Hotărârea nr. 283/2019

Hotărârea nr.283 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social Casa de Tip Familial “Daniel” în Complexul de Servicii Tărlungeni, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office(®judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.283 din data de 25.07.2019

- privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Casa de Tip Familial “Daniel” în Complexul de Servicii Tărlungeni, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25 iulie 2019;

Analizând Referatul de aprobare, înregistrat sub nr. Ad. 10211/17.07.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală - Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Casa de Tip Familial “Daniel” în Complexul de Servicii Tărlungeni, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 12 de locuri, situat în comuna Tărlungeni, str. Republicii nr. 158, județul Brașov;

în referat se precizează, totodată, că sub aspectul impactului social al documentului propus spre aprobare, funcționarea acestui serviciu social în condițiile Regulamentului de Organizare, se încadrează în Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul județului Brașov 2019-2023, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 251/20.06.2019 privind aprobarea înființării serviciului social: Casa de tip Familial “Daniel”, din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și, respectiv, nr. 253/20.06.2019 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și hotărârile nr. 22/12.06.2019 și, respectiv, nr. 14/12.04.2019 ale Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizul Comisei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție special, dispozițiile Legii nr. 272/2004, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, Ordinului nr. 286/2006 privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție, Ordinului nr. 288/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului, Ordinului nr. 14/2007 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, ale H.G.R. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale Legii nr. 1972012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale,ale H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. „a” și lit. “d”, precum și alin. (2), lit. “c” și alin. (5), lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului social Casa de Tip Familial “Daniel” în Complexul de Servicii Tărlungeni, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează, SECRETA Maria Dumatr. lullu Manlu nr. 6, Brașov* jud. Brașov* cod 600001

Tafafon/fam 02SS.417.100, omalli offtc*i?;dg»«p£.bv.ro wabaltot w*v>**«ai>Mpcav./w Cod fiscali 0670330

Complexul de Servicii Tftrlungeni


Director Executiv ADELINA VĂSIOHJ


REGULAMENT - CADRU de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Casa de Tip Familial “DANIEL” din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni


AVIZAT

COLEGIUL DIRECTOR


Hotărârea nr
*tr. luliu Manii* nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600001

T*f*fon/r«wt 0268.417.100, «mailt <*M'»r.w^«i®a»rfc|»cl»w-ro wabaltei www.dffoofaetiv.r'o Cod fiscali 9870339

Complexul de SeiMcii Tărlungeni

ART. 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Casa de Tip Familial „Daniel” (C.T.F. „Daniel”), din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni (C.S. Tărlungeni), aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate și asigurarea accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciilor oferite, etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații Centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2 Identificarea serviciului social

 • (1) Serviciul social C.T.F. „Daniel”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform prevederilor legale (Anexa 1).

 • (2) Serviciul social se află în curs de licențiere

 • (3) C.T.F. „Daniel” funcționează ca unitate fără personalitate juridică, în structura D.G.A.S.P.C. Brașov, conform regulamentului cadru de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov.

 • (4) C.T.F. „Daniel” funcționează la adresa - str. Republicii nr. 158, comuna Tărlungeni, jud. Brașov, conform prevederilor legale, cu o capacitate de 12 locuri.

ART. 3

Scopul serviciului social

 • (1) Scopul serviciului social C.T.F. „Daniel” este de a asigura activități menite să răspundă nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

 • (2) C.T.F. „Daniel” este serviciul de tip rezidențial prin care se asigură protecția, creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii în condițiile legii a măsurii plasamentului.

 • (3) Serviciul social C.T.F. „Daniel” are ca principală atribuție fumizarea/asigurarea accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educație și servicii de pregătire pentru viața independentă, precum și pentru integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională.

ART. 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social C.T.F. „Daniel” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale și a Standardelor minime d aplicabile, fiind reglementat de legislația în vigoare, așa cum este cuprinsă în Anexa 1.


str. lullu Manlu nr. 0, Brașov, jud. Brașov, ocxf 6OOOB1

Tdafon/favi O2tt.417. IOC* «mărfii air*«x«4$«4ga»i»pc.t»v..r<»

w«b»tt««                  C«d flăcăii 087033®

Complexul de Servicii Tărlungeni

 • (2) Serviciul social C.T.F. „Daniel” este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.25l/20.06.20l9 și funcționează în cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni (C.S. Tărlungeni/C.S.) din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.T.F. „Daniel”, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.T.F. „Daniel” în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

ART.5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social C.T.F. „Daniel” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care a aderat România, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

  • a)

  • b)


  • c)

  • d)

  • e)

  • f)

  • g)


  h)


  • i)

  j)


 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul C.T.F. „Daniel” sunt următoarele: respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

protejarea și promovarea drepturilor copilului în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

deschiderea către comunitate;

asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

promovarea unui model familial de îngrijire a copilului; asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;


*tr. lullu Maniw nr. ®, Brațov, jaxf. Brațov, cod 600001 OS66.417.100) omoMi offic«t{w)o*i»pctiv.ro websitm                 Cod flăcăii 9070339

Complexul de Servicii Tărlungeni

k)  preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților copilului de a trăi independent;

 • l)   încurajarea inițiativelor individuale ale copilului și a implicării active a acestuia în soluționarea situațiilor de dificultate;

m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)  asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)  primordialitatea responsabilității copilului, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)  colaborarea C.T.F. “Daniel” cu serviciul public de asistență socială;

q)  prevenirea si combaterea acțiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor;

r)  educarea copiilor în spiritul respectului față de lege și față de valorile morale, în spiritul toleranței, demnității și solidarității;

s)  încurajarea și sprijinirea copiilor în evoluția spre o viață responsabilă și corectă;

t)   responsabilizarea și conștientizarea copiilor față de factorii ce le-ar putea periclita dezvoltarea fizică și morală;

u)  reintegrarea școlară, familială ori socială a copilului.

ART.6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în C.T.F. „Daniel” sunt copiii și tinerii aflați în situații de dificultate, separați temporar sau definitiv de părinții lor, care au domiciliul sau au fost găsiți/părăsiți pe raza administrativ-teritorială a județului Brașov, în urma stabilirii măsurii plasamentului în sistem rezidențial, conform legislației în vigoare.

 • (2) Condițiile de admitere în C. T.F. „Daniel” sunt următoarele:

 • a) admiterea în C.T.F. „Daniel” se va face conform măsurii stabilite de către Comisia

pentru Protecția Copilului, în situația în care există acordul părinților, sau de către Instanța de Judecată, la cererea D.G.A.S.P.C., atunci când nu există acordul părinților sau după caz al unuia dintre părinți, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP) al minorului;

 • b) documentele necesare admiterii în C.T.F. „Daniel” sunt actele de identitate ale minorului și familiei acestuia, actele specifice instituirii măsurii de protecție în sistem rezidențial, Sentința Civilă emisă de către Tribunal sau Hotărârea emisă de către C.P.C.;

 • c)criteriile de eligibilitate:

>copilul ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela;

>copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în gry părinților din motive neimputabile acestora;


•tr. tuliu Meniu nr. ®, Brașov, jud. Brațsv, cod 600091 Tolofon/faxi 0900.417.100^ «enalli offlc*#d|j»»pcbw.ra webeite* wwvr.ftgoopctov.r» Ced fiscali 9870339

Complexul de Servicii Târlungeni

>copilul abuzat sau neglijat;

>copilul găsit sau copilul părăsit în unități sanitare.

