Hotărârea nr. 285/2019

Hotărârea nr.285 – privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.Ioan Aurel Sbârcea” Braşov, pentru perioada 2019-2022

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: + 40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

r* •        • ’ • » »

România

^318-20'3 I 5SRBÂTWIM tM»HJ.VNÂ


HOTĂRÂREA NR.285

din data de 25.07.2019

-privind aprobarea Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov pentru perioada 2019-2022

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.07.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr.ad. 12467 din data de 17.07.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov 2019-2022, conform anexei;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea”Brașov nr.13 din 2.07.2019 privind aprobarea Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov pentru perioada 2019-2022;

în conformitate cu prevederile art.l, pct.l din Ordinul Ministerului Sănătății nr.921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public, art. 5, alin. (2) pct.l din Anexa 1 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (2), pct. 1 din Contractul de management nr. 6239/2019, încheiat de către managerul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov cu UAT Județul Brașov reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Brașov, art. 187, alin. (10), lit. „c” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 7 și nr.2, conform prevederile art.136 alin (8), lit.”c” din din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 173, alin.(l), lit.”d” și alin. (5), lit. “c” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul prevederilor art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul de dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov pentru perioada 2019-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov.

Contrasemnează,SECREȚkR

Maria Dunmrăveanu


Aprobat prin H.C.J.Bv. Nr...........

din...........


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA"

BRAȘOV, 500025, Str. G.Barițiu Nr.36

C.U.I. 4443183

E-mail : secretariate» tnateriiilatea.ro

Tel. 0368 202012

Fax: 0368 202055


Director executiv,

Adelina VĂSIOIJU

Q/W      VA

PLAN DE DEZVOLTARE

AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE “Dr.LA.Sbarcea” 2019-2022

I. PREZENTARE GENERALĂ ȘI ANALIZĂ DE SITUAȚIE SPITALULUI

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbarcea” Brașov, spital de urgență cu ambulatoriu integrat și specializările obstetrica-ginecologie, neonatologie, anestezie si terapie intensiva,medicina de laborator, radiologie si anatomie-patologica este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov.

Spitalul este interconectat la învățământul medical universitar, fiind considerat astfel spital clinic cu doua secții clinice de obstetrica-ginecologie.

Fondat in 1952, Spitalul unificat de ginecologie și obstetrică, il va avea director pană în 1966 pe dr. Ioan Aurel Sbarcea, care își va pune întreaga energie pentru așezarea pe temelii moderne a instituției medicale, o reorganizează, transformînd-o în una din cele mai bune unități spitalicești.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea, cunoscut și drept Maternitatea Brașov, dispune de secții si compartimente impartite pe specialități astfel incat sa poata asigura un tratament integrat si complex pacientilor cu diverse afecțiuni, specifice mamei si copilului.

p

li

MISIUNEA

Misiunea noastra este de a asigura servicii medicale de inalta calitate, centrate pe nevoile pacientilor. In vederea indeplinirii acestei misiuni sunt necesare priorități clare, susținute de managementul si personalul spitalului, colaborare cu comunitatea impartasite de valori precum: Colaborare, Deschidere, Respect si împuternicire.

Viziunea - Dorim să oferim îngrijiri clinice excelente într-un mediu adecvat, de a impune un nou standard de calitate a serviciilor medicale in concordanta cu cele mai avansate tehnici, cunoștințe si practici medicale de ingijire, sevicii medicale in condiții de siguranța pentru actul medical si inovative, receptive, precum si pline de compasiune pentru pacienti.

POPULAȚIA DESERVITA

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbarcea”, oferă o gama variata de servicii prin specialitățile pe care le are in structura si acopera o arie geografica ce cuprinde județele Brașov si Covasna, respectiv 550.981 din Brașov si 207.055 in Covasna.

Ca număr de nașteri in 2018, sunt 7.382 din județul Brașov si 2.154 din județul Covasna, din care in Maternitatea Brașov 4.281 - 57,99%, Spitale private - 1504 - 20,37%, alte spitale publice din județul Brașov 1597 - 21,63%, date ce arata o creștere a numărului de nașteri si a ponderii fata de 2017 astfel: Maternitate Brașov 4066 la 4281, de la 54,38% la 57,99% , in spitale private se inregistreaza o scădere de la 1830 la 1504, respective de la 24,48% la 20,37%, celelalte spitale publice inregistrand o constanta in numărul de nașteri. Alte județe din care se inregistreaza un număr crescând de solicitări fiind Prahova, 243 cazuri, sau Harghita, avand practic o acoperire aproape regionala, iar cazurile complicate de la celelalte spitale de stat din județ dar si de la cele pivate ajung in ingrijirea specialiștilor de aici. La acestea se adauga județul Buzău cu 106 de cazuri, Galați - 60 de cazuri, Bacau - 50 de cazuri.

STRUCTURA ORGANIZATORICA

In acest moment are în componență 7 secții medicale, doua dintre ele fiind secții clinice, ce totalizează 275 de paturi, din care 240 pentru spitalizare continuă acuti și 35 pentru cronici, după cum urmează:

 • •   Secția Obstetrica-ginecologie I, 30 de paturi, din care 10 paturi compartimentul de gineco-oncologie, 4 paturi compartimentul de tratament al infertilitatii;

 • •   Secția Clinica Obstetrica-ginecologie II, 30 de paturi, din care compartimentul de obstetrica patologica are 10 paturi;

 • •   Secția Obstetrica III cu 65 de paturi;

 • •   Blocul de nașteri

 • •  Bloc operator

 • •  Secția Clinica Obstetrica-ginecologie IV cu un număr de 30 de paturi, compartimentul de medicina materno- fetala avand un număr de 10 paturi si cel de gineco-oncologie 10 paturi;

 • •   Secția Neonatologie I avand un total de 63 de paturi din care terapia intensiva nou-nascuti are 17 paturi;

 • •  Secția Neonatologie II - prematuri, cu un număr de 35 de paturi

 • •   Spitalizare de zi 10 paturi;

 • •   Secția Anestezie Terapie Intensiva 22 paturi

Pe lângă aceste secții și compartimente, spitalul mai dispune de: Radiologie si Imagistica Medicala; Compartimentul de Anatomie Patologica Laboratorul clinic de analize medicale; Compartimentul SPIAM; Ambulatoriu de specialitate integrat spitalului; Unitate de transport neonatal; Farmacie cu circuit inchis.

Situația privind resursele umane la data de 31.12.2018

Criterii

Medici

Alt personal cu studii superioare

Personal sanitar mediu

Personal auxiliar

Personal

TESA

Muncitori

Total

Posturi ocupate

63.5

3

221.5

112

19

18

437

Posturi vacante

27.5

1

55

69.5

5

14

172

Total posturi

91

4

276.5

181.5

24

32

609

Rata de ocupare a posturilor

69.78%

75.00%

80.11%

61.71%

79.17%

56.25%

71.76%

Distribuția pe categorii de personal a posturilor

ocupate

Muncitori Personal TESA 4% Medici


51%

Activitatea spitalului
Serviciile furnizate de spital (tipuri si volum)

Finanțarea serviciilor medicale din fondul asigurărilor sociale de sanatate, in funcție de secție si tipul de serviciu este prezentata in tabelul următor:

Tip serviciu

Tip finanțare

Secții

Volum/V alorici

Măsură

2016

2017

2018

Nr.

Val. Mii lei

Nr.

Val. mii lei

Nr.

Val. mii lei

Spitalizare continua -acuti

Prin tarif pe caz rezolvat

(in sistem DRG)

Obstetrica-Ginecologie I, II, III, IV V Neonatologie 1

Nr. de externări/ valoare relativa DRG

9765

15715

10062

16273

12642

18456

Cronici

Prin tarif pe zi de spitalizare

Neonatologie 2 -prematuri

Zile de spitalizare

6515

8805

11430

10740

7917

10857

Spitalizare de zi

Tarif pe serviciu medical

10 paturi

Nr. de Servicii 'valoare

2032

409.12

2453

437.05

1888

618.74

Consultații in ambulator de specialitate

Tarif per consultație (puncte)

Ambulatorul integrat

Nr. de consultații / valoare

9969

248.97

8585

239.59

8302

260.19

Ecografii

Tarif evaluat conf contract cadru

Ambulatorul integrat

Nr. ecografii / valoare

3914

151.91

1142

48.93

1915

82.22

INDICATORI DE VOLUM CANTITATIVI

Nivel de finanțare (evoluția contractului cu CASJ BV)

Tip serviciu

Valoare contractata/realizata

2015

2016

2017

2018

Valoare contract.

Valoare realizata

Valoare contract.

Valoare realizata

Valoare contract.

Valoare realizata

Valoare contract.

Valoare realizata

Spitalizare continua acuti

13.347.903

16.020.300

13.852.648

15.718.015

15.321.994

16.237.044

18143745

18456370

Cronici

715.7369

3.812.974

8.811.195

8.804.650

8.489.523

10.740.700

9922988

10857550

Spitalizare de zi

824.894

442.492

465.664

436.194

438.172

437.054

638583

618736

Consultații in ambulator

319.165

319.165

248.965

248.965

239.595

239.595

260193

260193

Ecografii

213.404

213.404

151.910

151.910

48.930

48.930

82420

82220

TOTAL

21.862.735

20.808.335

23.530.382

25.359.734

24.538.214

27.703.323

29.047.929

30.275.069

35.000.000


30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000w

Q

w

Q

w

Q

Q k.

w

Q

N|

U Q k_

4-/ Q N

u Q u

<U N

U Q k.

4-,

w

w

w

c

Q

a

CU

c

CU

c

o

O

o

O

0

o

0

<J

k.

o

k.

O

k.

u

o

O

k.

o

k.

O

k.

O

o

k.

0

u

rc

0

Q

O

Q O

Q

O

<U O

CU O

CU

0

rj

>

Q

>

Q

>

o

>

o

>

<u

>

CU

>


2015        2016


2017


2018


Spitalizare continua —acuti


Cronici


Spitalizare de zi


O

Q N

75 O

O u

Q

O

rs >


——Consultații in ambulatorde specialitate

-----Ecografii


TOTALSituația financiara

Cea mai importanta sursa de finanțare este contractul cu Casa de Asigurări de Sanatate a Județului Brașov, asa cum se poate observa din tabelul următor:

Structura bugetului de venituri ale spitalului, pe surse:

Sursa de venituri

Cod indicator

2016

2017

2018

TOTAL BUGET VENITURI, din care:

Mii lei

100%

Mii lei

100%

Mii lei

100%

Venituri din concesiuni si inchirieri

300530

122,00

0.38%

142,08

0.31%

142,00

0.25%

Venituri din prestări de servicii

330800

726,00

2.25%

502,40

1.09%

713,00

1.26%

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

332100

25412,00

78.81%

28000,00

60.54%

28970,00

51.20%

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

333000

1100,00

3.41%

1200,00

2.59%

2362,00

4.21%

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

333100

500,00

1.55%

650,00

1.41%

500,00

0.88%

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

431000

595,80

1.85%

497,20

1.01%

86,40

0.15%

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

431014

2436,18

7.56%

4489,88

9.71%

2014,00

1.44%

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea funcționare

401501

800,00

2.77%

2676,16

5.79%

4030,89

7.12%

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea dezvoltare

401502

460,00

1.43%

924,96

2.00%

813,28

3.55%

Subvenții din FUNASS pentru acoperirea creșterilor salariale

433300

892,31

2.48%

7200,00

15.57%

16930,00

29.92%

Total:

33044,29

100%

46282,68

100%

56561,57

100%

PONDERE VENITURI IN BUGET 2016 - 2018

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00%

0.00%Venituri din concesiu ni si inchirieri


Venituri din prestări de servicii


Venituri din


contract ele incheiate cu direcțiile de...


Venituri din contract ele incheiate cu direcțiile de...


Subvenț ii din bu getei e locale pentru finanțar ea cheltuiel ilor...


Subvenț ii din bugetel e locale pentru finanțar ea cheltuiel ilor de...


Sume utilizate din excedent ul anului precede nt pentru...


Sume utilizate din excedent ul anului precede nt pentru...


Subvenții din FUNASS pentru acoperir ea cresterilo r...


