Hotărârea nr. 274/2019

Hotărârea nr.274 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 25 iulie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 274 din data de 25.07.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25 iulie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2019;

Analizând Dispoziția nr. 435/18.07.2019, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 25 iulie 2019, ora 1100, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 3 puncte la punctul nr. 30 - „Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 25 iulie 2019.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25 iulie 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 435/18.07.2019.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumnrăveanu jr

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

PREȘEDINTE

Cod: F-05DISPOZIȚIA NR.435

din data de 18.07.2019

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de

25 iulie 2019 ora 1100 sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.178 alin.(l), art.179 și ale art.196 alin.(l) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de

25 iulie 2019, ora 1100, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11.07.2019.

»                         9

 • 2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.3 din imobilul, monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu, nr.4.

 • 3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.5 din imobilul, monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae Bălcescu, nr.51.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.3 895/2002 modificat prin acte adiționale.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice prin închiderea temporară a unui număr de paturi din unitatea sanitară publică - Spitalul Clinic Județean de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de îngrijire și Asistență “Sfântul Gheorghe” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019-2023.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Casa de Tip Familial “Daniel” în Complexul de Servicii Tărlungeni din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Casa de Tip Familial “Gabriela” în Complexul de Servicii Brădet din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea”.

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.364/2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.

 • 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de: șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 14. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele contabile a sumei de 30.000 lei reprezentând suma acordată Asociației Delta Brașov, în temeiul contractului de cooperare nr. 1163/2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția unui membru în Consiliul de Administrație al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Bibliotecii Județene „George Barițiu în vederea semnării actului adițional nr. 5 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene „George Barițiu”.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2019 a bugetului Județului Brașov.

»                               5

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul de organizare și desfășurare a analizării noului proiect de management, al managerului care a obținut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Muzeului Județean de Istorie Brașov.

 • 21. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumului județean DJ 106: Șinca Nouă (DN 73A) -Vlădeni (DN1) - Dumbrăvița km 0+000 - 8+570 în categoria de drum comunal.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, începând cu anul 2019”.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea finanțării nerambursabile din bugetul propriu al județului Brașov pentru proiectele sportive - Federații sportive naționale.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului de Etnografie Brașov.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului Județean de Istorie Brașov.

 • 28. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019.

 • 29. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.230/2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind validarea membrilor în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

 • 30. Diverse.

PREȘEDINTE

Adrian-Ioan Veștea                    Contrasemnează pentru legalitate,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu