Hotărârea nr. 291/2019

Hotărârea nr.291 – privind împuternicirea directorului Bibliotecii Județene „George Barițiu în vederea semnării actului adițional nr. 5 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene „George Barițiu”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.291

din data de 25.07.2019

- privind aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov în vederea semnării actului adițional nr.5 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, Bd. Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.07.2019;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate nr. ad. 10005 din data de , întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov în vederea semnării actului adițional nr. 5, privind prelungirea duratei până la data de 31.12.2019 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, avand calitatea de proprietar imobil, cu păstrarea clauzelor din contract, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, Bd. Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu;

Văzând solicitarea Bibliotecii Județene “George Barițiu” înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr.12203 din data de 11.07.2019 și nr. Ad.12203 din data de 17.07.2019 cu privire la prelungirea contractului de locațiune nr. 7813 din data de 14.11.2012, extrasul CF nr. 112112 emis de O.C.P.I. Brașov;

Ținând cont de avizele comisilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1 și nr.5, conform prevederile art.136 alin (8), lit.”c” din din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul prevederileor art. 173 alin.l lit.”d”, alin.5, lit.”d”, art.182 și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic - Se împuternicește directorul Bibliotecii Județene “George Barițiu” în vederea semnării actului adițional nr. 5 privind prelungirea duratei până la data de 31.12.2019 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, cu păstrarea clauzelor din contract, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, Bd. Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu”.

Proiectul Actului Adițional nr.5 la Contractul de Locațiune nr. 7813/14.11.2012 face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Contrasemnează SECRBtAR Maria Dimwrăve:

AR irăveanu