■ 2016

0.38%

2.25%

78.81%

3.41%

1.55%

1.85%

7.56%

■ 2017

0.31%

1.09%

60.54%

2.59%

1.41%

1.01%

9.71%

■ 2018

0.25%

1.26%

51.20%

4.21%

0.88%

0.15%

1.44%

2.77%

5.79%

7.12%


1.43%

2.00%

3.55%


2.48%

15.57%

29.92%


Structura bugetului de cheltuieli

Tipuri de cheltuieli

Cod indicator

Prevedere BVC 2016

Grad execuție 2016

Prevedere BVC 2017

Grad execuție 2017

Prevedere BVC 2018

Grad execuție 2018

Titlul I Cheltuieli de personal

10

20005600

92,12%

30621000

90,47%

42833600

89.20%

Titlul II Bunuri si servicii, din care:

20

9942310

80,66%

10036840

78,15%

10532970

83.07%

Bunuri si servicii, din care:

Utilitati (200103+200104)

1220000

69,78%

1070000

91,60%

1370000

84.91%

Reparații curente

20.02

35000

71,84%

54000

94,41%

103000

64.30%

Hrana pentru oameni

20.03.01

360000

92,31%

575000

88,97%

650000

95.21%

Medicamente si materiale sanitare, din care:

20.04

3075000

80,39%

3160000

72,46%

3840000

78.80%

Medicamente

20.04.01

1290000

83,02%

1250000

74,69%

1490000

86.17%

Materiale sanitare

20.04.02

1235000

75,24%

1150000

72,80%

1200000

78.21%

Reactivi

20.04.03

130000

80,78%

280000

72,52%

600000

71.09%

Dezinfectanti

20.04.04

420000

86,77%

480000

65,83%

550000

68.52%

Alte cheltuieli

20.30

47000

58,88%

115000

66,17%

1490000

86.17%

Titlul X Alte Cheltuieli

59

200000

75,24%

150000

78,96%

387000

77.98%

(burse+fond handicap)

Titlul XII Cheltuieli de capital:

71

2898180

89,98%

5414840

93,98%

2863280

93.29%

din venituri proprii

460000

81,20%

924962

81,22%

813280

80.85%

din buget local

2438180

98,77%

4489880

98,77%

2050000

98.23%

Total Cheltuieli curente (I+II+X)

30147910

92,21%

40837840

87,31%

53753570

87.92%

Total cheltuieli spital (I+II+XII)

33046090

92,02%

46252680

88,08%

56616850

88.19%

STRUCTURA CHELTUIELILOR BUGETARE 2016-2018

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

o • Cheltuieli de personal 10

 • Bunuri si servicii 20

 • Alte Cheltuieli 59

 • Cheltuieli de capital 71

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018

Analizând, observam creșterea cheltuielilor de personal ce reprezentau 60,54% din BVC 2016 la 66,20% in 2017, si la 75,66% in 2018, cauzata de modificări legislative in sensul creșterilor salariale coroborat cu incadrarea unor posturi deficitare (fluctuația pozitiva de personal), cheltuielile cu bunurile si serviciile necesare funcționarii spitalului reprezentau 30,09% din BVC 2016 in 2017 au fost de 21,70%, iar in 2018 au reprezentat in 18,60 % dar in valoare efectiva au ramas relativ constante. Bursele rezidentilor au ramas constante iar din martie 2018 nu se mai acorda, iar cheltuielile de capital au crescut de la 8,77% in BVC 2016 la 11,71 % in BVC 2017, fiind in procent de 5,06 % din BVC 2018, ce au permis prin achiziționarea de aparatura medicala si nu numai.

Din punct de vedere economic spitalul a incheiat exercițiul financiar atat in anul 2015, 2016 cat si in 2017 pe excedent al contului de disponibilități (diferența intre veniturile incasate si cheltuielile plătite), 1.352 mii lei- 2015, 3.601 mii lei - 2016, 4.844 mii lei -2017 respectiv 6157,79 mii lei la sfârșitul anului 2018.

fK

I I ni i


II. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT permite planificarea strategica corecta, fixarea obiectivelor in mod realist. Aceasta matrice cuprinde punctele tari si oportunitățile pe care le poate exploata spitalul dar si punctele slabe si amenințările din mediul exterior. Identificând corect acești factori, putem vedea poziția spitalului pe piața serviciilor medicale, a problemelor existente dar si a posibilităților de dezvoltare.

PUNCTE TARI


PUNCTE SLABE

 • •  Adresabilitate regionala

 • •  Resursa umana inalt calificata

 • •  Nivel crescut de complexitate a activitatiilor - chirurgie oncologica si terapie intensiva nou nascuti;

 • •  Aparatura medicala performanta (linie de laparoscopie, incubatoare, ventilatoare de ultima generație, statii centrale de monitorizare TINN si sala de nașteri)

 • •  Clădire renovata recent

 • •   Centru regional de tratament retinopatie de prematuritate

 • •   Statii centrale de gaze medicale, sterilizare si ventilație


 • •  Corpul A si cel de legătură inca nerenovate

 • •  Suprasolicitarea personalulu medical si auxiliar , insuficient mai ales in terapie intensiva

 • •  Personal administrativ si auxiliar nemotivat salarial

 • •  Lipsa acreditării ISO 15189 certificat RENAR a laboratorului de analize medicale

 • •  Finanțare insuficienta atat din partea CNAS cat si din Programe Naționale mai ales in cazurile oncologice si a prematurilor extrem de mici


OPORTUNITĂȚI

 • •  Renovarea corpului A si corpului de legătură cu fonduri europene;

 • •  Atragerea de sponsorizări pentru achiziția de echipamente si implicarea ONG-urilor pentru asigurarea cazarii lăuzelor cu copii prematuri

 • •   Creșterea calitatii transportului nou nascutilor prematuri prin infiintarea unui serviciu propriu de transport neonatal

 • •   Creșterea ratei de depistare a malformațiilor fetale prin achiziția unui RMN

 • •   Condiții hoteliere la același nivel cu spitalele private asigurate lăuzelor


AMENINȚĂRI

 • •   Haosul legislativ si impredictibilitatea financiara

 • •  Emigrarea in creștere a persoanelor tinere cu scăderea implicita a natalitatii

 • •  Absenta unor prevederi in legislație privind diferențierea in salarizare a personalului mai ales cel cu studii superioare (medicii)

 • •  Comasarea secțiilor din perioada lucrărilor de reabilitare a corpului A cu scăderea numărului de paturi ceea ce va determina si scăderea finanțării de la CASJBv;


III. Prezentare obiective generale si specifice,activitati,resurse,responsabilități, rezultate așteptate,indicatori de evaluare si monitorizare

A Obiectiv general - Creșterea accesibilității la serviciile medicale, din care:

Obiectiv specific - Dezvoltarea, modernizarea Infrastructurii si dotarea
A. cu aparatura/echipamente medicale

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Procent excutie bugetara fata de buget aprobat: investiții, reparații curente

98.00%

98.00%

98.00%

98.00%

ANUL 2019

Nr.c rt.

Acțiuni de intreprins

Obiectiv indicator (denumire echipament)

Responsabili

Termene

Resurse (previziun e bugetara,a Ite surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiul de realiza re

Demararea lucrărilor de investiții - reabilitare /recompartimentare si eficientizare energetica a corpului nou prin fonduri externe nerambrsabile accestate de Cj. Bv

Tehnic

31.12.2019

5000

nefinalizarea PT

1

Reabilitarea, modernizarea

Studiu de fezabilitate reamenajare curte

Tehnic

31.12.2019

80000

nefinalizarea SF

secțiilor de spital

Studiu de fezabilitate privind amenajarea si instalarea unui RMN

Tehnic/Radiologie

31.12.2019

50000

nefinalizarea SF

Stiudiu de Fezabilitate privind reabilitarea corpului Administrativ (Ginemedica) si schimbarea destinației lui in Ambulator cu transformarea actualei locații in CPU

Tehnic/Director medical

31.12.2019

100000

nefinalizarea SF

Sistem purificare aer

30-50 mp

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

21300

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

2

Dotarea cu echipamentele medicale necesare unui act medical de calitate

Microtom manual

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

45399

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor


Sistem automat de printare lame de microscop

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

76160

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Centrifuga citologie

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

7140

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Incubator culturi microbiene cu ventilator

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

13000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Analizor de ioni

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

18445

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Pulsoximetru

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

4998

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Aparat măsurare bilirubina la piele

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

15470

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Aparat oxigenoterapie cu flux inalt

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

29988

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Soft de ventilație mecanica pentru ventilator Hamilton G5

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

11781

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Soft monitorizare ST pentru monitoare Infinity Delta

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

35700

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor
Termostat incubator

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

8925

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Sistem incalzire pacient

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

8925

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Infuzomat

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

8806

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Injectomat

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

52836

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Electrocauter cu funcții multiple

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

59500

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Ventilator mecanic convențional de transport neonatal

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

86394

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

încălzitor circuit ventilator transport neonatal

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

11186

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Sistem de digitalizare cu placi fosforice

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

81753

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Aparat doppler fetal portabil

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

29274

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor12


Masa ginecologica

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

38080

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Montator automat de lame

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

154700

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Sistem automat de printare casete

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

147560

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Masa prelevare

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

95200

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Sistem automat de hemocultura

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

100793

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Lampa fototerapie cu led

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

90047

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Monitoare semne vitale-portabile, cu stativ

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

178500

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Saltele incalzite pentru nou nascuti

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

90678

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Ecograf portabil cu trei sonde

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

178500

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilorFibrobronhoscop

A.C.A.L, Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

178500

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Ecograf 2 D

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

119000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Lampa examinare cu fixare in tavan

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

16660

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

INCUBATOR CU SERVOCONTROL

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

220000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții la nivelul MS si lipsa fondurilor

MAMOGRAF DIGITAL

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

1000000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții la nivelul MS si lipsa fondurilor

PATURI NAȘTERE

A.C.A.L, Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

650000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții la nivelul MS si lipsa fondurilor

INCUBATOARE ÎNCHISE

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

360000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții la nivelul MS si lipsa fondurilor

PLATFORMA ELECTROCHIRURGIE CU SIGILARE VASCULARA

A.C.A.L, Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

180000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții la nivelul MS si lipsa fondurilor

APARAT ANESTEZIE

CU CAPNOGRAF SI

MONITOR

A.C.A.I.. Serv

financiar contabil,

Comitet Director

31.12.2019

480000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții la nivelul MS si lipsa fondurilor

VENTILATOARE CU UMIDIFICATOR SI SOFT VENTILAȚIE MECANICA

A.C.A.L, Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

130000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții la nivelul MS si lipsa fondurilor

ecograf 3 d

A.C.A.L, Serv financiar contabil. Comitet Director

31.12.2019

400000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții la nivelul MS si lipsa fondurilor

Ecograf 4 D

A.C.A.L, Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

990000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții la nivelul MS si lipsa fondurilor

Incubator cu senzori de umiditate si căldură pentru nou nascuti

A.C.A.L, Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

1200000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții la nivelul MS si lipsa fondurilor

Instaltie mamografie digitala

A.C.A.L, Serv financiar contabil, Comitet Director

Ic/,'

31.^.2019

92Qf000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții MS si lipsa fondurilor

Ecograf 3 d cu doua sonde: lineara si microconvexa

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

400.000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții MS si lipsa fondurilor

Ventilatoare neonatale convenționale

A.C.A.I., Serv financiar contabil. Comitet Director

31.12.2019

500.000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții MS si lipsa fondurilor

Aparat anestezie cu monitoare fineții vitale ATI adulti

A.C.A.I., Serv financiar contabil. Comitet Director

31.12.2019

480.000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții MS si lipsa fondurilor

Ventilator mecanic cu umudificator ATI adulti

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2019

130000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții MS si lipsa fondurilor

Platforma electrochirurgie cu sigilare vasculara

A.C.A.I., Serv financiar contabil. Comitet Director

31.12.2019

180000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții MS si lipsa fondurilor

TOTAL AN 2019

10470198

ANUL 2020

Nr.c

rt.

Acțiuni de intreprins

Obiectiv indicator (denumire echipament)

Responsabili

Termene

Resurse (previziun e bugetara,a Ite surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiul de realiza re

1

Reabilitarea, modernizarea secțiilor de spital

Contiunarea lucrărilor de reabilitare, recompartimentare si eficientizare energetica corp nou

Tehnic

31.12.2020

0

rezilierea contractului de execuție de lucrări

Proiectare si execuție lucrări de reamenajare curte

Tehnic

31.12.2020

250000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

Proiect tehnic privind amenajarea spațiului in vederea amenajării si instalarea unui RMN

Tehnic/Radiologie

31.12.2020

90000

nefinalizarea PT

Proeict tehnic privind reabilitarea corpului Administrativ (Ginemedica) si schimbarea destinației lui in Ambulator cu transformarea actualei locații in CPU

Tehnic/Director medical

31.12.2020

150000

nefinalizarea PT

2

Dotarea cu echipamentele medicale necesare unui act medical de calitate

defibrilator cu monitor inclus

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

300000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

cardiotocograf

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

70000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

masa ginecologica

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

90000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa , -fbfidtirilor     ,

14


cistoscop

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

14000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

electrocardiograf

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

30000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

sisteme ventilație combinate

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

250000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

paturi fototerapie

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

105000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

aparat masurat bilirubina

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

18000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

pulsoximetru

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

25000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

analizor automat de coagulare

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

100000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

microscop

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

30000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

autoclav pentru medii

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

25000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fpndurilor

upgradare laparoscop

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

400000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

masa operații funcții multiple

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

360000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

lampa scialitica

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

210000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

dispozitiv dezinfectie

aer

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

15000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

statie centrala de monitorizare

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

950000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

paturi terapie intensiva

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

265000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

targa semiautomata hidraulica

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

24000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

incalizitor pacient tip HOTDOG+saltea

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

30000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

ventilator de transport +butelie 02

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

57500

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

sistem automat de monitorizare a riscului de sangerare prim

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

180000

Nefinalizarea procedurilor de achizjni si /\ lipsa

/ M/

TOTAL AN 2020


trombo-elastometrie ROTEM

fondurilor

sistem inclazitor sânge si fluide cu camera de presiune

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

90000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

pompa TCI/PCA/PCEA

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

30000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

modul BIS ptr aparat Drager de anestezie

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2020

12000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

3,930,500


ANUL 2021

Nr. crt.