 • d) după admitere, se încheie contractul de furnizare servicii, după caz, cu părinții copilului/reprezentantul legal sau cu copilul după împlinirea vârstei de 18 ani.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor sociale:

 • a) încetarea măsurii de protecție se produce atunci când condițiile care au stat la baza

instituirii acesteia nu mai există sau au suferit modificări, după atingerea finalității P.I.P (reintegrare în familie/adopție/inserție socio-profesională), conform Sentinței Civile/Hotărârii C.P.C./Notă Constatare;

 • b) prin modificarea măsurii de protecție a plasamentului în sistem rezidențial cu

plasamentul familial/plasament în alt SR sau alt județ;

 • c) la decesul beneficiarului.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în C.T.F. „Daniel” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b)  să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c)  să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități;

 • i)   să fie informați, ei și părinții lor, asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai C.T.F. și să fie consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • j)   să-și desfășoare viața într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;

 • k) să-și exprime liber opiniile/dorințele/aspirațiile privind toate aspectele vieții și dezvoltării personale;

 • l)    să gândească și să acționeze autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale;

 • m) să fie informați cu privire la starea lor de sănătate;

  n)

  o)

  P)


să-și dea consimțământul cu privire la serviciile asigurate de C.T.F. sau la care li se facilitează accesul;

să beneficieze de serviciile menționate în ROF-ul C.T.F. și misiunea acestuia; să li se păstreze datele personale în siguranță și confidențialitate;*tr. tuilu Maniu nr. 6, Brașov, juct. Brașov, cod 6ODOD1 T*l«fon/fa'Mr 0888.017.1 OO^ omaHi <»tTi<iw<^<iga»!*p<xt»v.ro wabsltai                  C«d flacala WBTO33O

Complexul de Servicii Tărlungeni

i5O         I4C3I


să nu fie abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;

să facă sugestii și reclamații fără teamă de consecințe;

să nu fie exploatați economic (exploatare prin muncă, confiscarea banilor și bunurilor proprii);

să nu li se impună restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic și alt personal calificat, precum și a celor convenite prin ROF-ul C.T.F.;

să fie tratați și să aibă acces la servicii, fără discriminare;

să beneficieze de intimitate;

w) să-și manifeste și să-și exercite liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

să-și utilizeze așa cum doresc lucrurile personale;

să-și gestioneze așa cum doresc resursele financiare;

să practice cultul religios dorit;

X)

y)

z)

aa) să nu desfășoare activități aducătoare de venituri pentru C.T.F., împotriva voinței


lor;

bb) să aibă acces în toate spațiile și la toate echipamentele comune;

cc) să aibă acces la toate informațiile care îi privesc, deținute de C.T.F.;

dd) să fie informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în C.T.F. și să-și paotă exprima liber opiniile în legătură cu acestea;

ee) să fie tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în C.T.F. „Daniel” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială,

medicală și economică;

 • b) să participle la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • c) să participe în raport cu vârsta, situația de dependență, etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

  d)


să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a familiei din care provine beneficiarul, conform condițiilor stabilite în sentința judecătorească;

să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală; să respecte prevederile prezentului regulament.

 • e)

 • f)


ART.7

Activități și funcții

 • (l) Principalele funcții ale serviciului social C.T.F. „Daniel” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

> reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu per beneficiară;


**r. luliu Mantia nr. 0, Brașov, Juct. Brașov, cod 6000*1

TarfnfonMa» 0909,017,100, «ntaHr

wabaitM www.ttgatpcbV'TO Cod fiscali 9*70339

Complexul de Servicii Tărlungeni • > găzduire pe perioadă determinată;

 • > îngrijire personală și supraveghere;

 • > educație formală, nonformală și informală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;

 • > acces la programe de abilitare/reabilitare funcțională;

 • > socializare, petrecere a timpului liber, reintegrare familială și comunitară;

 • > consiliere și sprijin pentru copiii/tinerii care vor părăsi sistemul de ocrotire oferit de C.T.F., în vederea integrării lor socio-familiale și profesionale; asigură climatul favorabil dezvoltării personalității copiilor;

 • > consiliere psihosocială și oferirea de suport emoțional;

 • > reevaluări periodice a serviciilor oferite.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > prezentarea „Ghidului Beneficiarului” la intrarea în C.T.F. „Daniel”;

 • > informare directă și indirectă;

 • > discuții tematice pe spețe concrete, vizionarea de material video;

 • > elaborarea de rapoarte de activitate

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > informare în comunitate prin mijloace directe și indirecte;

 • > stimulare cognitivă pentru adaptare socială;

 • > organizare de evenimente la care este invitată și presa;

 • > încurajarea obținerii contractelor de muncă de sezon (peste 16 ani);

 • > colaborarea cu instituții și fundații din țară și străinătate.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități::

 • > elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • > realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • > rapoarte de reevaluare trimestriale;

 • > elaborarea de chestionare privind satisfacția beneficiarului în cadrul C.T.F. „Daniel”

 • > formularea obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung, și monitorizarea acestora;

 • > formarea continuă a personalului.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

> copiii din C.T.F. „Daniel” participă activ la stabilirea meniurilor și la prepararea efectivă a acestora, aceștia beneficiază de o alimentație echilibrată în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste și normelor în vigoare, C.T.F. dispunând de spații suficiente pentru pregătirea, păstrarea și servirea'


str. luliu Maniu rar. 6, Br®șoV| Jud. Brașov, cod 600091 Talafonrtajn 0X68.417.100,

websitm www.dgapcbv.ro Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii Tărluugeni

 • > serviciul pentru protecția copilului de tip rezidențial asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și alte echipamente, precum și bani de buzunar, în conformitate cu legislația în vigoare și respectând individualitatea și nevoile specifice ale fiecărui copil. Beneficiarii din C.T.F. sunt încurajați să-și exprime gusturile privind îmbrăcămintea, încălțămintea și imaginea personală și sunt sprijiniți în îndeplinirea acestor preferințe, de exemplu prin oferirea de alternative pentru alegere, aceștia implicându-se direct atunci când se achiziționează produsele respective;

 • > C.T.F. „Daniel” este amenajată și mobilată adecvat nevoilor copiilor rezidenți, ca număr, distribuție pe sexe, vârstă, tradiții etnice și culturale etc. Beneficiarii sunt implicați activ în organizarea spațiului de locuit în funcție de preferințele personale.

 • > personalul C.T.F. se implică activ în dezvoltarea deprinderilor de viață și pregătirea reintegrării sau integrării familiale, acesta fiind reprezentat de psiholog, asistent social, asistent medical, instructori educație și educatori.

ART.8

Structură organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social C.T.F. „Daniel”, funcționează conform prevederilor legale aflate în vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, detaliată în Anexa 2.

 • (2) Structura de personal din cadrul C.T.F. „Daniel” este compusă din:

 • a) personal de conducere;

 • b) personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar;

 • c) personal administrativ, gospodărire, întreținere - reparații, deservire;

 • d) voluntari.

