Hotărârea nr. 272/2019

Hotărârea nr.272 – aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare și reabilitare DJ109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-9+084”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. S, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.272

din data de 11.07.2019

- privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare DJ109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-9+084”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 11 iulie 2019;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive, înregistrate cu nr. 12030/1/09.07.2019 întocmite de Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare, Contracte/Compartimentul Gestionare, Urmărire Decontare Contracte Servicii Publice, prin care se propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare DJ109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-9+084”, în vederea reluării procedurii de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de PT+ execuție la acest obiectiv de investiții;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 9, ale Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 77/20.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-8+000”;

Văzând avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr.44/09.07.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu devizele revizuite în urma modificărilor legislative privind majorarea salariată în domeniul construcțiilor, precum și a majorării prețurilor unor materiale de construcții la nivelul anului 2019 pentru această investiție, transmise de către proiectantul S.C. MULTIMAL SERV S.R.L.;

Având în vedere dispozițiile ari. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și dispozițiile art.173, alin. (1), lit. “b” și alin. (3), lit. “f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare DJ109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-9+084”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, încetează Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 77/20.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-8+000”.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dunmrăveanu

ANEXA NR.1Modernizare și reabilitare DJ109 Beclean - Luța - Ludișor km 0+000 - 9+084

Titularul investiției:      Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției:   Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general:     S.C. Multimal Serv S.R.L.

 • 1. Valoarea investiției l.a. Valoarea totală a investiției la data de 09.07.2019

  • cu TVA

  32,761,590

  lei

  • fara TVA

  27,530,748

  lei

  din care :

  • C+M cu TVA

  27,879,697

  lei

  • C+M fara TVA

  23,428,317

  lei

l.b. Valoarea Investiției de baza (cap .4)

• Valoare totala fara TVA l.c. Finanțare investiție • Buget de stat (Cap.3.5.5 - 3.5.6; Cap.4; Cap.5.1.1, Cap.5.3)

22,772,860 lei


26,164,133 lei

31,135,318 lei


Valoare fara TVA

Valoare cu TVA

• Buget local (Cap.l, Cap.2, Cap.3.1 -3.4, Cap.3.5.1-3.5.3, Cap.3.6-3.8, Cap.5.1.2,Cap.5.2, Cap .5.4, Cap.6)

Valoare fata TVA

1,366,615 lei

1,626,271 lei


Valoare cu TVA

 • 2. Eșalonarea investiției investiției

Anul I

Valoare totala

82,745

lei fara TVA

C+M

0

lei fara TVA

Anul II

Valoare totala

906,400

lei fara TVA

C+M

200,000

lei fara TVA

Anul III

Valoare totala

13,270,802

lei fara TVA

C+M

11,614,158

lei fara TVA

Anul IV

Valoare totala

13,270,802

lei fara TVA

C+M

11,614,158

lei fara TVA

 • 3. Durata de realizare

 • • Durata totala de realizare a investiției

  31 luni

  23 luni

  16 luni


 • • Durata de realizare C+M (Cap.

1.2; 1.3,1.4, 4, 5.1.1)

 • • Durata de realizare a Investiției de Baza

4. Capacitatea investiției

Lungime totala traseu drum

9.084

km

Parte Carosabila Drum. Suprafața

63879

mp

Lățime medie parte carosabila

7.03

ml

Alei de acces la proprietăți. Suprafața parte carosabila

2161

mp

Șanțuri de pamant

8950

ml

Șanțuri pavate cu beton

1832

Șanțuri betonate si rigole carosabile

4267

ml

Rigole carosabile inchise

3493

buc

Separatoare de hidrocarburi si nămol

6

buc

Podețe tubulare ptr accese la curți

25

buc

Podețe tubulare D =630 - 800 mm

14

buc

Podețe dalate L=2, - 3,0 m

5

buc

Zid de sprijin

1350

mc

Poduri

Consolidare pod existent poduri existente

1

buc

Poduri Noi

2

buc

5. Costuri unitare specifice (lei fara TVA)

•Raportat la lungime totala străzi

Valoare totala

3,030,562

lei/km

dina care C+M

2,578,970

lei/km

•Raportat la suprafața parte carosabila traseu

Valoare totala

430.98

lei/mp

dina care C+M

366.76

lei/mp