Acțiuni de intreprins

Obiectiv indicator ( denumire echipament)

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Reabilitarea, modernizarea secțiilor de spital

Finalizarea lucrărilor de reabilitare, recompartimentare si eficientizare energetica corp nou

Tehnic

31.03.2021

0

intarzieri in executarea lucrărilor

Execuția lucrărilor privind reabilitarea corpului Administrativ (Ginemedica) si schimbarea destinației lui in Ambulator cu transformarea actualei locații in CPU .

Tehnic/Director medical

31.12.2021

3000000

intarzieri in executarea lucrărilor

2

Dotarea cu echipamentele medicale necesare unui act medical de calitate

ecograf 3D

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2021

1600000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

lampa cu flux laminar

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2021

70000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor


TOTAL AN 2020


ventilatoare neonatale

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2021

330000

Nefmalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

termostat 80 1

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2021

5000

Nefmalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

aparAT de ionizare a apei

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2021

30000

Nefmalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

analizor de hematologie

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2021

150000

Nefmalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

laparoscop 3D

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2021

1150000

Nefmalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

platforma electrochirurgie cu sigilare vasculara

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2021

180000

Nefmalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

6,515,000


ANUL 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv indicator ( denumire echipament)

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu 1 de realiza re

1

Reabilitarea, modernizarea secțiilor de spital

Execuția lucrărilor privind amenajarea spațiului in vederea amenajării si instalarea unui RMN

Tehnic/Radiologie

31.12.2022

6000000

întârzieri in executarea lucrărilor


19
2

Dotarea cu echipamentele medicale necesare unui act medical de calitate

incubator cu servo control

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2022

330000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

sistem transport incubator SHUTTLE

A.C.A.I., Serv financiar contabil, Comitet Director

31.12.2022

92000

Nefinalizarea procedurilor de achiziții si lipsa fondurilor

TOTAL AN 2020

6,422,000

A2 Obiectiv specific - Dezvoltarea resurselor umane in concordanta cu necesitățile reale

2019

Nr. crt.

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator ( nr.personal nou angajat pe categorii)

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

Medic ATI -1

Medic OG -1

Medic neonatolog -1

Medic laborator - 1

Medic anatomo -patolog-1

Angajare personal medico-sanitar pe secții si compartimente/ alte structuri

Asistent medical - 20

Comitet director / sef

resurse umane

Contract CAS

Lipsa dosare concurs/ neocuparea

1

Infirmiera- 5

31/12/19

funcționale

îngrijitoare - 10

posturilor

Inginer sistem - 1

Tehnician -1

Magazioner-1

Muncitor necalificat-1

Muncitor calificat - 1

’l


20Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Număr mediu bolnavi extenati/ medic

330

335

335

340

Număr mediu de consultatii/medic in UPU

400

400

400

400

Număr mediu de consultatii/medic in ambulator

430

430

430

430

Proporția medicilor din total personal

9.00%

9.00%

9.00%

9.00%

Proporția personalului medical din total personal angajat

55.00%

55.00%

55.00%

55.00%

Proporția personalului medical cu studii superioare din total personal medical

37.00%

37.00%

37.00%

37.00%

Anul 2020

Nr. crt.

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator ( nr.personal nou angajat pe categorii)

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Angajare personal medico-sanitar pe secții si compartimente/ alte structuri funcționale

Medic ATI-1

Comitet director / sef resurse umane

31/12/20

Contract CAS

Lipsa dosare concurs/ neocuparea posturilor

Medic OG -1

Medic epidemiolog -1

Biolog - 1

Asistent medical - 20

Infirmiera- 2

îngrijitoare - 10

Economist -1

Spalatoreasa-1

Muncitor calificat - 1

Anul 2021

Nr. crt.


Acțiuni de intreprins


Obiectiv/ indicator ( nr.personal nou angajat pe categorii)


Responsabili


Termene


Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)


Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului


Stadiu Ide realiza re


Medic OG -2

Angajare personal medico-sanitar pe secții si compartimente/alte structuri funcționale


Medic neonatolog -1

Medic laborator - 1


Asistent medical - 10


Infirmiera- 5


Comitet director / sef resurse umane


31/12/21


Contract CAS


îngrijitoare - 10 Muncitor necalificat-1


Lipsa dosare concurs/ neocuparea posturilor


Muncitor calificat - 1

Anul 2022

Nr. crt.


Acțiuni de intreprins


Obiectiv/ indicator (nr.personal nou angajat pe categorii)


Responsabili


Termene


Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)


Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului


Stadiu Ide realiza re


Angajare personal medico-sanitar pe secții si compartimente/ alte structuri funcționale


Medic ATI -1

Medic OG -1

Medic neonatolog -1

Medic laborator - 1

Asistent medical - 20

Infirmiera- 5 îngrijitoare - 10

Muncitor necalificat-1

Muncitor calificat - 1 Spalatoreasa-1


Comitet director / sef resurse umane


31/12/22


Lipsa dosare

Contract concurs/

CAS      neocuparea

posturilor


21
A3 Obiectiv specific - Diversificarea seviciilor medicale acordate pacientilor

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicești acordate pe spital

13.50

14.60

15.60

18.00

Procentul bolnavilor cu intervenții chirurgicale din totalul bolnavilor externați din secțiile chirurgicale

75.00

75.00

75.00

75.00

Obstetrica -Ginecologie I

40.00

40.00

40.00

40.00

Clinica Obst-Ginecologie II Clinica

50.00

50.00

50.00

50.00

Obstetrica -Ginecologie III

85.00

85.00

85.00

85.00

Clinica Obst-Ginecologie IV Clinica

40.00

40.00

40.00

40.00

Indicele de complexitate a cazurilor pe spital

0.9500

0.9500

0.9500

0.9500

Rata de utilizare a paturilor, pe spital si pe fiecare secție %

67.00

68.00

69.00

70.00

Obstetrica-Ginecologie I

76.71

76.71

76.71

76.80

comp.gineco-oncologie

60.27

60.27

60.27

60.30

comp.tratamentul infertilitatii

54.79

54.79

54.79

60.00

Clinica Obstetrica-Ginecologie II CLINICA

68.49

68.49

68.49

70.49

comp.obstetrica patologica

82.19

82.19

82.19

83.00

Obstetrica-Ginecologie III

76.71

76.71

76.71

76.71

Clinica Obstetrica-Ginecologie IV CLINICA

65.75

65.75

65.75

70.00

comp.medicina matemo-fetala

76.71

76.71

76.71

80.00

comp.gineco-oncologie

68.49

68.49

68.49

70.50

Neonatologie I

60.27

60.27

60.27

62.30

comp. Terapie Intensiva neonatologie

82.19

82.19

82.19

82.19

Neonatologie II prematuri

76.71

76.71

76.71

80.00

ATI

71.23

71.23

71.23

71.23

Numărul de bolnavi externați -total si pe secții

14000

14000

14000

14000

Obstetrica-Ginecologie 1

1130

1130

1130

1130

comp.gineco-oncologie

550

550

550

550

comp, tratamentul infertilitatii

120

120

120

120

Clinica Obst.-Ginecologie II CLINICA

1000

1000

1000

1000

comp.obstetrica patologica

800

800

800

800

Obstetrica-Ginecologie III

4300

4300

4300

4300

Clinica Obst.-Ginecologie IV CLINICA

700

700

700

700

comp.medicina matemo-fetala

600

600

600

600

comp.gineco-oncologie

500

500

500

500

Neonatologie I

3750

3750

3750

3750

comp. Terapie Intensiva

neonatologie

Neonatologie II prematuri

550

550

550

550

ATI

Spitalizare de zi

2000

2000

2000

2000

Numărul consultațiilor acordate în ambulatoriu

8000

8100

8300

8400

Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare

50.00

50.00

50.00

50.00

Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați

0.40

0.35

0.34

0.34

Anul 2019

Nr. crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/indi-cator(servicii medicale)

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Servicii medicale nor

Școala Mamei

Comitet Director

31.12.2019

Contract CAS Venituri ptoprii MS CJ

Nefinantare Fonduri insuficiente

2

Informare Pacient

Broșuri informare pacient Actualizarea web-site spital Actualizare pagina facebook

Comitet Director

31.12.2019

Contract CAS Venituri ptoprii MS CJ

Nefinantare Fonduri insuficiente

Anul 2020

L

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/indi-catorțservicii medicale)

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu 1 de realiza re

1

Servicii medicale noiținvestigatii paraclinice)

Laborator Clinic de analize medicale acredita REN AR Laborator de anatomie patologica acreditat RENAR Achiziționare mamograf

Comitet Director

31.12.2020

Contract CAS Venituri ptoprii MSCJ

Nefinantare Fonduri insuficiente

Cabinet mamografie HSG

Comitet Director

31.12.2020

Contract CAS Venituri ptoprii MS CJ

Nefinantare Fonduri insuficiente

J-A--1—-

Anul 2021

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/indi-cator(servicii medicale)

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Servicii medicale noi(cabinete ambulator)

Cabinet ecografie abdominala

Comitet Director

31.12.2021

Contract CAS Venituri ptoprii MSCJ

Nefinantare Fonduri insuficiente

Anul 2022

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/indi-cator(servicii medicale)

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

Servicii medicale

Achiziționare aparat RMN

Tehnic/ACAI/ Comitet Director

31.12.2022

Venituri proprii MSCJ

Nefinantare Fonduri insuficiente

noi(investigatii paraclinice)

Cabinet Ecografie morfofetala

Director medical

31.12.2022

Venituri proprii MSCJ

Nefinantare Fonduri insuficiente

A4

obiectiv specific - Creșterea gradului de informare al pacientului

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Număr de broșuri

10 modele / secție

10 modele / secție

10 modele / secție

10 modele / secție

Număr de utilizatori care acceseaza adresa WEB

80000

100000

120000

140000

Anul 2019

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/indi-cator(servicii medicale)

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Informare pacienti

Broșuri cu serv.acordate de spital

Comitet director SMC

31/12/19

Venituri proprii

Fonduri proprii insuficiente

Realizare web-site (exista deja) si facebook

Marius Oancea

31/12/19

Venituri proprii

Fonduri proprii insuficiente

Anul 2020

Xr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/indi-cator(servicii medicale)

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot a pa rea in realizarea obiectivului

Stadiu 1 de realiza re

1

Informare pacienti

Broșuri cu serv.acordate de spital

Comitetul Director

31/12/20

Venituri proprii

Fonduri proprii insuficiente

Realizare web-site (exista deja) si facebook

Marius Oancea

31/12/20

Venituri proprii

Fonduri proprii insuficiente

Anul 2021

Xr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/indi-cator(servicii medicale)

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu 1 de realiza re

1

Informare pacienti

Broșuri cu serv.acordate de spital

Comitetul Director

31/12/21

Venituri proprii

Fonduri proprii insuficiente

Realizare web-site (exista deja) si facebook

Marius Oancea

31/12/21

Venituri proprii

Fonduri proprii insuficiente

Anul 2022

Nr.

crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/indi-cator(servicii medicale)

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu 1 de realiza re

1

Informare pacienti

Broșuri cu serv.acordate de spital

Comitetul Director

31/12/22

Venituri proprii

I-onduri proprii insuficiente

Realizare web-site (exista deja) si facebook

Marius Oancea

31/12/22

Venituri proprii

Fonduri proprii insuficiente

Obiectiv general - Creșterea calitatii serviciilor medicale

Obiectiv specific- Asigurarea continuității actului medical prin creșterea ponderii serviciilor de bi.                                  specialitateacordate in ambulator

25
Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Procentul bolnavilor internați cu programare din totalul bolnavilor internați

9.50

9.50

9.50

9.50

Procentul bolnavilor internați cu bilete de trimitere din totalul bolnavilor internați

20.00

19.00

18.00

18.00

Rata bolnavilor reinternati ( fara programare) in intervalul de 30 zile de la externare

5.00

6.00

6.00

7.00

Anul 2019

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot a pa rea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Diversificarea serviciilor medicale acordate in ambulator

-

-

-

-

-

-

Anul 2020

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu

1 de realiza re

Sevicii paraclinice -

Mamografie

Comitet Director

31.12.2020

Contract CAS Venituri ptoprii MS CJ

Nefinantare Fonduri insuficiente

1

Diversificarea serviciilor medicale acordate in ambulator

Histerosalpingografie

Comitet Director

31.12.2020

Contract CAS Venituri ptopri i MS CJ

Nefinantare

Fonduri insuficiente

Anul 2021

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

2

Diversificarea serviciilor medicale acordate in ambulator

Sevicii paraclinice -

Ecografie abdominala generala

Comitet Director

31.12.2021

Contract CAS Venituri ptoprii MS CJ

Nefinantare Fonduri insuficiente

Anul 2022

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Stimularea continuității serviciilor medicale prin programe de planificare a consultațiilor,internărilor,externărilor