 • (3) Personalul de specialitate reprezintă minim 60% din totalul personalului

ART.9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de către șeful de complex (pentru întregul Complex de Servicii);

 • (2) Atribuțiile șefului de complex sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul C.S. și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, a Codului Muncii, etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale și periodice privind activitatea C.S., stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă de servicii sociale;


str. lullu M«niu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOD1 T»l«fon/faxi O2B3.417.1OQt »mail> websltei www.dgt3pcbv.ro Cod fiscali 9B7O339

Complexul de Servicii Tărlungeni

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte Centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații Complexului de Servicii Tărlungeni;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a

numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii Complexului de Servicii Tărlungeni în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la

încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul Complexului de

Servicii Tărlungeni și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a

regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă Complexul de Servicii Tărlungeni în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • p) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licstr. luilu Meniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500081

Talafon/faxi (7ZSS-^t17.1OOt orrraiit                  >»w.»«

webeltet www.dgiapcbv.ro Cod fiscali 9B7O339

Complexul de Servicii Tărlungeni

învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART. 10

Personal de specialitate, de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate al C.S. Tărlungeni, care deservește C.T.F. "Daniel” este format din:

 • a) asistent social practicant S - cod COR 263501;

 • b) educator principal M - cod COR 263508

 • c) educator principal S - cod COR 263508

 • d) instructor de educație M - cod COR 531203;

 • e) psiholog practicant S - cod COR 263411

 • f) părinte social G - cod COR 531202

 • g) asistent medical PL - cod COR 325901

(2) Atribuții ale personalului de specialitate din cadrul CS Tărlungeni, care deservește C.T.F. "Daniel”:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse, etc.;

 • c) sesizează conducerii C.S. situațiile care pun în pericol siguranța beneficiarului, situațiile de nerespectare a prevederilor prezentului regulament, etc.;

 • d) semnalează existența oricărei forme de abuz asupra copilului;

 • e) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • f) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • g) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • h) promovează interesul superior al copiilor;

 • i)  respectă cu strictețe confidențialitatea datelor referitoare la beneficiarii C.S. Tărlungeni și își desfășoară activitatea respectând codul deontologic al profesiei;

 • j) abordează copiii în mod nedescriminatoriu, respectându-le demnitatea și folosind o formulă de politețe preferată de aceștia;

 • k) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate

 • l) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Atribuții specifice ale personalului de specialitate:

 • a) asistentul social cod COR 263501

 • > preia copilul de la managerul de caz și îl prezintă celorlalți beneficiari și personalului Complexului;

 • >  îi aduce acestuia la cunoștință drepturile și obligațiile;

•tr. tullu Manii* nr. ®, Brașov, jud. Brașov, cod BOOO91

Tnfnfon/fawt                 «m*Mi o»Tlc»^>*isjj»*pc.tov.r<»

w»to«ltn«                  Cod flăcăii 9B7O339

Complexul de Servicii Tărlungeni


 • > e membru al echipei pluridisciplinare și participă la întocmirea PIS-ului pentru menținerea legăturii cu familia;

efectuează anchete sociale ori de câte ori este cazul;

discută (împreună cu psihologul) cu părinții planul de reintegrare și importanța menținerii legăturii cu familia, stimulând vizitele reciproce, insistând asupra reducerii perioadei de instituționalizare și consemnează opinia acestora în raportul de vizită;

face parte din echipa pluridisciplinară care evaluează/reevaluează continuu situația socială a copiilor și propune întruniri ale echipei ori de cate ori este necesar;

este responsabil de caz pentru beneficiarii din cadrul Complexului; reevaluează periodic (conform legislației în vigoare) sau ori de câte ori este cazul situația copilului și a familiei naturale/extinse a acestuia;

 • > în calitate de responsabil de caz întocmește dosarul pentru prezentarea în C.P.C. sau în instanță (după caz), colaborând cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare pentru buna îndeplinire a sarcinilor desemnate de către managerul de caz;

 • > sesizează șeful de complex și poliția, în situația în care unul din beneficiarii Complexului fuge din unitate, luând toate măsurile necesare pentru găsirea acestuia;

 • > menține legătura cu unitățile școlare frecventate de beneficiari și lunar discută cu cadrele didactice despre șituația școlară a acestora;

 • > completează/consemnează în dosarul copiilor toate vizitele/discuțiile avute atât cu aceștia cât și cu părinții ori alte persoane importante pentru ei;

 • > colaborează cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare pentru buna îndeplinire a sarcinilor desemnate de către managerul de caz;

 • > are un rol activ în identificarea problemelor de orice natură ale beneficiarului, a eventualelor situații de abuz (fizic, emoțional, sexual) pe care le semnalează șefului de complex;

 • > acționează pentru înregistrarea nașterii copiilor, solicită extrase de naștere, obține acte de identitate (pe care le păstrează);

 • > întocmește rapoarte la solicitarea D.G.A.S.P.C. Brașov sau din alte județe, Poliție, Primării etc., cu informarea prealabilă a șefului de Complex;

 • > consemnează informațiile obținute prin intervențiile realizate (evaluări, întâlniri, vizite);

 • > înaintează șefului ierarhic documentele întocmite (rapoarte de vizită, evaluări, PIP, PIS, etc.) spre avizare;

 • > informează familia și copilul despre conținutul documentelor referitoare la ei, în măsura în care acest lucru nu prejudiciază procesul de evaluare;

 • > informează șeful de Complex cu privire la orice situație sau suspiciune de abuz, neglijare, intimidare;

■tr. tuliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 6000B1

Toiafon/faxi                 •maall»

Cod f)*eala 9B7O339

Complexul de Servicii Tărlungeni


 • > programează vizitele, contactele cu familia ale copilului, de comun acord cu aceștia, în măsura în care este posibil (vizitele neanunțate vor fi realizate în condiții specifice impuse de caz, cu acordul șefului ierarhic, pentru motive temeinice);

 • > întocmește lista persoanelor semnificative, a celor ce pot da relații, prin consultarea copilului/familiei;

 • > după întocmirea evaluărilor, le prezintă spre avizare șefului ierarhic și, în termen de trei zile de la întocmire, îl transmite tuturor celor interesați (copil -după caz, familie, membrii echipei multidiscipinare, alte persoane cu atribuții);

 • > facilitează întâlnirile echipei pluridisciplinare - ședințele de caz -, periodic (cel puțin o dată pe săptămână), asigurând participarea și altor profeșioniști a căror prezență are relevanță, după ce, în prealabil, a solicitat șefului ierarhic aprobarea pentru intervenția suplimentară a acestora (aparținând altor servicii sau instituții);

 • > asigură conlucrarea cu alte servicii/instituții, solicitând incheierea contractelor de colaborare;

 • > urmărește, verifică modul de aplicare al prevederilor din PIP/PIS;

 • > asigură fluxul de informații în echipă, în exteriorul ei (către alți profeșioniști implicați), către familie și copil - după caz.

