție în anexele prezentului Regulament.

ATENȚIE!


A Beneficiarii vor raporta și îndosaria documentele care justifică utilizarea sumelor cheltuielile în ordinea crescătoare a liniilor de buget, cu marcarea distinctă a acestora (separator);

Categorie buget

Modalitate de decont

CHELTUIELI ELIGIBILE

1. Transport

Transportul rutier cu autoturismul/ microbuzul sau alte autovehicule destinate transportului de persoane:

 • - delegație/ ordin de deplasare

 • - bilet/ chitanță/ bon fiscal

 • - declarație din care să reiasă ruta, datele de călătorie (data intrării și ieșirii din țară) și persoanele care au efectuat deplasarea - în cazul deplasărilor externe

Transport cu autoturismul/ microbuzul sau autocarul propriu:

 • - delegație/ ordin de deplasare

 • - foaia de parcurs (completată cu destinația deplasării, distanța în km, consumul normat, consumul efectiv)

 • - tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării, care să cuprindă numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului

 • - bon de carburant bonurile de combustibil sau BCF-uri

Transport cu autoturismul proprietate personală:

 • - delegație/ ordin de deplasare

 • - bon de carburant bonurile de combustibil

 • - declarație din care să reiasă ruta, datele de călătorie (data intrării și ieșirii din țară) și persoanele care au efectuat deplasarea - în cazul deplasărilor externe

Transport feroviar:

 • - delegație/ ordin de deplasare;

 • - tichete/ bilete de transport.

Transport aerian:

 • - lista arbitri oficiali;

 • - tichete/ bilete de transport;

 • - copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară (unde se aplică).

Servicii de transport:

 • - contract sau comandă;

 • - tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării, care să cuprindă numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului și ruta;

 • - factura;

Categorie buget

Modalitate de decont

- dovada plății: chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă și/ sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont.

Cheltuieli conexe transportului internațional de persoane

- bonuri taxe autostradă

2. Cazare

 • - contract de prestări servicii încheiat cu prestatorul sau comandă;

 • - factură detaliată cu menționarea numelor persoanelor cazate, a duratei cazării și a tarifului perceput/noapte/persoană;

 • - diagrama de cazare. Dacă în factura emisă de unitatea hotelieră se menționează numele și prenumele persoanelor care au beneficiat de serviciile de cazare, perioada și numărul de camere, nu mai este necesară diagrama de cazare.

 • - dovada plății: factura fiscală, bon fiscal, chitanță (pentru plata făcută cu numerar) sau ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont.

3. Masa

 • - contract de prestări servicii încheiat cu prestatorul sau comandă;

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și/ sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului;

 • - lista nominală confirmată de persoanele beneficiare.

4. Servicii de închiriere de baze sportive

 • - contract de închiriere în care se va preciza obligatoriu durata de închiriere raportată la durata evenimentului;

 • - proces verbal de recepție a serviciului;

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și/ sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont.

5. Materiale și echipament sportiv

 • - contract;

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - notă de recepție;

 • - bon de consum;

 • - declarație a beneficiarului finanțării privind distribuirea materialelor și a echipamentului sportiv către membrii echipei.

6. Materiale publicitare, pentru pavoazare și alte materiale consumabile

 • - contract (după caz);

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și/ sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciilor/ produselor;

 • - notă de recepție;

 • - bon de consum.

7. Premii sportivi

a. premii în bani: stat de plată

- statul de plată, care să cuprindă numele și prenumele persoanele premiate,

Categorie buget

Modalitate de decont

suma acordată, impozitul reținut, suma netă primită, act de identitate, CNP, semnătura beneficiarului, aprobarea de către beneficiarul finanțării nerambursabile (persoana care răspunde de implementarea proiectului), dispoziția de plată sau ordinul de plată, inclusiv impozitul;

 • - extras de cont;

 • - regulamentul de concurs însoțit de raportul de competiție din care să reiasă rezultatul obținut.

b. premii în natură (obiecte):

 • - documente justificative de achiziție a obiectelor: contractul (după caz) și factura detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată și/ sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - tabel cu persoanele premiate confirmat cu semnătură de beneficiari;

 • - regulamentul de concurs însoțit de raportul de competiție din care să reiasă rezultatul obținut.

