Hotărârea nr. 270/2019

Hotărârea nr.270 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.334/27.09.2018 privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.270

din data de 11 iulie 2019

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.334/27.09.2018 privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară în data de 11 iulie 2019;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad.l 1296 din data de 09.07.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte/Compartiment Implementare Proiecte, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.334/27.09.2018 privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”;

Având în vedere faptul că proiectul a trecut în etapa de precontractare prin scrisoarea pentru demararea etapei de precontractare nr.23633/28.06.2019 la punctul 19, alin.3 - III care precizează că, conform contractului de lucrări nr.67/2015, termenul de finalizare al lucrărilor este 10.05.2019. Contractul a fost preluat din data de 13.02.2019 de Compania Națională de Investiții, semnându-se contractul nr.41/13.02.2019 este necesară precizarea stadiului lucrărilor în prezent și termenul de finalizare.

Văzând Avizele Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.3 și Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.7;

Ținând cont de prevederile art.173, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și de dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se modifică art.l din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.334/27.09.2018 privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”, astfel:

„Se aprobă actualizarea studiului de oportunitate, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”.

Art.2 - Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 334/27.09.2018, rămân neschimbate.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.
STUDIU DE OPORTUNITATE

Proiect: "Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov"

Solicitant: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, lider al parteneriatului format din Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, în calitate de partener

Beneficiarul investiției: Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Data elaborării: 14.09.2018

Data actualizării: 03.07.2019

Elaborator: Județul Brașov

cu sprijinul

Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

Cap I. Context

 • 1.1 Caracteristicile infrastructurii/dotărilor/echipamentelor folosite la momentul actual pentru diagnoză sau tratament

 • a) Condițiile de utilizare a infrastructurii/dotării/ echipamentelor

 • b) Analiza facilităților de întreținere

 • c) Resursele umane existente în Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

 • 1.2 Identificarea problemelor/ nevoilor specifice cărora le răspunde proiectul

 • 1.3 Necesitatea și oportunitatea achiziționării dotărilor/echipamentelor

Cap II. Justificare

 • 2.1 Justificarea echipamentelor și aparaturii medicale

Cap III. Descrierea investiției

 • 3.1 Denumirea proiectului

 • 3.2 Sursele de finanțare ale investiției

 • 3.3 Situația propusă pentru realizarea proiectului de investiții

 • 3.4 Amplasamentul investiției

 • 3.5 Solicitantul proiectului

 • 3.6 Beneficiarul investiției

 • 3.7 Modul de întreținere a echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului

Cap IV. Descrierea tehnică

 • 4.1 Descrierea caracteristicilor echipamentelor ce urmează a fi achiziționate în Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Cap. V. Bugetul proiectului

 • 5.1. Devizul general

 • 5.2. Devizul pe obiecte

CAP I. CONTEXT

1.1 Caracteristicile infrastructurii/dotărilor/echipamentelor folosite la momentul actual pentru diagnoză sau tratament

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov își desfășoară activitatea la parterul corpului H al spitalului - Pavilionul Central (având o structură S + P + 3E, cu o suprafață construită de 1956,6 mp), situat în municipiul Brașov, Calea București nr. 25 - 27, înscris în Cartea Funciară nr. 112123.

Funcționarea activităților spitalului se face în baza Autorizației Sanitare de Funcționare a Spitalului nr. 0135EV/17.09.2018, valabila si vizată de către autoritatea de sănătate publică județeană.

în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății cu privire la clasificarea spitalelor, Spitalul Clinic Județean de Urgență a fost încadrat în categoria a Il-a cu nivel de competență înalt, cu un nivel înalt de dotare și încadrare cu resurse umane, care asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad mare de complexitate. în anul 2010, în urma descentralizării unităților sanitare, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov trece în subordinea Consiliului Județean Brașov.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov dispune de o structură complexă de specialități aprobată prin Ordinul M.S. nr. 647/01.06.2010 modificată și aprobată de către Președintele Consiliului Județean.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov are în structură 12 cabinete medicale de specialitate pentru 11 specialități (cardiologie, chirurgie, gastroenterologie, hematologie, medicină internă, chirurgie oro-maxilo-facială, obstetrică - ginecologie, oftalmologie, ortopedie și traumatologie, O.R.L., neurologie) care au corespondent în specialitățile secțiilor și compartimentelor cu paturi.

Situația existentă a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgentă Brașov

în spațiul alocat ambulatoriului integrat își desfășoară în prezent activitatea și Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, care a fost relocată temporar, având în vedere faptul ca aceasta din urmă, situată în corpul A al clădirii spitalului, aripa B este în reabilitare. Ca urmare a acestei situații, 7 cabinete de specialitate (Obstetrică-ginecologie, Oftalmologie, O.R.L., Interne, Cardiologie, Hematologie, Neurologie) au fost relocate temporar în alte sedii ale Spitalului.

Conform contractului de lucrări nr. 67/14834 din 16.11.2015 încheiat cu S.C. ROM LIANT CONSTRUCT S.R.L., liderul asocierii S.C. ROM LIANT CONSTRUCT S.R.L. cu S.C. CORAL S.R.L., lucrările de reabilitare constau în consolidarea, reorganizarea funcțională a secțiilor, renovarea interioară și refacerea instalațiilor pentru Pavilionul central - inclusiv pentru parter unde funcționa UPU. Proiectul a fost finanțat inițial din bugetul Consiliului Județean Brașov, iar valoarea totală a contractului era de 20.481.243,26 lei fără TVA, înceând cu 13.02.2019 contractul de lucrări cu nr. 67/14834/16.11.2015 prin care este reabilitat corpul A al clădirii spitalului, aripa B (UPU) a fost preluat de Compania Națională de Investiții semnându-se în acest sens contractul 41/13.02.2019 între CNI și asocierea ROM LIANT CONSTRUCT SRL & CORAL SRL. Termenul de finalizare este de 18 luni de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor - respectiv 12 septembrie 2020.

Ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare ale UPU, acesta va reveni în locația inițială, iar cabinetele de specialitate relocate temporar în alte sedii vor reveni în ambulatoriul integrat - Pavilionul Central.

Cabinete

Nr. cab. 2014 - 2016

Nr. cab. 2017

Nr. cabinete relocate temporar ca urmare a mutării temporare a UPU în spațiul destinat ambulatoriului integrat

Cardiologie

1

1

1

Chirurgie

2

2

-

Gastroenterologie

1

1

-

Hematologie

1

1

1

Medicina internă

1

1

1

Chirurgie oro-maxilo-facială

-

1

-

Obstetrică-ginecologie

1

1

1

Oftalmologie

1

1

1

Ortopedie și traumatologie

1

1

-

O.R.L.

1

1

1

Neurologie

1

1

1

Total cabinete ambulatoriu integrat

11

12

7

Tabel: Situația cabinetelor aferente ambulatoriului integrat în perioada 2014-în prezent

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și cabinetele de specialitate ale ambulatoriului integrat central deservesc populația județului Brașov, precum și din județele limitrofe (Covasna și Prahova, până la granița localității Câmpina), cu o populație de peste 620.000 locuitori și un potențial turistic de ~ 50.000 persoane lunar. Județul Brașov se afirmă cu un potențial turistic foarte ridicat, întrucât pe întreg teritoriul său sunt concentrate obiective turistice variate și de mare valoare. Activitatea turistică este susținută de existența unei infrastructuri diversificate, cu unități de cazare corespunzătoare, în special în centrele urbane. Acest lucru duce la un influx mare de turiști în special în sezoanele de vară și iarnă, ceea ce duce și la o fluctuație sezonieră pozitivă a numărului de cazuri tratate în cadrul spitalului. Proporția bolnavilor internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov care au domiciliul în afara județului Brașov este mai mare de 5 %.

Echipamentele folosite la momentul actual pentru diagnoză și tratament în cadrul Ambulatoriului Integrat în cele 12 cabinete sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Ambulatoriul central

Denumire echipament

An achiziție

Grad uzura

Sursa finanțare

1

Cabinet cardiologie

Electrocardiograf portabil

1999

100%

Venituri proprii

2

Cabinet cardiologie

Electrocardiograf 12 derivații

2017

6%

Buget local

3

Cabinet cardiologie

Covor rulant testare efort

2018

5%

Buget local

4

Cabinet medicina interna

Electrocardiograf Bioset

1998

100%

Venituri proprii

5

Cabinet medicina interna

Electrocardiograf 6 derivații

2017

6%

Buget local

6

Cabinet medicina interna

Electrocardiograf portabil

1999

100%

Venituri proprii

7

Cabinet medicina interna

Electrocardiograf 6 derivații

2017

6%

Buget local

8

Cabinet medicina interna

Electrocardiograf 6 derivații

2017

6%

Buget local

9

Cabinet oftalmologie

Autorefractometru

1998

100%

Venituri proprii

10

Cabinet ORL

Videofibroscop ORL

2016

20%

Venituri proprii

11

Cabinet ORL

Videofibroscop ORL

2016

20%

Venituri proprii

12

Cabinet ORL

Audiometru

2017

10%

Buget local

Tabel: Echipamentele existente în ambulatoriul integrat - pavilionul central

După cum se observă în tabelul anterior, dotările existente in momentul de fata in aceste cabinete sunt minimale și insuficiente, deși cele 12 cabinete ale ambulatoriului integrat dispun de personal inalt calificat si de spatii adecvate de funcționare in condițiile legislației in vigoare. în ultimii ani achiziționarea de aparatură medicală s-a realizat numai pentru echipamente medicale de maximă necesitate.

 • a) Condițiile de utilizare a infrastructurii/dotării/ echipamentelor

Dotările existente nu corespund cerințelor minime de dotare stabilite prin Ordinul nr. 153 din 26 februarie 2003 actualizat prin Ordinul nr. 35/2007 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale si nici propunerilor Comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România - 2012 privind dotările minime ale cabinetelor de specialitate din ambulatoriu.

Ex: cabinetele de cardiologie sunt dotate cu doar doua din cele 7 echipamente performante recomandate; cabinetul O.R.L. dispune de doar 2 dintre echipamentele recomandate, nefiind dotat nici macar cu echipamentele necesare pentru rezolvarea situațiilor de urgenta; cabinetul de oltfmologie dispune de doar unul din echipamentele recomandate; cabinetul de neurologie nu are niciun fel de dotări pentru investigații funcționale sau paraclinice.

Dotările existente nu permit efectuarea gamei complete de investigații obligatorii conform protocoalelor de diagnostic si tratament si ghidurilor clinice de diagnostic si tratament - pacienti consultați in cadrul cabinetelor de specialitate din ambulatoriu fiind astfel redirectionati către alte instituții pentru completarea investigațiilor necesare.

Deși in perioada 2016 - 2018 au fost achiziționate din bugetul local sau din venituri proprii cateva echipamente pentru o parte din cabinetele de specialitate (cardiologie, medicina interna, O.R.L.), niciunul din cabinetele existente nu dispune in prezent de dotările strict necesare efectuării investigațiilor in concordanta cu ghidurile clinice de diagnostic si tratament in vigoare.

De asemenea, mobilierul existent in cabinetele ambulatoriului integrat central a fost achiziționat in anul 1998, fiind vechi, uzat fizic si nu mai corespunde normativelor in vigoare, nefiind adecvat procedurilor de dezinfectie pentru respectare condițiilor de iginena stabilite prin normativele in vigoare.

Totodată, în clădire nu exista lift sau platforme pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități, conform normelor tehnice în vigoare, care prevăd asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități în clădirile publice.

 • b) Analiza facilităților de întreținere

Cheltuielile cu reparații pentru echipamentele medicale existente au fost efectuate când a fost cazul.

 • c) Resursele umane existente ale Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgenta Brașov

Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului; activitatea medicilor se desfășoară în sistem integrat și utilizează în comun platoul tehnic, cu respectarea legislației în vigoare de prevenire a infecțiilor nosocomiale, în vederea creșterii accesibilității pacienților la servicii medicale diverse și complete. Serviciile medicale ambulatorii sunt înregistrate și raportate distinct.

Medicii de specialitate încadrați în spital isi desfășoară activitatea în sistem integrat, spital -ambulatoriul integrat, în cadrul programului normal delucru, asigurând asistența medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi și ambulatorie.

In conformitate cu Ordinul Ministrului Sanatatii cu privire la clasificarea spitalelor Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov a fost incadrat in categoria a ll-a cu nivel de competenta inalt, care deservește populația județului Brașov, precum si din județele limitrofe, cu nivel inalt de încadrare cu resurse umane, care asigura furnizarea serviciilor medicale cu grad mare de complexitate.

In prezent, cele 12 cabinete de specialitate ale ambulatoriului integrat central sunt deservite de personal cu înalta calificare: 49 medici primari, 22 medici specialist, 17 asistenți medicali principali si doi asistenți medicali.

Organigrama ambulatoriului integrat central pentru personalul medical este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr.

Specializarea cabinetului

Situația personalului

1.

CABINET SPECIALITĂȚI CHIRURGICALE-CHIRURGIE PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA

1 medic primar

1 medic specialist

1 asistent medical principal

1 asistent medical

2.

CABINET ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

8 medici primari

3 medici specialiști

3 asistenți medicali principali

3.

CABINET GASTROENTEROLOGIE

3 medici primari

1 asistent medical principal

4.

CABINET CHIRURGIE GENERALA

13 medici primari

1 medic specialist

3 asistenți medicali principali

5.

CABINET CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-FACIALA

1 medic primar

1 medic specialist

6.

CABINET SPECIALITĂȚI CHIRURGICALE-CABINET NEUROCHIRURGIE

 • 1 medici primar

 • 2 medici specialiști

7.

CABINET SPECIALITĂȚI CHIRURGICALE-CABINET CHIRURGIE VASCULARA

2 medici primari

1 medic specialist

8.

CABINET SPECIALITĂȚI CHIRURGICALE-CABINET CHIRURGIE TORACICA

1 medic primar

1 medic specialist

9.

CABINET OFTALMOLOGIE

2 medici primari

1 asistent medical

10.

CABINET O.R.L.

2 medici primari

2 asistenți medicali principali

11.

CABINET HEMATOLOGIE

2 medici specialiști

1 asistent medical principal

12.

CABINET MEDICINA INTERNA 1

3 medici primari

3 medici specialiști

1 asistent medical principal

13.

CABINET CARDIOLOGIE

9 medici primari

5 medici specialiști

2 asistenți medicali principali

14.

CABINET NEUROLOGIE

2 medici primari

2 medici specialiști

2 asistenți medicali principali

15.

CABINET OBSTETRICA-GINECOLOGIE

1 medic primar

1 asistent medical principal

Tabel: Structura personalului medical din Ambulatoriul Spitalului Clinic Județean de Urgenta Brașov

1.2 Identificarea problemelor/ nevoilor specifice cărora le răspunde proiectului

Proiectul prezent a fost propus în urma identificării următoarelor probleme in Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgenta Brașov:

 • > Lipsa acuta de echipamente care sa permită efectuarea investigațiilor necesare in conformitate cu ghidurile naționale si europene de diagnostic si tratament care a determinat scăderea treptata a numărului de consultații efectuate in ultimii 4 ani

 • > Lipsa unor echipamente si aparaturi medicale absolut necesare pentru desfasurarea activitatii in condiții optime a condus si la redirectionarea pacientilor care au nevoie de investigații paraclinice către spitale din sistemul public sau către sectorul privat

In acest context, pacientii consultați in ambulator care au nevoie de anumite investigații paraclinice sunt directionati fie către Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov sau alte spitale din București, Targu Mureș, Cluj-Napoca, unde aceste investigații pot fi efectuate doar in regim de spitalizare de zi/scurta durata, fie către cabinetele din sectorul privat.

Redirectionare din ambulator a pacientilor care necesita investigații paraclinice către sectorul privat sau către Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov sau alte spitale publice prezintă insa unele inconveniente:

Timpul mare de așteptare in sistemul privat: Brașovul este unul dintre județele cu cea mai mare dezvoltare a serviciilor medicale private din tara. Cu toate acestea, un procent semnificativ din medicii de specialitate care activeaza in sectorul privat nu au contract cu Casa de asigurări de sanitate, deci nu pot oferi servicii gratuite (decontate prin sistemul de asigurări de sanitate). Din acest motiv, in sistemul privat au prioritatea pacientii plătitori, asa ca timpul de așteptare pentru pacientii cu trimitere de la medicul de familie/specialist este de obicei foarte lung. Din investigațiile făcute, timpul de așteptare pentru investigații in sitemul privat variaza: 3-4 saptamani pentru investigații oftalmologice; 3 luni pentru tomografie computerizata, 2 luni pentru electromiografie; 3 saptamani pentru ecografie doppler de artere, 3 saptamani pentru investigații cardiologice de tip testare la efort etc.

Creșterea presiunii pe locurile din spitalele din sistemul public: în anul 2011, la inițiativa Guvernului României, din motive de reducere a cheltuielilor, au fost desființate în România 67 de spitale dintre care 8 în Regiunea Centru, 3 spitale în județele Alba și Brașov și câte un spital în județele Mureș și Sibiu. Față de anul anterior, în 2011 la nivelul Regiunii Centru a scăzut nu numai numărul spitalelor, ci și a altor unități medicale: policlinicile cu 27, dispensarele medicale cu 2, cabinetele de medicină generală cu 35, iar cabinetele medicale de familie cu 18.

Numărul paturilor din spitale din sistemul public s-a redus continuu din 2006 până în 2018 ca urmare a măsurilor de reabilitare a unor spitale și a reducerii numărului acestora, până la 3242 în anul 2018, față de 4 057 în anul 2006. S-a redus de asemenea semnificativ numărul specialiștilor care activeaza in sistemul public mai ales datorita fenomelului de migratie externa a cadrelor medicale.

In conformitate cu indicatorii de morbiditate publicați de Centrul de Cercetare si Evauare a Serviciilor de Sanatate (date publicate in DRG - http://www.drg.ro), in cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgenta Brașov au fost tratate in anul 2017 un număr de 33.172 cazuri totalizând un număr de 226.631 zile de spitalizare. Din datele statistice ale administrației spitalului, aproximativ 15% din aceste cazuri (5.400) au reprezentat spitalizări de scurta durata cu scopul realizării investigațiilor paraclinice. Cea mai mare incidența a internărilor de scurta durata in scopul investigațiilor paraclinice s-a constatat in cadrul următoarelor specialități: gastroenterologie, neurologie, cardiologie. In condițiile in care cabinetele de specialitate ar fi dispus de aparatura necesara acestor investigații, cazurile ar fi putut fi rezolvate in ambulator.

 • > Gradul mare de uzura a unor echipamente și aparaturi medicale care conduce la reducerea acuratetii obținerii unui diagnostic;

 • >  Incapacitatea de a furniza unele investigații sau servicii medicale din cauza lipsei de echipamente și aparaturi medicale in ambulatoriu - CT, aparatura de laborator etc.;

 • > Costurile mari cu spitalizarea avand in vedere si spitalizările de scurtă durată cu scopul realizării investigațiilor paraclinice (~ 5.400)

 • > Incapacitatea de a furniza servicii medicale în situații în care echipamentele existente sunt în număr mic, insuficient sunt în service

 • > Performanțele scăzute ale unor echipamente în raport cu posibilitățile tehnologiei actuale care sa conducă la un diagnostic cât mai precis.

în urma analizei de situație a tuturor problemelor identificate și având în vedere importanța spitalului la nivel județean și zonal și nevoile pacienților de a le fi respectat dreptul la viață și la servicii medicale de calitate care să poată fi furnizate în ambulatoriu, considerăm imperios necesară dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov cu echipamente, aparatură medicală și mobilier. Acestea vor conduce la realizarea unui act medical eficient conform standardelor Uniunii Europene, respectiv la creșterea calității serviciilor medicale și a accesibilității populației la servicii medicale de calitate.

1.3 Necesitatea și oportunitatea achiziționării dotărilor/echipamentelor

Proiectul privind dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov cu echipamente și aparatură medicală este necesar având în vedere problemele prezentate anterior în vederea creșterii calității serviciilor medicale și a accesibilității populației la servicii medicale.

BENEFICIILE ADUSE DE PROIECT

Având în vedere importanța locală, regională și chiar națională a activității desfășurate în Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov, era necesar să fie atinse standardele europene în materie de servicii medicale.

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov își propune modernizarea ambulatoriului și dotarea cu echipamente si aparatura medicala performante, astfel încât calitatea serviciilor medicale să crească, la fel și gradul de accesibilitate al populației la servicii de sănătate, inclusiv a celei defavorizate sau cu resurse financiare limitate.

