Hotărârea nr. 27/2019

Hotărârea nr.27 – modificarea și completarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018 privind validarea Consiliilor de administrație ale unităţilor sanitare publice, din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.27

din data de 29 ianuarie 2019

- privind modificarea și completarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018 privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice, din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 29.01.2019;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad.1288 din data de 28.01.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018, privind validarea Consiliilor de administrație ale spitalelor publice, din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov (anexa nr. 3);

Văzând adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 1288/23.01.2019 și ținând cont de necesitatea modificării componenței Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, ca urmare a demisiei doamnei Otrocol Cristina;

Luând în considerare Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 547/25.05.2018 privind nominalizarea reprezentanților Președintelui Consiliului Județean Brașov (membrii și membrii supleanți), în Consiliile de administrație ale spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, modificată prin Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Brașov nr.36/29.01.2019 și nr.739/28.08.2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/17.06.2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean;

Luând în considerare dispozițiile art. 187, alin. (2), lit. ”a”-“f ’ și alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (1), lit.”d” și alin. 5, lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se modifică și se completează anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, conform noii anexe nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, rămân neschimbate.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dlmibrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov. România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

0ffice@judbra50v.r0, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Anexa nr. 3 la Hot. CJ Bv nr. 169/30.05.2018, modificată prin Hot. CJ Bv nr.                1


Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Ciubotaru Mariana

Duicu Claudia

Consiliul Județean

Bucur Mariana

Sfreja Elena

Brașov

Colțea Gabriela

Neamtu Paula

PresedinteCJ Brașov

Sovaiala Lutsch Cristian

Bularca Claudia

DSPJ Brașov

Lorena Dima

Maria Elena Cocuz

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Constandis Felicia

Oncescu Lucian

Colegiul Medicilor

Brașov

Mardare Violeta

Murg Mihaela

OAMGMAMR

Simionel Marian

Liliana Cioaca

Daniela Ciulei

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Director Executiv, Ec.Adelina Mihaela Văsioiu

• L V U ''   .......v k

Int ?.wx Corfariu Rodica