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >


 • b) educatorul principal cod COR 263508 conștientizează rolul său în echipa pluridisciplinară și dezvoltă relații profesionale, de colaborare, pe orizontală și pe verticală;

participă la întâlnirile organizate de șeful S.R. cu managerul de caz de la D.G.A.S.P.C. Brașov în scopul analizării situației copilului și cunoaște procedurile de colaborare cu managerul de caz și alți specialiști;

este desemnat persoană de referință pentru copil/tânăr și întocmește programul de acomodare, cu sprijinul specialiștilor din instituție;

predă banii de nevoi personale/fonduri financiare copiilor, ține evidența acestora, urmărește și îndrumă copiii în cheltuirea fondurilor financiare și însoțește copiii la achiziționarea produselor, cu respectarea deciziilor luate de copii în cadrul „Consiliului Copiilor”.

prezintă copilului, clar, în funcție de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare a instituției și conținutul Ghidului Beneficiarului;

menține permanent legătura cu școala, educatorii, învățătorii și profesorii devenind un partener în instruirea și educarea copiilor/tinerilor, efectuează vizite regulate la școală pentru a discuta situația fiecărui copil și consemnează conținutul discuțiilor purtate cu cadrele didactice;

participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituției, la

elaborarea PIS nevoi educaționale și urmărește obținerea corespunzătoare potențialului de dezvoltare a copilului;


*tr. lultu Manlu nr. ®, Brașov, Juci. Brașov, cod 800001 Talafon/fawa O2SS.4 17-100^ aonallr «kff'trxaCdQakapc.trv.r*» webeltM                 C«d flăcăii 9870339

Complexul de Servicii Tărlungeni

elaborează, împreună cu cadrul didactic de la școala frecventată de copil, Programul educațional, anexă a PIP, urmărește pregătirea temelor școlare și asigură sprijinul necesar pentru realizarea acestui lucru;

în situația în care copilul, din motive de sănătate, nu poate frecventa, pe o perioadă determinată de timp, unitatea de învățământ din comunitate, educatorul solicită cadrelor didactice lecțiile predate și lucrează suplimentar cu copilul pentru asigurarea continuității activităților de pregătire școlară în conformitate cu curriculum școlar;

în absența sau imposibilitatea de a participa a părinților, educatorul participă la toate activitățile la care unitatea de învățământ solicită prezența părinților;

organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele personale ale copiilor/tinerilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă, la promovarea întrajutorării, a comunicării între copii/tineri;

organizează activitățile de timp liber: sportive, culturale, gospodărești, turistice, jocuri, etc.;

participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea PIS nevoile de recreere și socializare, PIS dezvoltarea deprinderilor

de viață independentă;

participă la amenajarea spațiului de locuit, acționând pentru personalizarea lui și implică copiii/tinerii în această activitate, ținând cont de preferințele lor;

supraveghează prezența în unitate a copiilor încredințați și stabilește măsurile, conform procedurilor existente, pentru aducerea acestora în instituție atunci când o părăsesc;

ajută copilul să dezvolte relații pozitive cu ceilalți: cu părinții, cu copiii din instituție și din unitatea de învățământ frecventată, cu personalul din instituție și alți profesioniști implicați în derularea PIP;

încurajează copiii să-și exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vieții cotidiene din instituție;

participă la întâlnirile de schimbare a turelor și redactează raportul de tură în caietul unic;

participă la ședințele de supervizare, la ședințele administrative și are datoria de a se autoperfecționa profesional;

completează registrele existente în S.R. - abuz, sesizări/reclamații, pedepse, completează și actualizează Jurnalul Copilului;

respectă, în interacțiunea cu copilul, valorile de bază ale unei relații parentale de calitate: căldură și afecțiune, limite clare și bine precizate, răspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului, sancționare educativă, constructivă a comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere și comunicare, recunoașterea calităților și reușitelor, confidențialitate și încredere reciprocă;


*tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Tafafon/faat 0969.617.109, omalls o1WcHM5NtlBsispetw.ro wabaltai tvMrM'.t&RMyvobvw» Cod flăcăii 9870339

Complexul de Servicii Tărlungeni

■BMMMMEWlWeMM

;■> < Sm£

;-.‘*S3b

și?


WOl./l'-O 1KN


 • > cunoaște particularitățile de vârstă, diferențele individuale de conduită și istoricul copiilor din grupă astfel încât să poată stabili o comunicare și o relaționare adecvată cu aceștia;

 • > abordează relațiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără antipatii și favoritisme; trebuie să știe să-și controleze emoțiile în fața copilului; să observe, să recunoască și să încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; să nu judece sau să eticheteze copilul; să fie capabil să negocieze și să ofere recompense copilului; să știe cum să formeze la copil simțul responsabilității, de asumare a consecințelor faptelor sale; să transmită copilului prin mesaje verbale și nonverbale că este permanent alături de el; să fie capabil să stabilească limite în relația cu copilul și cum să le facă acceptate de către acesta;

 • > aduce la cunoștință conducerii SR orice disfimețiuni întâlnite care pot aduce prejudicii sănătății copiilor/tinerilor din instituție;

 • > urmărește și asigură pregătirea permanentă a copiilor pentru școală (trezirea copiilor, starea de igienă, ajutor acordat la îmbrăcare, pregătirea rechizitelor, a manualelor pentru școală, asigurarea gustărilor, etc.);

 • > contribuie la înfrumusețarea clădirii efectuând cu copiii lucrări practice în funcție de aptitudinile, pregătirea și preferințele lor;

 • >  implică copiii în funcție de vârstă și de aptitudini, în activitățile gospodărești;

 • >  ajută copiii la spălat și îmbrăcat, în funcție de vârstă și nevoile lor, ajutându-i în formarea deprinderilor de a se spăla și îmbrăca;

 • > efectuează înviorarea de dimineață prin intermediul exercițiilor fizice; în funcție de starea vremii, acestea se vor desfășura în curte sau în interiorul centrului;

 • > comunică medicului de familie sau asistentei medicale eventualele probleme legate de sanatate și ia măsuri pentru respectarea prescripțiilor medicale (însoțește copiii la medic în lipsa asistentului medical, administrează tratamentul medical când este cazul);

 • > propune șefului de complex copiii care trebuie să fie premiați și pe cei care trebuie să primească pedepse, în cazul în care el a epuizat toate posibilitățile de premiere și sancțiune;

 • > verifică cel puțin o dată pe săptămână inventarul copilului când se face și programul administrativ, dar se vor face și controale de rutină ori de câte ori este nevoie;

 • > are o atitudine afectivă față de copii, evitând discuțiile neprincipiale și orice contact fizic nenecesar cu aceștia sau cu colegii, pentru a evita orice influență negativă asupra procesului de socializare a copiilor.

 • c) instructorul de educație - cod COR 531203

*tr. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brațov, cod 600001

Cod fiscal* 9070339

Complexul de Servicii Tărlungeni

conștientizează rolul său în echipa pluridisciplinară și dezvoltă relații profesionale, de colaborare, pe orizontală și pe verticală;

este desemnat persoană de referință pentru copil/tânăr și întocmește programul de acomodare, cu sprijinul specialiștilor din instituție;

predă banii de nevoi personale/fonduri financiare copiilor, ține evidența acestora, urmărește și îndrumă copiii în cheltuirea fondurilor financiare și însoțește copiii la achiziționarea produselor, cu respectarea deciziilor luate de copii in cadrul „Consiliului copiilor”;

prezintă copilului, clar, în funcție de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare a instituției și conținutul Ghidului Beneficiarului;

menține permanent legătura cu școala, educatorii, învățătorii și profesorii devenind un partener în instruirea și educarea copiilor/tinerilor, efectuează vizite regulate la școală pentru a discuta situația fiecărui copil și consemnează conținutul discuțiilor purtate cu cadrele didactice;

participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea PIS nevoi educaționale și urmărește obținerea de rezultate școlare corespunzătoare potențialului de dezvoltare a copilului;

organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele personale ale copiilor/tinerilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă, la promovarea întrajutorării, a comunicării între copii/tineri;

organizează activitățile de timp liber: sportive, culturale, gospodărești, turistice, jocuri, etc.;

participă la amenajarea spațiului de locuit, acționând pentru personalizarea lui și implică copiii/tinerii în această activitate, ținând cont de preferințele lor;

supraveghează prezența în unitate a copiilor și stabilește măsurile, conform procedurilor existente, pentru aducerea acestora în instituție atunci când o

părăsesc;

ajută copilul să dezvolte relații pozitive cu ceilalți: cu părinții, cu copiii din instituție și din unitatea de învățământ frecventată, cu personalul din instituție și alți profesioniști implicați în derularea PIP;