în urma implementării proiectului, capacitatea de funcționare a ambulatoriului ar urma să crească de la 60% la 80%, în principal prin faptul că, dotarea cu aparatură performantă va facilita furinizarea de noi servicii de sanitate, va reduce numărul de pacienți redirecționați către alte unități medicale: pentru investigații către sectorul privat (unde timpul de așteptare este foarte lung) sau către alte spitale publice din alte județe (București, Mureș, Cluj).

Dotarea corespunzătoare a cabinetelor de specialitate din ambulatoriu ar permite realizarea acestor investigații in regim ambulator si ar duce la eficientizarea fluxului medical, reducerea semnificativa a costurilor serviciilor de sanatate: ar degreva spitalul de aproximativ 15% din pacienți, reducând atat presiunea pe locurile de spitalizare, cat si eliminând costurile de spitalizare. Se va putea raționaliza numărul de paturi in secțiile cardiologie, medicina interna si ortopedie si traumatologie (intre 4-25 %).

Dotarea corespunzătoare a cabinetelor de specialitate din ambulatoriu ar duce de asemenea la lărgirea semnificativa a gamei de investigații de care beneficiază pacientii, la creșterea acuratetii diagnosticului medical și reducerea ratei de eroare a diagnosticului si se vor asigura servicii medicale noi si complexe la standarde europene.

Prin prezentul proiect se intenționează si achiziția unor echipamente care utilizează tehnologii de investigare de ultima generație, echipamente care nu se afla in prezent in dotarea niciunei instituții medicale din sectorul public (Ex. ELECTROMIOGRAF, SISTEM AUTOMAT IDENTIFICARE MICROBIALA MALDITOF). Pana in prezent, pacienți care necesitau astfel de investigații erau orientate către sectorul privat, unde investigațiile erau efectuate in regim cu plata, îngrădind astfel accesul persoanelor defavorizate sau cu resurse limitate la acest timp de investigații. Asa cum se menționează si in Strategia Naționala de Sanate 2014-2020, segmentul serviciilor în regim ambulatoriu are un potențial recunoscut, de altfel, de a contribui imediat și în foarte mare măsură la îmbunățirea stării de sănătate a populației, mai ales pentru cei dezavantajați socio-economic.

Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgenta Brașov cu echipamente noi, de ultima generație, inexistente in prezent in județ va avea un impact major pentru populația municipiului, a întregului județ și chiar din județele învecinate, avându-se în vedere că și în condițiile actuale de dotare precară se asigură un număr mare de servicii medicale ambulatorii pentru populația din întreg arealul menționat.

Un alt beneficiu al dotării cabinetelor de specialitate din ambulatoriu si a lărgirii gamei de investigații efectuate este, asa cum se menționează si in Strategia Naționala de Sanatate 2014 -2020 - creșterea calității serviciilor prin extinderea timpului de contact intre pacient cu furnizorul de servicii.

Oportunitatea prezentului proiect este dată de:

 • >    Interesul Unității Administrativ - Teritoriale Județul Brașov și a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov de a îmbunătăți dezvoltarea infrastructurii sanitare a județului Brașov

 • >    Existența programelor de finanțare nerambursabilă care sprijină îmbunătățirea calității serviciilor furnizate in cabinetele din ambulatoriu.

Cap II. Justificare

2.1 Justificarea echipamentelor și aparaturii medicale

Dotările cu echipamente medicale si echipamente sunt minimale si insuficiente in raport cu numărul de pacienti deserviți, iar o parte dintre cele existente sunt vechi si uzate fizic si moral.

Situația cazurilor tratate in ambulator arata o scădere treptata a numărului de consultații realizate in ultimii 4 ani.

Cabinete

Nr.cab. 2014-2016

Număr consultații

Nr. cab. 2017

Nr.cons.

2014

2015

2016

2017

Cardiologie

1

5.941

4.808

4.369

1

3.573

Chirurgie

2

12.723

13.132

10.800

2

6.307

Gastroenterologie

1

3.423

3.413

2.216

1

1.719

Hematologie

1

3.099

1.734

1.468

1

1.192

Medicina interna

1

6.046

5.100

4.173

1

2.509

Chirurgie oro-maxilo-faciala

-

-

-

1

2.317

Obstetrica-ginecologie

1

7.767

4.012

2.120

1

1.341

Oftalmologie

1

4.273

2.858

2.209

1

1.316

Ortopedie si tratraumatologie

1

6.116

5.305

5.287

1

3.508

O.R.L.

1

8.290

7.433

5.601

1

6.535

Neurologie

1

6.786

4.867

3.563

1

2.317

Total cabinete ambulatoriu integrat

11

64.464

52.662

41.806

12

32.634

Tabel: Numărul de consultații acordate în ambulatoriul integrat central în perioada 2014 - 2017 Situația punctelor realizate in cadrul cabinetelor de specialitate din ambulator reflecta aceeași situație: atat punctele realizate, cat si sumele facturate către CAS Brașov au scăzut treptat in intervalul 2013 - 2017.

An

Puncte realizate

Suma facturata către CAS Brașov

2013

1.804.360

2.834.629

2014

1.746.996

2.969.842

2015

1.569.411

2.782.547

2016

1.394.656

2.656.814

2017

1.179.497

2.563.870

Tabel: Situația punctelor realizate și a sumelor facturate către CAS Brașov în perioada 2013 - 2017 pentru serviciile prestate în cadrul cabinetelor de specialitate din ambulatoriu

Statisticile realizate la nivelul anului 2017 arăta că, în anul de referință, cabinetele de specialitate ale ambulatoriului central au funcționat la 60% din capacitate. 29% din reducerea numărului de pacienti consultați in ambulatoriul central se datoreaza relocării temporare a șapte cabinete de specialitate (Obstetrica-ginecologie, Oftalmologie, O.R.L., Interne, Cardiologie, Hematologie, Neurologie) in alte sedii datorita lucrărilor de reabilitare.

De asemenea, lipsa totala a echipamentelor specifice pentru explorări funcționale si investigații paraclinice a condus la scăderea dramatica a tipurilor de servicii medicale care pot fi furnizate in cabinetele de specialitate ale ambulatoriului integrat central.

Analizele realizate la nivelul spitalului au evidențiat faptul ca scăderea numărului de consultații acordate in ambulatoriul central s-a datorat diminuării numărului de cabinete de specialitate si lipsei acute de echipamente care sa permită investigațiile necesare in conformitate cu ghidurile naționale si europene de diagnostic si tratament.

Astfel, evoluția numărului de cazuri rezolvate in laborator nu este o reflectare a necesarului, a necesităților pacientilor, ci este o consecința a incapacitatii de a rezolva aceste cazuri din cauza lipsei de echipamente, sau a uzurii fizice si morale în cazul celor existente.

Dotarea adecvata a cabinetelor de specialitate din ambulatoriul Spitalului Clinic Județean de Urgenta Brașov ar duce la preluarea unui număr de peste 5.400 de cazuri anual, ceea ce ar conduce la degrevarea spitalului, imbunatatirea condițiilor de diagnostic si tratament pentru pacienti si scăderea semnificativa a costurilor de diagnostic.

Redirectionarea pacientilor din ambulatorii către spitalele publice este problematica nu doar datorita scăderii capacitatii spitalelor din sistemul public, ci si datorita costurilor mult mai mari din spital comparativ cu costurile din ambulatoriu.

In conformitate cu analizele la nivel național realizate de CNAS, tariful pe caz ponderat decontat în ambulatoriul de specialitate este de 20 de ori mai ieftin decât tariful decontat de spital. Pentru același diagnostic realizat pacientului internat în spital s-ar putea oferi servicii medicale de 20 de ori mai ieftin in condițiile efectuării exact acelorași investigații in cabinetele de specialitate din ambulator. Aceasta situație este o problema la nivel național. In studiul Euro HealthConsumer Index, 2017, se menționează faptul ca Romania, Albania si Bulgaria au o structura de servicii de sanitate anacronica cu o rata foarte mare de servicii oferite in regim de spitalizare, servicii care sunt extrem de scumpe comparativ cu cazurile rezolvate in ambulator. In Romania, din totalul costurilor serviciilor de sanatate furnizate, 50% reprezintă costuri realizate in spital, spre deosebire de doar 8% in Marea Britanie.

https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2017/EHCI-2017-report.pdf

Din cauza incapacitatii de a furniza servicii adecvate in ambulatoriul Spitalului Clinic Județean de Urgenta Brașov, se ajunge totodată la accesul inechitabil la anumite servicii de sanitate a persoanelor defavorizate.

Sanatatea este unul dintre domeniile cu cea mai mare rata de inovare a procedurilor, tehnicilor, metodelor si echipamentelor de diagnostic si tratament. Instituțiile din sectorul privat, oferind in mare parte servicii contra cost, au o mai mare capacitate finanicara de a se adapta acestor inovări. Lipsa din instituțiile medicale ale sistemului public/bugetar a unor echipamente de ultima generație, care permit investigații inovative, de o mare sensibilitate, facilitând un diagnostic de mare sensibilitate, la standard eruropene, limitează posibilitatea de acces a persoanelor defavorizate sau cu resurse finanicare limitate, la acest tip de investigații.

în alegerea echipamentelor selectate ca urmare a ofertelor solicitate, s-a ținut cont de următorii factori:

situația dotărilor existente în Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

datele statistice ale serviciilor efectuate in ambulatoriu in ultimii 4 ani (2013 - 2017) numărul de servicii previzionate pentru perioada următoare

necesitatea furnizării unor servicii de calitate care sa poata fi oferite tuturor, inclusiv persoanelor defavorizate sau cu resurse financiare limitate

necesitatea reducerii unor costuri de spitalizare evitabile si astfel ajungandu-se si la raționalizarea unor paturi in secțiile de Cardiologie, Medicina interna si Ortopedie si traumatologie

necesitatea furnizării unei game largi de servicii care pot fi efectuate in ambulatoriu existența resurselor umane calificate existente in spital care vor utiliza echipamentele care se vor achiziționa prin prezentul proiect legislația națională în vigoare privind funcționarea ambulatoriilor, respectiv:

 • > Ordinul nr. 153 din 26 februarie 2003 actualizat prin Ordinul nr. 35/2007 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

 • > propunerea Comisiilor de specialitate ale COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA - 2012 privind dotările minime ale cabinetelor de specialitate din ambulatoriu

tipurile de investigații recomandate in Ghidurile clinice de Diagnostic si Tratament aferente diverselor patologii din cadrul fiecărei specialități

respectarea Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, grupa 2.1.25 " Mașini, utilaje și instalații pentru ocrotirea sănătății".

Justificarea fiecărui echipament se găsește mai jos:

r SPEGALITATEA MEDICINA INTERNA

In cadrul ambulatoriului integrat central exista un cabinet de specialitate medicina interna.

TENSIOMETRU -1 bucata

Masurarea tensiunii arteriale este una din cele mai utilizate investigații de rutina. Este recomandata nu doar pacientilor cu risc de boli cardiovasculare, ci si pacientilor de orice varsta.

Tensiometrul este inclus in cerințele minime de dotare stabilite prin Ordinul nr. 35/2007, dar si in propunere Comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România - 2012 privind dotările minime ale cabinetelor de specialitate din ambulatoriu; masurarea tensiunii arteriale este o investigație obligatorie de rutina conform protocoalelor medicale si ghidurilor de diagnostic si tratament.

STETOSCOP-1 bucata

Justificarea necesității

Stetoscopul este un instrument acustic de diferite tipuri folosit în medicină pentru conducerea, amplificarea și perceperea zgomotelor (sunetelor) produse în interiorul organismului prin funcționarea normală sau patologică a diferitelor organe (inimă, plămâni etc.). Stetoscopul este folosit cel mai adesea în auscultația pulmonară (respiratorie și pleurală) și cardiacă, dar și pentru percepția sunetelor (zgomotelor) arteriale, venoase, uterine, fetale, intestinale etc.

Este una din cele mai utilizate investigații de rutina intr-o gama extrem de larga de patologii.

PULSOXIMETRU -1 bucata

Pulsoximetrul este un dispozitiv care masoara in maniera non-invaziva, oxigenul transportat de hemoglobina in interiorul vaselor de sânge. Oximetria este o investigație de rutina intr-u gama larga de patologii ale sistemului respirator, cardio-vasculare, nerologice.

SPIROMETRU PORTABIL - 1 bucata

Justificarea necesității

Diagnostic si screening: 1. diagnosticul unor afecțiuni obstructive/ restrictive pulomnare 2. evaluarea unor simptome - tuse persistenta, dispnee, wheezing 3. preoperator - evaluarea riscului 4. screening fumători 5. determinarea afecțiunilor neuromusculare cronice. Indicații: Monitorizarea: 1. bolilor cronice pulmonare - BPOC, astm, fibroza chistica etc. 2. tratamentului bronhodilatator 3. bolilor profesionale pulmonare 4. pacientilor cu tratament cronic cu toxicitate pulmonara.

Spirometria este metoda recomandată pentru identificarea obstrucției bronșice și măsurarea severității sale destinat monitorizării precise a volumului maxim de aer respirat pentru monitorizarea stării de obstrucție a bronhiilor, de exemplu in cazul bolilor pulmonare cronice obstructive. Determinarea volumului maxim de aer expirat face parte de obicei din programele de management al astmului.

Este inclus in cerințele minime de dotare stabilite prin Ordinul nr. 35/2007, dar și in propunerea Comisiilor de specialitate ale COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA - 2012 privind dotările minime ale cabinetelor de specialitate din ambulatoriu; este o investigație obligatorie de rutina conform protocoalelor medicale si ghidurilor de diagnostic si tratament.

ELECTROCARDIOGRAF 12 CANALE -1 bucată

Electrocardiograma de repaus (EKG) este o investigație de rutina, neinvazivă, utilizată pentru a înregistra activitatea electrică a inimii, fiind indispensabilă unui consult cardiologie complet. întrucât aspectul electrocardiogramei poate varia de la o zi la alta și la ore diferite în funcție de simptomatologia pacientului și de starea acestuia, este util ca fiecare consult cardiologie să fie însoțit de o electrocardiogramă. Electrocardiograma trebuie efectuată întotdeauna când este suspectată o afecțiune cardiovasculară.

DOPPLER VASCULAR -1 bucata

Justificarea necesității

Ecografia Doppler este indicata, in mod special, pentru explorarea sistemului vascular, arterial si venos, atat periferic (membre superioare, membre inferioare), cat si cervico-cerebral (carotide, vertebrale).

Prin ecografia Doppler se pot diagnostica: leziunile de perete vascular, cum ar fi depunerile de colesterol, ateromatoza, disecțiile de perete vascular, care pot aparea atat post-traumatic, cat si spontan (la pacienti cu factori de risc); cauzele unui accident vascular cerebral, adica stenozele carotidiene, vertebrale, ocluziile de artere cervico-cerebrale, trombozele arteriale, trombozele venoase.

Investigația este recomandata in Ghidul de diagnostic si tratament pentru bolile cerebrovasculare.

ECOGRAF STAȚIONAR DOPPLER COLOR cu 2 sonde - 1 bucata

Ecografia Doppler este o tehnică imagistică bazată pe ultrasunete, prin intermediul căreia se poate analiza circulația sangvină. în funcție de necesități, ecografia Doppler poate da informații utile referitoare la circulația sângelui între diferitele cavități cardiace, în arterele intracerebrale și, în general, în arterele și venele organismului. Aplicații clinice: abdominal, san, obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, urologie, vascular.

DEFIBRILATOR -1 bucata

Defibrilatorul este un aparat electronic special utlizilat pentru a restabili ritmul cardiac, perturbat de fenomenele de fibrilație.

Incidența decesului din cauza stopului cardio-respirator anual este peste 50.000 de persoane. Folosirea unui defibrilator în primele minute de la instalarea stopului cardio-respirator mărește șansele de supraviețuire cu peste 80 %.

GLUCOMETRU -1 bucata

Un glucometru este un dispozitiv medical utilizat pentru determinarea concentrației de glucoză într-o soluție, fiind o investigație de rutina. Este prima opțiune a medicilor in ce privește diagnosticarea prediabetului si a diabetului. In urma publicării rezultatelor studiului epidemiologie PREDATORR (evaluarea prevalentei diabetului in populația adulta a României) finalizat in prima parte a anului 2014, a rezultat ca prevalenta reala a diabetului in Romania este de peste 11% (in populația aflata intre 20 si 79 de ani).

Investigația este recomandata in Ghidul de practică medicală petru diabet, prediabet și boli cardiovasculare.

Aparatul este inclus in dotările minimale prevăzute in ordinul nr. 153 din 26 februarie 2003 actualizat prin Ordinul nr. 35/2007 privind modificarea Ordinului Ministrului Sănătății și Familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale si in dotările recomandate de Propunerile Comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania - 2012.

OSCILOMETRU PACHON - 1 bucata

Oscilometrul Pachon este un aparat clasic de măsurare a tensiunii arteriale prevăzut cu manșeta Gallavardin cu camera dubla, manometru tip ceas si valva speciala de control ce permite măsurători continue. Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale se folosește pentru a diagnostica hipertensiunea si/sau pentru a obiectiva eficienta tratamentului antihipertensiv. în România, hipertensiunea arterială afectează 45,1% din populația adultă, potrivit rezultatelor celui mai recent studiu - SEPHAR III, efectuat de Societatea Română de Hipertensiune. Presiunea arterială crescută este principalul factor de risc pentru deces și dizabilitate la scară globală, conform Organizației Mondiale a Sănătății și Societății Internaționale de Hipertensiune.

Se estimează că presiunea arterială crescută a fost responsabilă pentru 9,4 milioane decese și 162 milioane ani de viață pierduți în 2010, 50% dintre bolile cardiace, accidentele vasculare cerebrale și insuficiența cardiacă.

Investigația este recomandata in Ghidul de diagnostic si tratament pentru bolile cerebro-vasculare si ghidul de diagnostic si tratament pentru bolile cardio-vasculare.

Aparatul este inclus in dotările minimale prevăzute in ordinul nr. 153 din 26 februarie 2003 actualizat prin Ordinul nr. 35/2007 privind modificarea Ordinului Ministrului Sănătății și Familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale si in dotările recomandate de Propunerile Comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania - 2012.

ECOGRAF DOPPLER PENTRU INDICE GLEZNA-BRAT -1 bucata

Indicele glezna-brat este o metoda rapida, noninvaziva, de a diagnostica boala arteriala periferica, o afecțiune ce presupune îngustarea sau blocarea fluxului sanguin la nivelul arterelor periferice (membre superioare sau inferioare).

Studiile epidemiologice au evidențiat că prevalența bolii arteriale periferice (BAP) în rândul populației generale este de 10%, acest procent dublându-se în cazul pacienților cu vârsta peste 65 de ani. Deși s-a demonstrate că BAP este un factor de prognostic puternic pentru evenimente cardiovasculare viitoare, studiile anterioare au arătat că doar o mică parte din pacienții cu BAP sunt diagnosticați. S-a estimat că pentru fiecare pacient cu BAP simptomatică există alte aproximativ 3 -4 cazuri cu BAP nediagnosticată. Atât cazurile de BAP simptomatice, cât și cele silențioase s-au dovedit a avea un nivel crescut de mortalitate și morbiditate cardiovasculară. Prin urmare, riscul de deces in rândul acestor persoane este mai mare si este extrem de important ca afecțiunea sa fie depistata din timp.

Investigația este recomandata in Comitetul Societății Europene de Cardiologie (ESC) in cadrul Ghidulului pentru Diagnosticul și Tratamentul Bolilor Arterelor Periferice.

Aparatul este inclus in dotările minimale prevăzute in ordinul nr. 153 din 26 februarie 2003 actualizat prin Ordinul nr. 35/2007 privind modificarea Ordinului Ministrului Sănătății și Familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale si in dotările recomandate de Propunerile Comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania - 2012.

HOLTER ECG -1 bucata

Justificarea necesității

Holter este un dispozitiv care înregistrează in mod continuu ritmul inimii in timpul activitatilor de zi cu zi, de obicei pe o perioada de 24 ore. Este o investigație utilizata in diagnosticul afecțiunilor cardio-vasculare, oferind o multitudine de informații in legătură cu ischemia miocardica silențioasa, bradiaritmiile sau tahiaritmiile (cum ar fi fibrilatia atriala sau tahicardiile ventriculare), informații care ne ajuta in stabilirea tratamentului adecvat, fie el medicamentos, interventional sau chirurgical.

Investigația este recomandata in Ghidul de diagnostic si tratament pentru o gama larga de afecțiuni cardiovasculare si cerebrovasculare.

