Hotărârea nr. 271/2019

Hotărârea nr.271 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum tehnologic perimetral și acces la echipamentele de radionavigație - Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 271

din data de 11.07.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum tehnologic perimetral și acces la echipamentele de radionavigație - Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 11.07.2019;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 12091 din data de 9.07.2019, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum tehnologic perimetral și acces la echipamentele de radionavigație - Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 205/28.06.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 202 din data de 6.12.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”;

Ținând cont de avizul comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 9 ale Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare devizul general Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav Etapa a IlI-a -Scenariul 2 și devizul general revizuit înregistrat cu nr. 12027/9.07.2019, întocmite de către S.C. IPTANA S.A., precum și avizul Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Județean Brașov nr. 43/9.07.2019;

Având în vedere dispozițiile art.173 alin. (1) lit. “b” și alin. 3 lit. “f ’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum tehnologic perimetral și acces la echipamentele de radionavigație”- Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 205/28.06.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 202 din data de 6.12.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav” se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

5                                       5

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

Consiliul Județean

>

Brașov

I


office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Anexa nr. 1“Drum tehnologic perimetral și acces la echipamentele de radionavigație -Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav ”

Amplasament:

Incinta Aeroportului International Brașov - Ghimbav

Titularul investiției:

Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției:

Consiliul Județean Brașov, Jud. Brașov, Bd. Eroilor nr.5

Elaboratorul investiției:

IPTANA SA

Surse de finanțare:

Finanțarea este din Bugetul local al județului Brașov.

Structura rutieră prevăzută pentru drumul tehnologic perimetral este o structura supla si are următoarea alcătuire:

4 cm beton asfaltic BA 16 ;

 • 6 cm beton asfaltic deschis BAD 22.4

20 cm piatra sparta;

30 cm balast

 • 7 cm nisip (cu rol de separare, anticontaminant si antigeliv)

Consiliul Județean

>

Brașov

)

Drumurile de acces la echipamente au aceeași structură cu drumul tehnologic perimetral, iar platformele din zonele ILS - GP vor avea o structură rigidă formată din:

 • -  18 cm dală beton

 • -  20 cm agregate standardizate cu ciment

 • -  30 cm balast

Adiacent drumului tehnologic perimetral s-a prevăzut un casiu pavat (sânt

trapezoidal) pentru colectarea apelor pluviale atât de pe drumul tehnologic cât si de pe zona supusa nivelării si profilării terenului aferent zonelor de siguranța ale pistei. In zona de nord șanțurile se vor descarcă prin intermediul a doua podețe tubulare cu Dn 500mm in cămine de canalizare pluviale racordate la rețeaua de canalizare existenta executata pentru preluarea apelor pluviale de pe suprafața pavata a suprafeței de miscare(pista, cale rulare, platforma), existenta in teren.

 • -  Canalizarea pentru descărcare a apelor pluviale din șanțul pavat de pe latura de Vest a aeroportului în canalizarea pluvială existentă are o lungime de 350 m și un diametru DN 500 pentru evacuarea apelor pluviale colectate la o pantă longitudinală minimă de 0,5 %.

 • -  Pentru traseul aceste canalizări vor fi amplasate 5 cămine cu capace carosabile pentru vehicule de 30 tone.

BILANȚ DRUMURI

1) Drum tehnologic perimetral

 • - Lungime drum perimetral

  7100 m

  2 x 0,75 m

  2,50 x 6,0 m

  2 x 360,0 m

  200 m


 • - Acostamente

 • - Platforme încrucișare

 • - Platforme fir director

 • - Drum acces M-M1-M2-M3

2) Drumuri de acces la echipamente de radionavigație

 • - Lungime

 • - Acostamente


3100 m x 3,5 m

2 x 0,75 m


Consiliul Județean Brașov

)

Organizare de șantier: 2% x 8.160.000 lei


- Platforme în fața echipamentelor 1200 mp Durata de execuție 4 luni

Deviz general (lei fără TVA): Total deviz (din care):

8.658.765 lei

Proiectare și detalii de execuție : 3% x 8.160.000 =

244.800 lei

Asistență tehnică din partea proiectantului: 1% x 8.160.000 =

81.600 lei

Amenajări pentru protecția mediului: 45.909 x 0,0223 =

1.005 lei

Construcții: Total (din care):

8.160.000 lei

Drum perimetral:

6.950.200 lei

Drum acces echipamente :

471.200 lei

o Platforme:

328.320 lei

Podețe:

5

18.000 lei

Rețea descărcare:

9

369.480 lei

Guri de scurgere:

22.800 lei

163.200 lei

Probe Tehnologice (teste): 0,1% x 8.160.000 lei

8.160 lei


Total general investiție: 8.658.765 lei

Din care C+M:__________8.324.205 lei

Preturile nu conțin TVA.

S                                   9

Director Lxccuti

D.D.J.S.P/ Mihai Pașcu