9. Plată arbitri

 • - contract, stat de plată, care să cuprindă numele și prenumele persoanele beneficiare, suma acordată, impozitul reținut, suma netă primită, act de identitate, CNP, semnătura beneficiarului, aprobarea de către beneficiarul finanțării nerambursabile (persoana care răspunde de implementarea proiectului), dispoziția de plată sau ordinul de plată, inclusiv obligațiile de plată către bugete;

sau

 • - contract, factură, ordin de plată (în cazul persoanelor juridice)

 • - extras de cont


Șef Serviciu ÎCTSCRE ) Nicoleta Iureș n

Bugetul general al competiției

 • 1. Date despre beneficiar:

Cont bancar nr................................., deschis la Banca...........................

Beneficiar:_____________________________________________

Denumirea proiectului___________________________________

Contract nr.____________din_________________________

2. Bugetul general al competiției se prezintă după cum urmează:

Nr. crt

Capitol Bugetar

Valoarea (lei)

I. Venituri

1

Valoarea finanțării din bugetul Județului Brașov, în conformitate cu plățile efectuate (decont efectiv)

Total venituri

II.C

îeltuieli

Total cheltuieli

Veniturilor aferente competițitiei pot proveni din bilete, contracte publicitate, drepturi TV etc., sponsorizări, vânzări de produse/ obiecte promoționale, taxe închirieri/ participare, diverse/altele.

V Cheltuielile se vor detalia în funcție de natura lor.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că în urma finalizării competiției nu a fost generat/ a fost generat un profit în sumă totală de..........................lei și că datele incluse în prezentul raport sunt conforme

și reale.

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împuternicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii

Director Exeet

Nicolae Șăcpjii


DMP


Șef Serviciu ÎCTSCRE, Nicoleta Iureș z-j

Nr. înregistrare la solicitant/ beneficiar:

Nr._______din______________________


(se bifează tipul de către beneficiarul contractului tipul de înscris)

Notificare

Informare

Cerere act adițional

înaintare dosar DECONT + RAPORT

Formular de raportare narativ + Formular de decontare financiar


Către Consiliul Județean Brașov,

9                      9       ”

Subscrisa, cu datele de mai jos:

Identificare beneficiar, proiect și contract

Beneficiar:

(denumirea completă a organizației)

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr...../...........

Prin prezenta vă înaintăm acest înscris:

Tip înscris

Obiectul

Motivația

Anexe/ Opis

Total file

(acest înscris + anexe/opis)

Numele și funcția__________________________

(reprezentant legal/ împuternicit)

Semnătura și ștampila_______________________

Data întocmirii_____________________Șef Serviciu ÎCTSCRE

Nicoleta Iureș 1 A/

Organizația:......................................................................................................................................

Titlul Proiectului:.............................................................................................................................

Contract finanțare nerambursabilă nr......................../............................................

»

OPIS Dosar decont

Nr. Crt.

Documentul

Linia de BUGET

nr.:

De la pag.....

la... pag.

1.

Adresa de înaintare

-

2.

Formular de raportare narativ (D.3.)

-

3.

Formular de decontare financiar (D.4.)

4.

Formular financiar de decont (D.4.1.)

5.

Factură fiscală

1

6.

Notă de recepție

1

7.

Bon de consum

1

8.

Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor

1

9.

Listă de prezență

1

10.

Contract

1

11.

Ordin plată

1

12.

Extrase de conți

1

13.

14.

Factură fiscală

n

15.

Notă de recepție

n

16.

Bon de consum

n

17.

Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor

n

18.

Listă de prezență

n

19.

Contract

n

20.

Ordin plată

n

21.

Extrase de cont^

n

Note:

1 ATENTIE! Documentele se vor prezenta pentru fiecare linie de buget în parte, în ordinea crescătoare a liniilor de buget (linia 1, linia 2...) cu marcarea distinctă a acestora (separator)

 • 2. Adăugați/ ștergeți rânduri din OPIS în funcție de nevoi;

 • 3. La întocmirea dosarului de decont vă rugăm să vă încadrați în prevederile:

 • a. Anexa 8 - Cerințe decont

 • b. Regulamentul privind acordarea de finanțare nerambursabilă

 • 1 Extrasele trebuie să asigure evidențierea plății/ plăților efectuate de beneficiarul contractului. Sugestie: pentru o bună evidențiere notați în dreptul plății din extras linia de rambursare aferentă (cifra)

 • 2 IDEM 1

Raport narativ privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor proiectului sportiv

IDENTIFICARE BENEFICIAR, CONTRACT și PERIOADA DE RAPORTARE:

Beneficiar:

(denumirea completă a organizației)

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr................../.................