încurajează copiii să-și exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vieții cotidiene din instituție;

participă la întâlnirile de schimbare a turelor și redactează raportul de tură în caietul unic;

respectă, în interacțiunea cu copilul, valorile de bază ale unei relații parentale de calitate: căldură și afecțiune, limite clare și bine precizate, răspuns imediat la

nevoile copilului, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului, sancționare educativă, constructivă a comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere și comunicare, recunoașterea calităților reușitelor, confidențialitate și încredere reciprocă;                              \

*tr. lullu Manlu nr. Brațov, jud. Brașov, cod SOOOB1 0980^17,100^ o«n*Hi

WObaltM                 Cad fiacati 9879339

Complexul de Servicii Tărlungeni


>

>

>

>

>

>

>

>


>

>

>

>

>


respectă demnitatea copilului și folosește formula de adresare preferată de copil;

abordează relațiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără antipatii și favoritisme; trebuie să știe să-și controleze emoțiile în fața copilului; să observe, să recunoască și să încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; să nu judece sau să eticheteze copilul; să fie capabil să negocieze și să ofere recompense copilului; să știe cum să formeze la copil simțul responsabilității, de asumare a consecințelor faptelor sale; să transmită copilului prin mesaje verbale și nonverbale că este permanent alături de el; să fie capabil să stabilească limite în relația cu copilul și cum să le facă acceptate de către acesta;

se implică împreună cu restul personalului în activități zilnice de efectuare a curățeniei în C.T.F.;

aduce la cunoștința conducerii SR orice disfuncțiuni întâlnite care pot aduce prejudicii sănătății copiilor/tinerilor din instituție;

urmărește și asigură pregătirea permanentă a copiilor pentru școală (trezirea copiilor, starea de igienă, ajutor acordat la îmbrăcare, pregătirea rechizitelor, a manualelor pentru școală, asigurarea gustărilor, etc.);

implică copiii, în funcție de vârstă și de aptitudini, în activitățile gospodărești; ajută copiii la spălat și îmbrăcat, în funcție de vârstă și nevoile lor, ajutându-i în formarea deprinderilor de a se spăla și îmbrăca;

efectuează înviorarea de dimineață prin intermediul exercițiilor fizice; în funcție de starea vremii, acestea se vor desfășura în curte sau în interiorul centrului; supraveghează și ajută copiii la servirea mesei, în scopul formării deprinderilor de a mânca civilizat;

efectuează periodic un control privind modul în care copiii își întrețin articolele vestimentare sau de echipament;

verifică cel puțin o dată pe săptămână inventarul copilului când se face și programul administrativ, dar se vor face și controale de rutină ori de câte ori este nevoie;

supraveghează beneficiarii cu care își desfășoară activitatea pentru ca aceștia să nu se accidenteze, să nu provoace daune materiale;

supraveghează copiii în desfășurarea activităților de recreere (vizite, jocuri în aer liber, vizionare de filme educative, interzicând programele violente sau indecente);

asigură și menține curățenia în dormitoare, sala de mese, băi, grupuri sanitare, bucătărie și alte spații comune folosite de către beneficiari;

supraveghează beneficiarii, participând activ la programul zilnic de îngrijire al acestora, la formarea deprinderilor de bază;

are o atitudine afectivă față de copii, evitând discuțiile neprincipiale și orice contact fizic nenecesar cu aceștia sau cu colegii, pentru a evita orice influennegativă asupra procesului de socializare a copiilor.


«tr. tullu Meniu nr. 6, Brașov, jud. Brațov, c<Mf 600091

Telefon/Text O2B&.417~1 O&, emeNr em<xe<g>dgMi!»p«t»v.ro

webelte* tvww.d^urdpdOtiWie Cod fiscali 9B7O339

Complexul de Servicii Tftrlungeni

 • d) psihologul practicant - cod COR 263411

 • > asigură ori de câte ori este nevoie consilierea părinților sau a persoanelor importante pentru copil;

 • > însoțește ori de câte ori este nevoie asistentul social pentru evaluarea situațiilor familiilor (anchete sociale);

 • > coordonează „Consiliul Copiilor” în întreg Complexul;

 • > ca membru al echipei pluridisciplinare colaborează cu instructorii de educație la întocmirea PIS pentru deprinderi de viață independentă, PIS de educație, PIS recreere și socializare;

 • > elaborează și implementează PIS pentru dezvoltare reabilitare în plan psiho-emoțional și comportamental;

 • > discută (împreună cu asistentul social) cu părinții planul de reintegrare și importanța menținerii legăturii cu familia, stimulând vizitele reciproce, insistând asupra reducerii perioadei de instituționalizare, discută cu familia alternativa adopției și consemnează opinia acestora în raportul de vizită;

 • > face parte din echipa pluridisciplinară care evaluează/reevaluează continuu situația psihosocială a copiilor;

 • > asigură consilierea copiilor în funcție de nevoile și gradul de dezvoltare a acestora;

 • > colaborează cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare pentru buna îndeplinire a sarcinilor desemnate de către managerul de caz;

 • > are un rol activ în identificarea problemelor de orice natură ale beneficiarului, a eventualelor situații de abuz (fizic, emoțional, sexual) - pe care le semnalează șefului de complex;

 • > colaborează cu personalul didactic din școala unde sunt înscriși copiii, cu medicul instituției, cu asistentul social, cu părinții acestuia, pentru găsirea mijloacelor de educație adecvate acestora și pentru păstrarea stării de sănătate;

 • > se deplaseză la școală sau la grădiniță pentru a lua date despre evoluția și comportamentul copiilor, dacă este cazul;

 • > stabilește, împreună cu asistentul social din complex, cele mai adecvate măsuri educative pentru dezvoltarea intelectuală, morală și socială a copiilor și pentru rezolvarea devierilor de conduită.

