Hotărârea nr. 288/2019

Hotărârea nr.288 – privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 30.000 lei reprezentând suma acordată Asociaţiei Delta Braşov, în temeiul contractului de cooperare nr.1163/25.04.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, S00007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @j ud bra sov. ro, www.j ud bra sov. ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.288

din data de 25.07.2019

- privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 30.000 lei reprezentând suma acordată Asociației Delta Brașov, în temeiul contractului de cooperare nr.l 163/25.04.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 25 iulie 2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 12678/18.07.2019, întocmit de către Direcția Juridică/ Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 30.000 lei reprezentând suma acordată Asociației Delta Brașov, în temeiul contractului de cooperare nr.l 163/25.04.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă;

Ținând cont de sentința civilă nr. 497/CA/23.03.2018 pronunțată de Tribunalul Brașov, rămasă definitivă, precum și de decizia Curții de Apel Brașov nr. 1824/R/2018, rămasă definitivă;

Ținând cont de avizul Comisei de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile pct. 46 (1) și (4) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și dispozițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă scăderea din evidențele contabile a sumei de 30.000 lei reprezentând suma acordată Asociației Delta Brașov, în temeiul contractului de cooperare nr.l 163/25.04.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria DummȚăvcanu