Notificări / Informări / Cereri acte adiționale în perioada contractuală:

Tip înscris:

Nr. buc.

Numere de înregistrare la Consiliul Județean Brașov și data:

Notificare

Informare

Cerere act adițional

1. Descrierea pe scurt a activităților desfășurate în cadrul proiectului finanțat:

(Descrierea nu va depăși două pagini și va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării proiectului finanțat și verificării realității prestațiilor: beneficiari, participanți, nr. spectatori, dosar de presă, colaborarea cu alți parteneri etc. Se vor anexa: câte un exemplar din materialele realizate în cadrul proiectului sau fotografii ale acestora expuse în cadrul competiției, copii după articolele de presă, fotografii ale locației, fotografii ale evenimentelor organizate etc.)

Denumirea    activității/ acțiunii;

Perioada   de   derulare1;   Loc

desfășurare:

Descriere/ rezultate obținute în urma derulării proiectului de finanțare/ Număr de participanți (*1):

Al/ ... perioada ... / Loc desfășurare -

An/ ... perioada ... / Loc desfășurare -

(*1) - Participanții sunt definiți în Regulamentul de finanțare la capitolul 4 Cheltuieli eligibile (ex. Sportivi - 50; Arbitri - 4 etc.)

2. îndeplinire SCOP, OBIECTIVE, INDICATORI:

2.1. Scop si Obiective:

Categorie

Descrieți / demonstrați/ argumentați modalitatea de îndeplinire a SCOPULUI și OBIECTIVELOR (pentru fiecare în parte):

Scop:

Obiective specifice:

1.

2.

2.2. Indicatori:

De la ... zi/luna/an ... până la ... zi/luna/an ... - conform Cererii de finanțare / Anexa 1

Datele din aceste coloane sunt cele menționate de beneficiarul contractului de finanțare în Anexa 1. - Cerere de finanțare

Nr. crt.

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoare început

Valoare sfârșit

Valoare realizată

1

2

3

J Valoare realizată = valoarea realizată efectiv

a finalul proiectului5

 • 3. Promovare si vizibilitate:

(demonstrați / argumentați cum a fost realizată publicitatea proiectului, inclusiv în ceea ce privește asigurarea publicității finanțatorului conform prevederilor art. 5, alin. 11) — Contractul de finanțare6 / anexați fotografii din care să reiasă respectarea cerințelor de promovare a denumirii autorității finanțatoare, copii după publicații, diplome, clasamente, articole online etc.)

 • 4. Alte comentarii (după caz):

(notați orice alte elemente / argumente / fapte/ dovezi care să susțină și să întărească elementele raportate sau altele apărute pe parcursul derulării proiectului)

 • 5. Anexe (cde Raportului privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor):

Anexe:

Nr. crt.

Denumire anexă

Nr. pag.

1

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele incluse în prezentul Raport privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor proiectului sportiv sunt reale.

Declar pe propria răspundere conformitatea cu originalul a documentelor justificative depuse și a faptului că acestea nu sunt decontate către un alt finanțator.

Solicitant....................................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit....................................................................

Semnătura și ștampila............................................

Data întocmirii.........................................


Raport financiar
 • 1. Date despre beneficiar:

Cont bancar nr................................., deschis la Banca............................/ (denumirea și sediul)

Beneficiar:_____________________________________________

Denumirea proiectului___________________________________

Contract nr.____________din_________________________

 • 2. Date despre finanțarea nerambursabilă:

  Valoarea finanțării din bugetul Județului Brașov, în conformitate cu contractul încheiat (lei):

  Suma justificată prin documentele atașate (finanțare nerambursabilă) (lei):

  Suma justificată prin documentele atașate (cofinanțare proprie/ atrasă) (lei):

  Procent realizat cofinanțare proprie/ atrasă (%)

Se anexează documentele justificative financiar-contabile (cu opis) și orice altă dovadă considerată a fi edificatoare.