 • e) părinte social - cod COR 531202

 • > urmărește și asigură pregătirea permanentă a copiilor pentru școală (trezirea copiilor, starea de igienă, ajutor acordat la îmbrăcare, pregătirea rechizitelor, a manualelor pentru școală, asigurarea gustărilor, etc.);

 • > implică copiii, în funcție de vârstă și de aptitudini, în activitățile gospodărești;


solicită/oferă informații cu privire la starea generală a copiilor și a cazurilor

problemă;16
*tr. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001

Tolofon/favt O26&.417.1OO, omaili

wobolto*                  Cod fiscali 9670339

Complexul de Servicii Tăriungeni

 • > efectuează înviorarea de dimineață prin intermediul exercițiilor fizice; în funcție de starea vremii, acestea se vor desfășura în curte sau în interiorul C.T.F.;

 • > supravegheză și ajută copiii la servirea mesei, în scopul formării deprinderilor de a mânca civilizat;

 • > desfășoară activități de educație informală și non-formală, în limitele competenței;

 • > supraveghează și ajută la efectuarea temelor, în limitele competenței;

 • > însoțește copiii pe traseul școală/grădiniță-căsuță și invers, precum și pe traseul către alte activități extra-școlare;

 • > comunică în scris conducerii complexului problemele apărute pe linie instructiv-educativă și disciplinară, iar administratorului, problemele organizatorice sau gospodărești, după caz;

 • > comunică medicului de familie sau asistentei medicale eventualele probleme legate de sănătate și ia măsuri pentru respectarea prescripțiilor medicale (însoțește copiii la medic în lipsa asistentului medical, administrează tratamentul medical când este cazul);

 • > efectuează periodic un control privind modul în care copiii își întrețin articolele vestimentare sau de echipament;

 • > colaborează cu administratorul pentru programul administrativ zilnic (curățenie în curte, holuri, dormitoare, băi, sală de activități, activități în sala de mese, la bucătărie, spălătorie, etc.);

 • > supraveghează beneficiarii cu care își desfășoară activitatea pentru ca aceștia să nu se accidenteze, să nu provoace daune materiale;

 • >  supraveghează copiii în desfășurarea activităților de recreere, interzicând programele violente sau indecente;

 • > asigură și menține curățenia în dormitoare, sala de mese, băi, grupuri sanitare, bucătărie și alte spații comune folosite de către beneficiari;

 • > efectuează curățenia generală în living, holuri, grupuri sanitare, curte, etc. pe perioada desfășurării serviciului pe tura de noapte;

 • >  are o atitudine afectivă față de copii, evitând discuțiile neprincipiale și orice contact fizic nenecesar cu aceștia sau cu colegii, pentru a evita orice influență negativă asupra procesului de socializare a copiilor;

 • > ia toate măsurile pentru a preveni producerea de accidente, de a evita producerea exploziilor, intoxicațiilor sau alte pagube materiale sau să pericliteze sănătatea sau viața copiilor;

 • > ridică împreună cu administratorul alimentele pentru pregătirea meniului zilei următoare, conform listei de alimente;

 • > pregătește masa conform meniului prestabilit, cu respectarea condițiilor igienico-sanitare, cantitative și calitative;

 • > asigură efectuarea curățeniei în bucătărie și în încăperea în care se servesc mesele, cu respectarea standardelor igienico-sanitare;


»*r. lullu Manlu nr. ®, Qrațov, jud. Brațov, cod 600001 T*i«fon/r«M> O26&-417-1001 omoJJi wabaltm                 Cod fiscali 9B7O339

Complexul de Servicii Tărlungeni

 • > folosește echipamentul de lucru și de protecție din dotare, aflate permanent în perfectă stare de curățenie;

 • > efectuează la termenele stabilite analizele și controlul medical, impuse de reglementările legale în vigoare.

 • f) asistentul medical - cod COR 325901

 • > monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor și se implică direct în rezolvarea problemelor de ordin medical al beneficiarilor din cadrul C.S. Tărlungeni;

 • > îndeplinește prescripțiile de ordin igienico-sanitar ale medicului;

 • > realizează controlul periodic al beneficiarilor: cântărire, termometrizare, înregistrarea pulsului, a respirației, recoltări de probe biologice; calculează indicii ponderali și caloriile pentru fiecare copil și consemnează aceste date într-o fișă specială;

 • > urmărește cu atenție dezvoltarea somato-motorie a beneficiarilor și starea sănătății lor;

 • > ajută medicul la efectuarea examenului medical al copiilor și semnalează acestuia orice semn de boală sau orice alt eveniment posibil;

 • > aplică tratamentul prescris de medic și administrează medicamentele conform prescripțiilor medicale;

 • > participă la activitatea organizată a perioadei de veghe;

 • > realizează controlul igienico-sanitar al alimentelor;

 • > însoțește beneficiarii la examenele medicale efectuate în afara complexului (examene efectuate de către medicul de familie sau de către un alt specialist);

 • > realizează demersurile de intemare/extemare a beneficiarilor din complex;

 • > realizează sterilizarea instrumentelor la locul de muncă, după normele în vigoare;

 • > supraveghează permanent, din punct de vedere medical, beneficiarii internați în complex;

 • > gestionează corespunzător medicamentele de care dispune;

 • > recoltările de probe pentru analize se vor face în primele zile după internare (nu mai mult de trei zile); tot în primele zile se fac programări pentru anumite consultații medicale;

 • > calculează caloriile pentru meniul de a doua zi, împreună cu personalul;

 • > controlează modul cum se face curățenia în complex, aducând la cunoștință șefului de complex dacă din punct de vedere igienico-sanitar sunt deficiențe;

 • > are obligația, împreună cu asistentul social al complexului și managerul de caz,ca în primele 3-5 zile de la internarea copilului să intre în posesia fișei medicale de la medicul de familie al acestuia.

*tr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600001 *T*l«f<»nSf«>n O264K417.1 OG, •ma»H> atfl<x«H$ciga«i»i»c4>v>r<» w»b*lt*< MrMrw«dSpw«p«O»wv Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii Tărlungeni


ART. 11

Personalul administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire

(1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare C.T.F. “Daniel” și este alcătuit din:

 • a) economist SI- cod COR 263102

 • b) administrator MI- cod COR 515104

 • c) muncitor calificat G III - cod COR 7549

 • d) șofer Gl-cod COR 832201

(2) Atribuțile personalului administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire din cadrul C.T.F. “Daniel”:

 • a) economistul cod COR 263102

 • > deține evidența contabilă a bunurilor înregistrate pe complex, întocmește documentele contabile;

 • > întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare precum și orice alte situații financiar-contabile solicitate;

 • > înregistrează aprovizionarea cu alimente, materiale, obiecte etc.;

 • > înregistrează consumul de alimente din listele de alimente (buget, donații);

 • > înregistrează consumul de materiale necesare pentru întreținerea beneficiarilor;

 • > înregistrează transferurile de materiale, obiecte de inventar între centre precum și darea în folosință a acestora;

 • > înregistrează facturile de utilități;

 • > înregistrează sponsorizările de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, medicamente;

 • > înregistrează alimentarea și consumul de conbustibil și ține evidența BCF;

 • > întocmește evidența stocurilor de obiecte de inventar;

 • > păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișe, balanțe;

 • > urmărește respectarea baremelor și informează șeful de complex de cele constatate;

 • > verifică propunerile de reformă prezentate de administratorul complexului și le înregistrează;

 • > vizează calculul valoric zilnic al listelor de alimente;

ține evidența stocurilor de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe aflate în stoc și folosință;

întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare precum și orice alte lucrări de planificare financiară la termenele și în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

urmărește executarea integrală a bugetului în scopul unei judicioase utilizări a creditelor bugetare alocate, informând periodic șeful de complex în

vederea luării de măsuri operative pentru a asigura realizarea sarcinii planificate.

