Hotărârea nr. 286/2019

Hotărârea nr.286 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @jud brasov. ro, www.jud brasov. ro


ROMAN IA


Cod F 16


HOTĂRÂREA NR. 286


din data de 25.07.2019

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.07.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 12553 din data de 17.07.2019 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății;

Față de Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 364/30.10.2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 220/30.05.2019, se propune modificarea denumirii echipamentului medical conform adresei Ministerului Sănătății nr. SP 8966/12.07.2019, a contribuției Ministerului sănătății și a contribuției Consiliului Județean Brașov, suma solicitată rămânând neschimbată;

Ținând cont de raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică cu nr. ad. 12553/25.07.2019, precum și de avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și nr. 7 ale Consiliului Județean Brașov;

Văzând adresa nr. 4714 din data de 15.07.2019 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 12553/16.07.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, prevederile art. 173 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. „c” din O.U.G. nr. 57/5.07.2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.

Art.2. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 364/30.10.2018, se înlocuiește cu o nouă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, rămân neschimbate.

Art.4. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 220/30.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, își încetează aplicabilitatea.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


Anexa la HCBV nr.Mfac? ?o/9


Director executiv DSAM,

Adelina Mihaela Văsioiu

Anexa privind cotele de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finanțările solicitate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Nr.cr t.

Denumire echipament medical

Cantitate (buc)

Sumă totală solicitată, cu TVA

Contribuția Ministerului Sănătății -90%

Contribuția Consiliului Județean Brașov minimum 10%

1

Sistem electrofiziologic

1

530

477

53

2

Sistem mapping 3D

1

670

603

67

3

Sistem generator de ablație și de pompă de irigare

1

170

153

17

4

Videoduodenoscop cu accesorii

1

202

181

21

5

Aparat phacoemulsificare și chirurgie vitreo-retiniană

1

320

288

32

6

Turn laparoscopie

1

495

445

50

7

Ecograf staționar cu sonde abdominală și cavitara vaginală

1

610

549

61

8

Ventilator mecanic

10

1550

1395

155

9

Angiograf biplan neurointervențional, traumă și radiologie

1

5534

4980

554

10

Ecograf cu soft fibroscan

2

1752

1576,8

175.2

11

Aparat de radiologie digitală

2

1686

1517,4

168.6

12

Trusă instrumente chirurgicale pentru cord deschis

1

305

274

31

13

Mașină cord -pulmon

1

564

507

57

14

Aparat de anestezie de ultimă generație

1

180

162

18

15

Monitor complex pentru hemodinamică

1

145

130

15

16

Aparat pentru monitorizarea coagulării

1

48

43

5

17

Aparat NIRS

1

85

76

9

18

Monitor

4

68

61

7

19

Injectomat TIV A

1

12

10

2

20

Injectomat

6

30

27

3

21

Infuzomat

2

34

30

4

22

Pacemaker bicameral

1

28

25

3

23

Ventilator pentru transport

1

127

114

13

24

încălzitor rapid pentru sânge, derivate și alte lichide

1

17

15

2

25

Bronhoscop

1

96

86

10

26

Ecograf cu sonde

1

390

351

39

27

Balon intraaortic de contrapulsație

1

300

270

30

28

Analizor de gaze și electroliți

1

72

64

8

29

Trombelastograf

1

125

112

13

30

Pat terapie intensivă de înaltă performanță

5

260

234

26

31

Pat terapie intensivă

25

400

360

40

TOTAL

16.805,00

15.116,20

1.688,80

-Za:/