Hotărârea nr. 284/2019

Hotărârea nr.284 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social Casa de Tip Familial “Gabriela” în Complexul de Servicii Brădet, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BraşovCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @jud brasov. ro, www.judbrasov. ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.284 din data de 25.07.2019

- privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Casa de Tip Familial “Gabriela” în Complexul de Servicii Brădet, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25 iulie 2019;

Analizând Referatul de aprobare, înregistrat sub nr. Ad. 10211/17.07.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală - Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Casa de Tip Familial “Gabriela” în Complexul de Servicii Brădet, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 12 de locuri, situat în municipiul Săcele, str. Barajului, nr. 84, județul Brașov;

în referat se precizează, totodată, că sub aspectul impactului social al documentului propus spre aprobare, funcționarea acestui serviciu social în condițiile Regulamentului de Organizare, se încadrează în Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul județului Brașov 2019-2023, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 252/20.06.2019 privind aprobarea înființării serviciului social: Casa de tip Familial “Gabriela”, din cadrul Complexului de Servicii Brădet, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și, respectiv, nr. 253/20.06.2019 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și hotărârile nr. 21/12.06.2019 și, respectiv, nr. 14/12.04.2019 ale Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizul Comisei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, ale Legii nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 272/2004, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, Ordinului nr. 286/2006 privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție, Ordinului nr. 288/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului, Ordinului nr. 14/2007 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, ale H.G.R. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale,ale H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. „a” și lit. “d”, precum și alin. (2), lit. “c” și alin. (5), lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului social Casa de Tip Familial “Gabriela” în Complexul de Servicii Brădet, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează, SECRETAJy

Maria Duinbrăveanu


•tr. lullu Meniu nr. ®, Brațov, Jwd. Brașov, cod S0OOB1

0288.417,100, •fnaUi atfie-*,y?<Jț»»Kpc tov.ro

webeltui M'MrM>4pMptf*kr./v C»<1 flecali 9BVO339

Complexul de Servicii Brădet


Director Executiv ADELI^A VĂSIOIU „

REGULAMENT - CADRU de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Casa de Tip Familial „GABRIELA” din cadrul Complexului de Servicii Brădet

AVIZAT COLEGIUL DIRECTOR Hotărârea nr.cZ/ /


*tr. IuIIm Mantia nr. 6» Hr«țov, jud. Brașov, cod S00001

Tntnfnn/fnan O2S&.417.1OO, •niaUi

wntonttM H'HTV.tfjrwpcâiwv Cod flncnii OSTO339

Complexul de Servicii Brădet

ART.l

Definiție

 • (1) Regulamentul de Organizare și Funcționare este un document propriu al serviciului social al Casei de Tip Familial „Gabriela”, în continuare C.T.F.„Gabriela” sau C.T.F., aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 867/14.10.2015, în vederea asigurării funcționării C.T.F. cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații C.T.F. „Gabriela” și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART.2

Identificarea serviciului social

 • (1) Serviciul social C.T.F. „Gabriela”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform prevederilor legale (Anexa 1).

 • (2) Serviciul social se află în curs de licențiere.

 • (3) C.T.F. „Gabriela” funcționează ca unitate fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform regulamentului de ordine interioară, care are la bază regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov.

 • (4) Casa de Tip Familial „Gabriela”, funcționează la adresa - str. Barajului nr. 84, municipiul Săcele, jud. Brașov, conform prevederilor legale, cu o capacitate de 12 locuri.

ART.3

Scopul serviciului social

 • (1) Scopul serviciului social C.T.F. „Gabriela” este de a asigura activități menite să răspundă nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții, de a asigura protecția, creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.

 • (2) Serviciul social C.T.F. „Gabriela” are ca principală atribuție fumizarea/asigurarea accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, abilitare/reabilitare funcțională, educație și servicii de pregătire pentru viața independentă, precum și pentru integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională.

 • (3) Beneficiarii serviciilor sociale oferite de C.T.F. „Gabriela” sunt copiii și tinerii cu dizabilități și cerințe educative speciale.


»tr. lullu M»nlw nr. 6, Br«țov, jud. Brațov, cod 600001

T*l»fon/faxi 02SS.417.100, cinalli offic»:f;<ițja5pcl)v.»o

wobottm                 Cod fiscali 0870330

Complexul de Servicii BrădetART.4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(l)Serviciul social C.T.F. „Gabriela” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale și a standardelor minime de calitate aplicabile, fiind reglementat de legislația în vigoare, așa cum este cuprinsă în Anexa 1.

 • (2) Serviciul social C.T.F. „Gabriela” este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.252/20.06.2019 și funcționează în cadrul Complexului de Servicii Brădet din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.T.F „Gabriela”, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.T.F. „Gabriela” în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.


ART.5


Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social C.T.F. „Gabriela” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege, în alte acte legislative internaționale în domeniu la care a aderat România, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul C.T.F. „Gabriela” sunt următoarele:


 • a)

 • b)


 • c)

 • d)

 • e)

 • f)

 • g)

 • h)


respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare; deschiderea către comunitate;

asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor; asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a


unui personal mixt;


ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia ținându-se cont, după caz, de vârsta și gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;


facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, dup^^^ caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care actf^a dezvoltat legături de atașament;                                                  /p          ț/
*tr. lullu Mania rw. C, Bra&ov, Jud. Brsțo^, cod 60000*1 T*f»fon/f»M« 0369,417.100, «wn»Hi

w*b»lt»t H^vw.^gr>«/»eOir./io Cod tttcali 0070330

Complexul de Servicii Brădet

 • i)  promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

j)  asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l)  încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicare activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea C.T.F. „Gabriela” cu Serviciul Public de Asistență Socială:

q) prevenirea si combaterea acțiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor;

r)  educarea copiilor în spiritul respectului față de lege și față de valorile morale, în spiritul toleranței, demnității și solidarității;

s)  încurajarea și sprijinirea copiilor în evoluția spre o viață responsabilă și corectă;

t)  responsabilizarea și conștientizarea copiilor față de factorii ce le-ar putea periclita dezvoltarea fizică și morală;

u) reintegrarea școlară, familială ori socială a copilului.

ART.6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în C.T.F. „Gabriela” sunt copiii și tinerii cu dizabilități și cerințe educative speciale aflați în situații de dificultate, separați temporar sau definitiv de părinții lor, care au domiciliul sau au fost găsiți/părăsiți pe raza administrativ-teritorială a județului Brașov, în urma stabilirii măsurii plasamentului în sistem rezidențial, conform legislației în vigoare.

 • (2) Condițiile/documentele de admitere în Centru sunt următoarele:

 • a) admiterea în C.T.F. „Gabriela” se va face conform măsurii stabilite de către

Comisia pentru Protecția Copilului, în situația în care există acordul părinților, sau de către Instanța de Judecată, la cererea D.G.A.S.P.C., atunci când nu există acordul părinților sau după caz al unuia dintre părinți, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP) al minorului;

 • b) documentele necesare admiterii în C.T.F. „Gabriela” sunt actele de identitate ale

minorului și familiei acestuia, actele specifice instituirii măsurii de protecție în sistem rezidențial, Sentința Civilă emisă de către Tribunal sau Hotărârea emisă de către C.P.C.;

 • c)criteriile de eligibilitate:

>copilul ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzi


•tr. luliu M«nlu nr. •, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 7.100, «malli

w»b»lt*«                 Cod fiscali 9170339

Complexul de Servicii Brâdet

drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela;

>copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinților din motive neimputabile acestora;

>copilul abuzat sau neglijat;

>copilul găsit sau copilul părăsit în unități sanitare.

