Hotărârea nr. 280/2019

Hotărârea nr.280 – privind aprobarea modificării structurii organizatorice prin închiderea temporară a unui număr de paturi, din unitatea sanitară publică - Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud bra sov. ro, www.j u d bra sov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.280

din data de 25.07.2019

- privind aprobarea modificării structurii organizatorice prin închiderea temporară a unui număr de paturi, din unitatea sanitară publică - Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2019;

Analizând Expunerea de motive, precum și Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. ad. 10430/09.07.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, prin închiderea temporară a unui număr de 4 paturi, din totalul de 25 paturi existente în structura Secției Psihiatrie Pediatrică, în perioada 01.07.2019-01.10.2019, pentru lucrări de renovare-igienizare;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 398/28.11.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov Brașov;

Ținând cont de adresa nr. 11917/18.06.2019 a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 10430/19.06.2019;

Văzând pct. II din adresa nr. XI/A/l 972/11.01.2011 a Ministerului Sănătății, precum și adresa nr. 992/A/05.06.2019 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate nr. 3 și 7 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile 172 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile capitolului III, pct. 1, lit.”c” din H.G.R. nr. 562/2009 pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile cuprinse în Ordinul Ministrului Sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „c”din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, prin închiderea temporară a unui număr de 4 paturi, din totalul de 25 paturi existente în structura Secției Psihiatrie Pediatrică, în perioada 01.07.2019-01.10.2019, pentru lucrări de renovare-igienizare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.


Contrasemnează,


SECRE

Maria D