Hotărârea nr. 289/2019

Hotărârea nr.289 – privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.289

din data de 25 iulie 2019

- privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2019;

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12668/18.07.2019, întocmit de către Direcția Juridică/Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.237/26.07.2018;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.247/20.06.2019 s-a aprobat organigrama pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, care cuprinde o nouă direcție, respectiv Direcția Implementare Aeroport Brașov, astfel că este necesară modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.237/26.07.2018, prin includerea atribuțiilor acestei direcții la Secțiunii IX din acest regulament, unde erau cuprinse atribuțiile Compartimentului Monitorizare și Implementare Proiect "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav” care s-a desființat.

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.2, nr.3 și nr.8, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Luând în considerare prevederile art.173, alin.(l), lit.a și alin.(2), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.237/26.07.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.23 7/26.07.2018 rămân neschimbate.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Serviciul Juridic Contencios.


Contrasemnează, SECRETĂR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


ANEXA


SECRETAR

Maria Dkrmbrăveanu

Art. 47, Cap. II, Secțiunea a-IX-a din Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 47 (1) Direcția Implementare Aeroport Brașov este condusă de un director și are în structura organizatorică Compartimentul Certificare Aeroport.

(2) Compartimentul Certificare Aeroport are următoarele atribuții:

 • 1.  Asigură informarea cu privire la derularea activităților, care au ca scop realizarea obiectivului de investiții “Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”;

 • 2.  Identifică și propune soluțiile tehnice necesare pentru realizarea etapizată și coerentă a obiectivului de investiții “ Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”;

 • 3.  Acordă asistență și îndrumare în domeniul aeronautic în ceea ce privește realizarea și finalizarea obiectivului de investiții “ Aeroportul Internațional Brașov”;

 • 4.  Monitorizează și coordonează activitățile specific continuării și finalizării obiectivului de investiții “ Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”;

 • 5.  Participă, alături de alte direcții de specialitate ale Consiliului Județean Brașov la realizarea activităților specifice realizării obiectivului de investiție “ Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”;

 • 6. Realizează corespondența necesară obținerii aprobărilor/acordurilor/avizelor tehnice de specialitate din partea instituțiilor abilitate în vederea identificării unor surse noi de finanțare pentru obiectivul de investiție “ Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”;

 • 7. Menține relația de comunicare și colaborare interinstituțională cu autoritățile și instituțiile administrației publice centrale sau alte organisme publice guvernamentale , cu atribuții în domeniul aeroportuar;

 • 8. Realizează documentația pentru corespondența privind prenotificarea, notificarea, ajutorul de stat în sectorul aeroportuar;

 • 9.  întocmește referate de necesitate pentru demararea procedurilor de achiziție publică aferente obiectivului de investiție “ Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”;

 • 10. Urmărește contractele de achiziție publică încheiate pentru obiectivul de investiție “ Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”;

 • 11. întocmește documentele pentru a obține toate avizele necesare în scopul certificării infrastructurii de aeroport;

 • 12. întreprinde demersurile pentru implementarea Serviciilor de Navigație Aeriană necesare desfășurării în condiții de siguranță a transporturilor aeriene de pasageri și mărfuri;

 • 13. Colaborează cu diferite organizații din domeniul aeronautic în vederea certificării aeroportului;

 • 14. Colaborează și pune la dispoziția comisiei de concesionare date și informații relevante pentru analizele financiară, economică și de risc, în vederea fundamentării investițiilor și modalităților de realizare și operare a infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav;

 • 15. Identifică parteneri pentru posibilă colaborare în domeniul de interes: operatori aerieni, agenți de handling, furnizori combustibil, furnizor servicii navigație aeriană:

 • 16. Elaborează norme tehnice și proceduri adaptate la specificul activității, conform reglementărilor Agenției Europene de Siguranța a Aviației și Organizației Aviației Civile Internaționale anexelor la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională, precum și a celorlalte reglementări aeronautice interne și internaționale, pe linia activității aeroportuare;

 • 17. Participă în calitate de membru în comisiile de evaluare a obiectelor din Masterplanul obiectivului de investiție “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”;

 • 18. Actualizează, completează cu observații și propuneri centralizatorul activităților aflate în derulare pentru implementarea proiectului de investiție “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav” și participă la ședințele unității de implementare proiect aeroport;

 • 19. Efectuează evaluări de risc și stabilește măsuri de limitare a riscurilor;

 • 20. Efectuează evaluări de risc asociate proceselor de management al schimbării și asigură îmbunătățirea continuă;

 • 21. Respectă cerințele sistemului integrat de calitate-mediu aplicabile în activitatea compartimentului;

 • 22. Asigură arhivarea documentelor repartizate și produse conform actelor normative în vigoare;

 • 23. în activitatea curentă, ia în considerație toate cerințele legale și standardele internaționale aplicabile, precum și bunele practici;

 • 24. Respectă normele de disciplină și normele etice aplicabile”.

Director executiv

Claudia CrăciunRedactat: Consilier juridic Daniela Răducanu           37.2019

2 ex.