Hotărârea nr. 276/2019

Hotărârea nr.276 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.4, înscris în CF nr.143542-C1-U18 Braşov, nr. topografic/cadastral 143542-C1-U18


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


>910 2018 i țĂRBAlQRIM


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.276

din data de 25 iulie 2019

privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.4, înscris în CF nr.l43542-Cl-U18 Brașov, nr. topografic/cadastral 143542-C1-U18

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2019 ;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad. 12002/11.07.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu nr.4, înscris în CF nr,143542-Cl-U18 Brașov, nr. topografic/cadastral 143542-CI -UI 8.

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 12002/09.07.2019, privind intenția de vânzare a apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu nr.4, înscris în CF nr,143542-Cl-U18 Brașov, nr. topografic/cadastral 143542-C1-U18, la un preț de 125.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.438/33/21.06.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, George Barițiu nr.4, casă monument istoric, datare secolul XVI-XIX, poziția 135, cod. LMI2015 BV-II-m-B-11304;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.173 alin.l lit.(f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.2, nr.3 și nr.5, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11304, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 135, situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu nr.4, înscris în CF nr,143542-Cl-U18 Brașov, nr. topografic/cadastral 143542-C1-U18.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, U, SECREIAJit i-ț' Maria Dunmrâveanu