Aparatul este inclus in dotările minimale prevăzute in ordinul nr. 153 din 26 februarie 2003 actualizat prin Ordinul nr. 35/2007 privind modificarea Ordinului Ministrului Sănătății și Familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale si in dotările recomandate de Propunerile Comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania - 2012.

HOLTER TENSIUNE -1 bucata

Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale (TA) sau holterul de tensiune arterială presupune măsurarea tensiunii arteriale la intervale regulate de timp și înregistarea valorilor măsurate pe durata a 24 de ore sau mai mult, atunci când pacientul se află în viața de zi cu zi și nu în condiții de cabinet sau de spital. Monitorizarea Holter TA este recomandată în primul rând pentru diagnosticarea și evaluarea severității hipertensiunii arteriale permanente sau oscilante care apar pe parcursul unei zile și care nu sunt surprinse în timpul unei consultații cardiologice, în diagnosticarea hipotensiunii ortostatice, pentru evidențierea oscilațiilor tensionale, in monitorizarea tratamentului antihipertensiv.

Avantajul purtării Holterului TA în condiții de ambulatoriu față de spital constă în faptul că tensiunea arterială a pacientului poate fi evaluată in condițiile din viață reală, nu doar în condiții de cabinet sau de spital (excluzându-se astfel hipertensiunea de "halat alb").

SPECIALITATEA GASTROENTEROLOGIE

In cadrul ambulatoriului integrat central exista 1 cabinet de specialitate gastroenterologie.

SISTEM COMPLET DE VIDEOENDOSCOPIE COLONOSCOPIE - 1 bucata

Endoscopia este o tehnica imagistica utilizata atat in scop exploratoriu/diagnostic, cat si terapeutic a sistemului gastrointestinal. Colonoscopia este o investigație foarte importantă în ceea ce privește explorarea colonului. Este utilizata pentru vizualizarea țesutul inflamat, creșterile anormale, ulcerele, sângerările și spasmele musculare. Totodată, colonoscopia poate fi utilizată și pentru înlăturarea polipilor, a hemoroizilor, a formațiunilor tumorale de la nivelul colonului, dar și pentru prelevarea probelor de țesut din leziunile suspicioase a mucoasei intestinului gros pentru a fi examinate, ulterior, la microscop. Astfel, colonoscopia este principala metodă de prevenire și de depistare a cancerului de colon. Colonoscopia este recomandata inclusiv pentru persoanele sanatoase, după varsta de 50 de ani, la fiecare 10 ani, in scopul eliminării polipilor de colon înainte de                          a                          deveni                          maligni.

Bolile aparatului digestiv, a treia cauza de deces în România, a constituit 67,9 cazuri la 100000 locuitori din totalul deceselor în anul 2017. Bolile aparatului digestiv situează România pe locul 4 în Europa la morbiditatea prin boli digestive, iar în categoria deceselor premature - pe locul 3, după Republica Moldova și Ungaria, cu o rată de mortalitate standardizată dublă față de media europeană.

- SPECIALITATEA CARDIOLOGIE

In cadrul ambulatoriului integrat central exista 1 cabinet de specialitate cardiologie.

TENSIOMETRU -1 bucata

Masurarea tensiunii arteriale este una din cele mai utilizate investigații de rutina. Este recomandata nu doar pacientilor cu risc de boli cardiovasculare, ci si pacientilor de orice varsta.

Tensiometrul este inclus in cerințele minime de dotare stabilite prin Ordinul nr. 35/2007, dar si in propunerea Comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România - 2012 privind dotările minime ale cabinetelor de specialitate din ambulatoriu; masurarea tensiunii arteriale este o investigație obligatorie de rutina conform protocoalelor medicale si ghidurilor de diagnostic si tratament.

STETOSCOP-1 bucată

Justificarea necesității

Stetoscopul este un instrument acustic de diferite tipuri folosit în medicină pentru conducerea, amplificarea și perceperea zgomotelor (sunetelor) produse în interiorul organismului prin funcționarea normală sau patologică a diferitelor organe (inimă, plămâni etc.). Stetoscopul este folosit cel mai adesea în auscultația pulmonară (respiratorie și pleurală) și cardiacă, dar și pentru percepția sunetelor (zgomotelor) arteriale, venoase, uterine, fetale, intestinale etc.

Este una din cele mai utilizate investigații de rutina intr-o gama extrem de larga de patologii.

PULSOXIMETRU -1 bucată

Pulsoximetrul este un dispozitiv care masoara in maniera non-invaziva, oxigenul transportat de hemoglobina in interiorul vaselor de sânge. Oximetria este o investigație de rutina intr-o gama larga de patologii ale sistemului respirator, cardio-vascular, nerologic.

ELECTROCARDIOGRAF 12 canale -1 bucata

Electrocardiograma de repaus (EKG) este o investigație de rutina, neinvazivă, utilizată pentru a înregistra activitatea electrică a inimii, fiind indispensabilă unui consult cardiologie complet, întrucât aspectul electrocardiogramei poate varia de la o zi la alta și la ore diferite în funcție de simptomatologia pacientului și de starea acestuia, este util ca fiecare consult cardiologie să fie însoțit de o electrocardiogramă. Electrocardiograma trebuie efectuată întotdeauna când este suspectată o afecțiune cardiovasculară.

ECOGRAF STAȚIONAR DOPPLER COLOR cu 3 sonde - 1 bucata

Justificarea necesității

Examenul Doppler este prescris, in principal, in cardiologie (afecțiuni ale inimii, ale arterelor si ale venelor) si in neurologie (afecțiuni ale creierului).

Ecografia Doppler este indicata, in mod special, pentru explorarea sistemului vascular, arterial si venos, atat periferic (membre superioare, membre inferioare), cat si cervico-cerebral (carotide, vertebrale). Ecografia cardiacă este o metodă de rutină in diagnosticul, aprecierea severității si ghidarea tratamentului pentru majoritatea afecțiunilor cardiovasculare. Este folosită atât în urgențele cardiovasculare, cât și în bolile cronice, orice consultație cardiologică actuală presupunând efectuarea acestei investigații. Dopplerul tisular este un mod de examinare care permite aprecierea cu acuratețe crescută a funcției sistolice și diastolice cardiace, fiind extrem de util în evaluarea severității diverselor afecțiuni cardiace.

Incidența: România ocupă locul 1 în Europa ca mortalitate a populației din cauza bolilor cardiovasculare, cu o medie de 108.9 decese la 100.000 de locuitori, față de media UE (43.8 la 100.000 de locuitori). Bolile cardiovasculare reprezintă astfel cauza numărul 1 de deces în țara noastră, cu 57% din totalul deceselor înregistrate la nivel național. Din pacate, județul Brașov se clasifica in rândul județelor cu cea mai mare incidența a bolilor cardio-vsculare, cu o incidența de 14.000 persoane la 100.000 locuitori.

Numărul estimat de pacienti care vor beneficia in ambulatoriu de aceste investigații: este de peste 5000/luna.

Investigația este recomandata in Comitetul Societății Europene de Cardiologie (ESC) in cadrul Ghidului pentru Diagnosticul și Tratamentul Bolilor cardio vasculare, cat si in ghidurile de diagnostic si tratament pentru o gama larga de boli cerebro-vasculare.

Aparatul este inclus in dotările minimale prevăzute in ordinul nr. 153 din 26 februarie 2003 actualizat prin Ordinul nr. 35/2007 privind modificarea Ordinului Ministrului Sănătății și Familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale si in dotările recomandate de Propunerile Comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania - 2012.

HOLTER ECG -1 bucata

Justificarea necesității

HOLTERul ECG este un dispozitiv care înregistrează in mod continuu ritmul inimii in timpul activitatilor de zi cu zi, de obicei pe o perioada de 24 ore.

Monitorizarea Holter ECG este recomandată în primul rând pentru diagnosticarea si evaluarea severității aritmiilor (tulburărilor de ritm) cardiace și a tulburărilor de conducere intermitente care apar pe parcursul unei zile și care nu sunt surprinse în timpul unei electrocardiograme de repaus. Monitorizarea Holter ECG se utilizează de asemenea pentru evidențierea modificărilor electrocardiografice care stau la baza unor simptome precum palpitațiile sau pierderi de cunoștință (sincope) si in diagnosticarea ischemiei silențioase. în anumite afecțiuni cu risc crescut de aritmii (tulburări de ritm) ce pot amenința viața pacientului, în ciuda faptului că acesta poate fi asimptomatic monitorizarea, Holter ECG detectează aceste modificări și permite aprecierea severității acestora precum și alegerea tratamentului adecvat.

Monitorizarea Holter ECG este utilizată pentru evaluarea eficienței tratamentului sau pentru determinarea apariției unor efecte secundare (bradicardie, tulburări de conducere).

Avantajul purtării Holterului ECG in condiții de ambulatoriu în raport cu utilizarea acestuia doar în spital, constă în faptul că starea pacientului poate fi evaluată in condițiile din viața reală, nu doar în condiții de repaus.

HOLTER TENSIUNE - 1 bucata

Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale sau Holterul de tensiune arterială presupune măsurarea tensiunii arteriale la intervale regulate de timp și înregistarea valorilor măsurate pe durata a 24 de ore sau mai mult, atunci când pacientul se află în viața de zi cu zi și nu în condiții de cabinet sau de spital. Monitorizarea Holter TA este recomandată în primul rând pentru diagnosticarea și evaluarea severității hipertensiunii arteriale permanente sau oscilante care apar pe parcursul unei zile și care nu sunt surprinse în timpul unei consultații cardiologice, în diagnosticarea hipotensiunii ortostatice, pentru evidențierea oscilațiilor tensionale, in monitorizarea tratamentului antihipertensiv.

Avantajul purtării Holterului TA în condiții de ambulatoriu față de spital constă în faptul că tensiunea arterială a pacientului poate fi evaluată in condițiile din viață reală, nu doar în condiții de cabinet sau de spital (excluzându-se astfel hipertensiunea de "halat alb").

Incidența: HTA este cea mai frecventa boala cardio-vasculara, cu o incidența de 28% la persoanele cu varsta intre 25 - 65 de ani si 46% la persoanele cu varsta de peste 65 de ani. Mortalitatea datorata HTA este de 98 la 100.000 locuitori. Presiunea arterială crescută este responsabilă pentru 50% dintre bolile cardiace, accidentele vasculare cerebrale și insuficiența cardiacă, 13% dintre decese la scară globală și peste 40% dintre decesele la persoanele cu diabet. Hipertensiunea este, de asemenea, un factor de risc important fetal și maternal. Orașul Brașov este printre primele 3 județele cu cea mai mare incidența a HTA din Romania.

-  SPECIALITATEA ORTOPEDIE

In cadrul ambulatoriului central exista 1 cabinet de ortopedie.

FIRASTRAU GIPSOTOM -1 bucata

Instrumentul este utilizat pentru taierea aparatelor gipsate.

MASA PENTRU GIPS - 1 bucata

Este necesara pentru montarea in condiții optime a aparatelor gipsate.

LAMPA SCIALITICA MOBILA -1 bucata

Este utilizata pentru iluminarea corecta a câmpului chirurgical in cadrul intervențiilor mici de precizie.

LAMPA UV STERILIZARE CABINET -1 bucata

Instrumentul este utilizat pentru dezinfectia spatiilor din cadrul cabinetului in conformitate cu Normele tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, aprobate prin OMSP nr. 261/2007.

-  SPECIALITATEA NEUROLOGIE

In cadrul ambulatoriului intergrat central exista un cabinet de neurologie. Dotările pentru acest cabinet vor fi utilizate si in cadrul cabinetului de specialitate neurochirurgie al ambulatoriului.

EMG (ELECTROMIOGRAF) -1 bucata

Justificarea necesității

Electromiografia (EMG) este o procedura care evalueaza funcția nervilor si a mușchilor. Acest examen este indispensabil in stabilirea unui diagnostic exact in patologia sistemului nervos periferic si diagnosticul afecțiunilor neuromusculare.

SISTEM VIDEO- EEG CU 32 CANALE -1 bucata

Electroencefalografia (EEG) este una din cele mai actuale și complexe tehnici de explorare a creierului, cu o largă aplicabilitate în neurologie, psihiatrie, terapie intensivă, neurochirurgie și neurofiziologie. Investigația este utilizata in diagnosticul epilepsiei și crizelor epileptice, fiind folosită inclusiv pentru monitorizarea efectelor medicației antiepileptice; evaluarea intoxicației medicamentoase; evaluarea leziunilor cerebrale - atac vascular cerebral (AVC), tumorilor, traumatismelor; evaluarea tulburărilor de memorie, demențelor, psihozelor; monitorizarea stării de vigilență, a comei și a morții cerebrale; monitorizarea fluxului sangvin cerebral în timpul unei proceduri chirurgicale; depistarea unor inflamații ale creierului: encefalite, meningoencefalite; controlează profunzimea anesteziei; ajuta la studiul fiziologiei somnului și tulburările de somn; oferă asistență în chirurgia epilepsiei (excizia focarului epileptic).

Investigația este recomandata in Comitetul Societății Europene de Cardiologie (ESC) in cadrul Ghidului pentru Diagnosticul și Tratamentul Bolilor cardio-vasculare, cat si in ghidurile de diagnostic si tratament pentru o gama larga de boli cerebro-vasculare.

Aparatul este inclus in dotările minimale prevăzute in ordinul nr. 153 din 26 februarie 2003 actualizat prin Ordinul nr. 35/2007 privind modificarea Ordinului Ministrului Sănătății și Familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale si in dotările recomandate de Propunerile Comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania - 2012.

ECOGRAF DOPPLER CAROTIDA -1 bucata

Ecografia Doppler este indicata, in mod special, pentru explorarea sistemului vascular, arterial si venos, atat periferic (membre superioare, membre inferioare), cat si cervico-cerebral (carotide, vertebrale). Echipamentul va fi utilizat penru a identifica: leziunile de perete vascular, cum ar fi depunerile de colesterol, ateromatoza, disecțiile de perete vascular, care pot aparea atat post-traumatic, cat si spontan (la pacienti cu factori de risc); cauzele unui accident vascular cerebral, ex. stenozele carotidiene, vertebrale, ocluziile de artere cervico-cerebrale, trombozele arteriale, trombozele venoase.

Județul Brașov se situaza intre județele cu cea mai mare prevalența prin boli cerebrovasculare -2472 persoane la 100.000 de locuitori.

- LABORATOR ANALIZE SI INVESTIGAȚII - AMBULATORIU CENTRAL

Echipamentele care se vor achiziționa prin prezentul proiect vor fi folosite atat pentru ambulatoriu, cat si pentru spital. In prezent, nu se fac analize de laborator in ambulatoriu.

CITOMETRU DE FLUX -1 bucata

Citometria in flux (flow cytometry) este o investigație de laborator bazata pe metoda de sortare a celulelor sau detecție a biomarkerilor. Aceasta metoda are un număr mare de aplicații in diverse specialități medicale, dar si chirurgicale: imunologie, oncologie, hematologie, neonatologie, fertilizare in vitro, genetica. Exemple de boli unde aceasta metoda este utila sunt imunodeficientele, leucemiile, limfoamele, unele tumori solide, bolile autoimune (lupus eritematos sistemic, anemie hemolitica allo sau autoimuna, purpurele trombocitopenice autoimune) etc. De asemenea, metoda este utila in diagnosticul bolilor genetice, in diagnosticul prenatal, in fertilizarea in vitro, HIV.

Ciometria de flux este utilizata nu doar in diagnosticul diferențial, ci si in monitorizarea periodica a răspunsului imun asociat tratamentului intr-o gama larga de afecțiuni, ceea ce pledează pentru efectuarea acestor investigații in regim ambulatoriu.

Incidența: Județul Brașov este unul din județele cu cea mai mare incidența a bolilor oncohematologice.

ANALIZOR COAGULARE -1 bucata

Este o investigație de laborator care masoara cantitatea de antitrombina III (AT III), o proteina care ajuta la prevenirea si reglarea coagulării sângelui. Testul este indicat atunci când se constata numeroase cheaguri de sânge sau când organismul nu răspunde la medicatii anticoagulante. Poate sa ajute la determinarea cauzelor hipercoagularii (coagularea mărită a sângelui). Testele de coagulare (coagulograma) sunt indicate pentru a aprecia riscul hemoragie înaintea unei intervenții chirurgicale, în cazul unor intervenții de genul puncțiilor sau biopsiilor hepatice sau a rezecției endoscopice a unui polip; în cazul în care trebuie monitorizat tratamentul anticoagulant sau pentru disgnosticul unor boli de sânge, precum hemofilia. Există peste 200 de analize de sânge care investighează coagularea. Printre ele, se numără cele care măsoară timpul Quick, timpul de sângerare, APTT-ul (timp de tromboplastină parțial activată) și numărul de trombocite (celule din sânge care produc coagularea).

ANALIZOR HEMATOLOGIE -1 bucata

Hemoleucograma cel mai utilizat test de laborator recomandat in monitorizarea stării de sanitate si in orice analiza de funcționare a oricărui organ.

Hemoleucograma are extinse indicații, fiind folosită atât pentru evaluarea stării de sănătate, cu ocazia unui examen fizic, fie ca mijloc de diagnostic sau monitorizare a unei boli cronice sau a unei terapii. Simptome foarte variate, de la cele mai banale până la unele complexe (febră, inflamație, hemoragie, amețeală, echimoze etc.), au ca punct de plecare în diagnostic această simplă investigație. Bolile cardiovasculare sau de metabolism, afecțiunile infecțioase sau hematologice, maladiile hepatice sau renale necesită repetate astfel de examinări.

ANALIZOR BIOCHIMIE -1 bucata

Analizele de biochimie și hematologie fac parte din investigațiile de rutina de laborator; sunt principala metodă de screening si diagnostic ce vine în ajutorul medicului clinician și care oferă informații vitale despre funcționarea organismului și a sistemelor de organe. Sunt indispensabile pentru obținerea unui diagnostic cert, pentru prognoza, determinarea corectă a schemei de tratament si monitorizare tratamentului într-o gama extrem de larga de afecțiuni.

Analizele de hematobiochimie sunt de asemenea cea mai importanta metoda de identificare a factorilor microbieni, reducând semnificativ timpul necesar identificării microbilor si astfel ducând la identificare corect a factorilor patogeni si reducerea semnificativa a costurilor de diagnostic si tratament.

Echipamentul se va folosi pentru investigații de tipul celor torace-abdomen-pelvis, craniu, membre cat si cele cardiace.

ANALIZOR IMUNOCHEMILUMINESCENTA-1 bucata

Imunologia este o ramură medicală care studiază sistemul imunitar și patologia acestuia. Testele de imunologie analizează reacția de apărare a organismului față de agenții infecțioși. Aceste analize se fac pentru descoperirea acelor boli la care nu este posibil sa se pună in evidenta angentul patogen cauzator de boala (microb, virus, fungi etc.).

SISTEM AUTOMAT IDENTIFICAREA MICROBIALA MALDITOF - 1 bucata

Sistemul este necesar pentru a îmbunătăți acuratețea diagnosticului microbiologic al infecțiilor tractului uro-genital conform ghidurilor de diagnostic europene, care să sporească gama de microorganisme identificate; tehnica utilizează determinarea amprentei unice a proteinei unui organism, pentru o identificare mai precisă a germenilor microbieni implicați în patologia infecțiilor tractului urinar, femeilor gravide / infertile și a nou-născuților.

Noul echipament este necesar pentru a optimiza metodele bacteriologice și serologice de diagnosticare în conformitate cu orientările internaționale și pentru a îmbunătăți fluxul de lucru și pentru a reduce blocajele cauzate de lipsa de concordanță între dotările existente și numărul tot mai mare de specimene. Actualizarea laboratoarelor va oferi o calitate superioară a diagnosticului microbiologic și o optimizare a rentabilității.