Declar pe proprie răspundere următoarele că toate datele incluse în prezentul raport financiar sunt reale și conforme.

Prezentul Raport financiar este obligatoriu însoțit de Formularul financiar de decont în format .xls - D.4.1.

Solicitant....................................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit....................................................................

Semnătura și ștampila............................................

Data întocmirii...........................................Formularul financiar de decont al proiectului

Denumirea federației: Titlul proiectului: Contractul de finanțare nr.

DOCUMENT JUSTIFICATIV

DOCUMENT DE PLATA

CONTRIBUȚIE PROPRIE/ATRASĂ

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

CHELTUIELI SUPLIMENTARE

Linie buget

Tipul, nr si data documentul ui justificativ

Emitentul documentului justificativ

Valoarea documentu lui justificativ

Tipul, nr și data documentului de plată

Suma plătită

Suma aprobată în buget

Suma decontată

Suma aprobată în buget

Suma decontată

Suma

I. Transport, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1. transport local și/sau internațional participanți, invitați etc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bilet tren

bilet avion

1.2. închirieri mijloace de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

contract

II. Cazare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cazare

cazare

III. Masa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

catering participanti

catering participanti

IV. închirieri de baze sportive

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V. Materiale și echipament sportiv

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Numere competiție

Tricou de reprezentare

vi.Materiaie publicitare, pentru pavoazare și alte materiale consumabile (procent maxim din valoarea CînnHlnri} narnmkurcnhîlo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VL1. materiale publicitare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bannere

flyere

VI.2. materiale pentru pavoazare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

steaguri

steaguri

VI.3. materiale consumabile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. Premii pentru sportivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VILI, premii în bani

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Premiul I

Premiul II

Premiul III

VII.2. medalii, diplome, cupe etc.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII. Plăți arbitri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Arbitru 1 Ionescu

Arbitru 2 Popescu

Total general

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Director Executiv DMP NicoIaerSăcuiu

Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta lur^ș


Nr. înregistrare la solicitant/ beneficiar:

Nr.______din______________

Către Consiliul Județean Brașov

9                        9

Subscrisa, cu datele de mai jos:

Identificare beneficiar,

proiect și contract

Beneficiar:

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr........../........

Prin prezenta vă înaintăm factura cu datele de mai jos, in vederea efectuării plății:

FACTURA

Serie:

Nr.

Data:

Suma (lei):

- pe factură menționați: « Finanțare nerambursabila conform contract nr.....din data

Proiectul ”.........................” »

Numele și funcția_________________

Calitate (reprezentant legal, împuternicit, responsabil financiar)_____________________

Semnătura și ștampila_______________________

Data întocmirii_________________

Director Executiv DMP

Șef Serviciu ÎCTSGRE Nicoleta Iureș Â


NicoIae'SăcuH/'"

1

Modificarea regulamentului în perioada implementării proiectului se comunică în cel mai scurt timp autorității finanțatoare. Comunicarea va fi însoțită de regulamentul modificat cu evidențierea tabelară a articolelor și prevederilor modificate.

2

Atenție! Datele din această secțiune a cererii de finanțare se vor corela cu datele integrate în Anexa 2 -Bugetul acțiunii/ activității din cadrul proiectului. Anexa 1 și Anexa 2 sunt părți integrante ale contractului de finanțare.

3

în această secțiune se notează informații relevante, sintetice, privind: derularea activității, eventuale riscuri în implementare, rezultate urmărite / așteptate precum și orice alt fel de date considerate importante de solicitant (tehnice, economice, conjuncturale, procedurale etc.). Se vor preciza, pentru fiecare risc identificat, măsurile prevăzute pentru eliminarea/ diminuarea acestuia.

4

Puteți consulta mențiunile din Anexa 1.1. ”Explicatii privind alegerea indicatorilor”

pag. 2

5

Poate fi diferită de Valoarea de sfârșit prognozată inițial (la depunerea solicitării de finanțare)

6

Conform contractului: “Nerespeqțarea prevederilor privind promovarea autorității finanțatoare se sancționează  prin diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate”

Șef Serviciu 1CTSCRE Nicoleta Iureș j