 • d) după admitere, se încheie contractul de furnizare servicii, după caz, cu părinții copilului/reprezentantul legal sau cu copilul după împlinirea vârstei de 18 ani.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor sociale:

 • a) încetarea măsurii de protecție se produce atunci când condițiile care au stat la baza

instituirii acesteia nu mai există sau au suferit modificări, după atingerea finalității P.I.P (reintegrare în familie/adopție/inserție socio-profesională), conform Sentinței Civile/Hotărârii C.P.C./Notă Constatare;

 • b) prin modificarea măsurii de protecție a plasamentului în sistem rezidențial cu

plasamentul familial/plasament în alt SR sau alt județ;

 • c)la decesul beneficiarului.

 • (4) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în C.T.F. „Gabriela” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b)  să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c)  să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f)  să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități;

 • i)  să fie informați, ei și părinții lor, asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai C.T.F. și să fie consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • j)  să-și desfășoare viața într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;

 • k) să-și exprime liber opiniile/dorințele/aspirațiile privind toate aspectele vieții și dezvoltării personale;

 • l)  să gândească și să acționeze autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți

beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale;

 • m) să fie informați cu privire la starea lor de sănătate;


*tr. tullu Manlu nr. 6, Brațov, Jud. Brașov, cod 600001 Taiafon/faxi         7.100, amalli « mc          ttv.ro

webaltm                 Cod flocăit 9BTO339

Complexul de Servicii Brădet

 • n) să-și dea consimțământul cu privire la serviciile asigurate de C.T.F. sau la care li se facilitează accesul;

 • o) să beneficieze de serviciile menționate în ROF-ul C.T.F. și misiunea acestuia;

 • p) să li se păstreze datele personale în siguranță și confidențialitate;

 • q) să nu fie abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;

 • r)  să facă sugestii și reclamații fără teamă de consecințe;

 • s) să nu fie exploatați economic (exploatare prin muncă, confiscarea banilor și bunurilor proprii);

 • t)  să nu li se impună restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic și alt personal calificat, precum și a celor convenite prin ROF-ul C.T.F.;

 • u) să fie tratați și să aibă acces la servicii, fără discriminare;

 • v) să beneficieze de intimitate;

 • w) să-și manifeste și să-și exercite liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • x) să-și utilizeze așa cum doresc lucrurile personale;

 • y) să-și gestioneze așa cum doresc resursele financiare;

 • z)  să practice cultul religios dorit;

aa) să nu desfășoare activități aducătoare de venituri pentru C.T.F., împotriva voinței lor;

bb) să aibă acces în toate spațiile și la toate echipamentele comune;

cc) să aibă acces la toate informațiile care îi privesc, deținute de C.T.F.;

dd) să fie informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în C.T.F. și să-și poată exprima liber opiniile în legătură cu acestea;

ee) să fie tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal.

 • (5) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în C.T.F. „Gabriela”au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială,

medicală și economică;

 • b) să participle la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • c) să participe în raport cu vârsta, situația de dependență, etc., la procesul de furnizare

a serviciilor sociale;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7

Activități și funcții

 • (1) Principalele funcții ale serviciului social C.T.F. „Gabriela” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:


 • > reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu pe beneficiară;

 • > găzduire pe perioadă determinată;

5*tr. luliu Manlu nr. O, Brașov, jud. Brașov, cod 600001

T»l«fon/faxt 0&68.417.10G, omaifi ®rf»c*^<Jssi»s.0Ctsv.r«

w»b*lt*« www.dgttpcbv.ro Cod fiscali 9BTO339

Complexul de Servicii Brădet

 • > îngrijire personală și supraveghere;

 • > educație formală, nonformală și informală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;

 • > acces la programe de abilitare/reabilitare funcțională;

 • > socializare, petrecere a timpului liber, reintegrare familială și comunitară;

 • > consiliere și sprijin pentru copiii/tinerii care vor părăsi sistemul de ocrotire oferit de C.T.F., în vederea integrării lor socio-familiale și profesionale; asigură climatul favorabil dezvoltării personalității copiilor;

 • > consiliere psihosocială și oferirea de suport emoțional;

 • > reevaluări periodice a serviciilor oferite.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > prezentarea „Ghidului Beneficiarului” la intrarea în C.T.F. „Gabriela”;

 • > informare directă și indirectă;

 • > discuții tematice pe spețe concrete, vizionarea de material video;

 • > elaborarea de rapoarte de activitate.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > informare în comunitate prin mijloace directe și indirecte;

 • > stimulare cognitivă pentru adaptare socială;

 • > organizare de evenimente la care este invitată și presa;

 • > încurajarea obținerii contractelor de muncă de sezon (peste 16 ani);

 • > colaborarea cu instituții și fundații din țară și străinătate.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • > elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • > realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • > monitorizarea planurilor de intervenție stabilite conform prevederilor legale în vigoare;

 • > oferirea de servicii specializate prin intermediul specialiștilor (personal de educație, psiholog, asistent social, asistent medical, etc.) D.G.A.S.P.C. Brașov sau ai altor instituții, după caz.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • > consilierea beneficiarilor cu privire la importanța și valoarea banilor;

 • > formarea deprinderilor de administrare a banilor în viața de zi cu zi, precum și de

planificare a veniturilor corespunzător propriilor nevoi și obiective;

 • > atragerea de sponsori;

 • > cursuri anuale de perfecționare a personalului.


»tr. luflu IMwnlki nr. 6, Hrațov, j«fd. Brașov, cod SOOOS1 Talafon/faMi 02S9.417.1OO, •maalli w»b»lt*f www.dgiipcbv.ro Cod flocăit 9870339

Complexul de Servicii Brădet

ART.8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social C.T.F. „Gabriela” funcționează conform prevederilor legale aflate în vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, detaliată în Anexa 2.

 • (2) Structura de personal din cadrul serviciului social C.T.F. „Gabriela” este compusă din:

 • a) personal de conducere;

 • b) personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar;

 • c) personal administrativ, gospodărire, întreținere - reparații, deservire;

 • d) voluntari.

 • (3) Personalul de specialitate reprezintă minim 60% din totalul personalului

ART.9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de către șeful de complex (pentru Complexul de Servicii Brădet).