Infecțiile tractului uro-genital au o incidența extrem de ridicata in rândul populației si in special al populației feminine, 50% din femei fiind afectete cel puțin odata in timpul vieții . Una dintre cele mai importante cauze ale infertilității feminine este reprezentată de recidivele infecțiilor urinare sau uro-genitale, care pot fi cauzate de o deficiență imunologică sau de boli pelvine inflamatorii (PID). Prin urmare, o diagnosticare microbiologică adecvată și timpurie are o importanță majoră în tratarea acestor infecții. Multe bacterii, ciuperci, viruși și paraziți sunt capabili să interfereze cu funcția de reproducere a femeilor. Primele trei microorganisme implicate în infecțiile uro-genitale sunt Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae și Herpes simplex. Chlamydia trachomatis este considerată cea mai importantă cauză a bolii pelvine inflamatorii (PID), și, prin urmare, aderențe și infertilitate tubală. N. gonorrhoeae, chiar dacă incidența globală pare să scadă, trebuie considerată în același sens, în timp ce vaginoza bacteriană (infecțiile cu Gardnerella vaginalis) nu trebuie ignorată, ca agenți cauzatori în producerea infecțiilor ascendente ale tractului genital feminin. Ureaplasma urealyticum și Mycoplasma hominis au fost, de asemenea, considerate ca fiind cauze ale cervicitei feminine, bolii pelvine inflamatorii (PID), infertilității și predării premature. Alte cauze ale bolilor inflamatorii acute ale vaginului și / sau colului uterin, ale femeilor infertile sau ale infecțiilor cu nou-născuți ar putea fi: Escherichia coli, Streptococcus agalactiae sau Enterococcus faecalis. De asemenea, Treponema pallidum, specia Candida, Cytomegalovirus, T. vaginalis, Toxoplasma gondii etc. pot juca un rol important în infertilitatea feminină.

-  SPECIALITATEA O.R.L.

In cadrul ambulatoriului integrat central exista 1 cabinete de specialitate O.R.L.

UNITATE COMPLETA DE EXAMINARE O.R.L -1 bucata

Sistemul este utilizat pentru investigare, diagnostic, stabilirea tratamentului si monitorizare unei game extrem de diverse de afecțiuni ale urechii, nasului, gâtului, căilor respiratorii superioare, sinusurilor.

-  SPECIALITATEA OFTALMOLOGIE

In cadrul ambulatoriului central exista 1 cabinet de otalmologie.

PERIMETRU COMPUTERIZAT CU MASA DE ELEVAȚIE OFTALMOLOGIE - 1 bucata

Perimetrul computerizat cu masa de elevație este utilizat in oftalmologie, fiind un instrument modern de diagnosticare conform standardelor europene pentru testare precisă și rapidă a câmpului vizual. Este un puternic instrument de diagnosticare care oferă posibilitatea de a examina numai zonele care sunt necesare. Perimetrul computerizat este utilizat pentru a identifica anomalii în câmpuri vizuale - glaucom (inclusiv primar), diagnosticul bolilor retiniene (tromboze, degenerarea în fazele inițiale, retinopatia diabetică) și patologii ale nervului optic.

Timpul de așteptare pentru efectuarea acestor investigații pentru pacientii cu trimitere medicala este de aproximativ 3 saptamani.

OFTALMOSCOP -1 bucata

Oftalmoscopie: examen care permite vizualizarea papilei optice, a retinei si a vaselor sale. Oftalmoscopul este un instrument medical pentru examinarea interiorului globului ocular. Oftalmoscopul servește la examinarea polului posterior al ochiului (centrul retinei, papila si macula).

AUTO KERATO REFRACTO METRU - 1 bucata

Este un apparat utilizat in oftalmologie ce permite măsurarea dioptriilor, masurarea viciilor de refracție, determinarea curburii corneene, masurarea puterii dioptrice a lentilelor intraoculare.

ECOBIOMETRU -1 bucata

Este un aparat utilizat pentru masurarea dimensiunilor globului ocular in diagonosticul dezlipirii de retina; masurarea puterii dioptrice a cristalinului artificial (operația de cataracta); diagnosticul si monitorizarea complicațiilor retinopatiei diabetice si a altor afecțiuni ale polului posterior.

OCT (TOMOGRAFIE IN COERENTA OPTICA) - 1 bucata

Tomografia in coerenta optica (Optical Coherence Tomography - OCT) este o metoda moderna de investigare a afecțiunilor oftalmologice. Investigația permite vizualizarea rapida a straturilor din profunzimea retinei si identificarea modificărilor acesteia pentru a diagnostica cat mai precoce o serie de afecțiuni potențial serioase la nivelul ochilor, cum ar fi: degenerescenta maculara legata de varsta, retinopatia diabetica, afectarea nervului optic la pacientii cu glaucom (diagnostic si urmărire), găurile maculare, dezlipirea de corp vitros. OCT poate ajuta la diagnosticarea si urmărirea unor afecțiuni severe ale ochiului, mai mult de 80% din tulburările de vedere sau orbire putând fi prevenite daca sunt identificate din timp. Deoarece OCT "vede" in profunzime, dincolo de suprafața retinei, aceasta investigație moderna ajuta la identificarea precoce a acestor modificări.

Investigația este recomandata cel puțin la fiecare doi ani pentru populația tanara si anual la populația de peste 40 de ani cu tulburări de vedere.

TONOMETRU -1 bucata

Tonometrul este un dispozitiv medical care permite măsurarea simplă și precisă a presiunii intraoculare (PIO) fără anestezie, avand la baza un principiu de măsurare în care se utilizează o sondă foarte ușoară ce asigura contactul instantaneu cu corneea. Fără a necesita picături oftalmice și nici aptitudini specializate pentru utilizarea acesteia, tonometria rapidă și nedureroasă are un rol important în programele de screening PIO. Măsurătoarea este abia sesizabilă de către pacient și, prin urmare, este adecvată chiar și pentru pacienții necomplianți, cum sunt copiii și pacienții cu demență. Datorită utilizării simple fără anestezie și fluxului dinamic de pacienți, acesta este un instrument foarte important pentru oftalmologi, optometriști, medici generaliști, furnizori de servicii medicale de medicina muncii și alt personal medical.

 • -  SPECIALITATEA NEUROCHIRURGIE

OFTALMOSCOP- 1 bucata

Oftalmoscopie: examen care permite vizualizarea papilei optice, a retinei si a vaselor sale. Oftalmoscopul este un instrument medical pentru examinarea interiorului globului ocular. Oftalmoscopul servește la examinarea polului posterior al ochiului (centrul retinei, papila si macula).

 • -  SPECIALITATEA CHIRURGIE VASCULARA

ECOGRAF DOPPLER PORTABIL -1 bucata

Dopplerul vascular este un echipament portabil care permite evaluarea rapida si simpla, dar eficienta, a bolilor arteriale si venoase. Boala vasculara periferica reprezintă numele generic dat tuturor patologiilor cauzate de obstrucția arterelor periferice si venelor importante, avand diverse etiologii: ateroscleroza, procese inflamatorii stenozante, emboli, tromboze. Afecțiunile venoase reprezintă o problema de sanatate publica datorita incidenței acestora. Bolile venelor afecteaza aproximativ 35% din populația adulta, cu frecventa incidența mai mare la femei de 25%.

TENSIOMETRU INDEX GLEZNA BRAȚ - 1 bucata

Indicele glezna-brat este o metoda rapida, noninvaziva, de a diagnostica boala arteriala periferica, o afecțiune ce presupune îngustarea sau blocarea fluxului sanguin la nivelul arterelor periferice (membre superioare sau inferioare).

Studiile epidemiologice au evidențiat că prevalența bolii arteriale periferice (BAP) în rândul populației generale este de 10%, acest procent dublându-se în cazul pacienților cu vârsta peste 65 de ani. Deși s-a demonstrate că BAP este un factor de prognostic puternic pentru evenimente cardiovasculare viitoare, studiile anterioare au arătat că doar o mică parte din pacienții cu BAP sunt diagnosticați. S-a estimat că pentru fiecare pacient cu BAP simptomatică există alte aproximativ 3 -4 cazuri cu BAP nediagnosticată. Atât cazurile de BAP simptomatice, cât și cele silențioase s-au dovedit a avea un nivel crescut de mortalitate și morbiditate cardiovasculară. Prin urmare, riscul de deces in rândul acestor persoane este mai mare si este extrem de important ca afecțiunea sa fie depistata din timp.

Investigația este recomandata in Comitetul Societății Europene de Cardiologie (ESC) in cadrul Ghidulului pentru Diagnosticul și Tratamentul Bolilor Arterelor Periferice.

Aparatul este inclus in dotările minimale prevăzute in ordinul nr. 153 din 26 februarie 2003 actualizat prin Ordinul nr. 35/2007 privind modificarea Ordinului Ministrului Sănătății și Familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale si in dotările recomandate de Propunerile Comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania - 2012.

MASA CU LAMPA CU LUPA - 1 bucata

Justificarea necesității: pentru realizarea in condiții optime a intervențiilor chirurgicale minore.

- SPECIALITATEA GINECOLOGIE

In cadrul ambulatoriului integrat central exista 1 cabinet de specialitate ginecologie.

ECOGRAF STAȚIONAR -1 bucata

Ecografia este metodă imagistică de rutina de investigare a organelor interne pelvine, cu ajutorul ultrasunetelor. Se recomandă pentru diagnosticul multor afecțiuni ginecologice: poate identifica formațiuni tumorale (cancer endometrial, cancer ovarian); chisturi ovariene, fibroame uterine, alte proliferări de țesut; sângerări vaginale anormale, menstruații neregulate; starea embrionului/fătului în cazul unei sarcini; sarcina ectopică (extrauterină); probleme de fertilitate; dureri pelvine; evaluarea endometrului; evaluarea dispozitivelor intrauterine (sterilet) ș.a.

Prevalenta: Cancerul de col uterin (cervical) este a doua cauză de mortalitate prin cancer la femeile cu vârstă cuprinsă între 15 și 44 de ani. 3000 de românce sunt diagnosticate anual cu cancer de col uterin (Ministerul Sănătății).

REFLECTOR CU PICIOR -1 bucata

Echipamentul este necesar penru iluminarea adecvata a zonelor investigate.

CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU - 1 bucata

Este necesar pentru monitorizare creșterii in greutate in sarcina.

STERILIZATOR -1 bucata

Pentru sterilizarea instrumentelor in conformitate cu Normele tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private din 19.08.2016. Sterilizarea instrumentarului medical este o măsură obligatorie de protecție împotriva infecțiilor, reglementata prin legislația in vigoare.

MAMOGRAF -1 bucata

Tomosinteza sânului sau mamografia 3D este cea mai moderna tehnica de screening si de diagnostic al cancerului de san in stadii incipiente.

Prevalenta: Cancerul mamar este cel mai frecvent dintre toate tipurile de cancere la femei și reprezintă principala cauză de deces prin cancer la femeile europene, potrivit Societății Europene de Oncologie Medicală (European Society for Medical Oncology). Se estimează că una din nouă femei din Europa va face, la un moment dat în viață, cancer de sân, dar aceste estimări variază de la o țară la alta. O femeie din opt care atinge vârsta de 85 de ani va dezvolta cancer de sân. Statisticile realizate în cadrul studiilor privind cancerul la sân arată că la fiecare 3 minute o femeie este diagnosticată cu cancer de sân.

ETUVA PUPINEL -1 bucata

Pentru sterilizarea instrumentelor in conformitate cu Normele tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private din 19.08.2016. Sterilizarea instrumentarului medical este o măsură obligatorie de protecție împotriva infecțiilor, reglementata prin legislația in vigoare.

 • -  SPECIALITĂȚILE NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE, MEDICINA INTERNA, GASTROENTEROLOGIE, ORTOPEDIE

COMPUTER TOMOGRAF 128 SLICEURI - 1 bucata

Tomografia Computerizata (CT) este o metodă imagistica de diagnosticare neinvaziva care combină razele X cu tehnologia computerizată avansată pentru a reda imagini clare și detaliate ale structurilor interne și organelor corpului. Este folosită pentru a investiga diferite părți ale corpului: abdomen, cap, membre, oase, plămâni, inimă, ficat, pancreas, rinichi, glande suprarenale, vasele de sânge. Una dintre cele mai avansate metode de diagnoză utilizate în imagistica medicală, tomografia computerizată oferă informații foarte detaliate ale țesuturilor din interiorul organismului uman.

Echipamentul se va folosi pentru investigații de tipul celor torace-abdomen-pelvis, craniu, membre cat si cele cardiace si este indicate in ghidurile de diagnostic si tratament intr-o gama foarte larga de patologii.

Echipamentul va fi utilizat pentru examinarea pacientilor din cabinetele de: neurologie, neurochirurgie, medicina interna, gastroenterologie, ortopedie.

Timpul de așteptare pentru efectuarea acestor investigații pentru pacientii cu trimitere medicala este de aproximativ 3 luni.

-  SPECIALITATEA CHIRUGIE ORO- MAXILO-FACIALA

In cadrul ambulatoriului integrat central exista 1 cabinet de specialitate chirurgie oro-maxilo-faciala.

Sunt incluse:

 • a. Chirurgia orală

 • b. Chirurgia maxilo-facială care cuprinde patologia și tratamentul chirurgical al traumatismelor maxilo-mandibulare și ale părților moi cervico-faciale, infecții oro-maxilofaciale, tumori benigne ale părților moi și osoase oro-maxilo-faciale, tumori maligne ale părților moi și osoase oro-maxilofaciale, bolile glandelor salivare și ale articulației temporo mandibulare, diformități și malformații congenitale ale feței și maxilarelor, durerea în sfera oro-maxilo-facială, plastia reconstructivă după defecte oro-maxilo-faciale etc.

Echipamentele de mai jos fac parte din dotările recomandate de Colegiul Medicilor din Romania privind dotările minime ale cabinetelor de specialitate din ambulatoriu.

UNIT DENTAR-1 bucata

Cuprinde toate materialele, instrumentarul, echipamentele conform normativului impus de Colegiul Medicilor din Romania.

> MOBILIER PENTRU SPECIALITATEA GINECOLOGIE

Pentru cabinetul de ginecologie, este necesara achiziția echipamentelor si mobilierului de mai jos avand in vedere faptul ca cele existente sunt vechi si uzate moral.

MASA GINECOLOGICA DE CONSULTAȚIE (ELECTRICA) - 1 bucata

DULAP METALIC PENTRU INSTRUMENTAR SI MEDICAMENTE - 1 bucata

MASUTA INSTRUMENTAR - 1 bucata

MASUTA MOBILA PENTRU APARATE PORTABILE -1 bucata

SCAUN MEDIC ROTATIV PENTRU EXAMINARE -1 bucata

PARAVAN -1 bucata

BANCHETA SALA DE AȘTEPTARE CU 5 LOCURI - 1 bucata

DULAP METALIC PENTRU DOCUMENTE - 1 bucata

SCAUN LAVABIL-1 bucata

- MOBILIER PENTRU CELELALTE 11 CABINETE DE SPECIALITATE

Mobilierul de mai jos face parte din dotările minime incluse in Ordinul MS nr. 153/2003 si Propunerile Comisiilor de specialitate ale CMR - 2012 privind dotările minime ale cabinetelor de specialitate din ambulator. Mobilierul existent in prezent este vechi, uzat moral si nu mai corespunde normelor de igiena impuse prin legislația in vigoare.

TIP MOBILIER

CANT. - buc.

CANAPEA EXAMINARE

11

DULAP METALIC PENTRU INSTRUMENTAR SI MEDICAMENTE

11

DULAP METALIC PENRU DOCUMENTE

11

MASUTA INSTRUMENTAR

11

MASA MOBILA PENTRU APARATE PORTABILE

11

SCAUN MEDIC ROTATIV PENTRU EXAMINARE

11

NEGATOSCOP - Pentru vizualizarea filmelor de raze x, proiectat în conformitate cu recomandările clinice, pentru a asigura o lumina alba si pentru a oferi o vizualizare exacta și precisa cu privire la orice detaliu.

11

BANCHETA SALA DE AȘTEPTARE CU 5 LOCURI

11

SCAUN LAVABIL

11

- ALTE ECHIPAMENTE

PLATFORMA ELEVATOARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI - 2 bucăți

Este necesara pentru accesul facil al persoanelor cu handicap locomotor platforma elevatoare de tip servoscara.

Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov cu cele 58 de tipuri de echipamente/aparaturi medicale sau mobilier (un număr total de 163 de bucăți) va conduce astfel la creșterea calității serviciilor medicale derulate in ambulatoriu, a accesibilității populației, inclusiv a celei mai sarace la servicii medicale de calitate si la eficientizarea actului medical furnizat in Spital ca urmare a rezolvării unor cazuri in regim ambulatoriu si evitând astfel internările evitabile.

Echipamentele care se vor achiziționa vor avea o perioadă de garanție de minim 2 ani, astfel că nu vor fi cheltuieli cu reparațiile necesare apărute în perioada de garanție. De asemenea, s-au luat în considerare resursele financiare necesare pentru funcționarea optimă a echipamentelor și aparaturii medicale care se vor achiziționa prin proiect, inclusiv pentru achiziționarea consumabilelor necesare funcționării acestora.

Echipamentele achiziționate vor fi prietenoase pentru mediu si vor avea prevăzute elemente tehnice care sa permită un consum redus de energie electrica (aspect care va fi solicitat in cadrul achizițiilor care se vor face prin prezentul proiect).

Unul dintre furnizorii de echipamente - Novaintermed (oferta nr. 30402 din 11.09.2018 și 3495 din 20.06.2018) a precizat în adresa cu număr de înregistrare 30743 din 13.09.2018 de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov ca echipamentele ofertate dispun de cele mai noi tehnologii cu consum redus de energie, îndeplinind astfel cerințele de eficiență energetică și au certificare CE conform normelor europene în vigoare (ex. pentru ecograf staționai Doppler color cu 3 sonde, citometru de flux 10 culori, etuvă pupinel, unit dentar etc.).

Pentru citometrul de flux in 10 culori se precizează in certificatul de conformitate de la Beckman Coulter - a doua ofertă pentru acest echipament (cu număr de înregistrare de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov 31328 din 19.09.2018 ca este cu consum energetic redus ("low voltage").

Toate echipamentele vor avea incluse in prețul de achiziție: instalarea, punere in funcțiune, instruirea personalului si garanție minim 2 ani (acoperind atat manopera, cat si piesele de schimb).

Toate investigațiile care se vor efectua cu echipamentele achiziționate vor fi decontate prin sistemul de asigurări de sanatate.

Spitalul dispune de fonduri pentru achiziția consumabilelor, reactivilor necesari pentru exploatarea echipamentelor.

De asemenea, personalul existent are specializarea si experiența necesara exploatării tuturor echipamentelor si aparaturii medicale solicitate prin prezentul proiect.

în ceea ce privește computer tomograful și mamograful care se vor achiziționa, există spații special amenajate, adecvate pentru amplasarea acestora cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la circuitele funcționale, precum și a cerințelor Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN).

Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu următoarele strategii:

Strategia Naționala de Sanatate (SNS) 2014 - 2020.

In cadrul SNS 2014 - 2020 se menționează "Ambulatorul trebuie să dețină o pondere mult mai importantă în oferirea de servicii medicale de specialitate și să constituie un filtru eficace în reducerea spitalizărilor evitabile. Viziunea pentru perioada 2014-2020 este de a răsturna această piramidă viciată a serviciilor - moștenită și ineficientă- și de a asigura gradual o acoperire mai mare a nevoilor de sănătate ale populației prin serviciile de la baza sistemului (servicii de asistență comunitară, servicii de asistență acordate de medicul de familie și de ambulatoriul de specialitate)." Obiectivul O.S. 4.3. al strategiei prevede "Consolidarea serviciilor ambulatorii de specialitate pentru creșterea ponderea afecțiunilor rezolvate în ambulatoriul de specialitate și reducerea poverii prin spitalizarea continua.

Direcția strategica de acțiune a strategiei prevede "îmbunătățirea infrastructurii in ambulatoriu de specialitate, (vezi O.S. 7.2)"

Obiectivele proiectului sunt de asemenea in concordanta cu Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020 care prevede "Diversificarea și creșterea calității și accesului populației la servicii desănătate la standarde europene prin extinderea, reabilitarea, amenajarea, dotarea și modernizarea infrastructurii de sănătate".

Strategia de Dezvoltare a Județului Brașov 2013-2020 Obiectivul 2 al strategiei prevede dezvoltarea si modernizarea serviciilor de sanatate - punctul 6 al obiectivului propunandu-si incurajarea proiectelor care vizeaza dezvoltarea serviiilor medicale in ambulatoriu.

iCap III. Descrierea investiției

 • 3.1. Denumirea proiectului: "Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov"

3.2. Sursele de finanțare ale investiției

Dotarea cu echipamente și aparatură medicale a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgenta Brașov prin fonduri UE este varianta optima aleasa de UAT Județul Brașov avand in vedere necesitatea investiției si sumele mari necesare pentru realizarea prezentului proiect.

Astfel, UAT Județul Brașov a inițiat demersurile pentru pregătirea unei aplicații de finanțare pentru proiectul "Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov" și solicitarea unei finanțări nerambursabile prin programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate, Operațiunea A - Ambulatorii.