Programări online

Comitet Director

31.12.2022

Contract CAS Venituri ptoprii MS CJ

Nefinantare

Fonduri insuficiente/

resurse

umane

Servicii de ecografie morfo fetala

Comitet Director

31.12.2022

Contract CAS Venituri ptoprii MS CJ

Nefinantare Fonduri insuficiente

Servicii radiologie -RMN

Comitet Director

31.12.2022

Contract CAS Venituri ptoprii MS CJ

Nefinantare

Fonduri insuficiente

Obiectiv specific- Realizarea compatibilității cu spitalele de nivel B2. european

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Rata pacientilor vindecați respectiv ameliorați la externare

87.42

84.17

84.17

84.17

Nr.mediu investigații paraclinice/ pacient externat

21

20

20

20

Indice concordanta intre diagnosticul la internare si cel la externare

50.00

50.00

50.00

50.00

Rata mortalitatii intraspitalicesti

0.75

0.70

0.60

0.50

Proporția pacientilor decedați la 24 ore de la internare

0.07

0.07

0.07

0.03

Proporția pacientilor decedați la 48 ore de la data intervenției chirurghicale

0.02

0.02

0.02

0.02

Rata infecțiilor asociate actului medical

1.15

1.25

1.15

1.15

Procentul pacientilor transferați către alte spitale din total bolnavi externați

0.40

0.35

0.34

0.34

Anul 2019

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Adoptarea de standarde pentru produse medicale,tehnologii medicale,formare profesionala,crearea de rețele de informare

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2019

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor. Personal insuficient

2

Introducerea si utilizarea ghidurilor de buna practica si evaluare a tehnologiilor medicale

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2019

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor. Personal insuficient

3

Asigurarea calitatii serviciilor medicale

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2019

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor. Personal insuficient

4

Asigurarea de medicamente, echipamente, etc

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2019

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor. Personal insuficient

5

b

Standardizarea masurilor de siguranța a pacientilor

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2019

Contract CAS

Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor. Personal insuficient

Anul 2020

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Adoptarea de standarde pentru produse medicale,tehnologii medicale,formare profesionala,crearea de rețele de informare

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2020

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor, Personal insuficient

2

Introducerea si utilizarea ghidurilor de buna practica si evaluare a tehnologiilor medicale

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2020

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor. Personal insuficient

3

Asigurarea calitatii serviciilor medicale

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2020

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor, Personal insuficient

4

Asigurarea de medicamente, echipamente, etc

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2020

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor. Personal insuficient

5

»

Standardizarea masurilor de siguranța a pacientilor

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2020

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor. Personal insuficient

Anul 2021

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Adoptarea de standarde pentru produse medicale,tehnologii medicale,formare profesionala,crearea de rețele de informare

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2021

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor. Personal insuficient

2

Introducerea si utilizarea ghidurilor de buna practica si evaluare a tehnologiilor medicale

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2021

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor, Personal insuficient

3

Asigurarea calitatii serviciilor medicale

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2021

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor, PersonaL., insuficient

4

Asigurarea de medicamente, echipamente, etc

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2021

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor. Personal insuficient

5

Standardizarea masurilor de siguranța a pacientilor

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2021

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor, Personal insuficient

* iul 2022

5 z

___________________________________________________________1

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu ide realiza re

1

Adoptarea de standarde pentru produse medicale,tehnologii medicale,formare profesionala,crearea de rețele de informare

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2022

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor. Personal insuficient

2

Introducerea si utilizarea ghidurilor de buna practica si evaluare a tehnologiilor medicale

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2022

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor, Personal insuficient

3

Asigurarea calitatii serviciilor medicale

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2022

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor. Personal insuficient

4

Asigurarea de medicamente, echipamente, etc

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2022

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor, Personal insuficient

5

Standardizarea masurilor de siguranța a pacientilor

Rata pacientilor vindecați / ameliorați la externare

Comitet Director

31.12.2022

Contract CAS Venituri proprii CJ MS

Nefinantare, Fonduri insuficiente, Neocuparea posturilor. Personal insuficient

3. Obiectiv specific- Creșterea competentelor profesionale ale personalului medical

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Îndeplinirea planurilor de pregătire profesionala

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

Numărul de cursuri de perfecționare continua (număr certificate de absolvire, diplome de participare)

800

800

800

800

Anul 2019

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator (cursuri de specialitate)

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

»

1

Imbunatatirea pregătirii profesionale de baza a personalului medical (teoretica si practica)

Efectuarea pregătirii pentru educație medicala continua/ cursuri pentru pregătirea de baza

Comitet director/ serviciu RUNOS

31/12/19

Venituri proprii / Nu necesita finanțare din parte spitalului

Fonduri insuficiente/ lipsa interesului angajatilor/ neorganizarea cursurilor

2

Imbunatatirea pregătirii de specialitate(teoretica si practica) a medicilor

Efectuarea pregătirii pentru educație medicala continua/ cursuri pentru pregătirea pe specialități

Comitet director/ serviciu RUNOS

31/12/19

Venituri proprii / Nu necesita finanțare din parte spitalului

Fonduri insuficiente/ lipsa interesului angajatilor/ neorganizarea cursurilor

Anul 2020

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator (cursuri de specialitate)

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

Imbunatatirea pregătirii profesionale de baza a personalului medical (teoretica si practica)

Efectuarea pregătirii pentru educație medicala continua/ cursuri pentru pregătirea de baza

Comitet director/ serviciu RUNOS

31/12/20

Venituri proprii / Nu necesita finanțare din parte spitalului

Fonduri insuficiente/ lipsa interesului angajatilor/ neorganizarea cursurilor

2

Imbunatatirea pregătirii de specialitate(teoretica si practica) a medicilor

Efectuarea pregătirii pentru educație medicala continua/ cursuri pentru pregătirea pe specialități

Comitet director/ serviciu RUNOS

31/12/20

Venituri proprii / Nu necesita finanțare din parte spitalului

Fonduri insuficiente/ lipsa interesului angajatilor/ neorganizarea cursurilor

3

Imbunatatirea pregătirii profesionale continue a personalului medical si administrativ

Efectuarea pregătirii pentru educație medicala continua/cursuri pe specialități

Comitet director/ serviciu RUNOS

31/12/20

Venituri proprii / Nu necesita finanțare din parte spitalului

Fonduri insuficiente/ lipsa interesului angajatilor/ neorganizarea cursurilor

Anul 2021

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator (cursuri de specialitate)

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu

1 de realiza re

1

Imbunatatirea pregătirii profesionale de baza a personalului medical (teoretica si practica)

Efectuarea pregătirii pentru educație medicala continua/ cursuri pentru pregătirea de baza

Comitet director/ serviciu RUNOS

31/12/21

Venituri proprii / Nu necesita finanțare din parte spitalului

Fonduri insuficiente/ lipsa interesului angajatilor/ neorganizarea cursurilor

2

Imbunatatirea pregătirii de specialitate(teoretica si practica) a medicilor

Efectuarea pregătirii pentru educație medicala continua/ cursuri pentru pregătirea pe specialități

Comitet director/ serviciu RUNOS

31/12/21

Venituri proprii / Nu necesita finanțare din parte spitalului

Fonduri insuficiente/ lipsa interesului angajatilor/ neorganizarea cursurilor

3

Imbunatatirea pregătirii profesionale continue a personalului medical si administrativ

Efectuarea pregătirii pentru educație medicala continua/cursuri pe specialități

Comitet director/ serviciu RUNOS

31/12/21

Venituri proprii / Nu necesita finanțare din parte spitalului

Fonduri insuficiente/ lipsa interesului angajatilor/ neorganizarea cursurilor

Anul 2022

.c

rt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator (cursuri de specialitate)

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Imbunatatirea pregătirii profesionale de baza a personalului medical (teoretica si practica)

Efectuarea pregătirii pentru educație medicala continua/ cursuri pentru pregătirea de baza

Comitet director/ serviciu RUNOS

31/12/22

Venituri proprii / Nu necesita finanțare din parte spitalului

Fonduri insuficiente/ lipsa interesului angajatilor/ neorganizarea cursurilor

2

Imbunatatirea pregătirii de specialitate(teoretica si practica) a medicilor

Efectuarea pregătirii pentru educație medicala continua/ cursuri pentru pregătirea pe specialități

Comitet director/ serviciu RUNOS

31/12/22

Venituri proprii / Nu necesita finanțare din parte spitalului

Fonduri insuficiente/ lipsa interesului angajatilor/ neorganizarea cursurilor

3

Imbunatatirea pregătirii profesionale continue a personalului medical si administrativ

Efectuarea pregătirii pentru educație medicala continua/cursuri pe specialități

Comitet director/ serviciu RUNOS

31/12/22

Venituri proprii / Nu necesita finanțare din parte spitalului

Fonduri insuficiente/ lipsa interesului angajatilor/ neorganizarea cursurilor

B4. Obiectiv specific - Practici medicale unitare bazate pe ghiduri de practica si protocoale clinice

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Număr protocoale de practica medicale revizuite

7

10

10

10

Număr de protocoale de practica medicala actualizate

10

10

10

10

Anul 2019

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Constituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea,completarea si actualizarea protocoalelor de practica medicala

Actualizarea procedurilor si instrucțiunilor privind IAAM

Comitet Director Comisie SCIM SPIAAM SMC

31.12.2019

Resurse materiale, umane

Personal insuficient,Fo nduri insuficiente

2

Constituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea,completarea si actualizarea procedurilor si instrucțiunilor

Actualizarea procedurilor si instrucțiunilor specifice spitalului

Comitet Director Comisie SCIM SMC

31.12.2019

Resurse materiale, umane

Personal insuficient.Fo nduri insuficiente

* ui 2020

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu 1 de realiza re

1

Constituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea,completarea si actualizarea protocoalelor de practica medicala

Actualizarea procedurilor si instrucțiunilor privind IAAM

Comitet Director Comisie SCIM SPIAAM SMC

31.12.2020

Resurse materiale, umane

Personal insuficient.Fo nduri insuficiente

2

Constituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea,completarea si actualizarea procedurilor si instrucțiunilor

Actualizarea procedurilor si instrucțiunilor specifice spitalului

Comitet Director Comisie SCIM SMC

31.12.2020

Resurse materiale, umane

Personal insuficient.Fo nduri insuficiente

ul 2021

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Constituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea,completarea si actualizarea protocoalelor de practica medicala

Actualizarea procedurilor si instrucțiunilor privind IAAM

Comitet Director Comisie SCIM SPIAAM SMC

31.12.2021

Resurse materiale, umane

Personal insuficient.Fo nduri insuficiente

2

Constituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea,completarea si actualizarea procedurilor si instrucțiunilor

Actualizarea procedurilor si instrucțiunilor specifice spitalului

Comitet Director Comisie SCIM SMC

31.12.2021

Resurse materiale, umane

Personal insuficient.Fo nduri insuficiente

Anul 2022

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Constituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea,completarea si actualizarea protocoalelor de practica medicala

Actualizarea procedurilor si instrucțiunilor privind IAAM

Comitet Director Comisie SCIM SPIAAM SMC

31.12.2022

Resurse materiale, umane

Personal insuficient.Fo nduri insuficiente

2

Constituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea,completarea si actualizarea procedurilor si instrucțiunilor

Actualizarea procedurilor si instrucțiunilor specifice spitalului

Comitet Director Comisie SCIM SMC

31.12.2022

Resurse materiale, umane

Personal insuficient.Fo nduri insuficiente

!5 Obiectiv specific- Evaluarea spitalului din perspectiva obținerii acreditării

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu 1 de realiza re

1

Implementarea tuturor standardelor generale necesare acreditării

Evaluarea conform standardelor ANMCS

Comitet Director SMC

31.12.2020

Resursa umana, matcțiala

Personal insuficient,fo nduri insuficiente


35Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Calificativ obtinut in urma evaluării anuale de către ANMCS conform standardelor de acreditare

61.99

80

100

100

Anul 2019

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu 1 de realiza re

1

Implementarea tuturor standardelor generale necesare acreditării

Evaluarea conform standardelor ANMCS

Comitet Director SMC

31.12.2019

Resursa umana, materiala

Personal insuficient.fo nduri insuficiente

“2

Analiza situației spitalului prin prisma standardelor generale de acreditare

Evaluarea indicatorilor conform standardelor ANMCS

Comitet Director SMC

31.12.2019

Resursa umana, materiala

Personal insuficient.fo nduri insuficiente

3

Pregătire in vederea inițierii procedurilor de acreditare

Evaluarea conform standardelor ANMCS

Comitet Director SMC

31.12.2019

Resursa umana, materiala

Personal insuficient.fo nduri insuficiente

2

Analiza situației spitalului prin prisma standardelor generale de acreditare

Evaluarea indicatorilor conform standardelor ANMCS

Comitet Director SMC

31.12.2020

Resursa umana, materiala

Personal insuficient,fo nduri insuficiente

3

Inițierea procedurilor de acreditare

Evaluarea conform standardelor ANMCS

Comitet Director SMC

31.12.2020

Resursa umana, materiala

Personal insuficient.fo nduri insuficiente

Anul 2021

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Implementarea tuturor standardelor generale necesare acreditării

Evaluarea conform standardelor ANMCS

Comitet Director SMC

31.12.2021

Resursa umana, materiala

Personal insuficient.fo nduri insuficiente

^2

Analiza situației spitalului prin prisma standardelor generale de acreditare

Evaluarea indicatorilor conform standardelor ANMCS

Comitet Director SMC

31.12.2021

Resursa umana, materiala

Personal insuficient.fo nduri insuficiente

3

Efectuarea vizitei de acreditare

Evaluarea conform standardelor ANMCS

Comitet Director SMC/sectii

31.12.2021

Resursa umana, materiala

Personal insuficient.fo nduri insuficiente

Anul 2022

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

»

Analiza situației spitalului prin prisma standardelor generale de acreditare

Evaluarea indicatorilor conform standardelor ANMCS

Comitet Director SMC

31.12.2022

Resursa umana, materiala

Personal insuficient.fo nduri insuficiente

2

Rezultatul activitatii de acreditare

Evaluarea conform standardelor ANMCS

Comitet Director SMC

31.12.2022

Resursa umana, materiala

Personal insuficient.fo nduri insuficiente

b Obiectiv general - Imbunatatirea finanțării spitalului

Obiective specifice :

1

Fundamentarea propunerilor de buget inițial la nivelul capacitatii funcționale a spitalului bazat pe principiul echilibrului intre venituri si cheltuieli;

2.1

Imbunatatirea mecanismelor de finanțare a furnizorilor de servicii de sanatate utilizând metode care sa reflecte munca depusa si sa stimuleze calitatea actului medical, (creșterea veniturilor coroborat cu creșterea calitatii actului medical)

2.2

încasarea contravalorii serviciilor medicale versus valoarea stabilita prin contractele de furnizare sericii medicale semnate cu CASJ Bv.;

3.1

Creșterea capacitatii de control a costurilor cu consecința elminarii risipei;

3.2

Evidențierea costurilor reale ale serviciilor medicale versus respectarea prevederilor legale de incadrare in bugetul aprobatincadrare in bugetul aprobat;

4

Evidențierea cheltuielilor directe efectuate pentru fiecare pacient pentru toate serviciile medicale de care beneficiază sau a beneficiat;-decontul per pacient.

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Execuția bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat

95.00%

95.00%

95.00%

95.00%

Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli spital

85.00%

86.00%

87.00%

87.00%

Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de CAS BV din fondul național unic de asigurări sociale de sanatate pentru servicii medicale furnizate precum si din sumele asigurate din bugetul MS

89.00%

89.00%

89.00%

89.00%

Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului

3.00%

2.90%

2.80%

2.80%

Cost mediu / zi de spital / secție

910.00

920.00

930.00

940.00

Procentul veniturilor proprii din total venituri spital

11.00%

11.00%

11.50%

11.50%

Anul 2019

Nr. crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

»

 • 1. Aprobarea si urmărirea realizării planului anual de achiziții publice.

 • 2. Fundamentarea necesarului de resurse umane si cheltuielile de personal aferente pentru intreg exercițiu bugetar.

 • 3. Fundamentarea cheltuielilor de capital - investițiilor (SD) precum si prioritizarea acestora in funcție de resursele reale alocate pentru intregul exercițiu bugetar curent.

 • 4. Aprobarea BVC cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior.

 • 5. Aprobarea repartizării BVC pe structurile din spital,pe baza propunerilor fundamentate ale șefilor acestor structuri.

 • 6. Urmărirea execuției bugetare trimestriala a BVC pe structurile spitalului si lunara pe spital.

Fundamentarea propunerilor de buget inițial la nivelul capacitatii funcționale a spitalului bazat pe principiul echilibrului intre venituri si cheltuieli;

Șefi de secții, Comp. Achiziții, RUNOS, Consiliul Medical, Comitet Director, DFC.

01.01.2019

31.12.2019

Resurse umane si timp mediu estimat alocat 24 ore-90 ore / luna.

Risc ca nevoile sa depaseasca resursele (financiare si umane)+ modificari legislative

2

Creșterea resurselor financiare veniturilor -incasarilor prin:

 • - NEGOCIEREA contractului de servicii medicale cu CASJ BV la un nivel valoric apropiat de maximul prevăzut prin normele legale aprobate de MS si CNAS ;

 • - Activitati pregătitoare in vederea diversificării serviciilor medicale conexe, indeplinirea conitiilor legale pentru contractarea acestora cu CASBV.- acreditarea RENAR a laboratoarelor analize medicale si a serviciului de anatomopatologie si CNCAN -Serviciul de Radiologie;

 • - urmărirea lunara a decontării serviciilor medicale realizate si analiza gradului de incasare a veniturilor pe tipuri de servicii medicale prestate (sp. continua DRG, cronici, sp. de zi, ambulator, paraclinice-ecografii).

2.1 Imbunatatirea mecanismelor de finanțare a furnizorilor de servicii de sanatate utilizând metode care sa reflecte munca depusa si sa stimuleze calitatea actului medical, (creșterea veniturilor coroborat cu creșterea calitatii actului medical)

Manager, Director Medical, Comitet Director, DFC.

Anual

Resurse umane si timp mediu estimat alocat 3 luni/an.

Risc ca nevoile sa depaseasca resursele bugetare alocate către CASJBV.+ modificări legislative

2.2 încasarea contravalorii serviciilor medicale versus valoarea stabilita prin contractele de furnizare sericii medicale semnate cu CASJ Bv.;

Comitet Director, DFC.

Anual

Resurse umane si timp mediu estimat 1 ora / zi.

Risc ca nevoile sa depaseasca resursele bugetare alocate către CASJBV.+ modificări legislative

3

1. Analiza lunara a cheltuielilor spitalului in funcție de destinația lor si analiza trimestriala a acestora pe fiecare secție, cu urmărirea

3.1. Creșterea capacitatii de control a costurilor cu consecința elminarii risipei;

Consiliul medical, Comitet Director, DFC.

Permanent

Resurse

umane

Cpnodificacf îlegișlatiye

3.2. Evidențierea costurilor reale ale serviciilor medicale versus respectarea prevederilor legale de incadrare in bugetul aprobatincadrare in bugetul aprobat:

Consiliul medical, Comitet Director, DFC.

Permanent

Resurse

umane

mod ill cari legislative

4

 • 1. Optimizarea si configurarea programelor informatice modulare, si integrarea acestora astfel incat sa asigure informații reale privind costul pe pacinet.

 • 2. Instruirea intregului personal implicat in operarea in programele informatice a pacientilor precum si a produselor (medicamente, materiale sanitare alimente etc.) care generează costuri directe si indirecte.

4. Evidențierea cheltuielilor directe efectuate pentru flecare pacient pentru toate serviciile medicale de care beneficiază sau a beneficiat;-decontul per pacient.

Statistica IT, Serv. Financiar contabil director medical DFC.

Permanent

Resurse

umane

modiHcari legislative

Anul 2020

Nr. crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previz.iu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realiza rea obiectivului

Stadiu 1 de realiza re

1

 • 1. Aprobarea si urmărirea realizării planului anual de achiziții publice.

 • 2. Fundamentarea necesarului de resurse umane si cheltuielile de personal aferente pentru intreg exercițiu bugetar.

 • 3. Fundamentarea cheltuielilor de capital - investițiilor (SD) precum si prioritizarea acestora in funcție de resursele reale alocate pentru intregul exercițiu bugetar curent.

 • 4. Aprobarea BVC cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior.

 • 5. Aprobarea repartizării BVC pe structurile din spital,pe baza propunerilor fundamentate ale șefilor acestor structuri.

 • 6. Urmărirea execuției bugetare trimestriala a BVC pe structurile spitalului si lunara pe spital.

Fundamentarea propunerilor de buget inițial la nivelul capacitatii funcționale a spitalului bazat pe principiul echilibrului intre venituri si cheltuieli;

Șefi de secții. Comp.

Achiziții, RUNOS, Consiliul Medical, Comitet Director, DFC.

01.01.2020

31.12.2020

Resurse umane si timp mediu estimat alocat 24 ore-90 ore / luna.

Risc ca nevoile sa depaseasca resursele (financiare si umane)+ modificări legislative

2

Creșterea resurselor financiare veniturilor -incasarilor prin:

 • - NEGOCIEREA contractului de servicii medicale cu CASJ BV la un nivel valoric apropiat de maximul prevăzut prin normele legale aprobate de MS si CNAS ;

 • - Diversificarea serviciilor medicale conexe, indeplinirea conitiilor legale pentru contractarea acestora cu CASBV.- acreditarea REN AR a laboratoarelor analize medicale si a serviciului de anatomopatologie si CNCAN -Serviciul de Radiologie hsg -mamografie ;

 • - urmărirea lunara a decontării serviciilor medicale realizate si analiza gradului de incasare a veniturilor pe tipuri de servicii medicale prestate (sp. continua DRG, cronici, sp. de zi, ambulator, paraclinice-ecografii.

2.1 Imbunatatirea mecanismelor de finanțare a furnizorilor de servicii de sanatate utilizând metode care sa reflecte munca depusa si sa stimuleze calitatea actului medical, (creșterea veniturilor coroborat cu creșterea calitatii actului medical)

Manager, Director Medical, Comitet Director, DFC.

Anual

Resurse umane si timp mediu estimat alocat 3 luni/an.

Risc ca nevoile sa depaseasca resursele bugetare alocate către CASJBV.+ modificări legislative

2.2 încasarea contravalorii serviciilor medicale versus valoarea stabilita prin contractele de furnizare sericii medicale semnate cu CASJ Bv.;

Comitet Director, DFC.

Anual

Resurse umane si timp mediu estimat 1 ora / zi.

Risc ca nevoile sa depaseasca resursele bugetare alocate către CASJBV.+ modificări legislative

3

1. Analiza lunara a cheltuielilor spitalului in funcție de destinația lor si analiza trimestriala a acestora pe fiecare secție, cu urmărirea incadrarii in bugetul de vebnituri si cheltuieli al spitalului si al fiecărei secții -gradul de execuție bugetara pe spital si per secție - de fiecare sef de secție aferent centrului de cost stabilit.

3.1. Creșterea capacitatii de control a costurilor cu consecința elminarii risipei;

Consiliul medical, Comitet Director, DFC.

Permanent

Resurse umane

modificări legislative

3.2. Evidențierea costurilor reale ale serviciilor medicale versus respectarea prevederilor legale de incadrare in bugetul aprobatincadrare in bugetul aprobat;

Consiliul medical, Comitet Director, DFC.

Permanent

Resurse

umane

modificări legislative

»

4

 • 1. Optimizarea si configurarea programelor informatice modulare, si integrarea acestora astfel incat sa asigure informații reale privind costul pe pacinet.

 • 2. Instruirea intregului personal implicat in operarea in programele informatice a pacientilor precum si a produselor (medicamente, materiale sanitare alimente etc.) care generează costuri directe si indirecte.

4. Evidențierea cheltuielilor directe efectuate pentru fiecare pacient pentru toate serviciile medicale de care beneficiază sau a beneficiat;-decontul per pacient.

Statistica IT, Serv. Financiar contabil director medical DFC.

Permanent

Resurse umane

modificări legislative

40Anul 2021

Nr.

crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu 1 de realiza re

1

 • 1. Aprobarea si urmărirea realizării planului anual de achiziții publice.

 • 2. Fundamentarea necesarului de resurse umane si cheltuielile de personal aferente pentru intreg exercițiu bugetar.

 • 3. Fundamentarea cheltuielilor de capital - investițiilor (SD) precum si prioritizarea acestora in funcție de resursele reale alocate pentru intregul exercițiu bugetar curent.

 • 4. Aprobarea BVC cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior.

 • 5. Aprobarea repartizării BVC pe structurile din spital.pe baza propunerilor fundamentate ale șefilor acestor structuri.

 • 6. Urmărirea execuției bugetare trimestriala a BVC pe structurile spitalului si lunara pe spital.

Fundamentarea propunerilor de buget inițial la nivelul capacitatii funcționale a spitalului bazat pe principiul echilibrului intre venituri si cheltuieli:

Șefi de secții, Comp. Achiziții. RUNOS, Consiliul Medical, Comitet Director. DFC.

01.01.2021

31.12.2021

Resurse umane si timp mediu estimat alocat 24 ore-90 ore / luna.

Risc ca nevoile sa dcpaseasca resursele (financiare si umane)+ modificări legislative

2

Creșterea resurselor financiare veniturilor -incasarilor prin:

 • - NEGOCIEREA contractului de servicii medicale cu CASJ BV la un nivel valoric apropiat de maximul prevăzut prin normele legale aprobate de MS si CNAS :

 • - Diversificarea serviciilor medicale conexe, indeplinirea conitiilor legale pentru contractarea acestora cu CASBV.