 • (2) Atribuțiile ale șefului de complex sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul

C.S. și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, a Codului Muncii, etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale și periodice privind activitatea C.S., stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) colaborează cu alte Centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale

societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • d) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații Complexului de

Servicii Brădet;

 • e) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a

numărului de personal;

 • f) desfășoară activități pentru promovarea imaginii Complexului de Servicii Brădet în comunitate;

 • g) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul Complexului de


Servicii Brădet și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • h) reprezintă Complexul de Servicii Brădet în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoane juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

7Btr. luliu Mania nr. O, Brașov, jucf. Brașov, cod 500091

T<Hefon/faxi          fOO, «maH*

wabaitai www.dgjtpcbv.ro Cod fîacalt 9870339

Complexul de Servicii Brădet

SBHiri <m ■viaixa» t «titen:

sofooyiSQ r» n


 • i) întocmește raportul anual de activitate

 • j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a

Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • l) asigură încheierea contractelor de furnizare a serviciilor sociale cu beneficiarii;

 • m) analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul CTF;

 • n) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și

perfecționare;

 • o) asigură instruirea personalului din subordine pe linie de P.S.I. și S.S.M., în

conformitate cu reglementările legale;

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcția de șef de complex se ocupă prin concurs, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a șefului de complex se face respectând prevederile legale în vigoare.

Art. IO

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate auxiliar;

(l) Personalul de specialitate al C.S. Brădet, care deservește C.T.F. ”Gabriela” este format din:

 • a)  asistent medical PL - cod COR: 325901

 • b)  asistent medical principal PL - cod COR: 325901

 • c)  asistent social specialist S - cod COR: 263501

 • d)  educator S - cod COR: 263508

 • e)  educator principal S - cod COR: 263508

 • f)  părinte social G - cod COR: 531202

 • g)  psiholog practicant S - cod COR: 263411

 • h)  medic primar S - cod COR: 221107

(2) Atribuțiile generale ale personalului de specialitate din C.S. Brădet, care deservește C.T.F. "Gabriela”:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale...cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabilei â prezentului regulament;                                              [fâ?


Ktr. lullu Mantia nr. ®, Brațov, jud. Brașov, cod BOOOQ1

Tolcfon/faxi         T.1OG, «mniit ofTIca^dțgn'ipctrv.ro

webeitet M^rw.c^aapcfrK^o Cod flecalt 0BTO339

Complexul de Servicii Brâdet

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor,

identificării de resurse, etc.;

 • c) sesizează conducerii C.S. situațiile care pun în pericol siguranța beneficiarului,

situațiile de nerespectare a prevederilor prezentului regulament, etc.;

 • d) semnalează existența oricărei forme de abuz asupra copilului;

 • e) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului

și respectării legislației;

 • f) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • g) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • h) promovează interesul superior al copiilor;

 • i) respectă cu strictețe confidențialitatea datelor referitoare la beneficiarii C.S. Brădet

și își desfășoară activitatea respectând codul deontologic al profesiei;

 • j) abordează copiii în mod nedescriminatoriu, respectându-le demnitatea și folosind o

formulă de politețe preferată de aceștia;

 • k) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • l) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Atribuții specifice ale personalului de specialitate sunt:


  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >


  >

  >

  >

  >


a) asistentul medical PL - cod COR: 325901 răspunde de educația medico-sanitară a beneficiarilor;

coordonează demersurile de prevenire a bolilor;

contribuie la formarea deprinderilor de viață independentă ale beneficiarilor; răspunde și se implică activ în educația medicală și igienico-sanitară;

răspunde de alimentația administrată;

urmărește starea de sănătate și depistează beneficiarii bolnavi;

efectuează tratamentele indicate de medic și ia măsuri de prim ajutor când este cazul;

supraveghează igiena individuală a beneficiarilor; participă la programul de baie; în lipsa medicului, izolează și trimite beneficiarii bolnavi la consulturi de specialitate;

examinează beneficiarii care pleacă în tabere, competiții sportive, semnează fișele medicale;

evaluează beneficiarii ce urmează să fie supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicații, supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postvaccinale; execută vaccinările profilactice; efectuează triajul epidemiologie după fiecare vacanță școlară;

asigură securitatea medicamentelor pentru a evita orice accident nedorit; verifică starea de sănătate a personalului din blocul alimentar în vederea prevenirii toxinfecțiilor alimentare;

însoțește beneficiarii la consulturile de la cabinetele de specialitate;

9*tr. lullu M*nlia rw. <3, Brașov, Jud. Brașov, cod SOOOB1

T*4*f0n/faM«                •nr»»Ui ofTicw^tlțja^pctiv.ro

wobaltat                 Cod flăcăii 9B7O339

Complexul de Servicii Brâdet

 • > participă la acțiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoza, scabie) și antiinfecțioasă (dezinfecție-dezinsecție) în focarele din centru (hepatită virală, tuberculoză, infecții streptococice, boli diareice acute);

 • > participă la acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic;

 • > controlează zilnic condițiile de igienă din spațiile de cazare și alimentare;

 • > efectuează, zilnic, conform programării săptămânale, sterilizarea cu lampa U V (antibactericidă);

 • > inițiază, desfășoară și controlează diverse activități ce au ca scop educația sanitară, igienică și medicală a beneficiarilor din SR;

 • > urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ;

 • > participă la acțiunile profilactice organizate de către foruri medicale;

 • > completează dările de seamă statistice lunare și anuale privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetului medical;

 • > constată abaterile de la normele de igienă și anti-epidemice, informând medicul complexului si șeful de complex despre abaterile înregistrate, precum și Autoritatea de Sănătate Publică;

 • > examinează, izolează, tratează și supraveghează din punct de vedere medical toți copiii bolnavi, izolați în infirmeria complexului;

 • > răspunde de toate accidentele copiilor provocate din neglijență;

 • > răspunde, după caz, material, contravențional sau penal de toate accidentele produse în timpul serviciului din vina lui;

 • > execută și alte activități sau sarcini încredințate lui de către șeful de complex;

 • > aduce la cunoștință șefului de complex orice eveniment petrecut la locul de muncă dacă acesta ar periclita imaginea instituției;

 • > păstrează confidențialitatea datelor despre beneficiarii din complex, fără a furniza informații unor terți, fără aprobarea și înștințarea șefului de complex.

b) asistentul social specialist S - cod COR: 263501

 • > asigură coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor Programelor de Intervenție Specifică (P.I.S.) pentru toți beneficiarii C.T.F. „Gabriela;

 • > participă și asistă la admiterea copiilor în C.T.F. „Gabriela și elaborează documentele specifice necesare;

 • > informează copilul cu privire la drepturi și obligații, regulamentul C.T.F. „Gabriela. Ghidul Beneficiarului și desemnarea unei persoane de referință;

 • > întocmește și actualizează dosarele beneficiarilor;

 • > asigură menținerea legăturii cu familia biologică și/sau extinsă și cu persoanele importante pentru copil;


»*r. luliu Maniu nr. <B( Brațov, jwd. Brațov, cod SOOOB1 Ta<afon/faxi 02M.4f7.100, otnaili

w»b*tt*i                   Cod fiscali ®BTO33®

Complexul de Servicii Brădet


 • > acționează cu prioritate pentru reintegrarea copiilor in familie sau pentru găsirea alternativelor de tip familial (plasament familial sau adopție), în interesul superior al copilului;

 • > întocmește Planul de Acomodare în colaborare cu echipa pluridisciplinară;

 • > reevaluează periodic sau la nevoie condițiile care au stat la baza instituirii măsurii de protecție pentru fiecare beneficiar, în parte;