3.3.Situația propusă pentru realizarea proiectului de investiții

Obiectivul proiectului de investiție îl reprezintă dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov cu echipamente și aparatură medicală performante în vederea creșterii calității serviciilor medicale și a accesibilității populației la servicii medicale. Se dorește achiziționarea a 58 de tipuri de echipamente, aparatură medicală performanta si mobilier (respectiv 163 de bucăți) specifice dotării cabinetelor de specialitate din cadrul unui ambulatoriu. Echipamentele, aparatura medicala si mobilierul care se vor achiziționa sunt:

Nr.

1

TENSIOMETRU (1 - medicina interna, 1 - cardiologie)

2

2

STETOSCOP (1 - medicina interna, 1 - cardiologie)

2

3

PULSOXIMETRU - (1 - medicina interna, 1 - cardiologie)

2

4

SPIROMETRU PORTABL- medicina interna

1

5

ELECTROCARDIOGRAF 12 CANALE (1 - cardiologie, 1 -medicina interna)

2

6

DOPPLER VASCULAR - medicina interna

1

7

ECOGRAF STAȚIONAR DOPPLER COLOR cu 2 sonde - medicina interna

1

8

DEFIBRILATOR - medicina interna

1

9

GLUCOMETRU - medicina interna

1

10

OSCILOMETRU PACHON - medicina interna

1

11

ECOGRAF DOPPLER PENTRU INDICE GLEZNA-BRAT - medicina interna

1

12

SISTEM COMPLET DE VIDEOENDOSCOPIE COLONOSCOPIE -gastroenterologie

1

13

ECOGRAF STAȚIONAR DOPPLER COLOR cu 3 sonde -cardiologie

1

14

HOLTER ECG (1 - medicina interna, 1 - cardiologie)

2

15

HOLTER TENSIUNE (1 - cardiologie, 1 - medicina interna)

2

16

FIERĂSTRĂU GIPSOTOM - ortopedie

1

17

MASA PT. GIPS - ortopedie

1

18

LAMPA SCIALITICA MOBILA - ortopedie

1

19

LAMPA UV STERILIZARE CABINET - ortopedie

1

20

EMG (ELECTROMIOGRAF) - neurologie

1

21

Sistem Video-EEG cu 32 canale - neurologie

1

22

ECOGRAF DOPPLER CAROTIDA - neurologie

1

23

CITOMETRU DE FLUX 10 CULORI - laborator

1

24

ANALIZOR COGULARE - laborator

1

25

ANALIZOR HEMATOLOGIE - laborator

1

26

ANALIZOR BIOCHIMIE - laborator

1

27

ANALIZOR IMUNOCHEMILUMINESCENTA - laborator

1

28

SISTEM AUTOMAT IDENTIFICARE MICROBIALA MALDITOF -laborator

1

29

UNITATE COMPLETA DE EXAMINARE ORL - ORL

1

30

PERIMETRU COMPUTERIZAT CU MASA DE ELEVAȚIE OFTALMOLOGIE - oftalmologie

1

31

OFTALMOSCOP (1 - oftalmologie, 1 - neurochirurgie)

2

32

AUTO KERACTO REFRACTOMETRU - oftalmologie

1

33

ECOBIOMETRU - oftalmologie

1

34

OCT (TOMOGRAFIE IN COERENTA OPTICA) - oftalmologie

1

35

TONOMETRU - oftalmologie

1

36

ECOGRAF DOPPLER PORTABIL - chirurgie vasculara

1

37

TENSIOMETRU INDEX GLEZNA BRAȚ - chirurgie vasculara

1

38

MASA CU LAMPA CU LUPA - chirurgie vasculara

1

39

ECOGRAF STAȚIONAR - ginecologie

1

40

REFLECTOR CU PICIOR - ginecologie

1

41

CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU - ginecologie

1

42

STERILIZATOR - ginecologie

1

43

MAMOGRAF - ginecologie

1

44

ETUVA PUPINEL - ginecologie

1

45

COMPUTER TOMOGRAF 128 sliceuri

1

46

Unit dentar - cabinet chirurgie oro-maxilo-faciala

1

47

Bancheta SALA DE AȘTEPTARE cu 5 locuri -1 ginecologie + 11 - cabinete

12

48

CANAPEA EXAMINARE -11 cabinete

11

49

DULAP METALIC PENTRU DOCUMENTE -12 cabinete

12

50

DULAP METALIC PENTRU INSTRUMENTAR SI MEDICAMENTE -1 - ginecologie + 11 - cabinete

12

51

MASA GINECOLOGICA DE CONSULTAȚIE (ELECTRICA) -ginecologie

1

52

MASA MOBILA PENTRU APARATE PORTABILE -1 - ginecologie +11 - cabinete

12

53

MASUTA INSTRUMENTAR -1 ginecologie + 11 cabinete

12

54

NEGATOSCOP -11 cabinete fara ginecologie

11

55

SCAUN LAVABIL -12 cabinete

12

56

SCAUN MEDIC ROTATIV PT EXAMINARE -1 - ginecologie + 11 cabinete

12

57

PLATFORMA ELEVATOARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

2

58

PARAVAN - ginecologie

1

TOTAL

163

Toate echipamentele și aparatura medicale care se vor achiziționa prin proiect vor fi noi.

 • 3.4 Amplasamentul investiției este localizat în Județul Brașov, Municipiul Brașov, Calea București nr. 25-27, înscris în Cartea Funciară nr.112123, având următoarele vecinătăți:

 • - N-V - str. Octavian Augustus

 • - N-E-complexul rezidențial Privilegio, proprietăți particulare

 • - S-E-str. Aurelian

 • - S-V- Calea București.

 • 3.5  Solicitantul proiectului: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, lider al parteneriatului format din Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, în calitate de partener

 • 3.6 Beneficiarul investiției: Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

3. 7 Modul de întreținere a echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului

Echipamentele și aparatura medicală care se vor fi achiziționa în cadrul proiectului vor fi instalate si puse în funcțiune de către specialiști ai firmelor furnizoare. De asemenea, se va efectua training-ul pentru instruirea personalului medical din ambulatoriu privind modul de utilizare a noilor echipamente si aparaturi medicale achiziționate.

Fiecare echipament va avea o perioadă de garanție de minim 2 ani în care se va asigura întreținerea și repararea echipamentelor dacă va fi cazul, cu personal calificat și autorizat de producător. Toate acestea vor fi solicitate în cadrul procedurii de achiziție publică pentru echipamente si aparatura medicală.

Se va avea în vedere și respectarea Ordinului nr. 44/2013 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare.

Serviciile de reparație și întreținere vor cuprinde:

• verificări și revizii periodice a parametrilor de funcționare conform cărții tehnice a fiecărui echipament;

 • •  evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare și testare;

 • •  evaluarea parametrilor definitorii de performanță, prin examinare și testare;

 • •  verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.);

 • •  emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanță se situează în apropierea limitelor specificate admise;

 • •  emiterea unui buletin de verificare periodică, în baza căruia dispozitivul medical poate fi utilizat;

 • •  intervenții pentru reparații la cerere;

 • •  intervenție la solicitarea beneficiarului, cu timp de răspuns la sesizare de maxim 48 de ore;

 • •  rapoarte de casare pentru dispozitivele medicale ce au depășit perioada normală de funcționare și emiterea devizelor de casare și a memoriului justificativ;

 • •  activități de demontare - montare în cazul modificării locației respectivului dispozitiv medical;

 • •  asigurarea de asistență tehnică necesară întocmirii documentațiilor pentru reautorizarea periodică a echipamentelor unității contractante.

Reparațiile la intervenție ce includ înlocuiri de piese și subansamble se vor efectua după ce prestatorul va prezenta Ambulatorului Integrat al Spitalului Clinic de Urgență Brașov un raport de service ce va menționa piesele defecte și valoarea înlocuirii acestora.

Piesele trebuie să fie originale sau să fie compatibile cu cele recomandate de producător. Lucrarea se va executa de către prestator după primirea comenzii ferme din partea ambulatoriului.

Fiecare intervenție la un echipament/aparatură medicală va fi urmată de eliberarea unui raport de service, vizat și de beneficiar.

Responsabilul tehnic al proiectului, membru din partea Spitalului Clinic de Urgență Brașov va asigura legătura cu furnizorii de echipamente și aparatură medicală în vederea asigurării mentenanței acestora și după finalizarea proiectului.

De asemenea, vor fi asigurate cheltuielile financiare necesare pentru operarea echipamentelor și aparaturii medicale achiziționate în vederea funcționării optime a acestora, precum si a consumabilelor necesare.

în ceea ce privește riscurile existente, acestea sunt:

Principalele categorii de riscuri care au fost identificate si care pot aparea pe parcursul procesului de implementare sunt de natura: tehnica, legala, financiara, managerială.

Astfel, riscurile identificate sunt:

 • 1. Riscul nerespectarii prevederilor cererii de finanțare și a contractului de finanțare in ceea ce privește graficul de realizare.

Nivel Risc - Mediu

 • 2. Riscuri legate de procesul de management:

 • A. Management defectuos care poate genera erori/ blocaje/ întârzieri in procesul de implementare

 • B. Dificulati de funcționare din cauza un proces defectuos de comunicare

Nivel risc-Mediu

 • 3. Riscuri legate de procesul de achiziții:

 • A. Inexistenta operatorilor economici care sa dorească sa execute contractul in condițiile prevăzute in caietul de sarcini, in termenul specificat. Astfel exista riscul reluării procesului de achiziție, ceea ce ar duce la intarzierea achiziționării echipamentelor și aparaturii medicale.

 • B. Contestarea procedurilor de achiziții care ar putea genera întârzieri in procesul de achiziționare a echipamentelor si aparaturii medicale vizate prin proiect.

Nivel risc - Semnificativ

 • 4. Riscurile financiare ce pot aparea:

 • A. Creșterea nejustificata a preturilor de achiziții pentru echipamentele si aparatura medicala care vor fi achiziționate in cadrul proiectului, ca urmare a schimbării politicilor fiscale (creștere de taxe, TVA etc.)

 • B. Dezangajare a bugetului ca urmare a regulii N+2. Aceasta înseamnă ca o amanare în realizarea cheltuielilor, așa cum au fost stabilite în bugetul anual defalcat poate duce la pierderea bugetului.

 • C. Pierderea fondurilor pentru plățile care nu sunt solicitate la timp si complet.

Nivel risc - Mediu

 • 5. Rezilierea contractelor de servicii/furnizare bunuri in cazul neindeplinirii obligațiilor contractuale Nivel risc - Mediu

 • 6. întârzierea finalizării lucrărilor de reabilitare care se fac în prezent în corpul A, aripa B al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov inclusiv pentru parter unde funcționa UPU si care este relocat temporar in spatii care aparțin ambulatoriului integrat

Nivel risc - Mediu

Pentru toate aceste riscuri au fost găsite masuri de atenuare a acestora, astfel încât sa se asigure implementarea cu succes a prezentului proiect. Detalierea acestor măsuri este făcută în cadrul cererii de finanțare.

CAP IV. DESCRIEREA TEHNICĂ

4.1 Descrierea caracteristicilor echipamentelor ce urmează a fi achiziționate în Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Prin proiect se vor achiziționa 58 de tipuri de echipamente și aparatură medicală (163 de bucăți) pentru dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Urgență Brașov, în vederea creșterii calității serviciilor medicale și a accesibilității populației la servicii medicale.

Caracteristicile echipamentelor/dotărilor ce urmează a fi achiziționate sunt prezentate mai jos:

- SPECIALITATEA MEDICINA INTERNA

TENSIOMETRU -1 bucata

Manșeta dintr-o singura bucata, din material care nu conține latex si care poate fi dezinfectat. Umflare rapida a manșetei gratie modelului ergonomie de protecție a periei. Capacitate pana la 300 mmHg. Supapa de eliberare a aerului cu reglaj fin. Suprafața lucioasa a manometrului care permite curatarea facila. Toleranta maxima de eroare =/-3mmHg. Microfiltru de protecție a supapei de eliberare a aerului si a întregului sistem.

STETOSCOP-1 bucata

-Capsula dubla; -Material: aluminiu; Membrana: >40 mm diametru ; Lungime: aprox. 58 cm

PULSOXIMETRU -1 bucata

SpO2% si pulsații afișate pe ecan.

Ușor de utilizat.

Cu lumina, compact. (~ 50 g, include baterii)

Consum redus, 2 baterii AAA, pot fi utilizate in continuu timp de 30 de ore.

Indicator pentru starea bateriei.

închidere automata după 8 secunde de la inlaturarea degetului.

SPIROMETRU PORTABIL -1 bucata

Spirometru portabil, compact pentru testare non-invaziva a capacitatii pulmonare si managementul ușor si confortabil al datelor si înregistrărilor pacientilor.

Sa ermita afișarea pe ecran si tipărirea rezultatelor.

Parametrii masurati: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Lung age.

ELECTROCARDIOGRAF 12 CANALE - 1 bucata

electrocardiograf cu 12 canale

cu înregistrare si tipărire pentru 12 derivații

cu ecran color tip "touch screen"

pentru afișare 3, 4, 6 sau 12 derivații

derivații afișate: 3, 4, 6,12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 min. 100 de înregistrări stocate (de lungime 10 s) operare in mod manual si automat înregistrare lunga EKG

- transmisie in mod automat in timp real si sincron înregistrare EKG in umbra protecție la defibrilare detectare pacemaker conectare la PC

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la îndeplinirea acestei cerințe.

DOPPLER VASCULAR - 1 bucata

Ieșire semnal audio: 0,5w; închidere automata după 1 minut de nefunctionare; Sonde interschimbabile rezistente la apa; Sonde acceptate: 4MHz, 8MHz. Accesorii standard: Unitul; propriu-zis (fara display) - 1 buc., sonda interschimbabila 8MHz - 1 buc. Accesorii opționale: Sonda interschimbabila 4 MHz.

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la indeplinirea acestei cerințe.

ECOGRAF STAȚIONAR DOPPLER COLOR cu 2 sonde - 1 bucata

 • •  Ecograf digital Doppler Color staționar cu 3 conectori

 • •  Monitor LCD min 15" si panou comanda touch screen 8.4"

 • •  Moduri de lucru: B, B / M, Doppler Color (CFM), Power Doppler (PDI), Power Doppler directional(DPDI), Doppler Pulsat(PWD) -Triplex in timp real

 • •  Funcție Tissue Harmonic (THI)

 • •  Imagine trapezoidala

 • •  Adâncime de scanare 30 cm

 • •  Gain: 0-100; Număr focusi: 1-8; TGC: 8

 • •  Aplicații clinice: Abdominal, San, Obstetrica, Ginecologie, Musculoscheletal, Urologie, Vascular

 • •  Pachete de măsurători specifice fiecărei aplicații

 • •  2 sonde

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la îndeplinirea acestei cerințe.

DEFIBRILATOR-1 bucata

 • •  Forma: Bifazica

 • •  Modul de operare : Sincron/Asincron/Aed

 • •  Puterea energiei: 2 - 260 Jouli

 • •  Derivații EKG: Dl DII DlII AvR AvL AvF C1...C6

 • •  Filtre EKG: Monitor-Puternic-Chirurgie-Diagnostic

 • •  Alarma pentru rata inimii: 15 - 300 bpm

 • •  Maximul de descărcări: 100; Timpul monitorizării EKG: 4 ore

 • •  Padele interne (un mâner si 5 seturi de padele de mărimi diferite)

GLUCOMETRU -1 bucata

 • •  Aparat pentru măsurarea nivelului glicemiei în sânge

 • •  Gama de măsurare (mmol/L sau mg/dL): 1,1 ~ 33,3 sau 20 ~ 600

 • •  Afișare rezultate:    în mmol/L sau mg/dL

 • •  Memorie: min. 100 teste

 • •  Display LCD

 • •  Sursă de alimentare: baterie

OSCILOMETRU PACHON - 1 bucata

 • •  Carcasa din otel cromat

 • •  Domeniul de măsurare: 0 - 300 mmHg

 • •  Presiunea maxima: 350 mmHg

 • •  Eroarea maxima: +/- 3 mmHg

 • •  Manșete de rezerva

 • •  Manșeta oscilometru Pachon, Velcro, pentru braț

 • •  Manșeta pt. coapsa (sau braț obezi)

 • •  Manșeta cu croșete, pt. braț

 • •  Manșeta cu croșete, XL, pt. coapsa (sau braț obezi)

ECOGRAF DOPPLER PENTRU INDICE GLEZNA - BRAȚ - 1 bucata

 • •  Afisaj: Ecran LCD color

 • •  Tipuri de măsurători: Indicele glezna - braț, utilizând metoda oscilometrica

 • •  Tensiune sanguina sistolica utilizând metoda oscilometrica

 • •  Tensiune sanguina diastolica utilizând metoda oscilometrica

 • •  Ritm cardiac utilizând metoda oscilometrica

 • •  Tensiune: 0 pana la 299mmHg; Ritm cardiac: 30 - 199 bpm

HOLTER ECG -1 bucata

Sistem holter ECG compus din unitate pentru monitorizare pe 12 canale

 • >  înregistrare 1-7 zile,

 • > ecran graphic; software interactiv, grafice si histograme interactive

 • > cablu pentru pacient maxim 5 fire

 • > set electrozi autoadezivi -1 set

 • > șabloane, analiza ritm, analiza si detecție pacemaker, variabilitate HR, analiza segmentului ST

plus, intervale QT si QTc, interval PQ, monitor activitate pacient

 • > conectare la PC prin USB si wireless 12 canale EKG

 • > rată de eșantionare de 2 kHz

 • > de înalta rezoluție (16 biți)

 • > acuratețe de 99,9%

 • > senzori de mișcare incorporați

 • > memorii externe tip SD 2GB - minim 2 buc.

 • > încărcător cu minim 2 acumulatori

 • > Port multi USB

 • > Cititor de cârd SD

 • > Semnalizare individuala pentru contactul electrozilor cu pacientul

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la îndeplinirea acestei cerințe.

HOLTER TENSIUNE -1 bucata

-Automat; monitorizare 24 ore, ambulatoriu

-Montarea manșetei la braț

-Metoda de măsurare: oscilometrica

-Interval de măsurare: Presiunea : 40 ~ 280mmHg (SYS:60 ~280 mmHg / DIA: 40 ~160mmHg)

Puls: 30 ~ 200 bpm -Acuratețe: 3mmHg / 2% (presiune) / 5% puls

 • - SPECIALITATEA GASTROENTEROLOGIE

- SISTEM COMPLET DE VIDEOENDOSCOPIE COLONOSCOPIE - 1 bucata

 • 1. VIDEOGASTROSCOP HDTV CU POSIBILITATE DE FOCALIZARE PE DOUA DISTANTE FOCALE - 1 BUC.

 • 2.    VIDEOCOLONOSCOP HDTV CU POSIBILITATE DE FOCALIZARE PE DOUA DISTANTE FOCALE - 1 BUC.

 • •  Cu CCD compatibil HDTV (High Definition TV)

 • •  Sa permită investigarea endoscopica cu tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei

 • 3.     videoprocesor

 • 4.     sursa de lumina

 • 5.     aspirator cu reglaj al capacitatii de aspirație

 • 6.     tester de imersibilitate

 • 7.     monitor medical led

 • 8.     troliu endoscopie

 • 9.     pompa peristaltica de apa

 • 10. unitate de regularizare a presiunii de Co2

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la indeplinirea acestei cerințe.

* specialitatea cardiologie

TENSIOMETRU -1 bucata

Manșeta dintr-o singura bucata, din material care nu conține latex si care poate fi dezinfectat. Umflare rapida a manșetei gratie modelului ergonomie de protecție a periei. Capacitate pana la 300 mmHg. Supapa de eliberare a aerului cu reglaj fin. Suprafața lucioasa a manometrului care permite curatarea facila. Toleranta maxima de eroare =/-3mmHg. Microfiltru de protecție a supapei de eliberare a aerului si a intregului sistem.

STETOSCOP-1 bucata

-Capsula dubla; -Material: aluminiu; Membrana: >40 mm diametru ; Lungime: aprox. 58 cm

PULSOXIMETRU -1 bucata

SpO2% si pulsații afișate pe ecan.

Ușor de utilizat.

Cu lumina, compact. (~ 50 g, include baterii)

Consum redus, 2 baterii AAA, pot fi utilizate in continuu timp de 30 de ore.

Indicator pentru starea bateriei.

închidere automata după 8 secunde de la inlaturarea degetului.

