Hotărârea nr. 296/2019

Hotărârea nr.296 – privind aprobarea cotizației către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, începând cu anul 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.296

din data de 25 iulie 2019

privind aprobarea cotizației către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, începând cu anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2019 ;

Analizând Referatul de aprobare, întocmit de către Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea cotizației către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, începând cu anul 2019;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.263/20.06.2019, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 158 din 23.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la repartizarea sumei pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2019, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 12/13.01.2016 privind împuternicirea domnului Gabor Alexandru-Adrian să reprezinte Județul Brașov în AGA ADDJB.

Având în vedere prevederile art.21 din O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173, alin.(l) lit.e, alin.(2), lit.d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.l, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.e din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cotizația către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, la nivelul de 1,4 lei/locuitor conform datelor rezultate din recensământul populației și al locuințelor din 2011, începând cu anul 2019.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe și Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Du