 • > participă și cooperează cu membrii echipei pluridisciplinare pentru elaborarea documentelor specifice și se asigură de realizarea obiectivelor propuse în planurile/programele de intervenție individualizate;

 • > întocmește diferite situații/statistici solicitate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > colaborează cu instructorii de educație, școala, psihologul, în vederea elaborării programului educațional, activităților recreative și de socializare pentru fiecare copil în parte;

 • > acționează cu prioritate pentru reintegrarea copiilor în familie sau pentru găsirea alternativelor la instituționalizare;

 • > identifică circumstanțele sau condițiile care pot duce la reintegrarea copilului în familie și stabilește sprijinul ce poate fi acordat;

 • > completează fișa de vizită a copilului în familie și fișa de vizită a familiei în

 • C. T.F. „Gabriela” (impresii în legătură cu membrii familiei, impresii ale familiei în legătură cu copilul);

 • > în cazul absenței fără permisiune a copilului, sesizează în scris D.G.A.S.P.C. Brașov, Poliția, familia copilului și se deplasează la domiciliul părinților sau la persoanele semnificative pentru copil. La găsirea/revenirea copilului se discută cu acesta motivele care au dus la această măsură extremă, încercând găsirea unor soluții împreună;

 • > consemnează în dosarul copilului toate discuțiile purtate cu acesta, cu familia precum și orice modificare survenită în situația copilului;

 • > colaborează cu psihologul și educatorii în scopul cunoașterii copiilor și a familiilor acestora, pentru identificarea soluțiilor optime în privința copiilor;

 • > discută periodic și consiliază copilul înainte și după efectuarea vizitelor în familie, atunci când apar modificări ale comportamentului, tulburări de dezvoltare, ori de câte ori copilul solicită aceasta;

 • > are rol activ în identificarea problemelor de orice natură ale copiilor, a cauzelor acestor probleme, a eventualelor situații de abuz de orice natură și a oricăror situații prin care s-au încălcat drepturile copiilor din C.T.F. „Gabriela”, reclamă

 • D. G.A.S.P.C. orice situație de abuz din partea personalului sau a altor beneficiari, se implică, prin furnizarea de informații persoanelor desemnate, să rezolve astfel de situații, susține moral copilul în cauză pe toată perioada conflictului și până la restabilirea echilibrului psiho-fîzic al acestuia;

 • > întocmește registrul de abuz, care va fi completat de câte ori împreună cu echipa pluridisciplinară, stabilind măsuri și obiective;

11


DIREC co GENE Z DEAS1 O SOC Q Ș1PROȚI•tr. tullu Maniu nr. 9, Br»țov, jud. Brașov, cod BOOOB1

Trtafon/f»xi         T.1OO, omaHi ofTica'f^Uțșarvpctxv.ro

w»b»lt»t www.tfgttpelw.n Cod flăcăii 0*70339

Complexul de Servicii Brădet

 • > ține evidența persoanelor care vizitează C.T.F. „Gabriela” (scopul vizitei si observații);

 • > întocmește registrul cu opiniile copiilor și organizează întâlnirile cu Consiliul Copiilor, aduce la cunoștința echipei pluridiciplinare și șefului de complex opiniile acestora;

 • > discută cu copilul din clasa a VUI-a, împreună cu psihologul și educatorul, situația școlară, aspirațiile profesionale și decid împreună traseul educațional potrivit, sprijinindu-1 în realizarea acestuia;

 • > împreună cu șeful de complex, psihologul, instructorul de educație și copilul/tânărul care mai are un an până la definitivarea pregătirii școlare, stabilește un plan de integrare socio-profesională și pașii care trebuiesc parcurși pentru realizarea acestuia;

 • > mediază inserția profesională a tânărului cu AJOFM, societatea angajatoare la absolvirea SAM (Școala Profesională);

 • > întocmește dosarul pentru eliberarea Certificatului de Expertiză și Orientare Școlară;

 • > întocmește dosarul pentru obținerea/reînnoirea certificatului de handicap;

 • > întocmește rapoarte despre copii la solicitarea autorităților;

 • > întocmește lunar rapoarte privind beneficiarii care au părăsit C.T.F. tară aprobare, în atenția Serviciului de Monitorizare al D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > întocmește lunar raport de monitorizare pentru managerul de caz;

 • > întocmește la trei luni situația tinerilor cu handicap pentru Serviciul Prestații Sociale al D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • >  pregătește împreună cu echipa pluridisciplinară reîntoarcerea în familie, schimbarea măsurii de protecție, integrarea socio-profesională a copilului/tânărului.

  c)


  >

  >

  >

  >


  >

  >

  >

  >


educatorul - cod COR: 263508 răspunde și se implică activ în educația școlară, extrașcolară a copiilor din grupă (un număr de 3-6 copii) în funcție de dezvoltare intelectuală;

participă, împreună cu copiii, la acțiuni administrative în C.T.F.; cunoaște și aplică procedurile specifice standardelor de funcționare a C.T.F.; pregătește împreună cu echipa pluridisciplinară reîntoarcerea în familie, schimbarea măsurii de protecție, integrarea socio-profesională a copilului/tânărului;

în acord cu beneficiarii și educatorii, programează și realizează activitățile de educație non-formală;

contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială și emoțională prin activități de recreere, socializare, petrecere a timpului liber;

întocmește planurile de activități lunare; încurajează dezvoltarea relațiilor pozitive cu mediul social;


*tr. tuliu M*nita nr. 6, Br»țav, jwd. BrațAV, cod SOOOB1 0980.817.100, «maili ornc»^<jg>5pcbv,ro

w*bsit*t                C«d      9S7O330

Complexul de Servicii Brădet

 • > atunci când situația beneficiarilor impune activități specifice de socializare, împreună cu psihologul, se întocmește un plan de acțiune pentru acest demers;.

 • > prin comunicare verbală și nonverbală, evaluări pozitive și activități de socializare, contribuie la progresul afectiv al beneficiarilor;

 • > duce la îndeplinire sarcinile ce revin ofițerului de serviciu.

 • d) părintele social - cod COR: 531202

 • > însoțește, supraveghează și ajută copiii să își aranjeze/pregătească patul, să îmbrace pijamaua/hainele de zi, să își facă igiena personală dimineața/prânz/seara, să servească masa, formându-le deprinderile de igienă, igienă alimentară și alimentație sănătoasă, conform standardelor minime de calitate;

 • > însoțește noaptea la toaletă copiii cu probleme de sănătate;

 • > asigură beneficiarilor un climat adecvat și semnalează personalului medical copiii cu probleme de sănătate sau tulburări neuro-psihice;

 • > consemnează în Procesul verbal de predare-primire a schimbului toate evenimentele deosebite;

 • > nu părăsește dormitoarele repartizate decât in situații speciale, după anunțarea prealabilă a colegilor;

 • > răspunde de igiena personală a copiilor;

 • > supraveghează și implică beneficiarii în menținerea curățeniei în dormitoare și grupurile sanitare;

 • > controlează copiii să nu posede produse periculoase, inflamabile;

 • > se informează și informează la începerea/terminarea schimbului despre starea generală a copiilor, prin completarea Procesului-verbal de predare-primire a schimbului;

 • > răspunde de bunurile mobile și imobile din dotare;

 • > anunță conducerea centrului de orice defecțiune constatată;

 • > în caz de incendiu sau alte accidente nedorite anunță de îndată Pompierii, Salvarea și conducerea centrului și ajută la evacuarea copiilor și a bunurilor.