ELECTROCARDIOGRAF 12 CANALE -1 bucata

electrocardiograf cu 12 canale

cu înregistrare si tipărire pentru 12 derivații

cu ecran color tip "touch screen"

pentru afișare 3, 4, 6 sau 12 derivații

derivații afișate: 3, 4, 6,12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 min. 100 de înregistrări stocate (de lungime 10 s) operare in mod manual si automat înregistrare lunga EKG

- transmisie in mod automat in timp real si sincron înregistrare EKG in umbra protecție la defibrilare detectare pacemaker conectare la PC

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la îndeplinirea acestei cerințe.

ECOGRAF STAȚIONAR DOPPLER COLOR cu 3 sonde - 1 bucata

Ecograf doppler staționar cu 3 sonde

MODURI DE OPERARE (Fundamentale si Derivate din cele fundamentale) Moduri de funcționare fundamentale: - mod de tip M - mod de tip 2D - mod Doppler (Color, Power, Spectral); Moduri de funcționare derivate si/sau combinate din cele fundamentale: - dispune de posibilitate de upgradare cu mod tip M Anatomic - mod tip M Color - mod tip Doppler Continuu - mod tip Doppler Spectral Pulsat - HPRF - mod tip Doppler Tisular

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la indeplinirea acestei cerințe.

HOLTER ECG -1 bucata

Sistem holter ECG compus din unitate pentru monitorizare pe 12 canale

 • >  înregistrare 1-7 zile,

 • > ecran graphic; software interactiv, grafice si histograme interactive

 • > cablu pentru pacient maxim 5 fire

 • > set electrozi autoadezivi -1 set

 • > șabloane, analiza ritm, analiza si detecție pacemaker, variabilitate HR, analiza segmentului ST

plus, intervale QT si Q.Tc, interval PQ, monitor activitate pacient

 • > conectare la PC prin USB si wireless 12 canale EKG

 • > rată de eșantionare de 2 kHz

 • >  de inalta rezoluție (16 biți)

 • > acuratețe de 99,9%

 • > senzori de mișcare incorporați

 • > m emorii externe tip SD 2GB - minim 2 buc.

 • > încărcător cu minim 2 acumulatori

 • > Port multi USB

 • > Cititor de cârd SD

 • > Semnalizare individuala pentru contactul electrozilor cu pacientul

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la indeplinirea acestei cerințe.

HOLTER TENSIUNE -1 bucata

-Automat; monitorizare 24 ore,ambulatoriu

-Montarea manșetei la braț

-Metoda de măsurare: oscilometrica

-Interval de măsurare: Presiunea :40 ~ 280mmHg (SYS:60 ~280 mmHg / DIA: 40 ~160mmHg)

 • - Puls:30 ~ 200 bpm

 • - Acuratețe: 3mmHg / 2% (presiune) / 5% puls

 • - SPECIALITATEA ORTOPEDIE

FIERĂSTRĂU GIPSOTOM - 1 bucata

 • •  Firastrau oscilant pentru taierea aparatelor gipsate

 • •  Electric; 220V - 250W

 • •  11.000 la 20.000 rpm

 • •  Accesorii:

 • •  1 fierăstrău de 50 mm diametru.

 • •  1 fierăstrău de 65 mm diametru.

 • •  2 chei pentru schimbarea ferastraielor.

 • •  Lama de ferăstrău circular de: 45 mm, 50 mm, 65 mm( penru gips)

 • •  Lama de fierăstrău segmentata 50-65 mulaje

 • •  Lama de fierăstrău cu adâncime de 8 mm gipscarton

 • •  Lama de fierăstrău cu adâncime de 20 mm (pentru gips )

MASA PENTRU GIPS -1 bucata

Dimensiuni (cm): 190*60*85cm

Structura: otel inox

Picioare din profil inox rectangular 4x4 cm

Prevăzută cu andorsare cu inaltimea de 4 cm

Cu braț inox

LAMPA SCIALITICA MOBILA -1 bucata

Iluminare 60.000 lux (la 0,5 m distanta)

Dimensiunea câmpului iluminat >13 cm (fix focus)

Temperatura de culoare (Kelvin) 4.500

Putere electrica 10 W

Număr de LED-uri 7

Durata de viata LED (ore funcționare) > 35.000+

Diametrul cupolei >20 cm

Creșterea temperaturii in zona capului 0,5 oC

Cu montare in tavan

LAMPA UV STERILIZARE CABINET -1 bucata

 • •  lampa bactericida LBA 15W cu ecran de protecție, montare pe stativ mobil

 • •  cu o fanta de radiație UV ce orientează fluxul UV paralel cu tavanul

 • •  eliminarea reflexiilor nedorite din incapere

 • •  cu dispozitiv de orientare pentru direcționarea radiației UV

 • •  continuitate: dezinfectie permanenta a mediului de lucru.

 • •  spectru larg

 • •  eficacitate: cu un consum mic de energie

 • •  durata de activitate funcționare pana la 9000 ore.

 • •  securitate: fara produși secundari, fizici sau chimici.

 • -  SPECIALITATEA NEUROLOGIE

EMG (ELECTROMIOGRAF)

Amplificator cu 3 canale EMG cu posibilitate de upgrade la 8 canale

 • -  Stimulator de curent constant simplu si dual;

 • -   Matrice activa cf. specificație tehnica;

 • -  Elemente de stimulare: mâner stimulare;

 • -  Software NCS/EMG conform cerințe;

 • -  Kit complet pentru start EMG/NCS;

 • -  Cărucior pentru transport cu transformator izolator;

 • -  Sistem de operare Windows 10 Profesional cu licența sau echivalent;

 • -  Alimentare 220V / 50 Hz.

CARACTERISTICI TEHNICE

 • -  Amplificator cu 3 canale de inalta performanta izolate electric;

 • -   Izolație pacinet intre alimentare si parti aplicate pacient >4kV;

 • -  Conform cu IEC 601-1; Izolație de siguranța tip BF

 • -  Sampling rate: 16 biți; 48 kHz per canal;

 • -  Supresia artefactului de stimulare;

 • -  Calibrare: rectangulara, scalabila intre 2, 20, 200, 2000, 20000 V;

 • -  Gain: reglabil intre 1 V/div. Si 10 mV/div in 13 pași;

 • -   Filtre:

 • - Trece jos: 0,01Hz - 3 kHz

 • - Trece sus: 20Hz - 20 kHz

 • -  Filtru rețea: 50 Hz (Notch)

 • -  Impedanta intrare comuna:

Mai mare de 1000 M canale fixe

 • -  Mai mare de 200 M canale comutate

 • -  CMRR > 124dB

 • -  Rejectie Mod Izolare > 160 dB;

 • -  Zgomot < 0,4 V RMS de la 2 Hz la 10 kHz;

 • -   Frecventa repetiției de stimulare: 0,1 -100 Hz;

 • -  Durata de stimulare 40 microsecunde -1 ms;

 • -  Moduri de stimulare: simpla, repetitiva, tren ;

 • -  Rezoluția stimulării electrice : 0,1 mA /0,01 mA;

 • -  Mascarea stimulării acustice sa conțină:

 • -  zgomot nul controlateral;

 • -  frecventa trece jos (LFF);

 • -  Frecventa trece sus (HFF);

 • -  banda de operire filtrata ;

 • -  Intensitatea stimulului intre 0 -139 dB pSPL la 109 dB nHL;

 • -  Durata click: 0,05 - 1,0 ms;

 • -  Stimuli ton: Pip sau Burst, frecventa ton 250 Hz - 8 kHz;

 • -  Posibilitate de stocare pana la 8 seturi de reglaje

 • -  independente;

 • -  Bază de date automată tip SQL pentru pacienti, cu stocarea analizelor precedente per pacient si revederea datelor stocate si cu arhivare prin rețea.

 • -  Tip stimulare electrică:

pozitivă

negativă

bifazică

singulară

posibilitate tripla stimulare

 • -  Stimulare auditivă prin casti izolate fonic sau căști de inserție (OPT)

 • -  Stimulare vizuală cu LED-goggles sau montor pattern reversal; (OPT)

 • -   Protecție împotriva descărcărilor electrice;

 • -   Posibilitate pentru trigger extern (de ex. Stimulator magnetic); (OPT) Ieșire pentru trigger extern

MATRICEA ACTIVA

Procesor Pentium IV sau echivalent, min. 2.9 GHz

Memorie RAM min 4 GB;

 • -  Hard disc min. 320 GB;

Monitor laptop, rezoluție max. 1680x1050, refresh

 • -  rate min. 75 Hz;

 • -  Conexiune network inclusa 10/100 Mbit;

 • -  Soundblaster incorporat in unitatea EMG/NCS;

 • -  DVD-ROM re-writable, pentru arhivare pacienti; Imprimanta conectata la USB (laser sau ink jet); Posibilitatea schimbării matricii portabile cu matrice fixa

 • -  care sa respecte caracteristicile de mai sus;

SOFTWARE

 • -  Software conducere nervoasa (NCS, SNC, F-wave, H-reflex, Blink reflex, stimulare repetată, estimare număr unităti motorii)

 • -  Software EMG Free-run, raster, free-raster, trigerred

 • -  Software EMG cantitativ inel. Multi-MUP, osciloscop multicanal EMG, Analiza Parametri potențiali Unitati motorii,

 • -  Software editare raport

 • -  Software Microsoft Office cu licența sau echivalent;

 • -  Posibilități de upgrade ulterior la: Software potențiale evocate (VEP,SEP,AEP,P300, Brain stern audio EP, General AEP);

 • -  Software tripla stimulare (cu un stimulator extern atașat); Software

 • -  analiza tremor; Software valori standard in NCS, EMG si EP

ACCESORII SI CONSUMABILE

Kit care sa includă:

 • -  100 ace dispozabile concentrice, dimensiuni diferite, 1 cablu pentru ace concentrice, 1 electrod tip bara, 1 electrod tip inel, 1 electrod cu crocodili, 2 electrozi impamantare cu velcro 45 cm., 2 perechi electrozi culegere 10 mm diam., 200 buc. electrozi culegere dispozabili pt. clips, 1 prelungitor canale, 3 tuburi gel electrozi, 3 tuburi pasta abraziva, 12 role banda adeziva, 1 ruleta pentru măsurare.

SISTEM VIDEO - EEG CU 32 CANALE - 1 bucata

CONFIGURAȚIE :

 • •  Sistem EEG digital 32 canale pentru achiziție si revedere științifica

 • •  Software pentru achiziție si revedere EEG;

 • •  Matrice activa cf. specificație tehnica

 • •  Sistem de casca integrala complet cf. specificație

 • •  Fotostimulator cu LED sau lampa flash;

 • •  Gel pentru EEG

 • •  Mediu operare : Windows 10 proff. cu licența sau echivalent

 • •  Alimentare 220V / 50 Hz

CARACTERISTICI TEHNICE

o Configurabil pentru EEG de rutina

o Amplificator pentru 32 canale

o Convertor analog/digital 16 biți

o Rezoluție ADC: 0,153 pV;

o Sampling rate: 128 -12000 Hz per canal;

o Gain: peste 5500;

o CMMR mai mare de 110 dB@50-60 Hz cu împamântare activă pacient conectată ;

o Impedanta de intrare mai mare de 100 MO (mod comun)

o Impedanta de intrare diferențiala > 40 MO

o Crosstalk canale <-40dB

o Amplificator wireless digital cu 32 intrări cu 32 EEG (9 configurabile bipolar CC), SpO2 si EKG ;

o Curent Bias de intrare < 5nA;

o Gain hardware per canal: 406

o Filtru notch digital 50 Hz;

o Sensibilitate variabila intre 1 pV/cm si 5 V;

o Semnal de calibrare sinus 5 Hz/lOOV sau treapta unitate;

o Zgomot mai mic de 2,0 pV vârf la vârf @ 0,1 -100 Hz;

o Protecție la interferențe de radiofrecventa ;

o Viteza de afișare variabila: sec/pag 2 -1200; mm/sec: 6 - 240;

o Afișare traseu in timp real cu posibilitatea marcării evenimentelor;

o Afișare distincta a hiperventilatiei;

o Moduri afișare traseu: secvențial, continuu sau pagina cu pagina;

o Posibilitatea afisarii pentru analiza a achiziției in curs, cu o intarziere la redare de maxim 20 secunde;

o Posibilitatea de a crea montaje monopolare, bipolare sau poligrafice pe toate canalele de achiziție;

o Posibilitatea analizei FFT;

o Posibilitatea harților de putere si frecventa (brain-mapping);

o Posibilitatea eliminării artefactelor in vederea analizării traseului EEG ;

o Posibilitatea detecției de spike-uri si crize epileptice;

o Software Microsoft Office sau echivalent pentru interpretare si prezentare date sau echivalent;

o Baza de date automata care sa conțină atat datele pacient cat si toate analizele efectuate in perioade mari de timp;

o Posibilitatea transferului achiziției executate pe CD sau DVD in format executabil pentru a fi predata pacientului si revăzută pe oricare tip de computer;

MATRICEA ACTIVA

o Procesor Pentium IV sau echivalent, min. 3,5 GHz ;

o Memorie RAM min 4 GB ;

o Hard disc min. 1 x 120 GB, 1 x 1TB ;

o Monitor: LED 23,8 inch ;

o Conexiune network inclusa;

o Soundblaster incorporat in placa de baza cu boxe;

o DVD-ROM re-writable, dual layer;

o Imprimanta conectata la USB;

SOFTWARE

o Software achiziție si revedere EEG ;

o Software sistem operare Windows 10 Proff.cu licența sau echivalent;

o Software Microsoft Office cu licența sau echivalent;

SISTEME DE CASTI EEG

o Sistem de casti integrale care sa includă: -2 casti medii (54-58 cm.), 2 casti largi (58-62 cm.), o 40 electrozi aferenti căștilor oferite;

o 2 electrozi de inserție rapida, 4 electrozi ureche,

o 2 curele toracice, 2 seringi speciale pt. gel, 2 bidoane gel,

o 1 banda de măsură a dimensiunii capului.

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la îndeplinirea acestei cerințe.

ECOGRAF DOPPLER CAROTIDA -1 bucata

Utilizat pentru Ecografie vasculara (periferica, cerebrovascular si vascular abdominal), tehnologii cu ultrasunete avansate, operare minima din partea operatorului.

Configurație:

 • •  Software

 • •  Traductor convex echipat cu lentile Hanafy; Lărgime bandă frecvență: 1,4 - 5 MHz. Imagistica realizată cu frecvență multiplă cu posibilitatea selectării frecvențelor pentru o rezoluție și o penetrare optimă necesară aplicațiilor 2D, THI, Doppler Color, Doppler PW. Câmp maxim de vizualizare 66°, adâncime maximă 300 mm.

 • •  Traductor liniar cu banda de frecvență cuprinsă între 5-10 MHz. Imagistica cu frecvență multiplă - posibilitatea selectării frecvențelor pentru o rezoluție și o penetrare optimă. Câmp maxim de vizualizare ±20° pentru aplicațiile 2D, Doppler Color și Doppler PW, câmp de vedere maxim 100 mm, adâncime maximă 100 mm.

 • •  Imprimantă termică de înaltă performanță conectată prin USB, care oferă calitate ridicată de printuri în tonuri de gri.

 • •  Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la indeplinirea acestei cerințe

LABORATOR ANALIZE SI INVESTIGAȚII - AMBULATORIU CENTRAL

CITOMETRU DE FLUX -1 bucata

 • •  Analizor automat de citometrie de flux cu 3 lasere "solid- state " cuplat cu sistem de fibra optica, care sa permită analize a minim 10 parametri

 • •  prevăzut cu 3 lasere: -1 laser solid, răcit cu aer -1 laser solid He/Ne, răcit cu aer -1 laser solid, răcit cu aer. Toate cele 3 lasere trebuie sa fie separate spațial si sa nu necesite aliniamentul.

 • •  Semnalul luminos transmis printr-un sistem de fibra optica către cuva de curgere din cuart. Sistemul optic cu oglinzile LP pentru creșterea sensibilității in transmiterea luminii colectate spre sistemul cu 5 PMT-uri, respective 3 PMT-uri

 • •  Sa fie prevăzut cu un încărcător automat de placi cu 96/384 godeuri.

 • •  Sistem de incarcare automat (încărcător de tuburi) cu minim 40 de poziții ce permite desfasurarea automata a operațiunilor de preluare a probelor.

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la indeplinirea acestei cerințe.

ANALIZOR COAGULARE -1 bucata

 • •  Complet automat

 • •  Destinat testelor: PT, aPTT, Fibrogen, TT, Timpul de batroxobina, Factori de coagulare extrinseci si intrinseci, Lupus anticoagulant, Proteina C si factor V Leiden

 • •  Analizorul trebuie sa aiba programe predefinite pentru următoarele teste si canale libere pentru definirea altor metode: PT (Timp Quick, IP% calibrat si INR calibrat); APTT; Fibrinogen prin metoda Clauss modificata; Thrombine Time; Batroxobine Time; Factorii caii intrinseci; Factorii caii extrinseci; LA; F V Leiden; Proteina C

 • •  Sa memoreze curbele de calibrare, valoarea ISI, valoarea martor si loturile de reactivi folosiți.

 • •  Sa permită analiza fibrinogenului fara predilutie, fara folosirea unui tampon imidazol.

 • •  Sa determine fibrinogenul din plasma nediluata.

 • •  Sa permită calibrarea INR-ului cu un set de calibratori cu valori predefinte de INR.

Analizorul trebuie sa fie insotit de agitator magnetic folosit pentru omogenizarea reactivului de fibrinogen.

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la indeplinirea acestei cerințe.

ANALIZOR HEMATOLOGIE - 1 bucata

 • •  sa poata măsură elemente figurate ale sângelui in sistem CBC, 5 DIFF; RETIC

 • •  Integrare numerica pentru HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, PCT, PDW

 • •  minim: 26 de parametri; histogramele pentru RBC, WBC, PLT si cele 2 matrice de diferențiere pentru WBC si RETIC

 • •  alarme vizuale pentru valori anormale de distribuție a WBC si agregarea PLT

 • •  Complet configurat cu calculator, software preinstalat si ecran touch screen incorporate

 • •  Posibilitate transfer USB

 • •  Dotat cu imprimanta pentru printarea rezultatelor si UPS

 • •  trebuie sa raporteze parametrii următori: WBC, NEU# & NEU%, LYM# & LYM%, MON# & MON%, EOS# & EOS%, BAS# & BAS%, ALY# & ALY%, LIC# & LIC%; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW; PLT, MPV, PCT, PDW; RET%, RET#, RETH%, RETM%, RETL%, CRC, IFR, MRV, RHCc

 • •  sa evidențieze histogramele pentru WBC,RBC, PLT si cele 2 matrice de diferențiere pentru WBC si RETIC, cu posibilitatea de tipărire a lor.

 • •  sa permită modul de lucru automat.

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la indeplinirea acestei cerințe.

ANALIZOR BIOCHIMIE -1 bucata

Complet automat

Pentru determinări de substrate, enzime, proteine specifice, plasma, sânge total, urina, LCR si hemolizate, electroliti din ser, poate lucra dintr-un singur tub teste de biochimie si imunologie. Complet configurat cu calculator si monitor touch screen incorporate.

Metode - colorimetrie, turbidimetrie, potentiometrie: directa (ser sau plasma) si indirecta (urina), cinetica, end-point mono- si bireactiv mono- si bicromatic, two-points.

modul Imunologie: reacție imunoenzimatica cu separare magnetica, după cum urmeaza: o 1. TU si T4- EMIT- Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (Metoda imunologica enzimatica dubla) o 2. TSH, FT4, free PSA, total PSA, Troponina, Mass CKMB- MEIA (Metoda Imunologica enzimatica- Simultaneous Sandwichassay)

Modulul ISE: circa 180 teste/ora, analiza simultana a ionilor Na, K si CI.

