Hotărârea nr. 287/2019

Hotărârea nr.287 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de: șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă şi proba practică/clinică


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.287

din data de 25 iulie 2019

- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de: șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă și proba practică/clinică

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2019 ;

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr.ad.12500/17.07.2019 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de: șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă și proba practică/clinică;

Având în vedere dispozițiile art. 1 al in.(1), (2), art. 13, art. 18 alin. (1) ,(2) și art. 19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.7, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Luând în considerare prevederile art.173, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează doamna Colțea Gabriela, consilier județean și doamna Văsioiu Adelina, director executiv/Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în Comisia de examen/concurs - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcțiilor vacante de: șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Art.2. - Se aprobă Comisia de examen/concurs - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcției vacante de șef secție - Secția Clinică Psihiatrie I și Secția Clinică Psihiatrie III din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, după cum urmează:

Președinte: Șef lucrări dr.Marinescu Daniela - Director Medical, Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov Membri:


Prof.univ.dr.Manea Mirela Dr. Szasz Titus Dr.Tomescu Gențiana


Secretar:


Colțea Gabriela

Dr.Teodor Carmen


  • - UMF ”Carol Davila” București - disciplina Psihiatrie și Neurologie

  • - Medic primar, specialitatea psihiatrie

  • - Medic primar, specialitatea psihiatrie

Reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

  • - Reprezentant, Consiliul Județean Brașov

  • - Medic primar, specialitatea psihiatrie.


Art.3. - Se aprobă Comisia de examen/concurs - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcției vacante de șef secție - Secșia Clinică recuperare neuro-psiho-motorie din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, după cum urmează:

Președinte: Șef lucrări dr.Marinescu Daniela - Director Medical, Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Membri: Prof.univ.dr.Nica Sarah-Adriana - UMF ”Carol Davila” București - disciplina Medicină fizică și Reabilitare

Dr. Georgescu Katinka-Eniko - Medic specialist, specialitatea balneofizioterapie Spitalul Clinic Județean

de Urgență Brașov

Dr.Comșa Gabriela

Văsioiu Adelina

Secretar: Dr.Lupu Raluca-Miruna


- Medic primar, specialitatea recuperare, medicină fizică și baleologie

Reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

  • - Reprezentant, Consiliul Județean Brașov

  • - Medic primar, specialitatea neurologie.

Art.4, - Comisia de examen/concurs, proba interviu pentru ocuparea funcțiilor vacante de: șef secție Secția Clinică Psihiatrie I și de șef secție - Secția Clinică recuperare neuro-psiho-motorie din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, va fi formată din comitetul director al unității sanitare.

Art.5. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Socială, managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și membrii comisiilor prevăzute la Art.2 și 3.