 • > răspunde de accidentele provocate copiilor și de către copii din neglijență, neatenție sau lipsă de supraveghere.

  e)


Psihologul - cod COR: 263411

efectuează psihoterapie individuală și de grup cu copiii;

întocmește fișe personale pentru fiecare copil, care trebuie să cuprindă: anamneză, nivel de dezvoltare, profil de personalitate, nevoi speciale, plan de

intervenție;

coordonează, elaborează și aplică în colaborare cu compartimentele medico-

sanitar, asistență socială și educativ programele de recuperare individuală a copiilor din C.T.F.;


atr. luliu Manlu nr. B, Brașov, jud. Brașov, cod BOOO01

Totafon/faxa 07M.4f7.fOft atnaili ©fTtca<C?<lțjafvpctiv.K» wabalta* wrMrw,.dIr«a^eBK^» Cod fiscali 9070339

Complexul de Servicii Brădet

 • > consiliază personalul educativ și administrativ pentru adoptarea atitudinii adecvate față de copiii cu nevoi speciale, probleme comportamentale și psiho-emoționale, conform strategiei terapeutice a psihologului;

 • > promovează interesul superior al copilului prin protejarea și promovarea drepturilor fundamentale ale copilului cu nevoi speciale;

 • > respectă deontologia profesională;

 • > asigură condiții optime de examinare, consiliere, terapie (cabinet psihologic) și acces limitat la informațiile obținute în relația cu copiii;

 • > colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridiciplinare;

 • > colaborează cu serviciile D.G.A.S.P.C. și alte instituții;

 • > participă la formele de perfecționare profesională organizate în cadrul D.G.A.S.P.C. și în afara acesteia;

 • > cunoaște și aplică procedurile specifice standardelor de funcționare a C.T.F.;

 • > pregătește împreună cu echipa pluridisciplinară reîntoarcerea în familie, schimbarea măsurii de protecție, integrarea socio-profesională a copilului/tânărului.

g) medicul - cod COR: 221107

 • > răspunde și se implică activ în educația medicală și igienico-sanitară;

 • > coordonează și răspunde de întreaga activitate în cadrul cabinetului medical și a personalului medical din centru;

 • > examinează beneficiarii în vederea examenului medical de bilanț, pentru aprecierea nivelul de sănătate și de dezvoltare fizică, pentru depistarea precoce a diverselor afecțiuni;

 • > selecționează din punct de vedere medical beneficiarii cu probleme, starea lor de sănătate în vederea orientării lor școlar-profesionale;

 • > examinează beneficiarii care pleacă în tabere, competiții sportive, semnează fișele medicale;

 • > evaluează beneficiarii ce urmează să fie supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicații, supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postvaccinale;

 • > eliberează adeverințe medicale pentru activitățile de educație fizică unde este cazul;

 • > efectuează triajul epidemiologie după fiecare vacanță școlară;

 • > verifică starea de sănătate a personalului din blocul alimentar, în vederea prevenirii toxinfecțiilor alimentare;

 • > aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația medicului epidemiolog;

 • > inițiază acțiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză, scabie) și antiinfecțioasă (dezinfecție-dezinsecție) în focarele din complex (hepatită virală, tuberculoză, infecții strptococice, boli diareice acute);


•tr. lullu Maniu nr. ®, Brwțov, J«m4. Brașov, cod 600001

Z.70A «maH* offlco©<iflB»5pcbv.fo

W»bslt*<                 c®d flacal* ©87033®

Complexul de Servicii Brădet

 • > inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic;

 • > controlează zilnic condițiile de igienă din spațiile de cazare si alimentare;

 • > vizează și participă la întocmirea meniurilor în scopul respectării unei alimentații raționale;

 • > calculează și menționează zilnic pe listele de alimente valoarea calorică a meniului;

 • > inițiază, desfășoară și controlează diverse activități ce au ca scop educația sanitară, igienică și medicală a beneficiarilor din complex;

 • > umărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ;

 • > verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătății;

 • > participă la acțiunile profilactice organizate de către foruri medicale;

 • > constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice, informând șeful de complex despre abaterile înregistrate, precum și Autoritatea de Sănătate Publică;

 • > acordă primul ajutor copiilor din centru;

 • > examinează, izolează, tratează și supraveghează din punct de vedere medical toți copiii bolnavi, izolați în infirmeria centrului;

 • > execută și alte activități sau sarcini încredințate de către șeful de complex.

ART.ll

Personal administrativ, gospodărire, întreținere - reparații, deservire

(1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare C.T.F. „Gabriela” și este alcătuit din:

 • a) administrator MI- cod COR: 515104

 • b) economist SI- cod COR: 263102

 • c) magaziner M - cod COR: 432102

 • d) muncitor calificat G III - cod COR: 7549

 • e) șoferGI -codCOR: 832201

(2) Atribuțiile specifice ce revin personalului administrativ, gospodărie, întreținere - reparații, deservire:

a) administratorul cod COR: 515104

 • > gestionează, administrează și răspunde de întregul patrimoniu al C.S. Brădet;

 • > se îngrijește de aprovizionarea cu toate materialele necesare bunei funcționări a

activităților din SR;

 • > asigură păstrarea și folosirea economicoasă a bunurilor complexului;

 • > organizează activitatea din compartimentele subordonate;

 • >  supraveghează lucrările de reparații curente și investiții din complex;

 • > se preocupă de păstrarea bunurilor mobile și imobile din complex;


*tr. luliu Manila nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 0264.417.100, atnaili

wab*ita< wMrw.tifj.»»ț>ct»v.ro Cod fiscala SB7O33S

Complexul de Servicii Brădet

 • > repartizează pe locurile de muncă obiectele de inventar si mijloacele fixe, controlând periodic modul cum acestea sunt îngrijite și păstrate;

 • > ia măsuri de asigurare a pazei și securității întregului patrimoniu;

 • > ia măsuri de prevenire a incendiilor;

 • > verifică instruirea de P.M. și P.S.I. efectuată de persoana desemnată să se ocupe de această sarcină;

 • > desemnează formarea comisiilor de inventariere și de recepție a mărfurilor;

 • > verifică perioada de folosință a echipamentelor beneficiarilor și personalului;

 • > participă la întocmirea listei zilnice de alimente, după care o prezintă spre aprobare șefului de complex și contabilității cu o zi înainte de eliberarea alimentelor din magazie;

 • > controlează zilnic calitatea mâncărurilor și repectarea rețetarului;

 • > vizează eliberarea materialelor consumabile și este responsabil de folosirea judicioasă a acestora;

 • > asigură condiții favorabile pentru realizarea inventarierii anuale;

 • > ia măsuri pentru prevenirea accidentării beneficiarilor, a incendiilor sau a altor pagube colaterale care ar putea periclita integritatea beneficiarilor sau a personalului;