Mod de lucru: posibilitate incarcare continua,

Testare auto-reflex, auto-repetare si auto-dilutie

Tipuri de teste: Chimie clinica si Imunologie

o RUTINĂ: albumină, calciu, colesterol, creatinină, bilirubină directă, carbonat enzimatic, creatinină enzimatica, glucoza, LDL, HDL, fier, magneziu, fosfor, bilirubină totală, CTLF, proteine totale, trigliceride, BUN, acid uric, CO2, CI, K, Na, fosfatază acidă, ALT, ALP, amilază, AST, CK, CK-MB, GGT, LDH, lipază, pseudocolinesterază

o IMUNOLOGIE: troponină I, feritină, free PSA, Free T4/Tiroxină, HCG, Mass CK-MB, Mieloperoxidază, mioglobină, NT-pro-BN, TSH, total PSA

o PROTEINE SPECIFICE: HsCRP, C3, C4, CRP, CRP - interval extins, IgA, IgG și IgM, transferină o CHIMIE SPECIALĂ: amoniac, Cyclosporina, HbAlc, lactat, microalbumină, prealbumină o TDM: carbamazepine, digoxină, digitoxină, gentamicină, lidocaină, litiu, acid micofenolic, N-Acetilprocainamidă, fenobarbital, fenitoină, procainamidă, Sirolimus, Tacrolimus, Acid micofenolic, teofilină, tobramicină, vancomicină, acid valproic

o TDA: acetaminofen, etanol, salicilat, barbiturice, benzodiazepine, amfetamine, barbiturice, canabinoide, cocaină, ecstasy, metadonă, metaqualone, opiate, feniciclidină, propoxifenă, antidepresive tricicliceMeniu de teste

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la indeplinirea acestei cerințe.

ANALIZOR IMUNOCHEMILUMINESCENTA- 1 bucata

Tehnologie: chemiluminescenta;

Sistem compact deimunologie, total automat tip "random access"

Complet automat: - incarcare/ eliminarea automata pentru rack-uri; pipetare automata atat a reactivului, cat si a probei; dilutie automata, pre si post-dilutii automate; eliminare automata a deșeurilor.

Timpul maxim de obținere a primului rezultat - sub 40 minute;

Capacitate stocare reactivi in aparat: minim24 reactivi, refrigerați la 3-8 grade;

Stabilitate reactivi la bord: 90 zile;

Posibilitatea de a lucra din tuburi primare, secundare sau microtuburi (volume de sub lOOpI); Modul STAT pentru probele de urgenta;

Capabil de interconectare cu programul de management al datelor de laborator;

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la indeplinirea acestei cerințe.

SISTEM AUTOMAT IDENTIFICAREA MICROBIALA MALDITOF - 1 bucata

- identificarea microorganismele folosind tehnologia de spectrometrie de masa MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption lonization-Time of Flight) ce masoara si detectează amprenta moleculara unica a unui microorganism.

Componente esențiale:

 • 1.     MALDI-TOF - spectrometru de masa cu ajutorul caruia se achiziționează spectrele (amprenta proteica a microorganismelor)

 • 2.     Software-ul specific care compara datele obținute cu cele din baza de date, pe baza carora se face identificare cu mare precizie a microorganismelor pana la nivel de specie.

Specificații tehnice:

Caracteristici Sistem:

Laser cu azot 60Hz

Tehnologie PAN, care asigura scanarea pe un domeniu larg de mase moleculare cu rezoluție mare

Tehnologie de tip "Perpetuai Ion Source", care asigura curatarea sursei de ioni in 15 minute cu ajutorul unui laser IR, prin apasarea unui buton, fara a fi necesara intervenția inginerului de service si oprirea vidului

Detector de tip "Flush Detector"- creste rezoluția si sensibilitatea si previne in același timp saturarea semnalului in cazul unor probe complexe, asigura analiza de ioni pozitivi si negative; aceste caracteristici determina o precizie foarte buna a identificării.

Tehnologie de tip "Whispermode"- presupune folosirea unor pompe de vid preliminar fara ulei si practic elimina riscul contaminării laboratorului, sistemul de vid funcționând fara sa fie necesara o procedura de întreținere; instrumental este foarte silențios, astfel incat asigura o utilizare in laborator in condiții optime (zgomot mai mic de 30Db)

Pachet software Pachet bioinformational specific pentru identificarea si clasificarea microoorganismelor pe baza profilului spectral obtinut

Baza de date MBT COMPASS

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la indeplinirea acestei cerințe.

- SPECIALITATEA O.R.L.

UNITATE COMPLETA DE EXAMINARE O.R.L. -1 bucata

- cu modul separat pentru lumina

Sistem de aspirație

Sistem apa

Sistem aer comprimat

Pachet încălzire

Modul suplimentar (990 mm) compartiment pentru instrumente pe 2 nivele,

Kit de instalare pentru sistemul modular MC/toate modelele conector la sursa de apa

Preîncălzitor oglinda până la 20 de oglinzi Microscop chirurgical

Monitor medical LCD 19"

Braț pivotant pentru ecran plat montat pe coloana de microscop Camera Video SD, MATRIX E

Lampa frontala cu LED fara fir, focusabila cu sistem optic puternic, gama larga de focusare cu acumulator Lilon, culoare neagra

Sinuscop HD, autoclavabil, 4.0 MM, lungime de lucru 175 MM, 0 grade Endoscop, 0 grade, diam.2.7 MM, HD, rigid, lungime de lucru 187.5 MM Sinuscop, HD, autoclavabil, 4.0 mm, lungime 175 mm, 45 grade Sinuscop, HD, autoclavabil, 4.0 mm, lungime 175 mm, 90 grade

Nazofaringoscop flexibil EF-N diametru 3.4mm, lungime 320mm, unghi mișcare 130°, unghi vedere 80°, adâncime câmp l-50mm

Suport pentru Nazofaringoscop (ltub) Scaun pentru medic

Scaun pentru examinări O.R.L., prevăzut cu 3 motoare electrice Scaun reglabil pe inaltime, cu spatar si suport picioare reglabil. Mișcările importate sunt controlate de trei motoare electrice separate. Suportul pentru cap poate fi fixat in 3 poziții diferite.

Suporturile pentru brațe pot fi pliate de-a lungul pârtii din spate.

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la indeplinirea acestei cerințe.

- SPECIALITATEA OFTALMOLOGIE

PERIMETRU COMPUTERIZAT CU MASA DE ELEVAȚIE OFTALMOLOGIE -1 bucata

Perimetru computerizat cu stimuli statici folosit in testarea câmpului vizual si stadializarea glaucomului

Numărul punctelor de testare: minim 280

Domeniul de testare 100°

Marimea stimulului Goldmann III

Intensitatea stimulului 0.03 asb to 1000 asb (in pași de 3dB)

Câmpuri de testare standard: central 30°; complet 50°; periferic 30° - 50°; macula 10°; glaucoma 22°/50°; extins (șoferi) nasal 50°, Temporal 80°

Strategii de examinare: Screening, Treshold, Fast Threshold, 3-Zone, Flicker, Blue on Yellow, BDT (Binocular Driver Test), BSV

Cupola inchisa pentru o sensibilitate redusa la lumina exterioara (sa nu necesite camera obscura) Monitorizarea ochiului cu camera video CCD inclusa in cupola

Autodetectia poziției ochiului

Metoda de fixare - controlul petei oarbe /detecția digitala a poziției si mărimii pupilei

Curba Bebbie

Iluminare de fundal auto-setabila

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la indeplinirea acestei cerințe.

OFTALMOSCOP -1 bucata

Iluminare: Bec xenon XL 2.5V

Dioptrii: +20/ -20

Diafragme: Cerc mic, cerc mare, fanta, semicerc, cerc diagrama

Filtre: Filtru verde

Cu Reostat

Alimentare cu baterii reincarcabile

AUTO KERATO REFRACTOMETRU - 1 bucata

 • •  Complet automatizat, examinare non-invaziva fara picaturi

 • •  Moduri de măsurare K/R, REF, KER, CLBC, K(P) P.K.; -Monitor 14.48 cm(5.7 inch) TFT-LCD (640 x 480 pixels,

 • •  Domeniul de măsură: Sph -25,00 ~ +22,00D,

 • •  Forma cilindru -, +, MIX ; -Distanța pupilară 10 ~ 88mm; -Diametrul minim al pupilei 02,Omm; -Memorie de stocare : 10 măsurători pentru fiecare ochi; -Imprimantă termică incorporată; -Diametrul Cornean: 2.0 ~ 14.0mm (Pas : O.lmm)

 • •  Axa: l~180° (Pas: 1°)

 • •  Astigmatism corneanO.OO ~ -15.00D (Pas 0.05/0.12/0.25D)

ECOBIOMETRU -1 bucata

Ecobiometru cu modul video

Sa permită investigarea atât a polului anterior, cât și a vitrosului și retinei.

OCT (TOMOGRAFIE IN COERENTA OPTICA) -1 bucata

 • •  Sistem de tomografie pentru pol posterior cu Funduscamera nonmidriatica color inclusa

 • •  Principiul de lucru: coerenta optica in domeniul Fourier

 • •  Program macula si glaucom: Fastmap software

 • •  Autoaliniament, Autofocus si Autodeclansare poza si scanare oct.

 • •  Funcționare in rețea de calculatoare: Fastmap Viewer

 • •  Corelare poza fund de ochi - OCT: pin-point-registration

 • •  Baza de date pacienti: software Fastmap

 • •  Unitate de calcul externa : PC Ibase

 • •  Monitor LCD rotabil cu touch screen

 • •  Moduri de lucru: Fundus Camera

 • Tomograf3D

 •  Fundus Camera & Tomograf 3D

 • •  Modulul Glaucom: fotografiere automata,

 • •  Scanare disc si macula in același timp (12 mm x 9 mm)

 • •  Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la îndeplinirea acestei cerint.

TONOMETRU -1 bucata

 • - Ușor

 • - Sursa de alimentare: 4 x baterii AA.

 • - Interval de măsurare: 7-50 mmHg.

 • - Interval de afiSare: 0-99 mmHg

 • - (Estimare PIO în afara limitelor intervalului de măsurare).

 • - Precizie (interval de toleranta de 95% in raport cu manometria): ±1,2 mmHg (F20 mmHg).

 • - Repetabilitate (coeficient de variaie): <8%.

 • - Acuratesea afisajului: 1.

 • - Unitate de afișare: Milimetri coloana de mercur (mmHg). Fara conexiuni electrice intre tonometru si pacient. Prevăzut cu protecție la electrocutare de tip B.

Caracteristici sondă:

Sondă de tonometru de unică folosință. Material de sondă aprobat din punct de vedere medical: Testat pentru biocompatibilitate în conformitate cu ISO 10993. Sterilizare prin radiații gamma pentru a atinge nivelul de asigurare a sterilității

- SPECIALITATEA NEUROCHIRURGIE

OFTALMOSCOP -1 bucata

 • •  Iluminare: Bec xenon XL 2.5V

 • •  Dioptrii:+20/-20

 • •  Diafragme: Cerc mic, cerc mare, fanta, semicerc, cerc diagrama

 • •  Filtre: Filtru verde

 • •  Cu Reostat

 • •  Alimentare cu baterii reincarcabile

SPECIALITATEA CHIRURGIE VASCULARA

ECOGRAF DOPPLER PORTABIL - 1 bucata

Design ergonomie, compact si ușor, utilizare intuitiva si facila,

Ecran LCD monocrom; Pe ecran sunt afișate: luminozitatea, calitatea semnal, indicator baterie; Acuratețe FHR +/- 2%;

Freventa cardiaca 50~240bpm; HR afișat pe display; Sunet clar; Utilizare 6 ore;

Compact si ușor;

sonde tip creion 2,4,5,8 MHz; Frecvente sonde : 2, 4, 5, 8 MHz Putere sonda :<10mW/cm2

Putere de ieșire a difuzorului: 1.2 W (incorporat)

Ieșire pentru casti audio: Geanta de transport Gel: 60 ml Baterie : 1,5 AA x2

TENSIOMETRU INDEX GLEZNA BRAȚ - 1 bucata

Afisaj: Ecran LCD color

Tipuri de măsurători: Indicele glezna-brat, utilizând metoda oscilometrica

Tensiune sanguina sistolica utilizând metoda oscilometrica

Tensiune sanguina diastolica utilizând metoda oscilometrica

Ritm cardiac utilizând metoda oscilometrica

Tensiune: 0 pana la 299mmHg; Ritm cardiac: 30- 199bpm

MASA CU LAMPA CU LUPA - 1 bucata

Cu 3 motoare

Sa poata susține o greutate de: 150 kg

Comanda cu acționare prin pedala de picior

Suporturile penru cap, șezut, brațe si picioare: cu inaltime si poziție reglabile Lupa magnificatoare

- SPECIALITATEA GINECOLOGIE

ECOGRAF STAȚIONAR -1 bucata

Pentru examinare transvaginala (intravaginala)

Monitor LED color, panou tactil

Cu sonda endovaginala si videoprinter

Moduri de lucru: B-Mode, THI, PHI, LGC, Imagine Trapezoidala, TAI, Color doppler mode, PDI, DPDI, HPRF, TDI & TVI, PW, CW, Triplex Mode, Panoramic (2D / Color Mode), M-Mode, Color M mode Anatomic M-Mode (AMM)

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la indeplinirea acestei cerințe.

REFLECTOR CU PICIOR -1 bucata

 • •  stativ mobil cu 5 roti si braț articulat

 • •  iluminare cu halogen si filtru UV pentru lumina rece

 • •  asigura o iluminare uniforma a câmpului operator cu intensitate de 48 000 lux la distanta de 50 cm

 • •  temp de culoare 3000k

CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU - 1 bucata

Cantar tradițional cu sistem de pârghii, robust, platform stabila, prevăzut cu roti pentru transport facil.

Specificații tehnice • Greutate max. masurata: 200 kg • Sensibilitate: 100 g «Tija de măsurare, cu citire pe ambele parti, intre 75 -200 cm • Dimensiuni: 275 x 1485 x 530 mm • Greutate: 17 kg • Platforma: 375 x 275 mm

STERILIZATOR -1 bucata

-Capacitate: minim 18 I

-Dimensiuni externe: 570x345x400 (h) mm

-Dimensiuni interne camera de sterilizare: 405x255x210(h) mm

-Carcasa exterioara din otel inoxidabil

-Camera de sterilizare, cu doua rafturi reglabile si usa de închidere cu balamale din otel inoxidabil -Usa cu sistem de blocare si încuietoare

-Tunele de aerare reglabile, amplasate pe partea de jos dreapta si pe partea de sus stanga pentru reglarea aerului si pentru o răcire rapida a dispozitivului.

-Funcționare electronica

-Mod de lucru: continuu (stand by) sau temporizat

-Temperatura reglabila : 0 ° -200 ° C

-Termostat de securitate

MAMOGRAF -1 bucata

Mamograful digital trebuie sa fie dotat cu un detector de minim 23x30 cm sau 24x26 cm.

Rotatia brațului trebuie sa fie motorizata si izocentrica.

Reglarea pe inaltime a suportului de examinare san trebuie sa fie motorizata si trebuie sa aiba o deplasare de minim 70 cm.

Compresia sânului trebuie sa se poata face atat motorizat cat si manual si aparatul sa fie dotat cu sistem de optimizare a forței de compresie si a timpului de compresie.

Funcție de placa de compresie selectata, colimarea sa se poata face automat.

Sistemul sa fie dotat cu control automat al expunerii (AEC).

Generatorul Rx sa fie de înalta frecventa, controlat prin microprocessor si sa aiba o putere de ieșire de minim 7 kW.

Pentru examinarea sânilor foarte densi, aparatul trebuie sa fie capabil sa achiziționeze imagini superioare calitativ, relevante din punct de vedere clinic, cu doza minima de radiații - Domeniul mAs intre: 2 - 600 mAs.

Tubul Rx sa aiba doua focare cu dimensiuni nominale de max 0,15 mm si respectiv, maxim 0,3 mm, iar capacitatea de stocare maxima a căldurii anodei trebuie sa fie de minim 160 kHU, sau tehnologie echivalenta.

Detectorul digital trebuie sa aiba o mărime de pixel de maxim 100 pm, iar matricea de imagine sa fie de minim 2350x3000 pixeli.

Aparatul trebuie sa aiba formate de expunere de minim 18x23cm si minim 23x30 cm sau 24x26 cm, precum si format de expunere de detaliu de maxim 9x9 cm sau echivalent.

Sistemul trebuie sa fie configurat cu statie separata de vizualizare si postprocesare a imaginii cu 2 monitoare de minim 5MP fiecare, de minimum 21".

Statia de postprocesare trebuie sa aiba o memorie RAM de minim 16 GB, precum si o capacitate utila de stocare imagini de minim 1,25 TB si inscriptor pentru CD si DVD. Statia trebuie sa permită editare de rapoarte conform clasificării BI-RAD, si sa aiba funcționalitate DICOM, inclusiv DICOM Prinț. Aparatul trebuie sa fie dotat si cu un printer digital de înalta rezoluție pentru imagini de mamografie.

Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la îndeplinirea acestei cerințe

ETUVA PUPINEL -1 bucata

 • •  STERILIZATOR CU AER CALD, PASTEUR ELECTRIC 60 Litri

 • •  Fabricat in întregime din inox anticoroziv 18/10

 • •  Reglare timp (Temporizator) de la 0 -120 min

 • •  Temperatura reglabila de la 0 - 200° C

 • •  Termostat de siguranța

 • •  Ventilator si tunel de omogenizare a temperaturii

 • •  Dimensiuni exterioare:approx.. 650x470x425 h mm.

- SPECIALITĂȚILE NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE, MEDICINA INTERNA, GASTROENTEROLOGIE, ORTOPEDIE

COMPUTER TOMOGRAF 128 SLICEURI -1 bucata

 • •  Aparatul CT trebuie să achiziționeze minim 64 secțiuni și să reconstruiască minim 128 secțiuni

 • •  Reconstrucție minim 16 imagini pe secundă

 • •  Randare volume 3D

 • •  Software interventional cu in-room monitor- acesta sa ofere avantajele fluoroscopiei cu reconstrucția in timp real

 • •  Stație de achiziție cu minim 8GB RAM, minim 600GB HDD pentru stocare imagini și minim 1 monitor de minim 19"

 • •  Masa de pacient trebuie să permită o greutate de minim 200kg.

 • •  Masa de pacient trebuie să asigure un domeniu de scanare de minim 150 cm și să poată fi coborâtă până la o înălțime de maxim 45 cm față de podea.

 • •  Având în vedere aplicațiile oncologice abdominale unde se solicită nivele de doză mai mari, aparatul trebuie să fie dotat cu algoritm de reconstrucție iterative din date brute, care să reducă nivelul dozei cu minimum 55%.

 • •  Pentru reconstrucția rapidă a imaginilor este necesară o viteză mare de reconstrucție de minim 16 imagini/s, iar capacitatea de stocare a datelor brute în calculatorul de reconstrucție trebuie să fie de cel puțin 600 GB.

 • •  Aparatul trebuie să aibă metode de reducere a dozei aplicate pacientului.

 • •  Aparatul trebuie să fie dotat cu o stație de postprocesare modernă în tehnologie client server cu minim 1 licența pentru fiecare software din configurație.

 • •  Cu 2 monitoare medicale de minim 23" care să includă pe lângă imagistica standard 3D, segmentare automata.

 • •  Software angiografie CT: pentru detectarea automata/semiautomata a arterei aorte si arterelor iliace; tracking automat/semiautomat a întregului arbore arterial; substractie automata de os.

 • •  Software de perfuzie cerebrala cu protocoale pentru tumori cerebrale

 • •  Echipamentul trebuie sa aiba din construcție incorporate elemente tehnice care sa permită funcționarea prietenoasa pentru mediu si un consum redus de energie - se vor specifica trasaturile care duc la indeplinirea acestei cerințe.