*tr. lullu M«nlu nr. O, Brașov, jud. Brașov, cod SOOO01 TolofonSfa» 0066.617.100^ ■mafii o1T>c^Mf^9a*pcbv.ro wabaltm                 Cod flocati 9*70339

Complexul de Servicii Tărlungeni


 • b) Administratorul cod COR 515104

 • > administrează și gestionează bunurile C.S. Tărlungeni;

 • > este gestionarul întregului patrimoniu, controlând periodic existența bunurilor și ținând evidența acestora;

 • > răspunde de administrarea și buna funcționare a mijloacelor fixe din dotarea complexului, întocmind și operând în registrul de inventar al mijloacelor fixe;

 • > se îngrijește de aprovizionarea complexului cu alimente, utilaje, aparatură, mobilier, materiale de întreținere și reparații, echipament și cazarmament necesare bunei desfășurări a activității complexului;

 • > întocmește proiectele de angajament legal, pe care le înaintează D.G.A.S.P.C. Brașov spre aprobare, ținând legătura cu serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. implicate în rezolvarea acestor probleme;

 • > întocmește fișele de subgestiune pentru personal cu obiectele aflate în gestiunea centrelor și inventarul cazarmamentului beneficiarilor;

 • > înregistrează aprovizionarea cu alimente, materiale, obiecte, etc.;

 • > înregistrează consumul de alimente din listele de alimente (buget, donații);

 • > înregistrează consumul de materiale necesare pentru întreținerea beneficiarilor;

 • > înregistrează transferurile de materiale, obiecte de inventar între centre, precum și darea în folosință a acestora;

 • > periodic efectuează controlul întregului complex, pentru a depista eventualele defecțiuni și, aducându-le la cunoștința șefului de complex, ia măsurile care se impun pentru remedierea acestora;

 • > întocmește documentația necesară efectuării igienizărilor și reparațiilor curente;

 • > urmărește, din punct de vedere cantitativ și calitativ, respectarea contractelor încheiate de către D.G.A.S.P.C. Brașov cu furnizorii de servicii și bunuri, verificând încadrarea de către furnizor în cantitățile, calitatea și prețurile stabilite prin contract, aducând la cunoștința șefului de complex neregulile sau neconcordanțele (putând refuza mărfurile care nu corespund calitativ, cantitativ sau ca preț);

 • > urmărește calitatea lucrărilor efectuate în regie proprie, precum și cantitatea de materiale folosite și calitatea lucrărilor efectuate prin contract;

 • > urmărește modul de reparare și de îngrijire a echipamentului și cazarmamentului;

 • > întocmește planul de pază și securitate a clădirilor, luând măsuri necesare privind prevenirea incendiilor, controlează modul de îndeplinire a sarcinilor în aceste domenii, întocmind totodată și documentația necesară pe care o propune spre avizare D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > întocmește (împreună cu contabilul complexului) necesarul anual al complexului;


*tr. lullu Wlanlia nr. 6, Prețov, jud. Brașov, cod 600001

T*f*fon/f«xi OSSS^17.tOO, amaili offlca^dBaspcbv.ro

Web oițe*                  Cod fleeati 9070330

Complexul de Servicii Tărluogeni

 • > întocmește, împreună cu personalul de la bucătărie, meniul zilnic al beneficiarilor, pe baza stocului de alimente, întocmind în acest scop lista zilnică de alimente;

 • > întocmește documentația necesară obținerii diverselor autorizații necesare pentru desfășurarea activității complexului;

 • > înregistrează sponsorizările de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, medicamente;

 • > înregistrează alimentarea și consumul de combustibil și ține evidența BCF;

 • > întocmește evidența stocurilor de obiecte de inventar împreună cu contabilul;

 • > păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișe, balanțe, etc.;

 • > urmărește respectarea baremelor și informează șeful de complex de cele constatate;

 • > ține evidența stocurilor de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe aflate în stoc și folosință;

 • > ridică drepturile bănești ale beneficiarilor minori din cadrul C.S. Tărlungeni și le înmânează pe bază de proces verbal persoanelor desemnate cu gestionarea acestora.

 • c) muncitorul calificat cod COR 7549

 • > deservește întregul complex;

 • > asigură reparațiile curente din cadrul complexului;

 • > efectuează lucrări de igienizare în locațiile complexului;

 • >  se implică în activități, reparații curente, descărcarea/așezarea/tăierea materialului lemnos din cadrul complexului;

 • > verifică centralele termice din cadrul complexului;

 • > verifică buna funcționare a instalațiilor și aparatelor din dotarea complexului;

 • >  sprijină personalul angajat al complexului în activitățile întreprinse privind întreținerea complexului;

 • > îndeplinește cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu, respectând normele de protecție a muncii și normele P.S.I.

 • >  ia în primire atribuțiile privind centralele termice, instalația, faptic și scriptic pe bază de proces verbal în care consemnează constatările făcute;

 • > verifică armăturile cazanului, tabloul de comandă și întreaga instalație, iar în cazul în care constată nereguli le menționează în registru și anunță șeful de complex;

 • > remediază defecțiunile care apar la instalație numai atunci când aceasta nu este sub presiune;

 • > urmărește funcționarea instalației și înscrie în registru toți parametrii;

 • > trebuie să respecte cu strictețe programul de funcționare al cazanului stabilit de către conducerea complexului;


«tr. Iwllu Mantia nr. <t, Brașov, jud. Brașov, cod 600001

T*l«fon/faMt 0988^17,100^ amalli atTI<î*ig>«lsș»»f»pc.t»v-r«»

wabsltot                  Cod fiscali 9*70339

Complexul de Servicii Tărlungeni

 • > în timpul serviciului îi este interzis să doarmă sau să părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului de complex, lăsând nesupravegheată centrala termică atât timp cât aceasta este în stare de funcționare;

 • > este interzisă blocarea căilor de acces în centrala termică și depozitarea de materiale explozive sau incendiare;

 • > urmărește funcționarea instalațiilor în permanență și înscrie în registru toți parametrii;

 • > anunță defecțiunile pe linie ierarhică în timp util în ceea ce privește centralele termice din cadrul complexului;

 • > duce la îndeplinire toate sarcinile dispuse pe linie ierarhică;

 • > răspunde civil, penal, material sau administrativ pentru faptele sale care aduc prejudiciu insituției sau beneficiarilor.

 • d) șoferul cod COR 832201

 • > confirmă zilnic prin semnătură pe foaia de parcurs că autoturismul corespunde din punct de vedere tehnic;

 • > respectă itinerarul stabilit;

 • > păstrează în stare de funcționare și curățenie autovehiculele din dotare, asigurând transportul în cadrul complexului, în condiții de maximă siguranță;

 • > răspunde de buna funcționare și întreținere a autoturismului, executând orice reparație care intră în competența sa;

 • > anunță administratorul și șeful de complex despre orice defecțiune apărută la autoturismul din dotare;

 • > întocmește referate de necesitate pe care le înaintează administratorului, în ceea ce privește necesarul de materiale sau servicii pentru autoturism;

 • >  la terminarea cursei, predă administratorului foaia de parcurs și delegațiile completate și ștampilate;

 • > gestionează și răspunde de carburanții și materialele primite;

 • > participă activ la operațiunile de încărcare/descărcare în condiții de securitate;

 • > duce la îndeplinire toate sarcinile dispuse pe linie ierarhică;

 • > răspunde civil, penal, material sau administrativ pentru faptele sale care aduc prejudiciu insituției sau beneficiarilor;

 • > respectă planificarea concediilor după programarea făcută;

 • > are obligația de a anunța în termen de 24 de ore conducerea complexului/administratorul, în cazul concediilor medicale;

 • > respectă graficul de lucru întocmit și afișat de către conducerea complexului, semnează pentru luare la cunoștință în termen de 3 zile înainte de începerea lunii următoare (modificările se discută cu șeful de complex până la definitivarea graficului, cazurile speciale vor găsi o rezolvare de comun acord cu conducerea).