 • > eliberează, controlează și evidențiază datele înscrise în foile de parcurs prezentate de conducătorul auto;

 • > urmărește și respectă prevederile din contractele cu furnizorii, precum și cantitatea, calitatea și prețul produselor achiziționate;

 • > testează piața liberă pentru cumpărarea directă a materialelor și produselor și declară pe propria răspundere avantajele achizițiilor făcute;

 • > întocmește pentru fiecare beneficiar fișele de evidență pentru materialele consumabile și obiectele de inventar primite (îmbrăcăminte, încălțăminte, etc.).

  b) economistul - cod COR: 263102 >


realizează evidența operativ-contabilă, întocmește și operează documentele specifice, conform legislației în vigoare și normelor interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

întocmește periodic balanțele analitice și sintetice, precum și contul de execuție bugetară a C.S., înregistrează cronologic și sistematic documentele justificative ale C.S., le arhivează și păstrează corespunzător;

efectuează periodic verificări cantitativ-valorice ale bunurilor existente în C.S., conform normelor și prevederilor legale;

întocmește propunerile de buget pentru anul următor;

întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare, planul de venituri și cheltuieli extrabugetare, planul de casă, precum și orice alte lucrări de planificare financiară, la termenele și în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;


»tr. IuIIm Manlia nr. S, Brațov, Jud. Brașov, cod SOOOSt Tolafon/faita         7.100, emaMt

wabaltai www.flfeur4pobir.si» Cod fiscali OS TOS 30

Complexul de Servicii Brâdet

 • > urmărește executarea integrală a bugetului, în scopul unei utilizări judicioase a creditelor bugetare alocate, informând periodic conducerea în vederea luării de măsuri operative pentru realizarea sarcinilor planificate;

 • > primește și execută formele de poprire, asigură ducerea la îndeplinire a titlurilor executorii;

 • > organizează evidența contractelor încheiate și urmărește executarea lor;

 • > organizează inventarierea valorilor materiale și bănești, instruiește și controlează periodic personalul unității care gestionează bunuri;

 • > întocmește dările de seamă contabile și pe cele statistice, privind plata salariilor;

 • > întocmește, clasează și păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișele, balanțele de verificare, etc.;

 • > verifică corectitudinea și modul de întocmire, centralizează și contabilizează bonurile de consum și listele de alimente;

 • > întocmește lunar, până la data de 15 ale lunii, balanța de verificare analitică la ct. 001; 600, pe care o confruntă cu balanța sintetică;

 • > urmărește respectarea baremelor elaborate de organele în drept, privind echipamentele și cazarmamentul la care au dreptul copiii, verificând periodic registrul scadențar;

 • > verifică propunerile de reformă prezentate de administratorul unității;

 • > face parte din comisia de casare;

 • > vizează calculul foilor de alimentație zilnică și a alimentelor eliberate de la magazie pentru pregătirea hranei copiilor;

 • > examinează și face propuneri în vederea cheltuirii raționale a alocațiilor de hrană;

 • > verifică periodic registrul de evidență a meselor servite la cantină;

 • > se ocupă de procurarea și păstrarea documentelor privind legislația care reglementează activitatea financiar - contabilă a unității (legi, decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucțiuni etc.);

 • > răspunde de respectarea normelor contabile și controlul datelor înregistrate în contabilitate, precum și de păstrarea acestora pe suport magnetic;

 • > îndeplinește orice sarcină trasată de directorul economic, șeful serviciului contabilitate-buget din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, șeful serviciului financiar, șeful de complex.

c) magazinerul - cod COR: 432102

 • > întocmește documentele de recepție a bunurilor ce-i intră în gestiune;

 • > întocmește documentele de consum ale bunurilor ce-i ies din gestiune, pe baza aprobărilor date de conducerea complexului;

 • > solicită șefului de complex asigurarea asistenței tehnice pentru bunurile ale căror caracteristici necesită acest lucru;

 • > verifică toate bunurile ca acestea să fie în termen și se îngrijește de rularea stocurilor, astfel încât să se realizeze o administrare corespunzătoare;


•tr. luliu Manii* nr. *, Brațov, jud. Brașov, cod 600091

Taiafon/faxi 0088.017.100, omaUi orficasSdwa^pctsv.ro wobaltot Mvw.dgttpebv.ro Cod fiscali 9*70339

Complexul de Servicii Brâdet

 • > păstrează bunurile pe care le are în gestiune, în condițiile cerute de prescripțiile tehnice și în condiții igienico-sanitare corespunzătoare;

 • > asigură o bună întreținere a utilajelor, aparatelor și instrumentelor din dotare, anunțând, în scris, organul ierarhic superior despre orice defecțiune apărută;

 • > urmărește asigurarea pazei și securității depozitelor, anunțând organele abilitate la apariția oricăror nereguli;

 • > ține evidența zilnică a bunurilor din locurile de depozitare;

 • > predă la timp toate actele către contabilitatea instituției;

 • > se ocupă de situația combustibililor și carburanților;

 • > efectuează lunar confruntări cu contabilul instituției;

 • > comunică șefului de complex și administratorului plusurile/minusurile de gestiune, cazurile de alterare, defecțiune, sustragere;

 • > întocmește zilnic bonurile de consum;

 • > urmărește contractul de achiziții pe fiecare furnizor și fiecare produs în parte, solicită toate actele necesare pentru recepția bunurilor de la furnizori;

 • > în situația stocurilor mari solicită aprobare de la conducerea instituției, pentru transferul acestora în alte centre;

 • > întocmește bonurile de restitutire a materialelor neconsumate.


  >

  >

  >

  >

  >


  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >


d) muncitorul calificat - fochist pentru cazane cu abur și de apă fierbinte - cod COR: 7549 verifică zilnic toate încăperile pentru a depista din timp eventualele defecțiuni și ia măsuri urgente pentru remedierea acestora;

răspunde de bunurile mobile și imobile din dotare;

se asigură că instalațiile electrice și aparatura sunt intacte;

anunță conducerea complexuluii de orice defecțiune constatată;

în caz de incendiu sau alte accidente nedorite, întrerupe alimentarea cu energie electrică, anunță Pompierii, Salvarea și conducerea complexului și ajută la evacuarea copiilor și a bunurilor;

se pregătește corespunzător pentru verificările anuale efectuate de ISCIR Brașov; anunță administratorului orice viciu de funcționare al centralelor termice; respectă cu strictețe regimul de exploatare al centralelor termice;

consemnează, zilnic, consumurile de material lemnos;

la intrarea/ieșirea din schimb notează parametrii de funcționare în caietul de evidență;

nu permite accesul persoanelor străine în incinta centralelor;

în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică la centrala cu combustibil solid, pornește în cel mai scurt timp generatorul electric, verifică periodic funcționarea și alimentarea cu combustibil și ulei a generatoarelor. In cazul nefuncționării generatorului electric evacuează de urgență combustibilul cu care au fost alimentate centralele termice.

nu blochează căile de acces în camerele centralelor;

nu depozitează material lemnos în camerele centralelor termice;

18»tr. lullu Martin nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1

T*t*fon/faM« 0983.417.100^ «mallt

W»b»ltn                 Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii Brădet

 • > în timpul funcționării, supraveghează centralele termice;

 • > stochează materialul lemnos în mod corespunzător, pentru a evita alimentarea centralelor cu material ce prezintă umiditate ridicată și pentru evitarea accidentelor;

 • > îndepărtează zăpada pe aleile de acces spre centralele termice și magaziile de depozitare a materialului lemnos.

 • e) muncitorul calificat - bucătărie - cod COR: 7549

 • > întocmește lista de meniuri împreună cu asistentul medical și administratorul;

 • > urmărește recepționarea alimentelor necesare preparării hranei provenite din magazie, pentru a corespunde cantitativ și calitativ (să nu aibă termenul de valabilitate expirat);

 • > preluarea alimentelor se va face pe bază de semnătură, iar din acel moment răspunde atât de materia primă, cât și de produsul finit;

 • > la prepararea hranei se are în vedere respectarea rețetarului și a fișei calorice, având obligația să sesizeze orice inadvertență privind numărul minim de calorii/copil/zi;

 • > în incinta bucătăriei nu au voie persoane care nu lucrează în acel loc de muncă;

 • > este interzisă pătrunderea în bucătărie fără halat alb. Personalul care participă la prepararea hranei trebuie să aibă carnet de sănătate cu analizele la zi, iar igiena corporală trebuie să fie unul din criteriile de bază pentru a lucra în bucătărie (spălat, unghii tăiate, păr spălat și cu batic sau cu bonetă pe cap, etc.);

 • > este interzis a se introduce alimente din exteriorul centrului, singurele alimente din care se prepară hrana fiind cele scoase din magazie;

 • > este interzis a fi primiți copiii care prezintă probleme de sănătate și nu au voie să intre în contact cu mâncarea;

 • > bucătăria va sta de regulă închisă și numai persoanele autorizate au voie să intre (șef centru, administrator, magaziner, medic, asistent medical);

 • > supraveghează și îndrumă copilul care este de serviciu la bucătărie să-și formeze deprinderi gospodărești, asigură curățenia în sala de pregătire a alimentelor;

 • >  realizează spălarea și sterilizarea vaselor;

 • >  evacuează în permanență gunoiul din sala de pregătire a alimentelor și din sala de mese, servește hrana copiilor, respectând programul de masă.

 • f) muncitorul calificat tâmplar - cod COR: 7549

 • > depistează și remediază defecțiunile apărute;

 • >  efectuează lucrări de reparații, montaj ale mobilierului;

răspunde de bunurile mobile și imobile din dotare;

anunță conducerea complexului de orice defecțiune constatată; colaborează cu ceilalți muncitori la remedierea altor defecțiuni decât mobilierului;


*tr. IuIIm Menita nr. fi, Brațov, Jud. Brașov, cod EOOO&1 Tetefon/Texa O2SS.4f7.100, anialii

w»b*!t*t iMVW.tigitpabv.ro Cod fineați OB7O339

Complexul de Servicii Brădet

 • >  execută toate lucrările de reparație și întreținere din cadrul instituției;

 • > supraveghează și menține integritatea patrimoniului instituției, a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar;

 • > răspunde de obiectele de inventar pe care le are în folosință;

 • >  execută în atelier orice lucrare de reparație sau amenajare necesară instituției;

 • > răspunde de calitatea lucrărilor pe care le execută;

 • > montează și demontează toate mijloacele fixe ale complexului;

 • > anunță în timp util administratorului complexului defecțiunile apărute, pe care nu le poate remedia cu forțe proprii;

 • > verifică și răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

 • > utilizează cu maximum de eficiență materialele, sculele și dispozitivele din dotare;

 • > răspunde de curățenia în incinta curții complexului, astfel încât aceasta să arate în permanență îngrijită și primitoare;

 • > colaborează cu educatorul și îi solicită acestuia copiii care sunt trecuți de serviciu în graficul de activitate - sectorul curte;

 • > răspunde de evacuarea deșeurilor menajere în ziua în care acestea trebuie ridicate de către mașina de salubritate.

 • g) muncitorul calificat zidar/zugrav - cod COR: 7549

 • > depistează și remediază defecțiunile apărute;

 • > efectuează lucrări de reparații, montaj pavimente;

 • > răspunde de bunurile mobile și imobile din dotare;

 • > anunță conducerea complexului despre orice defecțiune constatată;

 • > colaborează cu ceilalți muncitori pentru remedierea altor defecțiuni;

 • >  execută toate lucrările de reparație și întreținere din cadrul instituției;

 • > supraveghează și menține integritatea patrimoniului instituției, a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar;

 • > răspunde de obiectele de inventar pe care le are în folosință;

 • >  execută în atelier orice lucrare de reparație sau amenajare necesară instituției;

 • > răspunde de calitatea lucrărilor pe care le execută;

 • > montează și demontează toate mijloacele fixe ale complexului;

 • > anunță în timp util administratorului complexului defecțiunile apărute, pe care nu le poate remedia cu forțe proprii;

 • > verifică și răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

 • > utilizează cu maximum de eficiență materialele, sculele și dispozitivele din dotare;

 • > răspunde de curățenia din curtea centrului, astfel încât aceasta să arate în permanență îngrijită și primitoare.


  20
*tr. (uliu Manlu nr. S, Brațov, Jud. Brașov, cod 600001 T«H*fon/r*M« 0X00.017.100, o«n«Ht offie«»©cJț»»*pcbv.»o wobsliot www.1gmpcbv.ro Cod fiscali SSFO339

Complexul de Servicii Brădet

QnBEEBKBSBSEB

.-■aea>


* ” «Ift v

$001.150 I4C0I


 • h) muncitorul calificat - cod COR: 7549

 • > depistează și remediază defecțiunile apărute;

 • > efectuează lucrări de reparații;

 • > răspunde de bunurile mobile și imobile din dotare;

 • > anunță conducerea complexului de orice defecțiune constatată;

 • > colaborează cu ceilalți muncitori la remedierea altor defecțiuni;

 • >  execută toate lucrările de reparație și întreținere din cadrul instituției;

 • > supraveghează și menține integritatea patrimoniului instituției, a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar;

 • > răspunde de obiectele de inventar pe care le are în folosință;

 • > supraveghează și participă la orice reparație de la centrala termică;

 • > execută în atelier orice lucrare de reparație sau amenajare necesară instituției;

 • > răspunde de calitatea lucrărilor pe care le execută;

 • > montează și demontează toate mijloacele fixe ale complexului;

 • > anunță în timp util administratorul complexului cu privire la defecțiunile apărute, pe care nu le poate remedia cu forțe proprii;

 • > verifică și răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

 • > utilizează cu maximum de eficiență materialele, sculele și dispozitivele din dotare;

 • > răspunde de curățenia din curtea complexului astfel încât aceasta să arate în permanență îngrijită și primitoare.

