Hotărârea nr. 278/2019

Hotărârea nr.278 – privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 3895/4.07.2002, modificat prin acte adiționale


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 278

din data de 25.07.2019

privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 3895/4.07.2002, modificat prin acte adiționale

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25.07.2019;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 10100 din data de 10.07.2019, întocmite de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 3895/4.07.2002, modificat prin acte adiționale;

Văzând dispozițiile art. 7 din contractul de închiriere nr. 3895/4.07.2002, modificat prin actele adiționale nr. 1749/7.02.2007 înregistrat cu nr. 1749/7.03.2007, nr. 141/22.02.2012, nr. 430/12.01.2017 si nr. 1/7.11.2017;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și nr. 3 ale Consiliului Județean Brașov;

Văzând adresele nr. 10100/12.06.2019 și ad. 10100/25.06.2019 prin care se solicită aprobarea eliberării locuinței de serviciu;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 58/20.02.2019 privind aprobarea destinației imobilelor din fondul locativ al Consiliului Județean Brașov, în locuințe de serviciu și aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu;

Având în vedere dispozițiile art. 1270 din Codul Civil și art. 173 alin. (1) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rezilierea contractului de închiriere nr. 3895/4.07.2002, modificat prin acte adiționale.

9

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dmriorăveanu