Hotărârea nr. 279/2019

Hotărârea nr.279 – privind aprobarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

: • • f . • •

• • •••••

ROMÂNIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 279

din data de 25.07.2019

- privind aprobarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.07.2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. Ad. 11484 din data de 9.07.2019 și Expunerea de motive înregistrată cu nr. 11484 din data de 9.07.2019 întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov;

Față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 473/20.12.2018, se propun modificări ca urmare a examenului de promovare în grad profesional, respectiv transformarea unui post de consilier juridic, S, grad profesional II, în consilier juridic, S, grad profesional I;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 3 ale Consiliului Județean Brașov;

Văzând adresa nr. 2994/2019 emisă de Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov;

Luând în considerare prevederile cuprinse în titlul II din H.G.R. nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Ținând cont de dispozițiile art. 31 alin. (4), (5) și (6) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (2) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, modificat, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale, precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției, conform prevederilor din Legea-Cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. - Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 473/20.12.2018 se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov.


Contrasemnează, SECREÎAR

Maria Dumorâveanu

Im

0

I

c


Biblioteca Județeană 'George Bari'iu" B-dul Eroilor nr.35,Brașov

ANEXA LA HCJBv NR.........


email: biblgb@rdsbv.ro

NQ .1^2 c//t d/.f)7. 2or$


SECRE

MARIA DUM^Rj


R

EANU


FUNCȚIA

Studii

GR/ TR

Nr. posturi

Manager

S

II

1

Director adj de specialitate

s

II

1

Director adj.

s

II

1

Sef serviciu

s

II

7

Consilier juridic

s

II

1

Economist

s

IA

1

Economist

s

II

1

Referent de specialitate

s

1

2

Referent

SSD

II

1

Bibliotecar

s

IA

34

Bibliotecar

s

1

5

Bibliotecar

s

II

1

Bibliotecar

s

D

1

Bibliotecar

SSD

1

9

Bibliotecar

SSD

II

1

Bibliotecar

M

IA

6

Referent

M

IA

2

Muncitor

M

1

6

îngrijitoare

1

5

TOTAL

86

Personal de specialitate

67

Personal administrativ

8

Personal de întreținere

11

Total personal contractual

86

Din care:

Personal de conducere

10

manager

1

dir.adj.

2

șefi serviciu

7

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor tansmise

MANAGER. V

DAN^NAZW-^J /<y

biblioteca «y

Județeană *

\ GEORGE BARITIU”j


''sx5‘A s O'L/