-acordare de servicii paraclinice- ecografie abdominala;

 • - urmărirea lunara a decontării serviciilor medicale realizate si analiza gradului de incasare a veniturilor pe tipuri de servicii medicale prestate (sp. continua DRG. cronici, sp. de zi, ambulator. paraclinice-ecografii.

2.1 Imbunatatirea mecanismelor de finanțare a furnizorilor de servicii de sanatate utilizând metode care sa reflecte munca depusa si sa stimuleze calitatea actului medical, (creșterea veniturilor coroborat cu creșterea calitatii actului medical)

Manager. Director Medical. Comitet Director, DFC.

Anual

Resurse umane si timp mediu estimat alocat 3 luni/an.

Risc ca nevoile sa dcpaseasca resursele bugetare alocate către CASJBV.+ modificări legislative

2.2 Încasarea contravalorii serviciilor medicale versus valoarea stabilita prin contractele de furnizare sericii medicale semnate cu CASJ Bv.;

Comitet Director. DFC.

Anual

Resurse umane si timp mediu estimat 1 ora / zi.

Risc ca nevoile sa dcpaseasca resursele bugetare alocate către

CASJBV.+ modificări legislative

3

/. Analiza lunara a cheltuielilor spitalului in funcție de destinația lor si analiza trimestriala a acestora pe flecare secție, cu urmărirea încadrării in huoetul de

3.1. Creșterea capacitatii de control a costurilor cu consecința elminarii risipei;

Consiliul medical. Comitet Director. DFC.

Permanent

Resurse

umane

modificări

Jegislttțive

24


30
Imbunatatirea pregătirii profesionale continue a personalului medical si administrativ


Efectuarea pregătirii pentru educație medicala continua/cursuri pe specialități


Comitet director/ serviciu RUNOS


31/12/19


Venituri proprii / Nu necesita finanțare din parte spitalului


Fonduri insuficiente/ lipsa interesului angajatilor/ neorganizarea cursurilor


32
36
încadrării in bugetul de vebnituri si cheltuieli al spitalului si al fiecărei secții -gradul de execuție bugetara pe spital si per secție - de fiecare sef de secție aferent centrului de cost stabilit.

2. Optimizarea cheltuielilor totale pe centre de cost/venit (secții) prin repartizarea cheltuielilor indirecte in funcție de criterii obiective(indicatori reali ex. zile de spitalizare,mp, nr. pacienti etc)

3.2. Evidențierea costurilor reale ale serviciilor medicale versus respectarea prevederilor legale de incadrare in bugetul aprobatincadrare in bugetul aprobat;

Consiliul medical, Comitet Director, DFC.

Permanent

Resurse

umane

modificări legislative

4

 • 1. Optimizarea si configurarea programelor informatice modulare, si integrarea acestora astfel incat sa asigure informații reale privind costul pe pacinet.

 • 2. Instruirea intregului personal implicat in operarea in programele informatice a pacientilor precum si a produselor (medicamente, materiale sanitare alimente etc.) care generează costuri directe si indirecte.

4. Evidențierea cheltuielilor directe efectuate pentru fiecare pacient pentru toate serviciile medicale de care beneficiază sau a beneficiat;-decontul per pacient.

Statistica IT, Serv. Financiar contabil director medical DFC.

Permanent

Resurse

umane

modificări legislative

1

 • 1. Aprobarea si urmărirea realizării planului anual de achiziții publice.

 • 2. Fundamentarea necesarului de resurse umane si cheltuielile de personal aferente pentru intreg exercițiu bugetar.

 • 3. Fundamentarea cheltuielilor de capital - investițiilor (SD) precum si prioritizarea acestora in funcție de resursele reale alocate pentru intregul exercițiu bugetar curent.

 • 4. Aprobarea BVC cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior.

 • 5. Aprobarea repartizării BVC pe structurile din spital,pe baza propunerilor fundamentate ale șefi lor acestor structuri.

 • 6. Urmărirea execuției bugetare trimestriala a BVC pe structurile spitalului si lunara pe spital.

Fundamentarea propunerilor de buget inițial la nivelul capacitatii funcționale a spitalului bazat pe principiul echilibrului intre venituri si cheltuieli;

Șefi de secții. Comp. Achiziții, RUNOS, Consiliul Medical, Comitet Director, DEC.

01.01.2022

31.12.2022

Resurse umane si timp mediu estimat alocat 24 ore-90 ore / luna.

Risc ca nevoile sa depaseasca resursele (financiare si umane)+ modificări legislative

2

Creșterea resurselor financiare veniturilor -incasarilor prin:

 • - NEGOCIEREA contractului de servicii medicale cu CASJ BV la un nivel valoric apropiat de maximul prevăzut prin normele legale aprobate de MS si CNAS ;

 • - Diversificarea serviciilor medicale conexe, indeplinirea conitiilor legale pentru contractarea acestora cu CASBV.- acordarea de servicii medicala RMN si morfologie fetala ;

 • - urmărirea lunara a decontării serviciilor medicale realizate si analiza gradului de incasare a veniturilor pe tipuri de servicii medicale prestate (sp. continua DRG. cronici, sp. de zi, ambulator, paraclinice-ecografii.

2,i Imbunatatirea mecanismelor de finanțare a furnizorilor de servicii de sanatate utilizând metode care sa reflecte munca depusa si sa stimuleze calitatea actului medical, (creșterea veniturilor coroborat cu creșterea calitatii actului medical)

Manager. Director Medical. Comitet Director, DFC.

Anual

Resurse umane si timp mediu estimat alocat 3 luni/an.

Risc ca nevoile sa depaseasca resursele bugetare alocate către

CASJBV.+ modiflcari legislative

2.2 încasarea contravalorii serviciilor medicale versus valoarea stabilita prin contractele de furnizare sericii medicale semnate cu CASJ Bv.;

Comitet Director. DFC.

Anual

Resurse umane si timp mediu estimat 1 ora/ zi.

Risc ca nevoile sa depaseasca resursele bugetare alocate către CASJBV.+ modificări legislative

3

/. Analiza lunara a cheltuielilor spitalului in funcție de destinația lor si analiza trimestriala a acestora pe fiecare secție, cu urmărirea incadrarii in bugetul de vebnituri si cheltuieli al spitalului si al flecarei secții -gradul de execuție bugetara pe spital si per secție - de fiecare sef de secție aferent centrului de cost stabilit.

2. Optimizarea cheltuielilor totale pe centre de cost/venit (secții) prin repartizarea cheltuielilor indirecte in funcție de criterii obiective(indicatori reali ex. zile de spitalizare,mp, nr. pacienti etc)

3.1. Creșterea eapacitatii de control a costurilor cu consecința elminarii risipei;

Consiliul medical. Comitet Director. DEC.

Permanent

Resurse umane

modificări legislative

3.2. Evidențierea costurilor reale ale serviciilor medicale versus respectarea prevederilor legale de incadrare in bugetul aprobatincadrare in bugetul aprobat;

Consiliul medical. Comitet Director, DEC.

Permanent

Resurse

umane

modificări legislative

4

 • 1. Optimizarea si configurarea programelor informatice modulare, si integrarea acestora astfel incat sa asigure informații reale privind costul pe pacinet.

 • 2. Instruirea intregului personal implicat in operarea in programele informatice a pacientilor precum si a produselor (medicamente, materiale sanitare alimente etc.) care generează costuri directe si indirecte.

4. Evidențierea cheltuielilor directe efectuate pentru fiecare pacient pentru toate serviciile medicale de care beneficiază sau a beneficiat;-decontul per pacient.

Statistica IT, Serv. Financiar contabil director medical DFC.

Permanent

Resurse umane

modificări legislative

c. Obiectiv general - Creșterea nivelului de satisfacție al pacientilor

CI. Obiectiv specific - Monitorizarea satisfacției pacientilor

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Număr chestionare de satisfacție/ total pacienti externați

3600/10000

3600/10000

3600/10000

3600/10000

Număr de reclamatii / plângeri ale pacientilor

10

10

10

10

Anul 2019

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Satisfacția pacientilor masurata prin chestionare de evaluare

Evaluarea a minim 30% din nr de pacienti

Comitet Director

31.12.2019

Reserse materiale, umane

Refuz pacienti completare chestionare

2

Număr reclamatii de la pacienti

Maxim de 10 reclamatii

Comitet Director

31.12.2019

Reserse materiale, umane

Pacienti neinteresati

Anul 2020

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu

1 de realiza re

1

Satisfacția pacientilor masurata prin chestionare de evaluare

Evaluarea a minim 30% din nr de pacienti

Comitet Director

31.12.2020

Reserse materiale, umane

Refuz pacienti completare chestionare

2

Număr reclamatii de la pacienti

Maxim de 10 reclamatii

Comitet Director

31.12.2020

Reserse materiale, umane

Pacienti neinteresati

Anul 2021

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu 1 de realiza re

1

Satisfacția pacientilor masurata prin chestionare de evaluare

Evaluarea a minim 30% din nr de pacienti

Comitet Director

31.12.2021

Reserse materiale, umane

Refuz pacienti completare chestionare

2

Număr reclamatii de la pacienti

Maxim de 10 reclamatii

Comitet Director

31.12.2021

Reserse materiale, umane

Pacienti neinteresati

Anul 2022

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu 1 de realiza re

1

Satisfacția pacientilor masurata prin chestionare de evaluare

Evaluarea a minim 30% din nr de pacienti

Comitet Director

31.12.2022

Reserse materiale, umane

Refuz, pacienti complctarO /îțhestiqnye

2

Număr reclamatii de la pacienti

Maxim de 10 reclamatii

Comitet Director

31.12.2022

Reserse materiale, umane

Pacienti neintcresati

C2- Obiectiv specific - Reducerea si prevenirea infecțiilor asociate actului medical

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Rata infecțiilor asociate actului medical pe total spital si pe fiecare secție

SPITAL

1,15

1,25

1,15

1,15

Obstetrica -Ginecologie I

1,60

1.70

1.70

1.70

Obstetrica -Ginecologie II

1,20

2,10

2.20

2.30

Obstetrica-Ginecologie III

1,00

1,20

1,30

1.40

Obstetrica-Ginecologie IV

1,20

1,40

1,80

2,00

Neonatologie I

0.20

0,30

0,40

0.50

Neonatologie II prematuri

1,40

1,50

1,60

1.70

Anul 2019

Nr.

crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu

1 de realiza re

1

Implicarea spitalului la toate nivelurile, in politica de prevenire a infecțiilor asociate actului medical

Respectarea Planului anual de prevenire si control a IAAM aprobat la nivelul spitalului

Tot personalul secțiilor si compartimentelor spitalului

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 500 mii lei

Nu este cazul

2

Respectarea circuitelor funcționale si destinațiilor spatiilor prestabilite prin autorizația sanitara de funcționare

Stabilirea circuitelor funcționale si afișarea unui program orar pentru a preveni intersectarea circuitelor curat/murdar Instruirea personalului si verificarea acestuia prin controale inopinate

Tot personalul secțiilor si compartimentelor spitalului

Permanent

Resurse umane

Nu este cazul

3

Asigurarea normelor de igiena conform normelor in vigoare

Respectarea planului DDD aprobat,a protocoalelor de lucru si realizarea autocontrolului microbiologic conform planului dc autocontrol aprobat

Comitet director

Asistente șefe

SPIAAM Laborator clinic

Compartiment achiziții

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 250 mii lei

Nu este cazul

4

Raportarea corecta a infecțiilor asociate asistentei medicale

Comunicarea permanenta cu medicii curanti si depistarea activa a IAAM

Medici curanti SPIAAM

Permanent

Resurse umane

Nu este cazul

/ /

---LL —

5

Identificarea zonelor de risc si precizarea strategiilor pentru minimalizarea sau indepartarea acestora

întocmirea harții de risc a spitalului si reglementarea activitatilor in aceste zone

SP1AAM

Medici șefi secție

Asistente șefe

Permanent

Resurse umane

Nu este cazul

6

Intensificarea acțiunilor preventive pentru reducerea infecțiilor asociate asistentei medicale

Inbunatatirea supravegherii IAAM Creșterea capacitatii de control a IAAM Inbunatatirea practicilor privind antibioticoterapia Creșterea nivelului de instruire al personalului

SPIAAM

Personal medico-sanitar

Permanent

Resurse umane

Nu este cazul

7

Intensificarea controlului pentru stoparea răspândirii bacteriilor multirezistente

Identificarea germenilor multirezistenti

Evaluarea rezistentei la antibiotice

Folosirea inteleapta a antibioticelor

Respectarea precautiunilor universale

Respectarea masurilor de izolare

Laborator clinic Personal medical SPIAAM

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

Nu este cazul

8

Monitorizarea consumului de antibiotice la nivelul spitalului

Analiza periodica a tendinței de utilizare a antibioticelor Elaborarea si implementarea protocoalelor de prescriere a antibioticelor Supravegherea circulației germenilor in spital

