Hotărârea nr. 29/2019

Hotărârea nr.29 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 104L, Dacia-Viscri-Buneşti Km 0+000-15+065”

Cod F-16ROMÂNIA


'918-2018 I SĂRBATOWM IMMEUNA


HOTĂRÂREA NR.29

din data de 29 ianuarie 2019

- privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești Km 0+000-15+065”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2019;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr. 1496/29.01.2019 întocmite de Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene/Compartimentul Execuție și Exploatare Drumuri Județene, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești Km 0+000-15+065” contract finanțat prin POR 2014-2020, Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 6, contract de finanțare nr.3472/18960/16.11.2018;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.488/28.11.2017, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.291/17.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești Km 0+000-15+065”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.389/30.10.2018;

Văzând avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr.41/28.01.2019;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.b și alin.(3) lit f din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții, „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești Km 0+000-15+065” contract finanțat prin POR 2014-2020, Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 6, contract de finanțare nr.3472/18960/16.11.2018, din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.488/2018 cu valoarea investiției conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.389/2018 și cu valoarea totală de 2.805 lei (valoarea nu include TVA) aferentă suprafeței a fi expropriată de 1.530 mp, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. - Cu data prezentei încetează aplicabilitatea Anexei nr.l privind obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia-Viscri-Bunești Km 0+000-15+065” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 488/28.11.2017.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dnitnbrăveanu

ANEXA NR.1


Președinte,

Adrian Ioan Vește


OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

,, Modernizare șireabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunesti, Km 0+000-15+065”

Amplasamentul:


Drumul județean DJ 104L se afla in partea nordica a județului Brașov si are o lungime de 15,070 km. Se racordează la DJ105A la km 5 al acestuia, in localitatea Dacia aflata la 5 km de orașul Rupea. Terenul afectat de lucrare este situat in Județul Brașov, pe teritoriul administrative al localităților Dacia, Viscri, Bunesti in intravilan si extravilan.

Titularul investiției:      Consiliul Județean Brașov

^Beneficiarul investiției:   Consiliul Județean Brașov

^Proiectantul general:    S.C. Multimal Serv S.R.L.

L Indicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea obiectivului de investiții va fi constituită din:

  • - 27.051.032 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 23.863.215,35 lei, inclusiv TVA

  • - 2.805 lei (valoarea nu include TVA)

Eșalonarea investitei:

Anul 2019: 14.989.996,58 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a lucrărilor: 24 luni.

Capacitati:

Lungime drum: 15,065 km

Lățime parte carosabila: 5,50m cu acostamente 2x0,75m din care benzi de încadrare 2x0,25m Lățime platforma = 7,00 m

Raza minima excepționala a curbelor 20 m

Clasa tehnica V

li . Surse de finanțare

- 27.051.032 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 23.863.215, 35 lei, inclusiv TVA, finanțare POR +fonduri proprii C.J.Bv.

- 2.805 lei (valoarea nu include TVA) , finanțare din excedentul bugetar al Consiliului Județean Brașov.

ii

.1

DIRECTOR D.D.J.S.P.

Mihai Lucian Pascu


Vizat: Șef S.L.Î.I.D.J.: Carmen Bran

29.01.2019


-X

/ / / /

Redactat C.E.E.D.J. : Nelu Țiplea.


29.01.2019