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de A&Ietențâ ScelalA țl Protecția Copilului Brațov str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 60000-1

TeMMffiBEESSSECaSS' ^KE^SSu3ST<3HI

.S®

.'“țgSG


«3         J4GÎÎ


webeltot www.d'lJMpcfrtwv Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii Tăriungeni

ART. 12

Descrierea responsabilităților generale ce revin tuturor angajaților C.T.F. “Daniel”

 • (1)  Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • a) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu;

 • c) abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • d) respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

 • (2)  Privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • a)    Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

 • > de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • > de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • > de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

 • > de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social;

 • > de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • > de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

 • b)   Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, funcționari publici/personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.


*tr. luliu Maniu nr. 6, Brațov, juct.        cod 600091

Talafon/Taxi O9S3-917.1 OO, «mani att1*X4>4&claa»!*p«t»v.r«»

wabaitai rt'M'U'.cfyMjpfftKJv Cod flocala 9970339

Complexul de Servicii Tirlungeoi


 • (3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:

 • > participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă,

a Situațiilor de Urgență;

 • > cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice,

echipamentul individual de protecție acordat;

 • > informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • > răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • (4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:

 • > respectă toate regulamentele (R.O.F., Norme Interne de Funcționare, M.O.F.), procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, cât și la nivelul C.S. Tărlungeni.

 • (5) Privind serviciul de permanență:

 • > personalul își desfășoară activitatea în ture și schimburi de lucru, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

 • (6) Privind conduita în timpul serviciului:

 • >  personalul se obligă să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante în timpul programului de lucru;

 • >  personalul se obligă să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante la începerea programului de lucru;

 • >  personalul se obligă să respecte reglementările privind fumatul în spațiile publice.

ART. 13

Finanțarea Centrului

(1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C. Brașov are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale de către Casa de Tip Familial „Daniel”, cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate obligatorii aplicabile;

(2) Finanțarea cheltuielilor C.T.F „Daniel” se asigură, în condițiile următoarele surse:


Btr. luliu Manlu nr. ®, Brașov, jud. Brașov, cod 600001

Tafafon/fawi 0900^17.100^ am aili afTIcxatgMIsaapcUbv.r*»

wabaltat H4«’U'>ty»p£frv./v Cod flacal< 9870339

Complexul de Servicii Tărlungeni

 • > bugetul de stat;

 • > bugetul local al județului Brașov;

 • > donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice sau juridice, din țară și/sau străinătate;

 • > fonduri externe rambursabile și/sau nerambursabile, alte surse de finanțare, în condițiile legii.

Anexa l și Anexa 2 sunt parte integrantă din cuprinsul prezentului R.O.F.

Avizat,


Șef Serviciul M.C.C. Rezidențial

Moraru Gabriela


Avizat,

Serviciul Juridic Contencios

Avizat,

Șef Serviciul Managementul Resurselor Umane

Hașu Raluca

Șef Complex,

Burulean Gabriela

•tr. luliu Mania nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cad SOOO&1

Talalan/favt 0268.417-100, omaili

wabaltat www.etgO8pcbv.ro Cod flocăit BBT0339

Complexul de Servicii TârluugeniAnexa 1

Cadrul legal de organizare și funcționare :

 • 1) Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.251/20.06,2019 - privind aprobarea înființării serviciului social: Casa de Tip Familial "Daniel” din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

 • 2) Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.253/20.06.2019 - privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcțiai Generală, de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

 • 3) Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare

 • 4) Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea si metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului

 • 5) Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 • 6) Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • 7) Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului

 • 8) Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 14/2007 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă

 • 9) Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată

 • 10) Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • 11) Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a Regulamentelor Cadru de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale

 • 12) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

 • 13) Legea nr. 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOO91

Talafonrfaxi OSGS.417.100^ *mail!

wobsltot www.tfg3tpcbv.ro Cod fiscali SB70339

Complexul de Servicii Tărlungeni


 • 14) Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

 • 15) Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare
  Avizat,

  Șef Serviciul M.C.C. Rezidențial

  Moraru Gabriela


  Avizat,

  Șef Serviciul Managementul Resurselor Umane

  Hașu Raluca
  Avizat,

  Serviciul Juridic Contencios


  Șef Complex,

  Burulean Gabriela
•tr. luliu Manlu nr. 6, Br«*ov, )ud. Brașov, cod 6OCX)91

Tolafon/fawt 0269,417.100, omaiti cfT’lc*'%Mțjaspcibw.ro

wabsltot www.fytipcbv.ro Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Tărlungeni

Anexa 2

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal pentru CTF „Daniel”:

 • (1) în conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social Casa de Tip Familial "Daniel”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 253/20.06.2019 au următoarea componență:

 • a) personal de conducere, deservește întreg Complexul:

 • •  șef de Complex -1 post

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar pentru CTF „Daniel”: 6 posturi

 • •  educator principal S - cod COR 263508 - 1 post

 • •  educator principal M - cod COR 263508 - 1 post

 • •  părinte social G - cod COR 531202 - 4 postui

 • •  educator S - cod COR 263508 - 1 post

 • •  instructor educator M - cod COR 531203 - 2 posturi

 • c) personal de specialitate de îngrijire și asistență, personal de specialitate și auxiliar, care deservește C.S. Tărlungeni (CTF „Lizuca”, CTF „Patrocle”, CTF „Buburuza”, CTF „Daniel”, CTF „Greierașul”, LP „Adrian”): 6 posturi

 • •  psiholog practicant S - cod COR 263411-2 posturi

 • •  asistent social practicant S - cod COR 263501- 2 posturi

 • •  asistent medical PL - cod COR 325901 - 2 posturi

 • d) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire C S Tărlungeni (CTF „Lizuca”, CTF „Patrocle”, CTF „Buburuza”, CTF „Daniel”, CTF „Greierașul”, LP „Adrian”): 6 posturi

 • •  economist SI- cod COR 263102 - 1 post

 • •  administrator MI- cod COR 515104 - 1 post

 • •  șofer GI - cod COR 832201 - 1 post

 • •  muncitor calificat G III - cod COR 7549 - 3 posturi


*tr. luilu Maniu nr. 8, Orwțov, Jud. Brațov, cod 600001

Talefon/taM> O9SS.M17.10Ot am*lh <t»rfic*^d0otnf»cbv.rc»

Cod fiscali 0670330

Complexul de Servicii Tărluugeui

 • (2) Conform Ordinului 25/2019, raportul minim adulți - copii este de 1:12.

 • (3) Conform art. 8 alin 2 din anexai la HG nr. 867/2015, personalul de specialitate reprezintă minimum 60% din totalul personalului.


Director General Adjunct.

| Priboi Miha^Septimiu

Avizat,

Șef Serviciul M.C.C. Rezidențial

Moraru Gabriela


Avizat,

Serviciul Juridic Contencios


Avizat,

Șef Serviciul Managementul Resurselor Umane

Hașu Raluca fi

Șef Complex,

Burulean Gabriela