Hotărârea nr. 277/2019

Hotărârea nr.277 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae Bălcescu nr.51, înscris în CF nr.130488-C1-U7 Braşov, nr. topografic/cadastral 130488-C1-U7

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.277

din data de 25 iulie 2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae Bălcescu nr.51, înscris în CF nr.l30488-Cl-U7 Brașov, nr. topografic/cadastral 130488-C1-U7

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2019

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad. 11350/10.07.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae Bălcescu nr.51, înscris în CF nr,130488-Cl-U7 Brașov, nr. topografic/cadastral 130488-C1-U7.

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr.l 1350/01.07.2019, privind intenția de vânzare a apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae Bălcescu nr.51, înscris în CF nr.l30488-C 1-U7 Brașov, nr. topografic/cadastral 130488-C1-U7, la un preț de 43.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.459/34/24.06.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.51, casă monument istoric, datare secolul XVIII, poziția 162, cod. LMI2015 BV-II-m-B-11329;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 173 alin. 1 lit.(f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.2, nr.3 și nr.5, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11329, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 162, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae Bălcescu nr.51, înscris în CF nr.l30488-C 1-U7 Brașov, nr. topografic/cadastral I30488-C1-U7.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează,

SECRETĂR

Maria Dumbrăveanu