Hotărârea nr. 295/2019

Hotărârea nr.295 – privind încadrarea drumului județean DJ 106: Șinca Nouă (DN 73A) Vlădeni (DN1) – Dumbrăvița km 0+000 – 8+570 în categoria de drum comunal

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr, 5, Brașov,, România, 500007

Telefon: +■ 40 268 410 777, Fax: t40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.295

din data de 25.07.2019

-privind aprobarea încadrării drumului județean DJ 106: Șinca Nouă (DN 73A) Vlădeni (DN 1) - Dumbrăvița km 0+000-8+570 în categoria funcțională de drum comunal

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.07.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr.ad. 12067 din data de 09.07.2019, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea încadrării drumului județean DJ 106: Șinca Nouă (DN 73A) Vlădeni (DN 1) - Dumbrăvița km 0+000-8+570 în categoria funcțională de drum comunal;

Având în vedere că, drumul județean DJ 106: Șinca Nouă (DN 73A) Vlădeni (DN 1) -Dumbrăvița este cuprins în HG. nr. 782/2014 la poziția 35 din Anexa 2.8;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Șinca Nouă nr. 28/29.05.2019 precum și Hotărârea Consiliului Local Dumbrăvița nr. 36/27.06.2019 privind promovarea propunerii de încadrare a unui drum de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate al Consiliului Județean Brașov nr. 2, conform prevederile art.136 alin (8), lit.”c” din din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în conformitate cu prevederile art.12 din OUG nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 173 alin.l lit.”d” și alin. 5 lit. “1”, art.182 și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încadrarea drumului județean DJ 106: Șinca Nouă (DN 73A) Vlădeni (DN 1) - Dumbrăvița km 0+000-8+570 în categoria funcțională de drum comunal, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă predarea drumului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre către Primăriile Comunelor Șinca Nouă și Dumbrăvița.

Art.3. - Se aprobă inițierea procedurilor privind modificarea anexei 2.8 la HGR nr. 782/2014 privind modificarea anexelor la HGR nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, actualizată, prin radierea poziției nr. 35.

Art.4 -Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Juridică.


Maria


Contrasemnează, SECRETAR VIaria DumbrăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Secretar

Maria Dumflrăveanu

J

încadrarea


drumului județean DJ 106: Șinca Nouă (DN 73A)-Vladeni (DNI)-Dumbrăvița km 0+000 -

8+570 în categoria funcțională de drum comunal

Nr. crt.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziție km (origine-destinație)

Lungime (km)

Provine din

Valoare de inventar (lei)

1.

DC 89

Șinca Nouă (DN 73A) -limita UAT Șinca Noua

0+000-4+470

4,470

DJ 106 Șinca Nouă (DN 73A)-Vladeni (DN1)-Dumbrăvița

143.221,56

1.

DC 89

limita UAT

Dumbrăvița -

Vlădeni (DN1)

4+470 -8+570

4,100

DJ 106 Șinca Nouă (DN 73A)-Vladeni (DN1)-Dumbrăvița

131. 366,53


Șef Serviciu L.Î.I.D.J. Nelu Țiplea

întocmit

Relu Giurgr