Hotărârea nr. 273/2019

Hotărârea nr.273 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr.25/29.01.2019 privind aprobarea bugetului proiectului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor și a indicatorilor tehnico - economici pentru ”Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, finanțat din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov ca și cheltuieli neeligibile


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

•«ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 273 din data de 11.07.2019

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr.25/29.01.2019 privind aprobarea bugetului proiectului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor și a indicatorilor tehnico - economici pentru "Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, finanțat din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Județului Brașov ca și cheltuieli neeligibile

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 iulie 2019;

Analizând expunerea de motive și raportul, înregistrate sub nr. 6785/09.07.2019, întocmite de către Direcția Management de Proiecte - Compartiment Implementare Proiecte, prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr.25/29.01.2019 privind aprobarea bugetului proiectului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor și a indicatorilor tehnico - economici pentru "Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, finanțat din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Județului Brașov ca și cheltuieli neeligibile;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului Județean Brașov;

Luând in considerare Contractul de finanțare nr. 580/12.10.2017, semnat de U.A.T. - Județul Brașov, în calitate de lider de parteneriat, pentru proiectul "Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, în cadrul Apelului de proiect: POR/103/6/1/2, Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, proiect care se încadrează în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN -T, cod SMIS 2014+:l 11124;

Ținând cont de Avizul de amplasament nefavorabil nr.70101828253/24.08.2018 al deținătorului rețelei SDE Transilvania Sud, Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brașov, prin care se impune obligativitatea întocmirii unui studiu de coexistență între instalațiile electrice existente și lucrările de modernizare propuse a se executa conform proiectului tehnic, studiu care a fost întocmit de S.C. Rommedia Exim S.R.L. Cluj Napoca în calitate de proiectant de specialitate atestat ANRE;

Văzând Avizul Consiliul Tehnico Economic al Electrica Brașov nr.643/19.12.2018 emis ca urmare a studiului de coexistență analizat în cadrul comisiei de specialitate al SDE Electrica Brașov, devizul general transmis de către S.C. Electrica S.A. Brașov, precum și Nota de fundamentare a devizului general privind justificarea costurilor privind serviciile de proiectare și execuție a lucrărilor;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile O.G.R. nr. 43/1997, republicată, privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 173, alin.(l) lit. „b” și alin.(3), lit. ”f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr.25/29.01.2019 privind aprobarea bugetului proiectului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor și a indicatorilor tehnico - economici pentru "Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, finanțat din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Județului Brașov ca și cheltuieli neeligibile, articol care va avea următorul cuprins:

„Art, 1 -Se aprobă bugetul proiectului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor pentru "Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, buget rezultat ca urmare a tuturor activităților, în sumă de 5.928.561,39 lei, inclusiv TVA, finanțat din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, Cap. 84- „Transporturi” ca și cheltuială neeligibilă, din care:

 • ■   Lucrări de modernizare a drumului interjudețean: 2.825.659,50 lei

 • ■   Relocare rețea electrică joasă tensiune: 1.308.622,47 lei

 • ■    Proiectare/relocare utilități necunoscute și identificate pe parcursul execuției lucrărilor: 59.500 lei

 • ■    Servicii de supraveghere a lucrărilor, dirigenție de șantier 27.013 lei amenajări intersecții drumuri laterale

 • ■    Servicii de supraveghere a lucrărilor, dirigenție de șantier, proiect finanțat POR 1.182.286,42 lei

 • ■   Dirigenție de șantier pe perioada de 5 ani a garanției lucrărilor de investiție: 109.480 lei

 • ■   Rezerva de implementare a proiectului pentru relocare/protejare utilități necunoscute și identificate pe parcursul execuției lucrărilor: 416.000 lei. ”

Art. II - Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean nr.25/29.01.2019, în sensul înlocuirii anexei cu o nouă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai proiectului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor pentru "Modernizare drum inteijudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, finanțat din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, finanțat din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, Cap. 84- „Transporturi” ca și cheltuială neeligibilă, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. III - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Management de Proiecte, Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Veștea
Contrase SEC Maria

ANEXA NR. 1


Secretar

Indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C, DJ 105P -format din DJ 104A, km 0+000 - 45+000, DJ 105C, km 6+300 - 3+800, DJ 105P,km 0+000 -3+800” finanțat din buget propriu Județul Brașov ca și cheltuieli neeligibile

Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov

Proiectant: Asocierea S.C. NV CONSTRUCT & S.C. CADSIL SRL, Cluj-Napoca

Amplasament: Drumul interjudețean propus pentru modernizare este format din drumul județean DJ 104A, drumul județean DJ 105C și drumul județean DJ 105P și se desfășoară în Regiunea de dezvoltare Centru, în zona vestică a județului Brașov traversând localitățile: Șinca Veche, Șercăița, Bucium, Mărgineni, Sebeș, Recea, Gura Văii, Lisa, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Viștea de Sus, Victoria și Ucea de Sus.

Indicatorii economici au rezultat ca urmare a ofertei de proiectare și execuție a lucrărilor de relocare/ trecere in subteran a rețelei de distribuție a energiei electrice transmisă de SC Electrica Distribuție SA Brașov.

Indicatori tehnico economici:

 • 1.          Valoare totală actualizată conform deviz general: 5.928,56139 mii lei (1.312,46157mii Euro) cu TVA din care

C+M :      2.503,58113 mii lei (554,23296 mii Euro) cu TVA

(în prețuri, lei/euro, la cursul = 4,5172 lei/euro, Curs infoeuro conform Ghid în cadrul POR 2014-2020, capitolul 6, subcapitolul 6.1)

 • 2.          Eșalonarea investiției valori fără TVA:

  Val totala (lei)

  C+M (lei)

  Val totala (Euro)

  C+M (Euro)

  - Anul 1

  2.749.765,93

  659.619,56

  177.354,11

  146.023,99

  - Anul 2

  1.232.287,13

  726.567,34

  178.718,96

  160.844,62

  - Anul 3

  1.232.287,13

  726.567,34

  178.718,96

  160.844,62

  - Anul 4

  604.741,20

  390.826,89

  96.241,30

  86.519,33

- *Notă : Suma de 109.480 lei se alocă după recepția la terminarea lucrărilor cuprinzâd activitățile care se desfășoară pe perioada de 5 ani garanție a investiției, rezerva de implementare 416500 lei, proiectare /relocare utilități, 59.500 lei, relocare, trecere în subteran rețea electrică de joasă tensiune 1.308.622,47 lei sunt alocate anului 1

 • 3. Durata de realizare = 33 luni

 • 4. Suma totală alocată: 5.928.561,39 lei

 • 4. Sursa de finanțare Buget propriu Județul Brașov

 • 5. Capacități:

Amenajare intersecții cu drumurile laterale:

DJ 104A 233 intersecții

DJ105C  4

DJ105P 11

Rigolă carosabilă C35/45 109 ml

Rigolădreptunghiulară deschisă 2:3 C35/45 6 ml

Șanț trapezoidal pereat 1:1 C35/45 162 ml

Podețe transversale 7 buc.

Podețe accese la proprități 2 buc.

Indicatoare rutiere 10 buc.