 • i) șoferul - cod COR: 832201

 • > asigură, în condiții de maximă siguranță, transportul beneficiarilor și personalului C.S., conform planificării activităților;

 • > răspunde de integritatea fizică a persoanelor transportate;

 • > utilizează responsabil și asigură funcționarea optimă a autoturismului din dotare, la parametrii tehnici corespunzători;

 • > respectă cu strictețe regulile de circulație și răspunde de consecințele neaplicării lor;

 • > ține evidența consumului de carburanți și lubrifianți, conform normelor, în documentele specifice;

 • > păstrează în stare de funcționare și curățenie autovehiculele din dotare;

 • > completează foaia de parcurs pentru fiecare cursă, conform normelor în vigoare;

 • > se îngrijește ca dotarea autovehiculelor să fie în conformitate cu prevederile legale.


atr. luliu Mania nr. 6, Brațav, juO. Brașov, cod SOOO84

Tolafon/faxi O2B8.417. IO O, omaili offic»®«jg3spctiv,fo

wabaitsf                 Cod ftaeait O8TO33S

Complexul de Servicii Brădet

ART.12

Descrierea responsabilităților generale ce revin tuturor angajaților serviciului social C.T.F. „Gabriela”

 • (1)  Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • a) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu;

 • c) abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • d) respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

 • (2)  Privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • a)    Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

 • > de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • > de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • > de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

 • > de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social;

 • > de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • > de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

 • b)   Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, funcționari publici/personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.


*tr. lullu Manlu nr. 6, Brațov, Jud. Brașov, cod S00001

T*l4»f«»n/f»xa 0X83.417.100, emaMi oftlca$<JMa««j»ctiv.ro wsboltm www.dgttpcbv.ro Cod fiscali 087033®

Complexul de Servicii Brădet

 • (3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:

 • > participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă,

a Situațiilor de Urgență;

 • > cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice,

echipamentul individual de protecție acordat;

 • > informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • > răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata

efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • (4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:

 • > respectă toate regulamentele (R.O.F., Norme Interne de Funcționare, M.O.F.), procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, cât și la nivelul C.S. Brădet.

 • (5) Privind serviciul de permanență:

 • > personalul își desfășoară activitatea în ture și schimburi de lucru, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

 • (6) Privind conduita în timpul serviciului:

 • >  personalul se obligă să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante în timpul programului de lucru;

 • >  personalul se obligă să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante la începerea programului de lucru;

 • >  personalul se obligă să respecte reglementările privind fumatul în spațiile publice.

Art. 13

Finanțarea Centrului

 • (1)  în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C. Brașov are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale de către Casa de Tip Familial „Gabriela”, cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate obligatorii aplicabile;

 • (2)   Finanțarea cheltuielilor C.T.F „Gabriela” se asigură, în condițiile următoarele surse:
 • > bugetul de stat;

 • > bugetul local al județului Brașov;

 • > donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice sau juridice, din țară și/sau străinătate;

 • > fonduri externe rambursabile și/sau nerambursabile, alte surse de finanțare, în condițiile legii.


Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament.Director General Adjunct.

Priboi Mjbai Septimiu


Avizat,


Șef Serviciul M.C.C. Rezidențial

Moraru Gabțiela


Avizat,

Șef Serviciul Managementul Resurselor Umane

Hașu RglijGa.


Avizat,

Serviciul Juridic Contencios


Șef Complex,

Diac Adrian

•*r. lullu Manlu rw. *, Brațav, Jud. Brașov, cod 6000*1 T***fon/faxi 0261.417.100, omaUl               tov.ro

w«b»lt*t wvwf.dffMl»ci6V.t4> Cod      9*70339

Complexul de Servicii Brădet

ANEXA 1

Cadrul legal de organizare și funcționare:


1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

 • 9.

 • 10.

11.

12.

 • 13.

 • 14.

 • 15.


Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.252/20.06.2019 - privind aprobarea înființării serviciului social: Casa de Tip Familial ”Gabriela” din cadrul Complexului de Servicii Brădet, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.253/20.06.2019 - privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcțiai Generală, de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr 268/2007 privind aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 448/2006

Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea si metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului

Ordinul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului

Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 14/2007 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă

Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată

Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a Regulamentelor Cadru de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

Legea nr. 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.


•tr. ImIIu M«nlu nr. a, Br^ov, Jwd. Brațov, cod SOOO01 Tolofon/taMi 0904.417.100, •molii cf(lc»SdgBRpctovm w*b»lt*t www.l9ttfielrv.fe Cod fflooali ©ITtîSO

Complexul de Servicii Brădet

 • 16.  Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

 • 17.  Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare

Director General,

Gîrbacea Julie


Avizat,

Șef Serviciul M.C.C. Rezidențial

Moraru Gabriela


Avizat,

Șef Serviciul Managementul Resurselor Umane

Hașu Raluca


Avizat,

Serviciul Juridic Contencios

Șef Complex,

Diac Adrianatr. (uliu Mani» w. ®, Brațav, Jw<t. Brașov, cod GOOOB1

Taiafan/faxi O28f.417.100, «maili

webaltet                  C»d fiscali 9B7O339

Complexul de Servicii Brădet

ANEXA 2

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal:

 • (1) In conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social Casa de Tip Familial „Gabriela”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 253/20.06.2019 au următoarea componență:

 • a)   Personal de conducere (pentru Complexul de Servicii Brădet): 2 posturi

 • - Șef Centru - 1 post

-Coordonator de specialitate - 1 post

 • b)    Personal de specialitate, de îngrijire si asistență și personal auxiliar: 9 posturi

părinte social - cod COR - 531202 - 5 posturi;

educator S grad principal - cod COR - 263508 - 2 posturi;

 • -  educator S - cod COR - 531202 - 2 posturi.

 • c)    Personal de specialitate, de îngrijire si asistență și personal auxiliar (care deservește Complexul de Servicii Brădet): 12 posturi

psiholog practicant S- cod COR - 263411 - 2 posturi;

medic primar S - cod COR - 221107 - 1 post;

 • -  asistent social specialist S - cod COR - 263501 - 2 posturi; asistent medical PL - cod COR - 325901 - 4 posturi; asistent medical principal PL - cod COR - 325901 - 3 posturi.

 • d)    Personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire (pentru toate componentele Complexului de Servicii Brădet): 22 posturi

administrator M 1 - cod COR - 515104 - 1 post; economist S 1 - cod COR - 263102 -1 post; magazine M - cod COR-432102 -2 posturi;

 • -  muncitor calificat GUI - cod COR - 7549 - - 16 posturi;

șofer G I - cod COR - 832201 - 2 posturi.


•tr. luiiu Manlu nr. ®, Brașov, jud. Brașov, cod 600091

T*l*fonSf«Mi O2S1.417.100, amalli               bv.ro

Cod flăcăii 9979339

Complexul de Servicii Brădet

 • (2) Conform Ordinului 25/2019, raportul minim adulți - copii este de l :12.

 • (3) Conform art. 8 aliniat 2 din anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, personalul de

specialitate reprezintă minimum 60% din totalul personalului


Director General Adjunct.

Priboi Mihai Septimiu


Avizat,


Șef Serviciul M.C.C. Rezidențial

Moraru GabrielaAvizat,

Serviciul Juridic Contencios


Avizat,

Șef Serviciul Managementul Resurselor Umane

Hașu Raluca

Șef Complex,

Diac Adrian