Supravegherea germenilor multirezistenti

Comisia medicamentului Farmacie Medici SPIAAM Laborator clinic

Permanent

Resurse umane

Nu este cazul

9

Prevenirea transmiterii incrucisate a microorganismelor

Identificarea pacientilor colonizați/ infectați cu microorganisme care pot declanșa apariția unei IAAM Respectarea masurilor de izolare precum si respectarea precautiunilor universale Instruirea personalului Informarea pacientilor si vizitatorilor cu privire la modul de transmitere al microorganismelor

Medici curanti Asistente medicale

Permanent

Resurse

umane

Nu este cazul

10

Supravegherea microbiologica a mediului de spital si a personalului medico-sanitar din secțiile cu risc

Respectarea planului de autocontrol aprobat la nivelul spitalului

SPIAAM Laborator clinic

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

- 60 mii lei

Nu este cazul

11

întreținerea in buna stare de funcționare a instalațiilor sanitare,nesanitare si a echipamentelor medicale

Verificarea stării de funcționare a instalațiilor sanitare, nesanitare si a echipamentelor medicale

Șefi secții si compartimente Asistente șefe Serviciu tehnic

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

Nu este cazul

12

Realizarea si respectarea planului de curățenie si dezinfectie (DDD)

Asigurarea normelor de igiena conform normelor in vigoare

SPIAAM

Asistente șefe

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 150 mii lei

Nu este cazul

13

Realizarea periodica a controalelor igienico-sanitare

Respectarea planului de autocontrol aprobat la nivelul spitalului Realizarea controalelor inopinate

SPIAAM

Permanent

Resurse

umane

Nu este cazul

14

Implementarea codului de culori pentru materialele si ustensilele utilizate in activitatea de curatenie-dezinfectie spatii si echipamente medicale

Elaborarea instrucțiunilor de lucru Instruirea personalului Verificarea respectării codului de culori la nivelul secțiilor

Asistente șefe

SPIAAM

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 100 mii lei

Nu este cazul

15

Gestionarea corecta a deșeurilor menajere periculoase

Respectarea normelor in vigoare privind gestionarea corecta a deșeurilor periculoase Actualizarea anuala a planului de gestionare al deșeurilor si respectarea acestuia

Instruirea personalului

Coordonatorul activitatii de protecție a mediului SPIAAM

Asistente șefe

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 100 mii lei

Nu este cazul

16

Creșterea gradului de instruire a personalului din spital, instruirea si perfecționarea continua a personalului, accesarea de programe de formare medicala continua cu finanțare europeana

Participarea personalului medico-sanitar la cursuri avand ca tema prevenirea IAAM

Comitet director

SPIAAM

Asistente șefe

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

Buget insuficient

17

Respectarea precauțiilor universale de către intreg personalul angajat, inclusiv cel aflat in procesul de invatamant

Instruirea periodica a personalului precum si instruirea personalului nou angajat si cel aflat in procesul de invatamant

Realizarea controalelor inopinate

SPIAAM Asistente șefe

Permanent

Resurse umane

Resurse financiare

Nu este cazul

)

18

Creșterea bugetului alocat achiziției de substanțe dezinfectante

Monitorizarea consumului de substanțe dezinfectante si identificarea nevoilor spitalului

Comitet director

Asistente șefe Serviciu Achiziții

SPIAAM

Permanent

Resurse financiare

Buget insuficient

19

Vaccinarea personalului

Vaccinarea postexpunere in cazul accidentelor prin expunere la produse biologice Vaccinarea antigripala a personalului medico-sanitar in cadrul campaniilor inițiate de Ministerul Sanatatii

SP1AAM

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 5 mii lei

Lipsa vaccinului pentru Hepatita B

Anul 2020

VI l

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Implicarea spitalului la toate nivelurile, in politica de prevenire a infecțiilor asociate actului medical

Respectarea Planului anual de prevenire si control a IAAM aprobat la nivelul spitalului

Tot personalul secțiilor si compartimentelor spitalului

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 600 mii lei

Buget insuficient

2

Respectarea circuitelor funcționale si destinațiilor spatiilor prestabilite prin autorizația sanitara de funcționare

Stabilirea circuitelor funcționale si afișarea unui program orar pentru a preveni intersectarea circuitelor curat/murdar Instruirea personalului si verificarea acestuia prin controale inopinate

Tot personalul secțiilor si compartimentelor spitalului

Permanent

Resurse

umane

Personal neinstruit sufucient

3

Asigurarea normelor de igiena conform normelor in vigoare

Respectarea planului DDD aprobat,a protocoalelor de lucru si realizarea autocontrolului microbiologic conform planului de autocontrol aprobat

Comitet director

Asistente șefe

SPIAAM Laborator clinic

Compartiment achiziții

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 300 mii lei

Personal neinstruit sufucient

4

Raportarea corecta a infecțiilor asociate asistentei medicale

Comunicarea permanenta cu medicii curanti si depistarea activa a IAAM

Medici curanti SPIAAM

Permanent

Resurse

umane

Personal neinstruit sufucient

/I

5

Identificarea zonelor de risc si precizarea strategiilor pentru minimalizarea sau indepartarea acestora

întocmirea harții de risc a spitalului si reglementarea activitatilor in aceste zone

SPIAAM

Medici șefi secție

Asistente șefe

Permanent

Resurse

umane

Personal neinstruit sufucient

6

Intensificarea acțiunilor preventive pentru reducerea infecțiilor asociate asistentei medicale

Inbunatatirea supravegherii IAAM Creșterea capacitatii de control a IAAM Inbunatatirea practicilor privind antibioticoterapia Creșterea nivelului de instruire al personalului

SPIAAM

Personal medico-sanitar

Permanent

Resurse

umane

Personal neinstruit sufucient

7

»

Intensificarea controlului pentru stoparea răspândirii bacteriilor multirezistente

Identificarea germenilor multirezistenti

Evaluarea rezistentei la antibiotice

Folosirea inteleapta a antibioticelor

Respectarea precautiunilor universale

Respectarea masurilor de izolare

Laborator clinic

Personal medical

SPIAAM

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

Personal neinstruit sufucient

8

Monitorizarea consumului de antibiotice la nivelul spitalului

Analiza periodica a tendinței de utilizare a antibioticelor Elaborarea si implementarea protocoalelor de prescriere a antibioticelor Supravegherea circulației germenilor in spital

Supravegherea germenilor multirezistenti

Comisia medicamentului Farmacie Medici SPIAAM Laborator clinic

Permanent

Resurse

umane

Personal neinstruit sufucient

9

Prevenirea transmiterii încrucișate a microorganismelor

Identificarea pacientilor colonizați/ infectați cu microorganisme care pot declanșa apariția unei IAAM Respectarea masurilor de izolare precum si respectarea precautiunilor universale Instruirea personalului Informarea pacientilor si vizitatorilor cu privire la modul de transmitere al microorganismelor

Medici curanti Asistente medicale

Permanent

Resurse umane

Personal neinstruit sufucient

10

Supravegherea microbiologica a mediului de spital si a personalului medico-sanitar din secțiile cu risc

Respectarea planului de autocontrol aprobat la nivelul spitalului

SPIAAM Laborator clinic

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 100 mii lei

Buget insuficient

11

întreținerea in buna stare de funcționare a instalațiilor sanitare,nesanitare si a echipamentelor medicale

Verificarea stării de funcționare a instalațiilor sanitare, nesanitare si a echipamentelor medicale

Șefi secții si compartimente Asistente șefe Serviciu tehnic

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

Buget insuficient

12

Realizarea si respectarea planului de curățenie si dezinfectie (DDD)

Asigurarea normelor de igiena conform normelor in vigoare

SPIAAM

Asistente șefe

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 200 mii lei

Buget insuficient

13

»

Realizarea periodica a controalelor igienico-sanitare

Respectarea planului de autocontrol aprobat la nivelul spitalului Realizarea controalelor inopinate

SPIAAM

Permanent

Resurse

umane

Buget insuficient

14

Implementarea codului de culori pentru materialele si ustensilele utilizate in activitatea de curatenie-dezinfectie spatii si echipamente medicale

Elaborarea instrucțiunilor de lucru Instruirea personalului Verificarea respectării codului de culori la nivelul secțiilor

Asistente șefe

SPIAAM

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 150 mii lei

Buget insuficient

15

Gestionarea corecta a deșeurilor menajere periculoase

Respectarea normelor in vigoare privind gestionarea corecta a deșeurilor periculoase Actualizarea anuala a planului de gestionare al deșeurilor si respectarea acestuia

Instruirea personalului

Coordonatorul activitatii de protecție a mediului SPIAAM

Asistente șefe

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

- 150 mii lei

Buget insuficient

16

Creșterea gradului de instruire a personalului din spital, instruirea si perfecționarea continua a personalului, accesarea de programe de formare medicala continua cu finanțare europeana

Participarea personalului medico-sanitar la cursuri avand ca tema prevenirea IAAM

Comitet director

SPIAAM

Asistente șefe

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

Buget insuficient

17

Respectarea precauțiilor universale de către intreg personalul angajat, inclusiv cel aflat in procesul de invatamant

Instruirea periodica a personalului precum si instruirea personalului nou angajat si cel aflat in procesul de invatamant

Realizarea controalelor inopinate

SPIAAM

Asistente șefe

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

Buget insuficient

18

Creșterea bugetului alocat achiziției de substanțe dezinfectante

Monitorizarea consumului de substanțe dezinfectante si identificarea nevoilor spitalului

Comitet director

Asistente șefe Serviciu Achiziții

SPIAAM

Permanent

Resurse financiare

Buget insuficient

19

Vaccinarea personalului

Vaccinarea postexpunere in cazul accidentelor prin expunere la produse biologice Vaccinarea antigripala a personalului medico-sanitar in cadrul campaniilor inițiate de Ministerul Sanatatii

SP1AAM

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

- 6 mii lei

Buget insuficient

Anul 2021

cn

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Implicarea spitalului la toate nivelurile, in politica de prevenire a infecțiilor asociate actului medical

Respectarea Planului anual de prevenire si control a IAAM aprobat la nivelul spitalului

Tot personalul secțiilor si compartimentelor spitalului

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 700 mii lei

Buget insuficient

2

Respectarea circuitelor funcționale si destinațiilor spatiilor prestabilite prin autorizația sanitara de funcționare

Stabilirea circuitelor funcționale si afișarea unui program orar pentru a preveni intersectarea circuitelor curat/murdar Instruirea personalului si verificarea acestuia prin controale inopinate

Tot personalul secțiilor si compartimentelor spitalului

Permanent

Resurse umane

Buget insuficient

3

Asigurarea normelor de igiena conform normelor in vigoare

Respectarea planului DDD aprobat,a protocoalelor de lucru si realizarea autocontrolului microbiologic conform planului de autocontrol aprobat

Comitet director

Asistente șefe

SPIAAM Laborator clinic

Compartiment achiziții

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 350 mii lei

Buget insuficient

4

Raportarea corecta a infecțiilor asociate asistentei medicale

Comunicarea permanenta cu medicii curanti si depistarea activa a IAAM

Medici curanti SPIAAM

Permanent

Resurse umane

Buget insuficient

//

5

Identificarea zonelor de risc si precizarea strategiilor pentru minimalizarea sau indepartarea acestora

întocmirea harții de risc a spitalului si reglementarea activitatilor in aceste zone

SPIAAM

Medici șefi secție

Asistente șefe

Permanent

Resurse umane

Buget insuficient

6

Intensificarea acțiunilor preventive pentru reducerea infecțiilor asociate asistentei medicale

Inbunatatirea supravegherii IAAM Creșterea capacitatii de control a IAAM Inbunatatirea practicilor privind antibioticoterapia Creșterea nivelului de instruire al personalului

SPIAAM

Personal medico-sanitar

Permanent

Resurse

umane

Buget insuficient

7

Intensificarea controlului pentru stoparea răspândirii bacteriilor multirezistente

Identificarea germenilor multirezistenti

Evaluarea rezistentei la antibiotice

Folosirea inteleapta a antibioticelor

Respectarea precautiunilor universale

Respectarea masurilor de izolare

Laborator clinic

Personal medical

SPIAAM

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

Buget insuficient

8

Monitorizarea consumului de antibiotice la nivelul spitalului

Analiza periodica a tendinței de utilizare a antibioticelor Elaborarea si implementarea protocoalelor de prescriere a antibioticelor Supravegherea circulației germenilor in spital

Supravegherea germenilor multirezistenti

Comisia medicamentului Farmacie Medici SPIAAM Laborator clinic

Permanent

Resurse

umane

Buget insuficient

9

Prevenirea transmiterii încrucișate a microorganismelor

Identificarea pacientilor colonizați/ infectați cu microorganisme care pot declanșa apariția unei IAAM Respectarea masurilor de izolare precum si respectarea precautiunilor universale Instruirea personalului Informarea pacientilor si vizitatorilor cu privire la modul de transmitere al microorganismelor

Medici curanti Asistente medicale

Permanent

Resurse

umane

Buget insuficient

10

Supravegherea microbiologica a mediului de spital si a personalului medico-sanitar din secțiile cu risc

Respectarea planului de autocontrol aprobat la nivelul spitalului

SPIAAM Laborator clinic

Permanent

Resurse umane

Resurse financiare

- 150 mii lei

Buget insuficient

11

întreținerea in buna stare de funcționare a instalațiilor sanitare,nesanitare si a echipamentelor medicale

Verificarea stării de funcționare a instalațiilor sanitare, nesanitare si a echipamentelor medicale

Șefi secții si compartimente Asistente șefe Serviciu tehnic

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

Buget insuficient

12

Realizarea si respectarea planului de curățenie si dezinfectie (DDD)

Asigurarea normelor de igiena conform normelor in vigoare

SPIAAM

Asistente șefe

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 250 mii lei

Buget insuficient

13

Realizarea periodica a controalelor igienico-sanitare

Respectarea planului de autocontrol aprobat la nivelul spitalului Realizarea controalelor inopinate

SPIAAM

Permanent

Resurse umane

Buget insuficient

14

Implementarea codului de culori pentru materialele si ustensilele utilizate in activitatea de curatenie-dezinfectie spatii si echipamente medicale

Elaborarea instrucțiunilor de lucru Instruirea personalului Verificarea respectării codului de culori la nivelul secțiilor

Asistente șefe SPIAAM

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 200 mii lei

Buget insuficient

15

Gestionarea corecta a deșeurilor menajere periculoase

Respectarea normelor in vigoare privind gestionarea corecta a deșeurilor periculoase Actualizarea anuala a planului de gestionare al deșeurilor si respectarea acestuia

Instruirea personalului

Coordonatorul activitatii de protecție a mediului SPIAAM

Asistente șefe

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 200 mii lei

Buget insuficient

16

Creșterea gradului de instruire a personalului din spital, instruirea si perfecționarea continua a personalului, accesarea de programe de formare medicala continua cu finanțare europeana

Participarea personalului medico-sanitar la cursuri avand ca tema prevenirea IAAM

Comitet director

SPIAAM

Asistente șefe

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

Buget insuficient

17

Respectarea precauțiilor universale de către intreg personalul angajat, inclusiv cel aflat in procesul de invatamant

Instruirea periodica a personalului precum si instruirea personalului nou angajat si cel aflat in procesul de invatamant Realizarea controalelor inopinate

SPIAAM

Asistente șefe

Permanent

Resurse umane

Resurse financiare

Buget insuficient

/I

18

Creșterea bugetului alocat achiziției de substanțe dezinfectante

Monitorizarea consumului de substanțe dezinfectante si identificarea nevoilor spitalului

Comitet director Asistente șefe Serviciu Achiziții SPIAAM

Permanent

Resurse financiare

Buget insuficient

19

Vaccinarea personalului

Vaccinarea postexpunere in cazul accidentelor prin expunere la produse biologice Vaccinarea antigripala a personalului medico-sanitar in cadrul campaniilor inițiate de Ministerul Sanatatii

SPIAAM

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 7 mii lei

Buget insuficient

Anul 2022

crr

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Implicarea spitalului la toate nivelurile, in politica de prevenire a infecțiilor asociate actului medical

Respectarea Planului anual de prevenire si control a 1AAM aprobat la nivelul spitalului

Tot personalul secțiilor si compartimentelor spitalului

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 800 mii lei

2

Respectarea circuitelor funcționale si destinațiilor spatiilor prestabilite prin autorizația sanitara de funcționare

Stabilirea circuitelor funcționale si afișarea unui program orar pentru a preveni intersectarea circuitelor curat/murdar Instruirea personalului si verificarea acestuia prin controale inopinate

Tot personalul secțiilor si compartimentelor spitalului

Permanent

Resurse

umane

3

Asigurarea normelor de igiena conform normelor in vigoare

Respectarea planului DDD aprobat,a protocoalelor de lucru si realizarea autocontrolului microbiologic conform planului de autocontrol aprobat

Comitet director

Asistente șefe

SPIAAM Laborator clinic

Comparti ment achiziții

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 400 mii lei

4

Raportarea corecta a infecțiilor asociate asistentei medicale

Comunicarea permanenta cu medicii curanti si depistarea activa a IAAM

Medici curanti SPIAAM

Permanent

Resurse

umane

5

Identificarea zonelor de risc si precizarea strategiilor pentru minimalizarea sau indepartarea acestora

întocmirea harții de risc a spitalului si reglementarea activităților in aceste zone

SPIAAM

Medici șefi secție

Asistente șefe

Permanent

Resurse

umane

6

Intensificarea acțiunilor preventive pentru reducerea infecțiilor asociate asistentei medicale

Inbunatatirea supravegherii IAAM Creșterea capacitatii de control a IAAM Inbunatatirea practicilor privind antibioticoterapia Creșterea nivelului de instruire al personalului

SPIAAM

Personal medico-sanitar

Permanent

Resurse umane

7

Intensificarea controlului pentru stoparea răspândirii bacteriilor multirezistente

Identificarea germenilor multirezistenti Evaluarea rezistentei la antibiotice Folosirea inteleapta a antibioticelor Respectarea precautiunilor universale Respectarea masurilor de izolare

Laborator clinic Personal medical SPIAAM

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

8

Monitorizarea consumului de antibiotice la nivelul spitalului

Analiza periodica a tendinței de utilizare a antibioticelor Elaborarea si implementarea protocoalelor de prescriere a antibioticelor Supravegherea circulației germenilor in spital

Supravegherea germenilor multirezistenti

Comisia medicamentului Farmacie Medici SPIAAM Laborator clinic

Permanent

Resurse

umane

9

Prevenirea transmiterii incrucisate a microorganismelor

Identificarea pacientilor colonizați/ infectați cu microorganisme care pot declanșa apariția unei IAAM Respectarea masurilor de izolare precum si respectarea precautiunilor universale Instruirea personalului Informarea pacientilor si vizitatorilor cu privire la modul de transmitere al microorganismelor

Medici curanti Asistente medicale

Permanent

Resurse

umane10

Supravegherea microbiologica a mediului de spital si a personalului medico-sanitar din secțiile cu risc

Respectarea planului de autocontrol aprobat la nivelul spitalului

SPIAAM Laborator clinic

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 200 mii lei

11

întreținerea in buna stare de funcționare a instalațiilor sanitare,nesanitare si a echipamentelor medicale

Verificarea stării de funcționare a instalațiilor sanitare, nesanitare si a echipamentelor medicale

Șefi secții si compartimente Asistente șefe Serviciu tehnic

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

12

Realizarea si respectarea planului de curățenie si dezinfectie (DDD)

Asigurarea normelor de igiena conform normelor in vigoare

SPIAAM Asistente șefe

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 200 mii lei

3

Realizarea periodica a controalelor igienico-sanitare

Respectarea planului de autocontrol aprobat la nivelul spitalului Realizarea controalelor inopinate

SPIAAM

Permanent

Resurse umane

14

Implementarea codului de culori pentru materialele si ustensilele utilizate in activitatea de curatenie-dezinfectie spatii si echipamente medicale

Elaborarea instrucțiunilor de lucru Instruirea personalului Verificarea respectării codului de culori la nivelul secțiilor

Asistente șefe SPIAAM

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 250 mii lei

15

Gestionarea corecta a deșeurilor menajere periculoase

Respectarea normelor in vigoare privind gestionarea corecta a deșeurilor periculoase Actualizarea anuala a planului de gestionare al deșeurilor si respectarea acestuia

Instruirea personalului

Coordonatorul activitatii de protecție a mediului SPIAAM

Asistente șefe

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 250 mii lei

16

Creșterea gradului de instruire a personalului din spital, instruirea si perfecționarea continua a personalului, accesarea de programe de formare medicala continua cu finanțare europeana

Participarea personalului medico-sanitar la cursuri avand ca tema prevenirea IAAM

Comitet director

SPIAAM

Asistente șefe

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

17

Respectarea precauțiilor universale de către intreg personalul angajat, inclusiv cel aflat in procesul de invatamant

Instruirea periodica a personalului precum si instruirea personalului nou angajat si cel aflat in procesul de invatamant

Realizarea controalelor inopinate

SPIAAM Asistente șefe

Permanent

Resurse umane Resurse financiare

18

Creșterea bugetului aloeat achiziției de substanțe dezinfectante

Monitorizarea consumului de substanțe dezinfectante si identificarea nevoilor spitalului

Comitet director

Asistente șefe

Serviciu Achiziții

SPIAAM

Permanent

Resurse financiare

19

Vaccinarea personalului

Vaccinarea postexpunere in cazul accidentelor prin expunere la produse biologice Vaccinarea antigripala a personalului medico-sanitar in cadrul campaniilor inițiate de Ministerul Sanatatii

SPIAAM

Permanent

Resurse umane Resurse financiare - 8 mii lei

C3. Obiectiv specific - Realizarea indicatorilor privind serviciile medicale prestate

Anul 2019

Nr.

crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Realizarea indicatorilor de management ai resurselor umane

Monitorizarea trimestriala a indicatorilor RU -Masuri in funcție de rezultatul monitorizării

RUNOS, Comitet director

trimestrial /anual

umane

modificări legislative

2

Realizarea indicatorilor de utilizare a serviciilor

Monitorizarea lunara/trimestriala/ anuala a indicatorilor de utilizare a serviciilor, indeplinirea contractului cu CASJBV.Masuri in funcție de rezultatul monitorizării

Statistica, SP1AM. Comitet director

lunar/trime strial /anual

umane

modificări legislative

3

Realizarea indicatorilor de calitate

Monitorizarea lunara/trimestriala / anuala a indicatorilor de calitateMasuri in funcție de rezultatul monitorizării.

Comp. Management calitatii. Director medical. Comitat director

lunar/trime strial /anual

umane

Modificări de infrastructur a. structura organizatori ca. personal.

i // f/

Anul 2020

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu 1 de realiza re

1

Realizarea indicatorilor de management ai resurselor umane

Monitorizarea trimestriala a indicatorilor RU -Masuri in funcție de rezultatul monitorizării

RUNOS, Comitet director

trimestrial /anual

umane

modificări legislative

2

Realizarea indicatorilor de utilizare a serviciilor

Monitorizarea lunara/trimestriala / anuala a indicatorilor de utilizare a serviciilor, indeplinirea contractului cu CASJBV.Masuri in funcție de rezultatul monitorizării

Statistica, SPIAM, Comitet director

lunar/trime strial /anual

umane

modificări legislative

3

Realizarea indicatorilor de calitate

Monitorizarea lunara/trimestriala / anuala a indicatorilor de calitateMasuri in funcție de rezultatul monitorizării.

Comp. Management calitatii, Director medical, Comitat director

lunar/trime strial /anual

umane

Modificări de infrastructur a, structura organizatori ca, personal.

Anul 2021

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

Realizarea indicatorilor de management ai resurselor umane

Monitorizarea trimestriala a indicatorilor RU -Masuri in funcție de rezultatul monitorizării

RUNOS, Comitet director

trimestrial /anual

umane

modificări legislative

2

Realizarea indicatorilor de utilizare a serviciilor

Monitorizarea lunara/trimestriala / anuala a indicatorilor de utilizare a serviciilor, indeplinirea contractului cu CASJBV.Masuri in funcție de rezultatul monitorizării

Statistica, SPIAM, Comitet director

lunar/trime strial /anual

umane

modificări legislative

Anul 2022

Nr. crt

Acțiuni de intreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziu ne bugetara, alte surse)

Ipoteze posibile care pot aparea in realizarea obiectivului

Stadiu Ide realiza re

1

Realizarea indicatorilor de management ai resurselor umane

Monitorizarea trimestriala a indicatorilor RU -Masuri in funcție de rezultatul monitorizării

RUNOS, Comitet director

trimestrial /anual

umane

modificări legislative

2

Realizarea indicatorilor de utilizare a serviciilor

Monitorizarea lunara/trimestriala / anuala a indicatorilor de utilizare a serviciilor, indeplinirea contractului cu CASJBV.Masuri in funcție de rezultatul monitorizării

Statistica, SPIAM, Comitet director

lunar/trime strial /anual

umane

modificări legislative

3

Realizarea indicatorilor de calitate

Monitorizarea lunara/trimestriala / anuala a indicatorilor de calitateMasuri in funcție de rezultatul monitorizării.

Comp. Management calitatii, Director medical, Comitat director

lunar/trime strial /anual

umane

Modificări de infrastructur a, structura organizatori ca, personal.

Realizarea indicatorilor de calitate


Monitorizarea lunara/trimestriala / anuala a indicatorilor de calitateMasuri in funcție de rezultatul monitorizării.


Comp. Management calitatii, Director medical, Comitat director


lunar/trime strial /anual


umane


Modificări de infrastructur a, structura organizatori ca, personal.


Monitorizare si evaluare

59
Monitorizarea realizării indicatorilor se efectuează la termenele stabilite de către conducătorii compartimentelor de specialitate, care informează comitetul director, propunând masuri corective daca este cazul spre analizare si aprobare. Evaluarea se va realiza anual de către o comisie numita prin decizie manageriala, formata din specialiști din toate compartimentele implicate, aceasta va intocmi un raport spre analiza si aprobare către Comitetul Director.


MANAGER


-)r


DIRECTOR MEDICAL


Dr. Preda Mircea Gabriel A >Dr. Apostu Petrina