- SPECIALITATEA CHIRUGIE ORO-MAXILO-FACIALA

UNIT DENTAR-1 bucata

Componente

 • •  Set complet piese de mana: turbina, micromotor, contraunghi, piesa dreapta

 • •  Compresor

 • •   Pupinel Steril 17 litri

 • •  Aparat de detartraj

 • •  Lampa fotopolimerizare cu led built-in

 • •  Sistem de camera intraorala integrat + monitor 17 inch + braț monitor

 • •  Negatoscop integrat

 • •  Boiler pentru apa calda la pahar pacient

Panou principal de lucru (braț medic)

 • •  sistem Colibri cu brațele pe deasupra

 • •  1 ieșire pentru turbina prevăzută cu sistem de antiretractie si contaminare

 • •  1 ieșire pentru turbina cu lumina

 • •   1 ieșire pentru aparat detartraj cu 5 anse

 • •  1 ieșire micromotor

 • •  1 x seringa aer/apa/spray

 • •  1 x masa de lucru cu rezistenta la sarcina 5 Kg

 • •  sistem pentru incalzirea apei la pahar cu reglarea temperaturii intre 35 - 45 grade C

 • •  sistem autonom cu alimentare cu apa pentru racirea instrumentelor

 • •  panou de comanda digital pentru mișcarea scaunului si programare

 • •  negatoscop incorporat retractabil avand sursa de iluminare cu led

 • •   robineti de reglaj al fluxului pe fiecare locație

Pedala de control

 • •  multifuncționala pentru mișcarea scaunului si acționarea instrumentelor

 • •  echipata cu chip blow

 • •  posibilitatea de spray pe turbina

Panou secundar de lucru (braț asistenta)

 • •  1 x scuipătoare de lux ceramica

 • •  scuipătoare rotativa

 • •  panou de comanda digital pentru mișcarea scaunului+actionare apa/pahar

 • •  1 x seringa aer/apa/spray

 • •   1 x sistem de aspirație chirurgicala

 • •  lampa fotopolimerizare cu led

Scaun pacient

 • •  fotoliu electro-mecanic

 • •  bordura de protecție din silicon rezistent la șocuri

 • •  fotoliu dotat cu funcție de oprire automata la șocuri

 • •  fotoliu dotat cu doua mânere de sprijin pentru pacient stanga si dreapta

 • •  tetiera multiarticulata

 • •  touch panel cu funcții pentru mișcarea scaunului

 • •  box de conexiuni integrat in scaun

 • •   sistem de filtre si apa

 • •  software pentru 3 poziții memorie

Lampa de lucru

 • •  25000 lux fara umbre

 • •  cu lumina rece

 • •  oglinda fatetata cu sticla neutra cu distanta de focalizare 80 cm

Scaunul medicului

 • •   hidraulic, ajustabil pe verticala

 • •  spatar ergonomie reglabil si roti autoblocante

- MOBILIER PENTRU SPECIALITATEA GINECOLOGIE

MASA GINECOLOGICA DE CONSULTAȚIE (ELECTRICA) - 1 bucata

Ușor de curatat, tapițerie din piele ecologica termoformata, fara cusături

Piese vopsite in câmp electrostatic

Carcasa rezistenta, dezinfectabila inaltime reglabila electric intre 62-92 cm

 • • spatar reglabil electric între 0-70 °

 • • suport pentru picoare (tip etrier)

 • • suport pentru role de hârtie in spatele spătarului (pentru role de 50 cm)

 • • picioare nivelare reglabile

 • • control manual (telecomanda pe fir)

 • • tavita din otel inoxidabil dimensiune standard (33 x 25 x 5 cm) • suport vopsit pentru antebraț

DULAP METALIC PENTRU INSTRUMENTAR SI MEDICAMENTE - 1 bucata

METALIC

2 corpuri: minim 70x34xl75(h)cm;

corp dulap din tabla OL, vopsit in câmp electrostatic; corp inferior cu 2 usi metalice cu incuietoare, corp superior cu usi din sticla cu incuietoare tip yala; 4 picioare inox MASUTA INSTRUMENTAR - 1 bucata

mobila, cu 4 roti pivotante;

cadru de susținere si picioare din țeava de inox;

 • 1 blat din tabla inox, cu inaltime reglabila, de la 70 la maxim 120 cm; dimensiuni: minim 60 x 40 x 80 (h) cm

MASUTA MOBILE PENTRU APARATE PORTABILE -1 bucata

mobila, cu 4 roti pivotante;

Corp metalic vosit electrostatic,

 • 2 blaturi metalice, vopsite electrostatic, dimensiuni: 40 x 47 x 80 (h) cm

SCAUN MEDIC ROTATIV PENTRU EXAMINARE -1 bucata

reglabil pe înălțime cu sistem rotativ

șezut acoperit cu vinlex picior realizat din material metalic cinci roti pivotante la 360 grade toate părțile metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere electrostatică PARAVAN -1 bucata cu patru foi, autoclavabil,

Paravan medical cadru inox cu 4 segmente

cu roti pivotante din plastic; pliabil;

structura din țeava inox

BANCHETA SALA DE AȘTEPTARE CU 5 LOCURI - 1 bucata

 • •  Șezut și spătar din spumă poliuretanica, acoperite cu piele sintetica

 • •  Toate componentele metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere in câmp electrostatic

 • •  disponibilitate 5 locuri

DULAP METALIC PENTRU DOCUMENTE - 1 bucata

METALIC

2 corpuri: 70x34xl75(h)cm; corp dulap din tabla OL, vopsit in câmp electrostatic; corp inferior cu 2 usi metalice cu incuietoare, corp superior cu usi din sticla cu incuietoare tip yala; 4 picioare inox

SCAUN LAVABIL-1 bucata

Cu spatar

Din material lavabil

•  MOBILIER PENTRU CELELALTE 11 CABINETE DE SPECIALITATE

TIP MOBILIER

CARACTERISTICI TEHNICE

CANT.

CANAPEA EXAMINARE

Secțiunea spătar reglabilă cu mecanism manual

11

Tapițerie din piele ecologica Picioarele pot fi pliate si cu inaltime reglabila Toate componentele metalice acoperite cu vopsea pulbere in câmp electrostatic suport pentru rola hârtie suprafețe din materiale care sa permită dezinfectia

Dimensiuni:

Lățime: minim 600mm Lungime: minim 1750 mm înălțime: reglabila

Se livrează cu tapițeria in culoarea aleasa de client.

DULAP METALIC PENTRU INSTRUMENTAR SI MEDICAMENTE

2 corpuri: minim 70x34xl75(h)cm; corp dulap din tabla OL, vopsit in câmp electrostatic;

corp inferior cu 2 usi metalice cu încuietoare, corp superior cu usi din sticla cu încuietoare tip yala; 4 picioare inox

11

DULAP METALIC PENTRU DOCUMENTE

METALIC

2 corpuri: 70x34xl75(h)cm; corp dulap din tabla OL, vopsit in câmp electrostatic;

corp inferior cu 2 usi metalice cu încuietoare, corp superior cu usi din sticla cu incuietoare tip yala; 4 picioare inox

11

MASUTA INSTRUMENTAR

mobila, cu 4 roti pivotante;

cadru de susținere si picioare din țeava de inox;

1 blat din tabla inox, cu inaltime reglabila, de la 70 la maxim 120 cm;

dimensiuni: minim 60 x 40 x 80 (h) cm

11

MASA MOBILA PENTRU APARATE PORTABILE

mobila, cu 4 roti pivotante; c corp metalic vosit electrostatic, 2 blaturi metalice, vopsite electrostatic, dimensiuni: 40 x 47 x 80 (h) cm

11

SCAUN MEDIC ROTATIV

reglabil pe înălțime cu sistem rotativ șezut acoperit cu vinlex

11

PENTRU EXAMINARE

picior realizat din material metalic cinci roti pivotante la 360 grade toate părțile metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere electrostatică

NEGATOSCOP

Ecran din metacrilat.

Sistemul unic de prindere a filmului Dimensiuni: minim 75x40 cm Adâncime: 11 cm

11

BANCHETA SALA DE AȘTEPTARE CU 5 LOCURI

 • •  Șezut și spătar din spumă poliuretanica, acoperite cu piele sintetica

 • •  Toate componentele metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere in câmp electrostatic

 • •  Disponibilitate 5 locuri

11

SCAUN LAVABIL

Cu spatar

Din material lavabil

11

- ALTE ECHIPAMENTE

PLATFORMA ELEVATOARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI - 2 buc.

 • - Acționare - sistem patentat de acționare;

 • - Cale de rulare - deplasare prin intermediul a doua țevi din otel aliat, care sunt ghidate spre partea interioara a scării;

 • - Deservire - prin comanda din brațul de sprijin, radiotelecomanda sau comanda la un cablu in spirala;

 • - Viteza - 0,1 m/s;

 • - Sarcina nominala -175 kg;

 • - Tipul scării - scara curba, model pentru partea interioara a scării;

 • - Alimentarea cu energie electrica - procedeu de incarcare automata la 220 V, alimentarea in timpul deplasării este realizata cu ajutorul acumulatorului;

 • - Dimensiuni - 70 cm lățime in timpul deplasării, 40 cm in staționare.

Echipamentele ce vor fi achiziționate în cadrul proiectului vor fi instalate (gratuit) și puse în funcțiune de către specialiști ai firmelor furnizoare.

Perioada de garanție a echipamentelor va fi de minim 24 luni de la semnarea procesului de instalare.

Producătorul va elibera o declarație de conformitate CE din care să rezulte că produsul îndeplinește toate cerințele legale.

Totodată, se va asigura transportul (gratuit) până la sediul beneficiarului, iar manualul de utilizare al echipamentelor medicale va fi în limba română (după caz).

Pe perioada de garanție a fiecărui echipament și aparaturi medicale, va fi solicitata si asigurarea service-ului.

De asemenea, se va efectua training-ul (gratuit) pentru instruirea personalului medical din ambulatoriu privind modul de utilizare a noilor echipamente și aparaturi medicale achiziționate.

Toate aceste servicii vor fi solicitate în cadrul procedurii de achiziție publică pentru echipamente si aparatura medicală. Având în vedere cele prezentate mai sus considerăm necesară și oportună

Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Pentru ca proiectul nu prevede execuția de lucrări, ci doar dotări, nu este nevoie pentru realizarea proiectului de eliberarea unui certificat de urbanism.

CAP. V. BUGETUL PROIECTULUI

5.1 Devizul generai

DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare pentru obiectivul de investiții

"Dotarea cu echipamente și aparatura medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (*2) fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0,00

0,00

0,00

2.2

0,00

0,00

0,00

2.3

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize,

acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții și deviz general

0,00

0,00

0,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a

detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

0,00

0,00

0,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

47.600,00

9.044,00

56.644,00

3.7

Consultanță

82.800,00

15.732,00

98.532,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

71.400,00

13.566,00

84.966,00

3.7.2. Auditul financiar

11.400,00

2.166,00

13.566,00

3.8

Asistență tehnică

0,00

0,00

0,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

Total capitol 3

130.400,00

24.776,00

155.176,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită

montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

8.850.358,70

1.681.568,15

10.531.926,85

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

8.850.358,70

1.681.568,15

10.531.926,85

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

0,00

0,00

0,00

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0,00

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

10.525,00

1.999,75

12.524,75

Total capitol 5

10.525,00

1.999,75

12.524,75

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

8.991.283,70

1.708.343,90

10.699.627,60

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

0,00

0,00

0,00

*2) în prețuri la data de 14.09.2018, 1 euro = 4,6525 lei din aprilie 2018 (Conform ghidului solicitantului pentru cod apel POR/266/8)

 • 5.2 Devizul pe obiecte

DETALIERE CAPITOLUL 4- Cheltuieli pentru investiția de bază -4.5 Dotări

Nr.

1

ți* | t* t             f

- j

TENSIOMETRU (1 -medicina interna, 1 -cardiologie)

2

TOTAL £u

TVA - tei

145,00

290,00

55,10

345,10

2

STETOSCOP (1 - medicina interna, 1 - cardiologie)

2

108,00

216,00

41,04

257,04

3

PULSOXIMETRU - (1 -medicina interna, 1 -cardiologie)

2

40,00

186,10

372,20

70,72

442,92

4

SPIROMETRU PORTABL -medicina interna

1

700,00

3.256,75

3.256,75

618,78

3.875,53

5

ELECTROCARDIOGRAF 12 CANALE (1 - cardiologie, 1 - medicina interna)

2

2.100,00

9.770,25

19.540,50

3.712,70

23.253,20

6

DOPPLER VASCULAR -medicina interna

1

1.503,43

1.503,43

285,65

1.789,08

7

ECOGRAF STAȚIONAR DOPPLER COLOR cu 2 sonde - medicina interna

1

150.343,05

150.343,05

28.565,18

178.908,23

8

DEFIBRILATOR - medicina interna

1

2.700,00

12.561,75

12.561,75

2.386,73

14.948,48

9

GLUCOMETRU -medicina interna

1

180,00

180,00

34,20

214,20

10

OSCILOMETRU PACHON - medicina interna

1

420,00

1.954,05

1.954,05

371,27

2.325,32

11

ECOGRAF DOPPLER PENTRU INDICE GLEZNA-BRAT - medicina interna

1

7.650,00

7.650,00

1.453,50

9.103,50

12

SISTEM COMPLET DE VIDEOENDOSCOPIE COLONOSCOPIE -gastroenterologie

1

121.911,00

567.190,93

567.190,93

107.766,28

674.957,20

13

ECOGRAF STAȚIONAR DOPPLER COLOR cu 3 sonde - cardiologie

1

62.710,00

291.758,28

291.758,28

55.434,07

347.192,35

14

HOLTER ECG (1 -medicina interna, 1 -cardiologie)

2

1.150,00

5.350,38

10.700,75

2.033,14

12.733,89

15

HOLTER TENSIUNE (1-cardiologie, 1 - medicina interna)

2

250,00

1.163,13

2.326,25

441,99

2.768,24

16

FIERĂSTRĂU GIPSOTOM -ortopedie

1

1.011,00

4.703,68

4.703,68

893,70

5.597,38

17

MASA PT. GIPS -ortopedie

1

960,00

4.466,40

4.466,40

848,62

5.315,02

18

LAMPA SCIALITICA MOBILA - ortopedie

1

11.160,00

51.921,90

51.921,90

9.865,16

61.787,06

19

LAMPA UV STERILIZARE CABINET - ortopedie

1

702,00

3.266,06

3.266,06

620,55

3.886,61

20

EMG (ELECTROMIOGRAF) -neurologie

1

79.951,52

79.951,52

15.190,79

95.142,31

21

Sistem Video-EEG cu 32 canale - neurologie

1

99.798,43

99.798,43

18.961,70

118.760,13

22

ECOGRAF DOPPLER CAROTIDA - neurologie

1

5.420,00

25.216,55

25.216,55

4.791,14

30.007,69

23

CITOMETRU DE FLUX 10 CULORI - laborator

1

258.000,00

1.200.345,00

1.200.345,00

228.065,55

1.428.410,55

24

ANALIZOR COGULARE -laborator

1

39.000,00

181.447,50

181.447,50

34.475,03

215.922,53

25

ANALIZOR HEMATOLOGIE -laborator

1

280.350,00

280.350,00

53.266,50

333.616,50

26

ANALIZOR BIOCHIMIE -laborator

1

107.250,00

498.980,63

498.980,63

94.806,32

593.786,94

27

ANALIZOR

IMUNOCHEMILUMINESC ENTA - laborator

1

74.821,00

348.104,70

348.104,70

66.139,89

414.244,60

28

SISTEM AUTOMAT IDENTIFICARE MICROBIALA MALDITOF -laborator

1

165.750,00

771.151,88

771.151,88

146.518,86

917.670,73

29

UNITATE COMPLETA DE EXAMINARE ORL-ORL

1

232.900,00

232.900,00

44.251,00

277.151,00

30

PERIMETRU COMPUTERIZAT CU MASA DE ELEVAȚIE OFTALMOLOGIE -oftalmologie

1

36.692,00

170.709,53

170.709,53

32.434,81

203.144,34

31

OFTALMOSCOP (1 -oftalmologie, 1 -neurochirurgie)

2

1.034,92

2.069,84

393,27

2.463,11

32

AUTO KERACTO REFRACTOMETRU -oftalmologie

1

20.800,00

20.800,00

3.952,00

24.752,00

33

ECOBIOMETRU -oftalmologie

1

18.200,00

84.675,50

84.675,50

16.088,35

100.763,85

34

OCT (TOMOGRAFIE IN COERENTA OPTICA) -oftalmologie

1

300.348,00

300.348,00

57.066,12

357.414,12

35

TONOMETRU -oftalmologie

1

39.159,12

39.159,12

7.440,23

46.599,35

36

ECOGRAF DOPPLER PORTABIL-chirurgie vasculara

1

515,00

2.396,04

2.396,04

455,25

2.851,28

37

TENSIOMETRU INDEX GLEZNA BRAȚ - chirurgie vasculara

1

3.855,00

17.935,39

17.935,39

3.407,72

21.343,11

38

MASA CU LAMPA CU LUPA - chirurgie vasculara

1

5.142,00

23.923,16

23.923,16

4.545,40

28.468,55

39

ECOGRAF STAȚIONAR -ginecologie

1

140.832,98

140.832,98

26.758,27

167.591,25

40

REFLECTOR CU PICIOR -ginecologie

1

350,00

1.628,38

1.628,38

309,39

1.937,77

41

CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU -ginecologie

1

1.059,00

1.059,00

201,21

1.260,21

42

STERILIZATOR -ginecologie

1

2.100,00

9.770,25

9.770,25

1.856,35

11.626,60

43

MAMOGRAF-ginecologie

1

229.500,00

1.067.748,75

1.067.748,75

202.872,26

1.270.621,01

44

ETUVA PUPINEL-ginecologie

1

1.008,00

4.689,72

4.689,72

891,05

5.580,77

45

COMPUTER TOMOGRAF 128 sliceuri

1

390.000,00

1.814.475,00

1.814.475,00

344.750,25

2.159.225,25

46

Unit dentar - cabinet chirurgie oro-maxilo-faciala

1

12.936,00

60.184,74

60.184,74

11.435,10

71.619,84

47

Bancheta SALA DE AȘTEPTARE cu 5 locuri -1 ginecologie +11 -cabinete

12

480,00

2.233,20

26.798,40

5.091,70

31.890,10

48

CANAPEA EXAMINARE -

11 cabinete

11

1.000,00

11.000,00

2.090,00

13.090,00

49

DULAP METALIC PENTRU DOCUMENTE -12 cabinete

12

434,00

2.019,19

24.230,22

4.603,74

28.833,96

50

DULAP METALIC PENTRU INSTRUMENTAR SI MEDICAMENTE -1-ginecologie +11 -cabinete

12

1.400,00

16.800,00

3.192,00

19.992,00

51

MASA GINECOLOGICA DE CONSULTAȚIE (ELECTRICA) - ginecologie

1

1.884,00

8.765,31

8.765,31

1.665,41

10.430,72

52

MASA MOBILA PENTRU APARATE PORTABILE -1 -ginecologie +11 -cabinete

12

249,60

1.161,26

13.935,17

2.647,68

16.582,85

53

MASUTA INSTRUMENTAR -1 ginecologie +11 cabinete

12

605,00

7.260,00

1.379,40

8.639,40

54

NEGATOSCOP -11 cabinete fara ginecologie

11

550,00

6.050,00

1.149,50

7.199,50

55

SCAUN LAVABIL -12 cabinete

12

161,60

751,84

9.022,13

1.714,20

10.736,33

56

SCAUN MEDIC ROTATIV PT EXAMINARE -1 -ginecologie +11 cabinete

12

275,00

3.300,00

627,00

3.927,00

57

PLATFORMA ELEVATOARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

2

53.830,00

107.660,00

20.455,40

128.115,40

58

PARAVAN - ginecologie

1

147,00

683,92

683,92

129,94

813,86

TOTAL

163

8.850.358,70

1.681.568,15

10.531.926,85

*Conform ghidului solicitantului cursul euro este de 4,6525 lei/euro din aprilie 2018 (prețul a fost folosit din oferta selectata)

Detaliere Capitolul 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție

Serviciu

Nr.

Preț fara TVA-lei/buc.

Preț total fara TVA - lei

TVA -lei

Preț total cu TVA -lei

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție

1

47.600,00

47.600,00

9.044,00

56.644,00

TOTAL

47.600,00

9.044,00

56.644,00

Detaliere Capitolul3.7 Consultanta

Serviciu

Nr.

Preț fara TVA -lei/buc.

Preț total -lei fara TVA

TVA

Preț total - lei cu TVA

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de

1

71.400,00

71.400,00

13.566,00

84.966,00

investiții

3.7.2 Audit financiar

3

3.800,00

11.400,00

2.166,00

13.566,00

TOTAL

82.800,00

15.732,00

98.532,00

Detaliere Capitolul 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

Cheltuiel de informare și publicitate pentru proiect

Nr.crt

Denumire

Nr. buc

Preț fără TVA - lei

Preț total fără TVA - lei

TVA - lei

Preț total cu TVA - lei

1

2

3

4

5

6

7

5.4.1

Comunicat de presă la începerea proiectului

1

1.000,00

1.000,00

190,00

1.190,00

5.4.2

Comunicat de presă la finalizarea proiectului

1

1.000,00

1.000,00

190,00

1.190,00

5.4.3

Panou temporar

1

4.000,00

4.000,00

760,00

4.760,00

5.4.4

Panou permanent

1

4.000,00

4.000,00

760,00

4.760,00

5.4.5

Etichete autocolante

175

3,00

525,00

99,75

624,75

TOTAL

10.525,00

1.999,75

12.524,75

5.3 Durata de realizare a proiectului

27 de luni și cuprinde activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare (3 luni), perioada de evaluare a proiectului (6 luni) și activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului (18 luni).

Elaborator

Județul Brașov

cu sprijinul

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Și

Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov